ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4461 της 28.03.2017 «Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις.» (Α΄38).

ΜΕΡΟΣ A'

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 2

Αρμοδιότητες των Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας

Οι Τομεακές Επιστημονικές Επιτροπές Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων και Παιδιών και Εφήβων ασκούν τις εξής αρμοδιότητες τους εντός των Τομέων Ψυχικής Υγείας (Το.Ψ.Υ) και Τομέων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (Το.Ψ.ΥΠ.Ε.):

 1. α) προάγουν την ψυχική υγεία του πληθυσμού της περιοχής ευθύνης τους βάσει των αρχών της κοινοτικής ψυχιατρικής, της συνέχειας της φροντίδας, της εξατομικευμένης θεραπείας και του σεβασμού των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές και των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 2716/1999,
 2. β) προωθούν τη συνεργασία με τους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, τις οικογένειες και τους φροντιστές τους και γενικότερα προάγουν τη συνηγορία και την καταπολέμηση του στίγματος εντός της περιοχής ευθύνης τους,
 3. γ) υποστηρίζουν την έρευνα και εποπτεύουν τη συλλογή επιδημιολογικών στοιχείων χρήσης των Μ.Ψ.Υ του Το.Ψ.Υ και του Το.Ψ.ΥΠ.Ε.,
 4. δ) συντονίζουν τις υπηρεσίες μεταξύ τους και προωθούν τη συνεργασία του προσωπικού των Μ.Ψ.Υ του Το.Ψ.Υ και του Το.Ψ.ΥΠ.Ε., σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας,
 5. ε) μεριμνούν για την ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών των Μ.Ψ.Υ του Το.Ψ.Υ και του Το.Ψ.ΥΠ.Ε. με την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ), τις υπηρεσίες Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τη Δικαιοσύνη, ιδιαίτερα όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών στα καταστήματα κράτησης του Το.Ψ.Υ, όπου υπάρχουν, και στην παρακολούθηση της συνέχειας στη φροντίδα των αποφυλακισμένων ασθενών, καθώς και άλλες αρχές ή φορείς στην περιοχή ευθύνης τους,
 6. στ) μεριμνούν για την εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού των Μ.Ψ.Υ και του καθηκοντολογίου και εισηγούνται στο Περιφερειακό Διατομεακό Συμβούλιο και άλλα αρμόδια όργανα τη δημιουργία εσωτερικού κανονισμού, όπου δεν υφίσταται,
 7. ζ) μεριμνούν για τη συνεργασία δομών, υπηρεσιών, φορέων για την εφαρμογή του Ατομικού Θεραπευτικού Πλάνου για κάθε άτομο με ψυχική διαταραχή, όπου ενδείκνυται,
 8. η) μεριμνούν για την εφαρμογή από τις Μ.Ψ.Υ των Το.Ψ.Υ και Το.Ψ.ΥΠ.Ε. του επιχειρησιακού σχεδίου αντιμετώπισης κρίσεων, εκτάκτων αναγκών και μαζικών καταστροφών,
 9. θ) εισηγούνται στο Περιφερειακό Διατομεακό Συμβούλιο την ανάπτυξη από τις Μ.Ψ.Υ του Το.Ψ.Υ και του Το.Ψ.ΥΠ.Ε. δράσεων και προγραμμάτων αγωγής ψυχικής υγείας, πρόληψης, αντιμετώπισης της κρίσης, νοσηλείας, θεραπείας στην κοινότητα, ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και επαγγελματικής ένταξης,
 10. ι) εισηγούνται στο Περιφερειακό Διατομεακό Συμβούλιο την υλοποίηση προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης του προσωπικού στην κοινοτική ψυχιατρική και στην αποϊδρυματοποίηση σε συνεργασία με άλλους φορείς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εθνικούς, διακρατικούς και ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς,
