ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. Δ23/οικ.25930/2011 της 9.6.2016 «Σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.» (Β΄1652).

Με το άρθρο 79 του ν. 4445/2016 (Α΄236), ορίζεται ότι : «Παρατείνονται αυτοδικαίως έως και 31.12.2017 οι προγραμματικές συμβάσεις, που έχουν συναφθεί μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των φορέων υλοποίησης του άρθρου 29 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), όπως ισχύει, και έχουν λήξει έως 31.12.2015.
Στην ανωτέρω παράταση εμπίπτουν αποκλειστικά οι προγραμματικές συμβάσεις, των οποίων η πρόοδος υλοποίησης του έργου (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) πιστοποιείται από την προβλεπόμενη κατά περίπτωση επιτροπή παρακολούθησης του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. Δ23/οικ. 25930/2011/2016 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1652) περί σύναψης προγραμματικών συμβάσεων»
Άρθρο 1 
Προοίμιο
Με τις Προγραμματικές Συμβάσεις επιδιώκεται ιδίως ο συντονισμός δράσης, λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών και η αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε κοινούς τομείς αρμοδιοτήτων, η μελέτη, κατάρτιση, εκτέλεση και διαχείριση προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας και ειδικών προγραμμάτων εθελοντισμού. Επιτρέπεται η σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ: του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, των λοιπών Υπουργείων, του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας, των ΟΤΑ α' και β' βαθμού καθώς και τα νομικά πρόσωπα αυτών, καθώς και μεταξύ αυτών και οποιουδήποτε δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα ή μη κυβερνητικής οργάνωσης.
Άρθρο 2
Αντικείμενο των Συμβάσεων
Αντικείμενο των συμβάσεων είναι ο συντονισμός δράσης, λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών και η αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε κοινούς τομείς αρμοδιοτήτων, η μελέτη, κατάρτιση, εκτέλεση και διαχείριση προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας και κοινωνικής ένταξης και ειδικών προγραμμάτων εθελοντισμού στους τομείς:
α. Οικογένεια, Παιδί και Νεότητα
β. Ηλικιωμένοι
γ. Άτομα με Αναπηρίες
δ. Ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες και ομάδες που τελούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ως τέτοιες νοούνται για παράδειγμα πρόσφυγες, τσιγγάνοι, άστεγοι κ.λπ.
ε. σε κάθε θέμα που αφορά γενικότερα την κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη.