ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ και ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθ. Δ14/15834/237/2019 «Καθορισμός προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας.» (Β΄1344).

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 16 του ν.4445/2016 «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν.4387/2016 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236 Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 21 Α΄).
3. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης με α.π. Δ23/ ΟΙΚ. 14435-1135/2016 Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας (ΦΕΚ 854/ Β΄/30-3-2016).
4. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης με α.π. Δ25/ οικ.22052/25/15.05.2017, (ΦΕΚ 1801/ Β΄/2017).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ Α’ 98).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ Α’ 168), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του ν.4554/2018 (ΦΕΚ 130 Α΄).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 180 Α’).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμών Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 2116 Α’).
9. Την Υ28/08.10.2015 (ΦΕΚ 2168 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου», όπως ισχύει.
10. Τις διατάξεις του π.δ. 88/2018 «Διορισμών Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’ 160).
11. Το άρθρο 75 Ι παρ. ε του ν.3463/2006 (Α΄114), όπως ισχύει.
12. Την 15422/οικ.31022/21.04.2011 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 824 Β΄).
13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
ΟΡΙΣΜΟΣ
1. Σε κάθε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού δύναται να λειτουργεί «Κέντρο Κοινότητας».
2. Τα «Κέντρα Κοινότητας», τα Παραρτήματα και οι Κινητές Μονάδες τους, λειτουργούν ως δομές συμπληρωματικές των Κοινωνικών Υπηρεσιών των αντίστοιχων ΟΤΑ α΄ βαθμού και εποπτεύονται από αυτές. Σε περίπτωση που σε ΟΤΑ α΄ βαθμού δεν λειτουργεί Κοινωνική Υπηρεσία, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 6.
3. Σκοπός των «Κέντρων Κοινότητας» είναι η υποστήριξη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή λειτουργίας τους.

Άρθρο 2
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
1. Κάθε «Κέντρο Κοινότητας» λειτουργεί υποχρεωτικά με τις κάτωθι αρμοδιότητες:
1.1. Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών.
1.1.1. Πληροφόρηση ή/και παραπομπή των πολιτών σχετικά με τα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο (π.χ. Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, προγράμματα του «Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους», κοινωνικές δομές και υπηρεσίες που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς κ.λπ.).
1.1.2. Υποστήριξη στη διαδικασία ένταξης των πολιτών στα ανωτέρω προγράμματα.
Τα «Κέντρα Κοινότητας» υποχρεούνται ιδιαίτερα να παρέχουν υποστήριξη στους πολίτες κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης για το Πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», τόσο για την ορθή συμπλήρωση αυτής, όσο και για την προσκόμιση και παραλαβή των κατά περίπτωση απαραίτητων δικαιολογητικών.
1.2. Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές.
1.2.1. Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε δομές και υπηρεσίες που παρέχονται στα γεωγραφικά όρια της περιοχής λειτουργίας του «Κέντρου Κοινότητας», π.χ. Κοινωνικοί Ξενώνες Αστέγων, Ξενώνες Κακοποιημένων Γυναικών και θυμάτων διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, Κοινωνικά Φροντιστήρια, Δομές Ψυχικής Υγείας, Δομές για ΑμεΑ, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί, Προγράμματα για Ηλικιωμένους, Προγράμματα για Ρομά, Προγράμματα για Μετανάστες κ.λπ.
1.2.2. Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων: α) σε υπηρεσίες απασχόλησης (π.χ. ΟΑΕΔ) για την ένταξη των ωφελούμενων σε προγράμματα κατάρτισης, δράσεις απασχόλησης, επιμορφωτικά σεμινάρια β) σε φορείς αρμόδιους για την εφαρμογή προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.
1.2.3. Συνεργασία με την τοπική αγορά εργασίας προς ένταξη των ανέργων.
2. Το «Κέντρο Κοινότητας» ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του πληθυσμού της περιοχής, δύναται να παρέχει υπηρεσίες που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω υπηρεσίες:
- Παροχή γενικής συμβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας, υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού κ.α.
- Παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες.
- Ανάπτυξη δράσεων δημιουργικής απασχόλησης και μαθησιακής στήριξης παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, σε συνέργεια με τα προγράμματα εκπαίδευσης που υλοποιούνται (εκπαιδευτικές δραστηριότητες, μαθησιακή υποστήριξη, παροχή γευμάτων, υποστήριξη σχολικού περιβάλλοντος κ.α.).
- Προγράμματα για συνδρομή στη δημιουργία ευκαιριών για νέους, π.χ. επαγγελματικός προσανατολισμός για εφήβους, βελτίωση δεξιοτήτων, πολιτισμικές δραστηριότητες, προγράμματα νεανικής συμμετοχής και στήριξης, σε συνεργασία με το Συνήγορο του Παιδιού και άλλες υπηρεσίες και δομές.
- Διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο όπως: οργάνωση ομάδων γειτονιάς για την ανάληψη κοινοτικών πρωτοβουλιών και την ενεργοποίηση των πολιτών, διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων προληπτικής ιατρικής και συνθηκών υγιεινής διαβίωσης, δικτύωση με φορείς της τοπικής κοινωνίας (σχολεία, πολιτιστικοί σύλλογοι, επαγγελματικοί φορείς κ.λπ.) για μεικτές πρωτοβουλίες δράσεων για την τοπική ανάπτυξη, την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής κ.α.
- Μεικτές δράσεις για την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη, ειδικότερα (αλλά όχι αποκλειστικά) για μαθητές ΑμεΑ, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, Ρομά και Μετανάστες.
- Παροχή ενημερωτικής συνδρομής για θέματα νομικού χαρακτήρα σε σχέση με τις παρεχόμενες δυνατότητες, όργανα, διαδικασίες κ.λπ.
- Συγκέντρωση και διανομή βασικών αγαθών.
- Ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού που είτε θα συνδράμει το προσωπικό του «Κέντρου Κοινότητας» κατά περίπτωση, πάντοτε υπό την εποπτεία του συντονιστή του Κέντρου και με βάση τις οδηγίες και κατευθύνσεις του, είτε θα συμβάλλει στις δράσεις των υπολοίπων δομών αντιμετώπισης της φτώχειας, υπό τις οδηγίες και τον έλεγχο του τακτικού προσωπικού των δομών αυτών.
- Παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, οικογένειες, ενήλικες και ηλικιωμένους.
3. Παραρτήματα και κινητές μονάδες.
Το «Κέντρο Κοινότητας» δύναται να διευρύνει τη δράση του με Παραρτήματα, ώστε να εξυπηρετεί θύλακες φτώχειας, καταυλισμούς Ρομά, θύλακες Μεταναστών κ.α., καθώς και με Κινητές Μονάδες για την εξυπηρέτηση ατόμων απομακρυσμένων περιοχών.
Τα Παραρτήματα και οι Κινητές Μονάδες θα είναι παρακολουθήματα του «Κέντρου Κοινότητας» αναφοράς, εποπτεύονται από τις ίδιες υπηρεσίες του ΟΤΑ α’ βαθμού και συνδέονται άμεσα με τις υπηρεσίες που παρέχονται από το «Κέντρο Κοινότητας» αναφοράς τους.
Ειδικότερα, οι Κινητές Μονάδες θα πρέπει να παρέχουν οπωσδήποτε τις υποχρεωτικές υπηρεσίες που περιγράφονται στην παρ. 1. του άρθρου 2.
Επιπλέον, τα παραρτήματα δύνανται να εξειδικεύονται σε μία ή ορισμένες υπηρεσίες, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περιοχής ή ομάδας - στόχου.