 11. ια) εισηγούνται και μεριμνούν για την ομαλή διεξαγωγή των κλινικών εποπτειών εντός του Το.Ψ.Υ και του Το.Ψ.ΥΠ.Ε. και την εξωτερική κλινική εποπτεία με κλινικούς επόπτες από άλλους Το.Ψ.Υ και Το.Ψ.ΥΠ.Ε.ή και άλλες Πε.Δι.Το.Ψ.Υ,
 12. ιβ) εισηγούνται προς το Περιφερειακό Διατομεακό Συμβούλιο σχέδιο προγράμματος για τη βελτίωση της λειτουργίας των εφημεριώντων ψυχιατρικών και παιδοψυχιατρικών τμημάτων των γενικών και ειδικών νοσοκομείων και πανεπιστημιακών κλινικών του Το.Ψ.Υ και του Το.Ψ.ΥΠ.Ε.,
 13. ιγ) εισηγούνται και προάγουν μέτρα για την ανάπτυξη καινοτόμων ομάδων παρέμβασης κατ' οίκον, τη διαμόρφωση συστήματος ηλεκτρονικής θεραπευτικής παρακολούθησης και παραπομπής, την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ανάρρωσης, αποκατάστασης, ένταξης, ενδυνάμωσης και συνηγορίας, την κατανομή των ειδικευόμενων ιατρών στις Μ.Ψ.Υ σύμφωνα με το πρόγραμμα της ειδικότητας τους και με βάση την αρχή της κυκλικής εκπαίδευσης σε όλες της Μ.Ψ.Υ του Το.Ψ.Υ και του Το.Ψ.ΥΠ.Ε.,
 14. ιδ) μεριμνούν για την ανάπτυξη της συνεργατικής φροντίδας με την ανάπτυξη μονάδων Συμβουλευτικής-Δια-συνδετικής Ψυχιατρικής στα Γενικά Νοσοκομεία και την ανάπτυξη συνεργασιών και συλλειτουργίας μεταξύ των ψυχιατρικών υπηρεσιών του Το.Ψ.Υ και του Το.Ψ.ΥΠ.Ε. και των υπηρεσιών Π.Φ.Υ,
 15. ιε) εισηγούνται στο Περιφερειακό Διατομεακό Συμβούλιο για τη μετακίνηση, απόσπαση, μετάταξη του προσωπικού των Μ.Ψ.Υ του Το.Ψ.Υ και του Το.Ψ.ΥΠ.Ε. ανάλογα με τις ανάγκες και με γνώμονα την προώθηση της παροχής κοινοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας,
 16. ιστ) εισηγούνται ή γνωμοδοτούν, κατά περίπτωση, όταν τους ζητηθεί από το Περιφερειακό Διατομεακό Συμβούλιο ή από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας ή τον Υπουργό Υγείας, για τη σύσταση, μείωση, συγχώνευση ή μεταφορά Μ.Ψ.Υ του Το.Ψ.Υ και του Το.Ψ.ΥΠ.Ε. ή την ανάπτυξη προγραμμάτων παροχής υπηρεσιών υγείας στην περιοχή ευθύνης τους, καθώς και για την πολιτική ψυχικής υγείας ιδίως στην περιοχή ευθύνης τους,
 17. ιζ) γνωμοδοτούν για τη σύσταση νέων Κοι.Σ.Π.Ε.,
 18. ιη) δύνανται με γραπτές προσκλήσεις να προσκαλούν σε συνεδριάσεις των επιτροπών φορείς της κοινότητας, των προγραμμάτων Βοήθειας στο Σπίτι, των Αστυνομικών και Δικαστικών αρχών, της Ομοσπονδίας και των συλλόγων ή των ενώσεων των Λ.ΥΨ.Υ, των δευτεροβάθμιων οργάνων των συλλόγων οικογενειών ατόμων με ψυχικές διαταραχές ή όποιων άλλων εκπροσώπων φορέων κρίνουν απαραίτητο για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν στο έδαφος της εφαρμογής των αρχών της κοινοτικής ψυχιατρικής,
 19. ιθ) αποφαίνονται περί της κινητικότητας ενός ασθενούς εντός των Μ.Ψ.Υ του Το.Ψ.Υ όταν δεν μεριμνά η αρμόδια Μ.Ψ.Υ περί της κινητικότητας του ασθενούς,
 20. κ) αποστέλλουν ετησίως προς το Περιφερειακό Δια-τομεακό Συμβούλιο σχέδιο προγραμματισμού δράσεων, εκτίμησης των αναγκών και χρησιμοποίησης των υπηρεσιών,
 21. κα) αποστέλλουν ετησίως προς το Περιφερειακό Διατομεακό Συμβούλιο απολογισμό και αξιολόγηση του έργου τους, καθώς και του έργου των Μ.Ψ.Υ ή προγραμμάτων της περιοχής ευθύνης τους,
 22. κβ) παρέχουν κάθε στοιχείο ή πληροφορία που ζητείται από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και το Διατομεακό Περιφερειακό Συμβούλιο για θέματα του Το.Ψ.Υ και του Το.Ψ.ΥΠ.Ε.
 23.  

