ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 726 /2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων.

Άρθρο 17

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 1. 1. Η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας έχει ως σκοπό το σχεδιασμό και την εφαρμογή του Προγράμματος Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης «ΨΥΧΑΡΓΩΣ», το οποίο αποτελεί το Εθνικό Σχέδιο για την αλλαγή του τρόπου παροχής Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, με μετάθεση του κέντρου βάρους από την παρεχόμενη ασυλικού τύπου περίθαλψη, στην κοινοτική φροντίδα.
 2. 2. Τη Διεύθυνση (Γ3) συγκροτούν τα ακόλουθα Τμήματα:
  1. α. Τμήμα (Γ3α) Νοσοκομειακής και Κοινοτικής Περίθαλψης 
  2. β. Τμήμα (Γ3β) Εξωνοσοκομειακής Προστασίας
 3. 3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:
  1. α. Τμήμα Νοσοκομειακής και Κοινοτικής Περίθαλψης 
   1. 1. Ο προγραμματισμός και η εξειδίκευση της εθνικής στρατηγικής και του επιχειρησιακού σχεδιασμού στον τομέα της ψυχικής υγείας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού.
   2. 2. Η εφαρμογή προγραμμάτων προαγωγής της ψυχικής υγείας και πρόληψης των ψυχικών διαταραχών.
   3. 3. Η προαγωγή και υποστήριξη της κατανομής σε τομείς και η εποπτεία, διασύνδεση και διαβούλευση των Μονάδων Ψυχικής Υγείας, που λειτουργούν ως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) με τις Περιφερειακές Διοικήσεις Τομέων Ψυχικής Υγείας (Πε.Δι.Το.Ψ.Υ.).
   4. 4. Η μέριμνα για την εναρμόνιση των πολιτικών ψυχικής υγείας και του οικείου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, με τις Διεθνείς Συμβάσεις, Κανονισμούς, συστάσεις, οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους.
   5. 5. Η παρακολούθηση της αποασυλοποίησης ασθενών με ψυχικές διαταραχές των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων και των εποπτευομένων από το Τμήμα Μονάδων Ψυχικής Υγείας.
   6. 6. Ο προγραμματισμός ίδρυσης και ανάπτυξης Ψυχιατρικών Νοσοκομειακών Ε.Σ.Υ ή τμημάτων αυτών, Ψυχιατρικών Τομέων Γενικών Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους Φορείς.
   7. 7. Η εποπτεία των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και όλων των υπαγομένων σε αυτά Μονάδων Ψυχικής Υγείας, καθώς και των Τομέων και των Μονάδων Ψυχικής Υγείας των Γενικών Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.
   8. 8. Η εισήγηση προς την Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Νοσηλευτικών Μονάδων και Εποπτευόμενων Φορέων για την σύσταση, μεταφορά, κατάργηση, συγχώνευση Ψυχιατρικών Νοσοκομείων ή Τμημάτων αυτών, καθώς και θέσεων:
    1. i. Ιατρών Ε.Σ.Υ,
    2. ii. ειδικευομένων Ιατρών,
    3. iii. εξειδικευμένων Ιατρών και
    4. iν. επιστημονικού και λοιπού προσωπικού.
   9. 9. Η μέριμνα για την έκδοση και εφαρμογή του Ενιαίου Πλαισίου Οργάνωσης και Λειτουργίας των Μονάδων Ψυχικής Υγείας που λειτουργούν με τη μορφή ΝΠΔΔ και ο προσδιορισμός της λειτουργικής διασύνδεσης τους, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους Φορείς.
   10. 10 Η εισήγηση για την έγκριση σύστασης Ιδρυμάτων και μετατροπής των καταστατικών τους στο σκοπό των οποίων περιλαμβάνεται η παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
   11. 11. Η εισήγηση για τον καθορισμό και η έκδοση των νοσηλίων για τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας, που λειτουργούν με τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ και η κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
   12. 12. Η εισήγηση για τον καθορισμό των δικαιούχων-ατόμων με ψυχικές διαταραχές που τους παρέχεται δωρεάν νοσηλεία και περίθαλψη.
   13. 13. Η άσκηση εποπτείας και ελέγχου και η εισήγηση για την ρύθμιση των διαδικασιών λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών ψυχικής υγείας.
   14. 14. Η μέριμνα για την προαγωγή της εργασιακής ένταξης των ατόμων με ψυχικές διαταραχές των Μονάδων Ψυχικής Υγείας των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων και των Ψυχιατρικών Τομέων των Γενικών Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ.
  1. β. Τμήμα Εξωνοσοκομειακής Προστασίας
   1.  1. Η μέριμνα για τον προγραμματισμό και την εξειδίκευση της εθνικής στρατηγικής και του επιχειρησιακού σχεδιασμού στον τομέα της ψυχικής υγείας σε συνεργασία με την Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού.
   2. 2. Η προαγωγή και υποστήριξη της κατανομής σε τομείς και η εποπτεία, διασύνδεση και διαβούλευση των Μονάδων Ψυχικής Υγείας, που λειτουργούν ως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) με τις Περιφερειακές Διοικήσεις Τομέων Ψυχικής Υγείας (Πε.Δι.Το.Ψ.Υ.).
   3. 3. Η μέριμνα για την εναρμόνιση των πολιτικών ψυχικής υγείας και του οικείου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, με τις Διεθνείς Συμβάσεις, Κανονισμούς, Συστάσεις, Οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους.
   4. 4. Η άσκηση της εποπτείας και του ελέγχου των Μονάδων Ψυχικής Υγείας του ιδιωτικού μη κερδοσκοπικού τομέα.
   5. 5. Η επεξεργασία και εφαρμογή εξειδικευμένων προγραμμάτων παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε ευπαθείς ομάδες και πληθυσμιακές και διαγνωστικές υποομάδες με προβλήματα ψυχικής υγείας.
   6. 6. Η μέριμνα για την εκπόνηση και έκδοση Ενιαίου Πλαισίου Οργάνωσης και Λειτουργίας των Μονάδων Ψυχικής Υγείας, που λειτουργούν με τη μορφή Ν.Π.Ι.Δ., και ο προσδιορισμός της λειτουργικής διασύνδεσής τους, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους Φορείς.
   7. 7. Η εισήγηση για τη ρύθμιση των όρων και προϋποθέσεων παροχής ιατροφαρμακευτικής, νοσηλευτικής ή νοσοκομειακής περίθαλψης και υπηρεσιών ψυχοκοινω-νικής αποκατάστασης.
   8. 8. Η εισήγηση για τον καθορισμό και η έκδοση των νοσηλίων για τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας που λειτουργούν με τη μορφή Ν.Π.Ι.Δ, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς, και η κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών.
   9. 9. Η μέριμνα για τον προγραμματισμό και την ανάπτυξη Μονάδων Ψυχικής Υγείας του ιδιωτικού μη κερδοσκοπικού τομέα, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού.
   10. 10. Η οικονομική αξιολόγηση και ο οικονομικός έλεγχος των Μονάδων Ψυχικής Υγείας του ιδιωτικού μη κερδοσκοπικού τομέα.
   11. 11. Η μέριμνα για την προαγωγή της εργασιακής ένταξης των ατόμων με ψυχικές διαταραχές, για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση των απαραίτητων θεσμικών παρεμβάσεων.