Στις περιπτώσεις που στο Δήμο λειτουργεί ήδη «Κέντρο Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων», αυτό παραμένει ως Παράρτημα του διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας, ώστε αυτό να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες που παρέχονταν από το υφιστάμενο Κέντρο Στήριξης Ρομά. Για τις ειδικότητες που είναι κοινές με αυτές που προβλέπονται στο «Κέντρο Κοινότητας» αναφοράς, ο οικείος ΟΤΑ θα έχει την ευχέρεια να ορίσει τον τρόπο κάλυψης των αναγκών της κεντρικής δομής και του Παραρτήματος από τις συγκεκριμένες υφιστάμενες ειδικότητες, έχοντας τη δυνατότητα, εάν το κρίνει απαραίτητο, να αυξήσει τον αριθμό των απασχολούμενων αυτών των ειδικοτήτων.

Άρθρο 3
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
1. Ωφελούμενοι από την ενέργεια είναι οι πολίτες που διαβιούν στην περιοχή παρέμβασης των «Κέντρων Κοινότητας», και κατά προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», καθώς και μετανάστες, ΑμεΑ, Ρομά και γενικότερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού όπως περιγράφονται στο «Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη».
2. Ανάλογα με τις ιδιαίτερες τοπικές ανάγκες και περιστάσεις, η δράση κάθε «Κέντρου Κοινότητας» δύναται να εστιάζει περισσότερο σε μια ή περισσότερες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται οι υπόλοιπες.
3. Η εξυπηρέτηση των ωφελούμενων θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής το οποίο θα διασυνδέεται με τα αντίστοιχα συστήματα συνεργαζόμενων φορέων και υπηρεσιών που εφαρμόζουν προγράμματα σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.

Άρθρο 4
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
1. Φορείς Υλοποίησης.
Ως φορείς υλοποίησης των «Κέντρων Κοινότητας» ορίζονται οι Δήμοι και όλοι οι φορείς που συστήνονται και εποπτεύονται από αυτούς (όπως Δημοτικά ΝΠΔΔ, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις).
2. Λειτουργία.
2.1. Ωράριο Λειτουργίας.
Τα «Κέντρα Κοινότητας» λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή με ωράριο ημερήσιας λειτουργίας το οποίο, κατά την κρίση του οικείου ΟΤΑ α΄ βαθμού και με βάση τις δυνατότητές του σε ανθρώπινο δυναμικό, δύναται να εκτείνεται και πέραν της 17:00, ώρα λήξης του ωραρίου του τακτικού προσωπικού, προκειμένου να εξυπηρετεί τους πολίτες στο μεγαλύτερο δυνατό χρονικό εύρος. Το ακριβές ωράριο του «Κέντρου Κοινότητας» καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του, στο Κέντρο Κοινότητας πρέπει να απασχολούνται δύο τουλάχιστον υπάλληλοι, εκ των οποίων ο ένας Κοινωνικός Λειτουργός. Κατά τη δικαιολογημένη απουσία εργαζομένου, την ευθύνη μέριμνας για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου έχει η αρμόδια για το προσωπικό Υπηρεσία του φορέα υλοποίησης.
2.2. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας.
Οι Φορείς υλοποίησης υποχρεούνται να συντάσσουν Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος να περιλαμβάνει όλα τα θέματα αναφορικά με την οργάνωση και τη λειτουργία του «Κέντρου Κοινότητας», ιδίως τα σχετικά με:
- Τις διαδικασίες διοικητικής και οικονομικής οργάνωσης του Κέντρου Κοινότητας.
- Τα καθήκοντα του απασχολούμενου προσωπικού.
- Τις διαδικασίες ένταξης στις παρεχόμενες από το «Κέντρο Κοινότητας» υπηρεσίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
- Την υποδοχή, καταγραφή και εξυπηρέτηση των ωφελούμενων μέσω ηλεκτρονικού συστήματος που εξασφαλίζει τη δυνατότητα συγκέντρωσης στοιχείων για τον αριθμό και τον τρόπο εξυπηρέτησής τους.
- Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ωφελούμενων.