Άρθρο 3

Σύσταση Περιφερειακών Διοικήσεων Τομέων Ψυχικής Υγείας

 1. 1. Στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.Πε.) συστήνονται, με απόφαση του Υπουργού Υγείας που εκδίδεται εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, Περιφερειακές Διοικήσεις Τομέων Ψυχικής Υγείας (Πε.Δι.Το.Ψ.Υ). Σε κάθε Δ.Υ.Πε. υπάγονται δύο Πε.Δι.Το.Ψ.Υ με την εξαίρεση της 5ης και της 7ης Δ.Υ.Πε. σε κάθε μία από τις οποίες υπάγεται μια Πε.Δι.Το.Ψ.Υ
 2. 2. Στις Πε.Δι.Το.Ψ.Υ, με την απόφαση του Υπουργού Υγείας της παραγράφου 1, εντάσσονται, με κριτήρια γεωγραφικά, πληθυσμιακά, αριθμού Μ.Ψ.Υ και προσβασιμότητας των ληπτών στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, οι Τομείς Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων (Το.Ψ.Υ) και οι Τομείς Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (Το.Ψ.ΥΠ.Ε.). Μέχρι την πλήρη οργάνωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων σε όλη την επικράτεια και την πλήρη αντιστοίχιση των Το.Ψ.Υ και Το.Ψ.ΥΠ.Ε. με βάση τα ανωτέρω κριτήρια, ως περιοχές ευθύνης των Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Παιδιών και Εφήβων νοούνται οι περιοχές ευθύνης των Τ.Ε.Ψ.ΥΠ.Ε. ως υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

Άρθρο 4

Περιφερειακά Διατομεακά Συμβούλια

 1. 1. Οι Περιφερειακές Διοικήσεις Τομέων Ψυχικής Υγείας (Πε.Δι.Το.Ψ.Υ) διοικούνται από Περιφερειακά Διατομεακά Συμβούλια, τα οποία συνιστώνται σε αυτές.

Τα Περιφερειακά Διατομεακά Συμβούλια είναι επταμελή και συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του Κε.Σ.Υ, μέσα σε πέντε (5) μήνες από την έναρξη ισχύος της απόφασης σύστασης των Πε.Δι. Το.Ψ.Υ και ένταξης των Το.Ψ.Υ και Το.Ψ.ΥΠ.Ε. Η γνώμη του Κε.Σ.Υ εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την κοινοποίηση της πρότασης του Υπουργού Υγείας. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία ή εάν δεν υπάρχει επαρκής αριθμός προσώπων, ο Υπουργός Υγείας ορίζει πρόσωπα με κύρος και εμπειρία στην ψυχική υγεία κατά προτεραιότητα από τους Το.Ψ.Υ καιΤο.Ψ.ΥΠ.Ε.της Πε.Δι.Το.Ψ.Υ Η θητεία των μελών των Περιφερειακών Διατομεακών Συμβουλίων είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί για μια επιπλέον τριετία. Τα μέλη των Περιφερειακών Διατομεακών Συμβουλίων μπορεί να παυθούν και να αντικατασταθούν πριν τη λήξη της θητείας τους για σπουδαίο λόγο.

