ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Γ3β/Γ.Π.οικ.76740 της 10.12.2020 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία Α4β/Γ.Π./οικ.63439/2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας «Πλαίσιο εκπόνησης πολιτικών ψυχικής υγείας και καθορισμός κριτηρίων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για έγκριση σκοπιμότητας και χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό Τομέα του άρθρου 11 του ν. 2716/1999» (Β' 2932), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.» (Β΄5454).

Έχοντας υπόψη:

 1. Την υπό στοιχεία Α4β/Γ.Π./οικ.63439/2017 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Πλαίσιο εκπόνησης πολιτικών ψυχικής υγείας και καθορισμός κριτηρίων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για έγκριση σκοπιμότητας και χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό Τομέα του άρθρου 11 του ν. 2716/1999» (Β' 2932), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του ν. 2716/1999 «Ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις» (Α' 96), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του ν. 4461/2017 «Μεταρρύθμιση της Διοικητικής οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής Υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις» (Α' 38), όπως ισχύει.
 4. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α' 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).
 6. Την υπ' αρ. 50715/11.08.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Υγείας, Ζωή Ράπτη» (Β' 3360).
 7. Τον ν. 4622/2019 ''Ανάθεση δικαιώματος υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων Υπουργείων'' (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία

και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».

 1. Την υπ' αρ. 876/16.5.2000 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) και των Προγραμμάτων Προστατευμένων Διαμερισμάτων του άρθρου 9 του ν. 2716/1999» (Β' 661), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 56675/11.6.2013, απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α3/οικ.876/16-05-2000 κοινής υπουργικής απόφασης ''Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) και των Προγραμμάτων Προστατευμένων Διαμερισμάτων του άρθρου 9 του ν. 2716/1999''» (Β' 1426).
 2. Την υπ' αρ. 156618/25.11.2009 απόφαση της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Κέντρων Ημέρας του άρθρου 8 του ν. 2716/1999» (Β' 2444), όπως ισχύει τροποποιηθείσα με την υπ' αρ. 44810/26.04.2012 (Β' 1656) απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τις υπ' αρ. 50557/29.5.2013 (Β' 1299) και 56669/11.6.2013 (Β' 1426) αποφάσεις της Υφυπουργού Υγείας.
 3. Την υπ' αρ. 1662/21.5.2001, (Β' 691) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας και της στελέχωσης των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας του άρθρου 7 του ν. 2716/1999 καθώς και κάθε λεπτομέρειας εφαρμογής του ιδίου άρθρου», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. πρωτ. Υ5β/Γ.Π.οικ. 50552/29-5-2013 (Β' 1299) υπουργική απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης υπ' αρ. Υ5β/ οικ.1662/21-5-2001 (Β' 691) με θέμα «Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας και της στελέχωσης των Κινητών Μονάδων.
 4. Την υπ' αρ. 107931/22.11.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΟ80-ΝΜΚ) απόφαση της Υφυπουργού Υγείας «Επικαιροποίηση προδιαγραφών κτιριακής υποδομής Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Ξενώνες και Οικοτροφεία)στα πλαίσια του προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ».
 5. Την υπ' αρ. 107933/22.11.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ08Θ-ΚΣΞ) απόφαση της Υφυπουργού Υγείας «Επικαιροποίηση προδιαγραφών κτιριακής υποδομής Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Κέντρα Ημέρας) στα πλαίσια του προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ».
 6. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ74357/19-11-2020 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.
 7. Την ανάγκη εξορθολογισμού της διαδικασίας εκπόνησης σχεδιασμού και διασφάλισης διαφάνειας και αξιοκρατίας κατά τη διαδικασία επιλογής φυσικών προσώπων και φορέων που αναπτύσσουν Μονάδες Ψυχικής Υγείας.
 8. Την ανάγκη υιοθέτησης ασφαλιστικών δικλείδων στην κατεύθυνση της διασφάλισης της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
 9. Την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2469/1997 (Α' 38) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία Α4β/Γ.Π./οικ.63439/2017 (Β' 2932) απόφασης του Υπουργού Υγείας «Πλαίσιο εκπόνησης πολιτικών ψυχικής υγείας και καθορισμός κριτηρίων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για έγκριση σκοπιμότητας και χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό Τομέα του άρθρου 11 του ν. 2716/1999», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως κάτωθι:

Η παρ. 2 του άρθρου 7 αντικαθίστανται ως εξής:

«Υπεύθυνη δήλωση του Επιστημονικά Υπεύθυνου, που προτάθηκε κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, ότι αποδέχεται τον ορισμό του στη θέση αυτή.

Η μεταβολή του προσώπου του Επιστημονικά Υπευθύνου τελεί σε κάθε περίπτωση υπό την προϋπόθεση έγκρισης της Επιτροπής Αξιολόγησης, ώστε να διασφαλίζεται η παροχή υπηρεσιών υψηλής τεχνογνωσίας και εμπειρίας, όπως αυτή προτάθηκε και αξιολογήθηκε. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Αξιολόγησης δεν εγκρίνει κάποια μεταβολή και ο φορέας δεν συμμορφωθεί σχετικά, ο Υπουργός Υγείας, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας, αναθέτει την ανάπτυξη της Μονάδας στους επόμενους επιλαχόντες φορείς της προηγηθείσας διαδικασίας αξιολόγησης κατά τη σειρά κατάταξής τους και στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, ακολουθείται η διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β'».