- Τη μεθοδολογία οργάνωσης της παροχής των υπηρεσιών με έμφαση στο σεβασμό των δικαιωμάτων και των ιδιαίτερων αναγκών κάθε ωφελούμενου.
- Τις διαδικασίες τήρησης αρχείου και ατομικών φακέλων των ωφελούμενων, σε συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στο ν. 2472/1997.
- Την τήρηση αρχείου κοινωνικών ιστορικών και συνεντεύξεων στις περιπτώσεις παροχής συμβουλευτικής δράσης, στο οποίο να πληρούνται οι προδιαγραφές του επιστημονικού απορρήτου.
- Τις διαδικασίες αξιολόγησης της κατάστασης των ωφελούμενων.
- Τη διασύνδεση του «Κέντρου Κοινότητας» με φορείς παροχής υπηρεσιών στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής επανένταξης.
- Την προσέλκυση εθελοντών και την αξιοποίηση φοιτητών σε πρακτική άσκηση, καθώς και για τη σύνδεση με την κοινότητα και την τήρηση σχετικού μητρώου.
- Την αξιοποίηση των παρεχόμενων πόρων για τη λειτουργία του «Κέντρου Κοινότητας», συμπεριλαμβανομένης της προσέλκυσης πόρων από δωρεές.
- Τις διαδικασίες τήρησης αρχείου και ατομικών φακέλων των ωφελούμενων, σε συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.
3. Στελέχωση.
3.1. Το Κέντρο Κοινότητας, ανάλογα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, όπως ορίζονται στο άρθρο 2, δύναται να στελεχώνεται με προσλαμβανόμενο προσωπικό, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., ή μίσθωσης έργου, ή με μετακίνηση τακτικού προσωπικού του φορέα υλοποίησης, σύμφωνα πάντοτε με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
3.2. Το Κέντρο Κοινότητας στελεχώνεται ανάλογα με τον πληθυσμό του οικείου Δήμου, και υποχρεωτικά τουλάχιστον από δύο υπαλλήλους, εκ των οποίων ο ένας θα πρέπει να είναι Κοινωνικός Λειτουργός, ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας με άδεια άσκησης επαγγέλματος, πλήρους απασχόλησης. Ο Κοινωνικός Λειτουργός θα εκτελεί χρέη συντονιστή και βασικού υπευθύνου υλοποίησης των προγραμμάτων, των δράσεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ θα μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου και την τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας.
3.3. Όλοι οι υπάλληλοι του «Κέντρου Κοινότητας», όλων των προβλεπόμενων ειδικοτήτων, και ανεξαρτήτως από την ύπαρξη ή μη διοικητικού υπαλλήλου στο προσωπικό του Κέντρου, καλύπτουν, καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του Κέντρου, και διοικητικά καθήκοντα, στα οποία περιλαμβάνεται υποχρεωτικά η καταγραφή ωφελούμενων και η υποβολή αιτήσεων για λογαριασμό τους, σε προγράμματα και υπηρεσίες, καθώς και η τήρηση φυσικού αρχείου, όταν αυτό απαιτείται.
3.4. Στις περιπτώσεις Κέντρου Κοινότητας διευρυμένου με παράρτημα Ρομά, σε Δήμο όπου ήδη λειτουργούσε «Κέντρο Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού», εάν στο προσωπικό του υπήρχε ήδη εργαζόμενος με ειδικότητα Κοινωνικού Λειτουργού, αυτός μπορεί να αναλάβει το συντονισμό του Κέντρου Κοινότητας αναφοράς. Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει αυτό να στελεχωθεί υποχρεωτικά με Κοινωνικό Λειτουργό που θα έχει την ευθύνη λειτουργίας και συντονισμού. Σε κάθε περίπτωση, στα παραρτήματα Ρομά ορίζεται συντονιστής, επίσης κοινωνικός λειτουργός, ο οποίος συνεργάζεται, με το συντονιστή του Κέντρου Κοινότητας αναφοράς. Στις περιπτώσεις όπου το ρόλο συντονιστή του προϋπάρχοντος Κέντρου Στήριξης είχε Κοινωνιολόγος ή άλλος κοινωνικός επιστήμονας, τότε αυτός παραμένει συντονιστής του παραρτήματος, λόγω εμπειρίας.