 1. 2. Τα Περιφερειακά Διατομεακά Συμβούλια, απαρτίζονται από τους εξής:
  1. α) τον Διοικητή της ΥΠε., ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον αρμόδιο για θέματα ψυχικής υγείας Υποδιοικητή της ΥΠε.,
  2. β) έναν (1) ψυχίατρο, συντονιστή Διευθυντή Ε.Σ.Υ ή διευθυντή Ε.Σ.Υ.ή καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ή επιστημονικά υπεύθυνο ενός Κ.Ψ.Υ. ή άλλων Μ.Ψ.Υ ενηλίκων της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2716/1999 ή Διευθυντή Ε.Σ.Υ ή καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ή επιστημονικά υπεύθυνο ψυχιατρικών τμημάτων των νοσοκομείων του ν.δ. 2592/1953 (A' 254) και του ν. 1397/1983 (ΑΊ43) των Το.Ψ.Υ της Πε.Δι.Το.Ψ.Υ ή Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής, με τον νόμιμο αναπληρωτή του,
  3. γ) έναν (1) παιδοψυχίατρο, συντονιστή διευθυντή Ε.Σ.Υ. ή Διευθυντή Ε.Σ.Υ. ή καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ή επιστημονικά υπεύθυνο ενός Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων ή άλλων Μ.Ψ.Υ για παιδιά και εφήβους της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2716/1999 ή έναν Διευθυντή Ε.Σ.Υ ή καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ή επιστημονικά υπεύθυνο ψυχιατρικών τμημάτων παιδιών και εφήβων των νοσοκομείων του ν.δ. 2592/1953 και του ν. 1397/1983 των Το.Ψ.ΥΠ.Ε. της Πε.Δι.Το.Ψ.Υ ή Πανεπιστημιακής Παιδοψυχιατρικής Κλινικής, με τον αναπληρωτή του. Εάν δεν υπάρχουν μονάδες ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων στους τομείς της Πε.Δι.Το.Ψ.Υ, μέλος του αντίστοιχου Περιφερειακού Διατομεακού Συμβουλίου ορίζεται επαγγελματίας ψυχικής υγείας (ψυχολόγος ή κοινωνικός λειτουργός ή λογοθεραπευτής ή εργοθεραπευτής ή επισκέπτης υγείας ή νοσηλευτής με ψυχιατρική ειδικότητα ή σε περίπτωση έλλειψης νοσηλευτής ή παιδαγωγός ή εκπαιδευτικός), ο οποίος υπηρετεί στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας των νοσοκομείων του ν.δ. 2592/1953 και του ν. 1397/1983 ή κατά περίπτωση στις Πανεπιστημιακές Ψυχιατρικές Κλινικές, με τον αναπληρωτή του,
  4. δ) έναν (1) επαγγελματία, που παρέχει υπηρεσίες ψυχικής υγείας (ψυχολόγο ή κοινωνικό λειτουργό ή λογοθεραπευτή ή ειδικό παιδαγωγό ή εργοθεραπευτή ή επισκέπτη υγείας ή νοσηλευτή με ψυχιατρική ειδικότητα και σε περίπτωση έλλειψης αυτού νοσηλευτή, ή φυσιοθεραπευτή), ο οποίος υπηρετεί στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2716/1999 ή των νοσοκομείων του ν.δ. 2592/1953 και του ν. 1397/1983 των Το.Ψ.Υ και Το.Ψ.ΥΠ.Ε. της Πε.Δι.Το.Ψ.Υ ή κατά περίπτωση στις Πανεπιστημιακές Ψυχιατρικές ή Παιδοψυχιατρικές Κλινικές, με τον αναπληρωτή του,
  5. ε) έναν (1) ψυχίατρο ή παιδοψυχίατρο ή άλλο επαγγελματία ψυχικής υγείας, ο οποίος υπηρετεί σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας των Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 11 του ν. 2716/1999 που εντάσσονται στους Το.Ψ.Υ και Το.Ψ.ΥΠ.Ε. της Πε.Δι.Το.Ψ.Υ, με τον αναπληρωτή του,
  6. στ) έναν (1) από τους Προέδρους των Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ενηλίκων, Παιδιών και Εφήβων, ο οποίος ορίζεται από τους Προέδρους των Τ.Επ.Ε.Ψ.ΥΕ. και Τ.Επ.Ε.Ψ.ΥΠ.Ε. και συμμετέχει στο Περιφερειακό Διατομεακό Συμβούλιο με ετήσια θητεία, με τον αναπληρωτή του. Ο εκάστοτε εκπρόσωπος των Τ.Επ.Ε.Ψ.ΥΕ. και Τ.Επ.Ε.Ψ.ΥΠ.Ε. Πρόεδρος εισηγείται στο Περιφερειακό Διατομεακό Συμβούλιο της Πε.Δι.Το.Ψ.Υ για όλα τα θέματα που έχουν εισηγηθεί Τ.Επ.Ε.Ψ.ΥΕ. και Τ.Επ.Ε.Ψ.ΥΠ.Ε.,
  7. ζ) ένvαν (1 ) εκπρόσωπο των Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (Λ.Υ.Ψ.Υ.) με αναπληρωτή του έναν (1 ) εκπρόσωπο δευτεροβάθμιου οργάνου συλλόγων οικογενειών ατόμων με ψυχικές διαταραχές που έχουν την έδρα τους στο συγκεκριμένο Πε.Δι.Το.Ψ.Υ και ορίζονται από αυτούς.
  8.  
 2. 3. Τα μέλη των περιπτώσεων β' έως και ε' της παραγράφου 2 ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας από το ειδικό μητρώο υποψηφίων μελών για το Περιφερειακό Διατομεακό Συμβούλιο της Πε.Δι.Το.Ψ.Υ, το οποίο δημιουργείται και τηρείται στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει βιογραφικό σημείωμα στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 3.  
 4. 4. Η Επιτροπή Ψυχικής Υγείας του Κε.Σ.Υ εισηγείται στον Υπουργό για τα μέλη των περιπτώσεων α', β' και γ' της παραγράφου 2, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτήν από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας των βιογραφικών των υποψηφίων. Η επιλογή γίνεται με βάση τη διοικητική εμπειρία, το επιστημονικό έργο και την απασχόληση, ιδίως στην κοινοτική ψυχιατρική, καθώς και την κοινωνική προσφορά. Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, ο Υπουργός Υγείας ορίζει τα μέλη των Περιφερειακών Διατομεακών Συμβουλίων μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
 5.  
 6. 5. [Καταργήθηκε το εδάφιο α΄ της παρ. 5 του άρθρου 4 με την παρ. 6 του άρθρου 144 του ν. 4600/2019 (Α΄43)] 

 Τα μέλη του Περιφερειακού Διατομεακού Συμβουλίου και των Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών προσφέρουν τις υπηρεσίες τους παράλληλα με τα κύρια καθήκοντα τους.

 1. 6. Τα Περιφερειακά Διατομεακό Συμβούλια συνεδριάζουν στην έδρα της αντίστοιχης Δ.Υ.Πε. ή στην Περιφερειακή της έδρα κατά περίπτωση. Στα πρακτικά των συνεδριάσεων αναφέρεται αναλυτικά η απόφαση της πλειοψηφίας και η γνώμη της μειοψηφίας. Για τις δαπάνες κίνησης των μετακινούμενων μελών των Περιφερειακών Διατομεακών Συμβουλίων ισχύουν οι κείμενες διατάξεις για τη μετακίνηση με εντολή του Δημοσίου για εκτέλεση υπηρεσίας. Ο Πρόεδρος εκδίδει τις σχετικές εντολές μετακίνησης. Οι συνεδριάσεις μπορεί να πραγματοποιούνται και με τηλεδιάσκεψη.
 2.  
 3. 7. Τα Περιφερειακά Διατομεακό Συμβούλια των Πε.Δι. Το.Ψ.Υ συνεδριάζουν τουλάχιστον μία (1 ) φορά το μήνα και οι αποφάσεις τους λαμβάνονται με πλειοψηφία των 3/5 των μελών τους. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει απαρτία όταν παρίστανται τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του. Εάν το Περιφερειακό Διατομεακό Συμβούλιο δεν συνεδριάσει επί δύο (2) συνεχόμενους μήνες λόγω έλλειψης απαρτίας, ο Υπουργός Υγείας αντικαθιστά τα μέλη του, ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της Υ.Πε.
 4.  
 5. 8. Τριμελής αντιπροσωπεία, που ορίζεται από κάθε Περιφερειακό Διατομεακό Συμβούλιο, συμμετέχει σε κοινή συνάντηση όλων των αντιπροσωπειών με τον Υπουργό Υγείας, περιοδικά, ανά εξάμηνο, για ενημέρωση, διαβούλευση και σχεδιασμό της περιφερειακής στρατηγικής για θέματα ψυχικής υγείας.
 6.  
 7. 9. Τα μέλη των Περιφερειακών Διατομεακών Συμβουλίων και των Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας, καθώς και οι γραμματείς των Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας μπορεί να λαμβάνουν ετησίως δεκαπενθήμερη εκπαιδευτική άδεια στο πλαίσιο της συνεχόμενης εκπαίδευσης επιπροσθέτως των αδειών που δικαιούνται από την υπηρεσία τους, για επικαιροποίηση των γνώσεών τους και της εμπειρίας τους σε διοικητικά θέματα, καθώς και του επιστημονικού αντικειμένου τους και ειδικότερα της κοινοτικής ψυχιατρικής. Μπορεί να χορηγηθούν εκπαιδευτικές άδειες εξωτερικού αν συμπεριλαμβάνουν επισκέψεις σε υπηρεσίες κοινοτικής ψυχικής υγείας ή ομάδες εργασίας ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισμών και επιστημονικών εταιρειών με αντικείμενο την κοινοτική ψυχιατρική ή την οργάνωση και διοίκηση υπηρεσιών υγείας.
 8.  
 9. 10. Η Διοικητική Υποστήριξη των Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας και των Περιφερειακών Διατομεακών Συμβουλίων παρέχεται από υπαλλήλους των Δ.Υ.Πε., που ορίζονται με απόφαση του Διοικητή των Υ.Πε. και απασχολούνται αποκλειστικά με τον τομέα της ψυχικής υγείας.

Άρθρο 5

Συντονιστικό Όργανο των Πε.Δι.Το.Ψυ.