3.5. Οι ειδικότητες του προσωπικού του Κέντρου Κοινότητας ορίζονται ως εξής:
- Πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ Κοινωνικών Επιστημών, ει δυνατόν με εμπειρία σε θέματα κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής προστασίας.
- Ψυχολόγος ή σχολικός ψυχολόγος, πτυχιούχος ΑΕΙ με άδεια άσκησης επαγγέλματος.
- Πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων, ει δυνατόν με εμπειρία σε θέματα απασχόλησης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.
- Πτυχιούχος ΑΕΙ/ ΤΕΙ με ειδίκευση ή/και εμπειρία στη μαθησιακή στήριξη και τη δημιουργική ενασχόληση παιδιών (Νηπιαγωγοί, Εκπαιδευτικοί, Ειδικοί Παιδαγωγοί κ.λπ.).
- Επισκέπτης Υγείας ή Νοσηλευτής, πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ με άδεια άσκησης επαγγέλματος, στην περίπτωση Κέντρου Κοινότητας διευρυμένου με παράρτημα Ρομά ή ΚΕΜ. Ελλείψει αυτού, βοηθός νοσηλευτή των σχολών ΤΕΕ/ΜΤΕΝΣ/ΙΕΚ/ΕΠΑΛ με άδεια άσκησης επαγγέλματος.
- Διαμεσολαβητής για Ρομά, Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής για μετανάστες και πρόσφυγες, στην περίπτωση Κέντρου Κοινότητας διευρυμένου αντίστοιχα με παράρτημα Ρομά ή ΚΕΜ, τουλάχιστον ΥΕ (εκτός αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με το τυπικό αυτό προσόν), ο οποίος, σε κάθε περίπτωση θα έχει γνώση των κοινωνικών χαρακτηριστικών της κοινότητας και της διαλέκτου της, ειδικότερα δε, προκειμένου για Ρομά, της διαλέκτου Ρομανί.
- Υπάλληλος αρμόδιος για τη διοικητική υποστήριξη του Κέντρου, τουλάχιστον ΔΕ.
3.6. Κάθε Κέντρο Κοινότητας δύναται να έχει παραπάνω από ένα άτομο ανά ειδικότητα, ανάλογα με τις ανάγκες της περιοχής παρέμβασης, με την επιφύλαξη των περιορισμών της υποπαραγράφου 3.7.
3.7. Το Κέντρο Κοινότητας δύναται και μετά την έναρξη λειτουργίας του να προβεί σε πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού, προκειμένου να αντιμετωπίσει αυξημένες ανάγκες του, όπως η παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας σε ηλικιωμένους, η ενισχυμένη στήριξη σε Ρομά και μετανάστες, ή για να εξυπηρετήσει με τον βέλτιστο τρόπο συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων, όπως το παιδί και η οικογένεια.
Στην περίπτωση αυτή, οι ειδικότητες οι οποίες δύνανται να στελεχώσουν το Κέντρο Κοινότητας είναι οι αναφερόμενες στην υποπαρ. 3.5., εκτός των πτυχιούχων ΑΕΙ ή ΤΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης ή Διοίκησης επιχειρήσεων και των υπαλλήλων αρμόδιων για τη διοικητική υποστήριξη. Κατ’ εξαίρεση, στις περιπτώσεις επιπλέον στελέχωσης παραρτήματος Ρομά, μπορούν να προσληφθούν εργαζόμενοι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων, κατά προτίμηση με εμπειρία σε θέματα απασχόλησης ή διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, προκειμένου να συνδράμουν στην εργασιακή ένταξη αυτής της πληθυσμιακής ομάδας.