 1. Συνιστάται, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, τριμελές Συντονιστικό Όργανο των Περιφερειακών Διοικήσεων Τομέων Ψυχικής Υγείας. Τα μέλη του εκλέγονται από τα μέλη των Περιφερειακών Συμβουλίων των Πε.Δι.Το.Ψυ. Ο τρόπος και η διαδικασία της εκλογής τους ορίζονται στην ίδια παραπάνω απόφαση του Υπουργού Υγείας.
 2. Το Συντονιστικό Όργανο των Πε.Δι.Το.Ψυ. εκπροσωπεί τις Πε.Δι.Το.Ψυ. και συμμετέχει σε υπουργικές και διυπουργικές επιτροπές ή όπου κληθεί για το σχεδιασμό της κεντρικής στρατηγικής για θέματα ψυχικής υγείας.

 

Άρθρο 6

Αρμοδιότητες των Περιφερειακών Διατομεακών Συμβουλίων

Τα Περιφερειακά Διατομεακό Συμβούλια έχουν τις εξής αρμοδιότητες:

 1. α) διαμορφώνουν και εγκρίνουν την εφαρμογή της διατομεακής ιατρικής, νοσηλευτικής, διοικητικής, επιστημονικής, εκπαιδευτικής και λειτουργικής διασύνδεσης των Μονάδων Ψυχικής Υγείας των Πε.Δι.Το.Ψ.Υ. με κριτήριο την ποιοτική παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας με βάση τις αρχές της κοινοτικής ψυχιατρικής, της συνέχειας της φροντίδας και του σεβασμού των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας,
 2. β) συντονίζουν και παρακολουθούν την εφαρμογή και εκτέλεση των αποφάσεων του Υπουργείου Υγείας σε θέματα αρμοδιότητας τους,
 3. γ) γνωμοδοτούν ετησίως προς το Υπουργείο Υγείας για τη στρατηγική και το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης σχετικά με την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας της Πε.Δι. Το.Ψ.Υ και εγκρίνουν και παρακολουθούν την εφαρμογή και εκτέλεση του επιχειρησιακού σχεδίου δράσης της Πε.Δι.Το.Ψ.Υ,
 4. δ) εισηγούνται μέτρα ψυχικής υγείας στα αρμόδια όργανα για το επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης κρίσεων, εκτάκτων αναγκών και μαζικών καταστροφών και διαχειρίζονται τις τοπικές κρίσεις σε επίπεδο ψυχικής υγείας,
 5. ε) εγκρίνουν τον ετήσιο αναλυτικό προϋπολογισμό προμηθειών των Μ.Ψ.Υ της Πε.Δι.Το.Ψ.Υ,
 6. στ) γνωμοδοτούν στον Υπουργό Υγείας για θέματα ανάπτυξης των πολιτικών ψυχικής υγείας της περιοχής τους και ασκούν το συντονισμό των Διοικήσεωντων παντός είδους Νοσοκομείων σχετικά με θέματα ψυχικής υγείας, όπως και των λοιπών Μ.Ψ.Υ της Πε.Δι.Το.Ψ.Υ,
 7. ζ) εισηγούνται στον Υπουργό Υγείας για την τροποποίηση των Οργανισμών των ψυχιατρικών νοσοκομείων και των γενικών νοσοκομείων ως προς τις Μ.Ψ.Υ,
 8. η) εισηγούνται στον Υπουργό Υγείας μετά από εισήγηση των Τ.Επ.Ψ.ΥΕ. και Τ.Επ.Ε.Ψ.ΥΠ.Ε. για την ανάπτυξη και οργάνωση Μ.Ψ.Υ στην κοινότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8, 9, 10 και 11 του ν. 2716/1999 με σκοπό την αποϊδρυματοποίηση, ψυχοκοινωνική αποκατάσταση, καθώς και κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη ατόμων με χρόνιες ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα που νοσηλεύονται στα ψυχιατρικά νοσοκομεία ή άλλες Μ.Ψ.Υ,
 9. θ) εισηγούνται στο Υπουργείο Υγείας ετήσιο πρόγραμμα εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών της Πε.Δι.Το.Ψ.Υ μετά από γνωμοδότηση των Τ.Επ.Ε. Ψ.Υ.Ε. και Τ.Επ.Ε.Ψ.ΥΠ.Ε.,
 10. ι) αποφασίζουν για την αδειοδότηση και εισηγούνται στο Υπουργείο Υγείας για την κατάργηση, συγχώνευση ή μεταφορά Μ.Ψ.Υ ή τμημάτων της Πε.Δι.Το.Ψ.Υ, μετά από γνωμοδότηση των Τ.Επ.Ε.Ψ.ΥΕ. και Τ.Επ.Ε.Ψ.ΥΠ.Ε.,
 11. ια) αποφασίζουν μέτρα για την ανάπτυξη και βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας των Το.Ψ.Υ, καθώς και το συντονισμό, διασύνδεση και δικτύωση των Μ.Ψ.Υ κάθε Το.Ψ.Υ, ύστερα από εισήγηση των Τ.Επ.Ε.Ψ.ΥΕ. και Τ.Επ.Ε.Ψ.ΥΠ.Ε.,