3.8. Ένα Κέντρο Κοινότητας, διά του φορέα υλοποίησής του, δύναται να συνάψει συμβάσεις έργου ή κατ’ αποκοπή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, όπως για νομικές συμβουλές, υπηρεσίες υγείας, όπου αυτές προβλέπονται ρητά.
3.9. Το Κέντρο Κοινότητας δύναται επίσης με τον ίδιο τρόπο να απασχολήσει βοηθητικό προσωπικό, ή να συνάψει συμβάσεις για την εξασφάλιση της φύλαξης, της ασφάλειας, της καθαριότητας κ.λπ., ανάλογα με τις ανάγκες του Κέντρου, με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. ή σύμβαση έργου.
3.10 Το απαιτούμενο προσωπικό για την υλοποίηση της πράξης προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του θεσμικού πλαισίου και ειδικότερα του ν. 2190/1994 όπως κάθε φορά ισχύει, για τους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του.
3.11. Οι Φορείς Υλοποίησης οφείλουν να μεριμνούν για την επιμόρφωση και τη συνεχή υποστήριξη των στελεχών του Κέντρου Κοινότητας, μέσω ενδεδειγμένων σεμιναρίων, ειδικών προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και άλλων, καθώς και για την ενημέρωσή τους επί εξειδικευμένων θεμάτων που αφορούν σε άτομα τα οποία πλήττονται από πολλαπλό κοινωνικό αποκλεισμό.
3.12. Οι εργαζόμενοι, που από την επιστημονική τους ιδιότητα και την άδεια άσκησης επαγγέλματος νομιμοποιούνται να εκτελούν έρευνες και αυτοψίες για σύνταξη κοινωνικών εκθέσεων, ή διακρίβωση συνθηκών προς αντιμετώπιση περιστατικών, που εντάσσονται στο πλαίσιο των υπηρεσιών του άρθρου 2 παρ. 2, μπορούν να διενεργούν επιτόπιες επισκέψεις εφόσον υπάρχει προς τούτο η έγγραφη άδεια του/της Υπεύθυνου/ης Έργου της πράξης ή του/της Προϊσταμένου/ης της εποπτεύουσας Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου και υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνεται μέριμνα για την απρόσκοπτη λειτουργία του Κέντρου και την υλοποίηση όλων των υποχρεωτικών του αρμοδιοτήτων.
3.13. Σε περίπτωση ένταξης του Κέντρου Κοινότητας σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, ο φορέας υλοποίησης, ως Δικαιούχος, έχει την ευθύνη μέριμνας για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από τα οριζόμενα στο εθνικό και κοινοτικό θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο το οποίο διέπει το εν λόγω συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, ενδεικτικά, υλοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, αποστολή παραδοτέων στην οικεία Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, κ.λπ.

Άρθρο 5
ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
1. Όπου καθίσταται δυνατό, τα «Κέντρα Κοινότητας» θα συστεγάζονται με τις αρμόδιες Διευθύνσεις Κοινωνικής Προστασίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ Βαθμού, σε διακριτό χώρο, ει δυνατόν πλησίον της Κοινωνικής Υπηρεσίας ή σε άλλες κοινωνικές δομές του οικείου Δήμου. Σε διαφορετική περίπτωση, οι ΟΤΑ θα μεριμνήσουν για τη στέγαση των Κέντρων Κοινότητας σε κτιριακές εγκαταστάσεις που κρίνουν εκείνοι κατάλληλες και συμφέρουσες για το Δήμο και τους δημότες τους, αξιοποιώντας, αν αυτό είναι εφικτό, αδρανείς κτιριακές υποδομές κυριότητάς τους.
2. Τα κτίρια στα οποία θα λειτουργούν τα «Κέντρα Κοινότητας» θα πρέπει να διασφαλίζουν την προσβασιμότητα και εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων. Επίσης θα πρέπει να πληρούν τις κτιριολογικές και υγειονομικές προδιαγραφές, όπως αυτές προκύπτουν από τις ισχύουσες πολεοδομικές και υγειονομικές διατάξεις.