 12. ιβ) εγκρίνουν προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης και συνεχιζόμενης κατάρτισης για την ενημέρωση των ψυχιάτρων, παιδοψυχιάτρων ή άλλων επαγγελματιών ψυχικής υγείας ή διοικητικών ή άλλων εργαζομένων στην κοινοτική ψυχιατρική, που εισηγούνται οι Τ.Επ.Ε.Ψ.ΥΕ. και Τ.Επ.Ε.Ψ.ΥΠ.Ε.,
 13. ιγ) εισηγούνται προς τον Υπουργό Υγείας, ύστερα από εισήγηση των Τ.Επ.Ε.Ψ.ΥΕ. και Τ.Επ.Ε.Ψ.ΥΠ.Ε. για το συνολικό ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων των Μ.Ψ.Υ κάθε Το.Ψ.Υ της Πε.Δι.Το.Ψ.Υ,
 14. ιδ) αποφασίζουν το συνολικό ετήσιο προγραμματισμό των προσλήψεων των Μ.Ψ.Υ κάθε Το.Ψ.Υ και Το.Ψ.ΥΠ.Ε., με εξαίρεση τα νοσοκομεία, για τα οποία εισηγούνται προς τα αρμόδια όργανα,
 15. ιε) εισηγούνται για τη μετακίνηση, απόσπαση, μετάταξη του προσωπικού των δημόσιων Μ.Ψ.Υ των Το.Ψ.Υ και Το.Ψ.ΥΠ.Ε. της Πε.Δι.Το.Ψ.Υ ανάλογα με τις ανάγκες και με γνώμονα την προώθηση της παροχής κοινοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας,
 16. ιστ) εισηγούνται στα αρμόδια όργανα τον κατάλογο των Μονάδων Ψυχικής Υγείας που εφημερεύουν και το πρόγραμμα εφημέριων αυτών, με σκοπό σε κάθε Περιφερειακή Διοίκηση Τομέων Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων, καθώς και Παιδιών και Εφήβων, να εφημερεύουν Μονάδες Ψυχικής Υγείας σε εικοσιτετράωρη βάση,
 17. ιζ) συντονίζουν και παρακολουθούν τη συγκρότηση συνεκτικού δικτύου παροχής υπηρεσιών για τη διασφάλιση της συνέχειας στη φροντίδα και την εξατομικευμένη θεραπεία του κάθε συγκεκριμένου ασθενούς,
 18. ιη) συντάσσουν ύστερα από γνωμοδότηση των Τ.Επ.Ε.Ψ.ΥΕ. και Τ.Επ.Ε.Ψ.ΥΠ.Ε. κατευθυντήριες οδηγίες για την εύρυθμη μετάβαση στην τομεοποιημένη λειτουργία των μονάδων ψυχικής υγείας (Μ.Ψ.Υ), οι οποίες ανανεώνονται ανά τριετία,
 19. ιθ) προωθούν και εποπτεύουν την ανάπτυξη δικτύου συνεργατικής φροντίδας μέσα στα Γενικά Νοσοκομεία (Μονάδες Συμβουλευτικής-Διασυνδετικής Ψυχιατρικής) και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Κέντρα Υγείας, Π.Ε.Δ.Υ, υπηρεσίες των Δήμων-Βοήθεια στο Σπίτι κ.α.), σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργού Υγείας,
 20. κ) διασφαλίζουν την εγκατάσταση και ομαλή λειτουργία του συστήματος καταγραφής και παρακολούθησης της πορείας των ασθενών μέσα στο δίκτυο υπηρεσιών κάθε Το.Ψ.Υ και Το.Ψ.ΥΠ.Ε. και ελέγχουν εάν τηρείται το αρχείο από κάθε Μ.Ψ.Υ,
 21. κα) διασφαλίζουν την υλοποίηση του προγράμματος ειδίκευσης των ειδικευόμενων ιατρών στις Μ.Ψ.Υ σύμφωνα με το πρόγραμμα της ειδικότητας τους και με βάση την αρχή της κυκλικής εκπαίδευσης και τις δυνατότητες κάθε Πε.Δι.Το.Ψ.Υ, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Κε.Σ.Υ και του Υπουργείου Υγείας, σε όλες τις μονάδες του δικτύου, μετά από εισήγηση των Τ.Επ.Ψ.ΥΕ. και Τ.Επ.Ε. Ψ.Υ.Π.Ε. και ελέγχουν την πλήρη εφαρμογή της,
 22. κβ) εποπτεύουν την ομαλή διεξαγωγή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων εντός του κάθε Το.Ψ.Υ,
 23. κγ) αξιολογούν, ετησίως, στην περιοχή αρμοδιότητας τους την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας που παρέχονται από τις Μ.Ψ.Υ Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζονται τα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια με τα οποία αξιολογείται η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των Μ.Ψ.Υ Ν.Π.Δ.Δ., των Μ.Ψ.Υ των Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 11 του ν. 2716/1999 και των Μ.Ψ.Υ των Ν.Π.Ι.Δ. του κερδοσκοπικού τομέα του άρθρου 12 του ν. 4272/2014 που εντάσσονται στους Το.Ψ.Υ και Το.Ψ.Υ.Π.Ε. της Πε.Δι.Το.Ψ.Υ,
 24. κδ) υποβάλλουν, εγγράφως, στον Υπουργό Υγείας ετήσιες εκθέσεις για το έργο τους. Οι εκθέσεις αυτές υποβάλλονται εντός τριμήνου από τη λήξη κάθε έτους.

Άρθρο 7

Επιτροπές Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας

 1. Σε κάθε Περιφερειακή Διοίκηση Τομέων Ψυχικής Υγείας (Πε.Δι.Το.Ψ.Υ) συνιστάται επταμελής Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας. Η Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας ελέγχει και παρακολουθεί στην περιοχή ευθύνης της Πε.Δι.Το.Ψ.Υ την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές και την καλή λειτουργία των Μονάδων Ψυχικής Υγείας (Μ.Ψ.Υ).
 2. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας ορίζονται για μία (1) τριετία και απαρτίζονται από έναν ψυχίατρο ή ψυχολόγο ή, κατά περίπτωση, παιδοψυχίατρο, με τον αναπληρωτή του, έναν κοινωνικό λειτουργό, με τον αναπληρωτή του, έναν νοσηλευτή ψυχικής υγείας, με τον αναπληρωτή του, έναν επισκέπτη υγείας, με τον αναπληρωτή του, έναν νομικό, με τον αναπληρωτή του, έναν εκπρόσωπο ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, με τον αναπληρωτή του και έναν εκπρόσωπο δευτεροβάθμιου οργάνου συλλόγων οικογενειών ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, με τον αναπληρωτή του. Τα μέλη της Επιτροπής δεν συμμετέχουν σε άλλα όργανα του παρόντος νόμου. Η θητεία τους μπορεί να ανανεωθεί για μία (1) τριετία. (Η θέση του μέλους της Τομεακής Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας είναι τιμητική και άμισθη.)

Το τελευταίο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 7 διαγράφηκε από την παρ. 7 του άρθρου 144 του ν. 4600/2019 (Α΄43). 

 1. Η Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας:
  1. α) δέχεται παράπονα, αναφορές και καταγγελίες, πραγματοποιεί τακτικές και έκτακτες επισκέψεις στις Μ.Ψ.Υ του Το.Ψ.Υ, διεξάγει αυτεπάγγελτες έρευνες σε Μ.Ψ.Υ του Το.Ψ.Υ και δ ενημερώνει με κάθε πρόσφορο τρόπο τους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας και τις οικογένειες τους για τα δικαιώματα τους και την τοπική κοινωνία για τα δικαιώματα των ατόμων με ψυχικές διαταραχές και το σεβασμό τους,
  2. β) παρακολουθεί την τήρηση των διαδικασιών και των προθεσμιών των διατάξεων των νόμων περί ακούσιας νοσηλείας και επιλαμβάνεται θεμάτων προστασίας των νοσηλευομένων από κατάχρηση μέτρων περιορισμού,
  3. γ) διασφαλίζει την τήρηση της διαδικασίας έκφρασης παραπόνων και καταγγελιών.
 2. Η Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας υπάγεται διοικητικά στην όμορη Πε.Δι.Το.Ψ.Υ και διασυνδέεται με την Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές, η οποία έχει συσταθεί στο Υπουργείο Υγείας. Ενημερώνει την Ειδική αυτή Επιτροπή σε τακτά χρονικά διαστήματα και της υποβάλλει ετήσια έκθεση. Επίσης, ετήσια έκθεση υποβάλλει στο Περιφερειακό Τομεακό Συμβούλιο, στον Διοικητή της ΥΠε. και στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
 3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζονται τα μέλη των Τομεακών Επιτροπών Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, η έδρα τους, ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.