3. Τα «Κέντρα Κοινότητας» θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τους παρακάτω χώρους οι οποίοι να είναι προσβάσιμοι για ΑμεΑ:
- Χώρος υποδοχής και αναμονής κοινού και διεκπεραίωσης διοικητικών υποθέσεων.
- Γραφείο ατομικών συνεντεύξεων και συμβουλευτικών δράσεων.
- Χώρους Υγιεινής για την εξυπηρέτηση του προσωπικού και του κοινού.
4. Σε περίπτωση που στο «Κέντρο Κοινότητας» παρέχονται οι υπηρεσίες που ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 2, προβλέπεται ανάλογα με το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών μια ή περισσότερες αίθουσες δραστηριοτήτων προσβάσιμη/ες για ΑμεΑ.
5. Σε περίπτωση που στο «Κέντρο Κοινότητας» γίνεται συγκέντρωση και διανομή βασικών αγαθών θα πρέπει να διασφαλίζεται χώρος αποθήκευσης βασικών αγαθών που να πληροί τις υγειονομικές διατάξεις.
6. Τα «Κέντρα Κοινότητας» θα πρέπει να διαθέτουν τον απαραίτητο τεχνικό και λοιπό εξοπλισμό για την υποδοχή και διασύνδεση των ωφελούμενων με συναρμόδιες υπηρεσίες, για την ολοκληρωμένη λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων, καθώς και για κάθε άλλη υπηρεσία που προβλέπεται από την παρούσα υπουργική απόφαση να παρέχεται στους πολίτες.

Άρθρο 6
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
1. Η εποπτεία και ο έλεγχος λειτουργίας των «Κέντρων Κοινότητας», σε ότι αφορά το φυσικό αντικείμενο, δηλαδή τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ανήκει στη Διεύθυνση που ασκεί αρμοδιότητες Κοινωνικής Προστασίας δια της Κοινωνικής Υπηρεσίας, σε ότι, δε, αφορά το οικονομικό και διοικητικό αντικείμενο, στις αρμόδιες Διευθύνσεις διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης του οικείου Δήμου.
2. Σε περίπτωση που δεν έχει συσταθεί ή/και λειτουργεί στον οικείο Δήμο η εν λόγω Διεύθυνση ή Κοινωνική Υπηρεσία, την εποπτεία του Κέντρου ασκεί η αντίστοιχη Διεύθυνση του Δήμου Έδρας δια της Κοινωνικής Υπηρεσίας της, συνεπικουρούμενης από τους Κοινωνικούς Επιστήμονες άλλων δομών ή κοινωνικών προγραμμάτων, του Δήμου στον οποίο λειτουργεί το «Κέντρο Κοινότητας», ή του οικείου ΟΤΑ β΄ βαθμού.
3. Τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι για την τήρηση των προδιαγραφών λειτουργίας πραγματοποιούνται βάσει των οριζομένων στο κείμενο θεσμικό πλαίσιο.
4. Όλοι οι Φορείς οι οποίοι λειτουργούν «Κέντρα Κοινότητας» υποχρεούνται να υποβάλουν στη Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των Κέντρων κατά την έναρξη λειτουργίας τους, τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού, καθώς και ετήσια απολογιστικά στατιστικά στοιχεία της λειτουργίας του Κέντρου.

Άρθρο 7
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
1. Η χρηματοδότηση των Κέντρων Κοινότητας δύναται να καλύπτεται από εθνικούς ή/ και ευρωπαϊκούς πόρους.
2. Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης των κέντρων κοινότητας από πόρους των ΕΔΕΤ, εφαρμόζονται όλοι οι κανόνες και το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Άρθρο 8
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, η Δ23/οικ.14435/1135/2016 υπουργική απόφαση καταργείται.