ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθ. Δ18Α/5038263/13 «Διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων που παραλαμβάνονται από άτομα με αναπηρίες του άρθρου 16 παράγραφος 1 του ν. 1798/88 (ΦΕΚ 166/Α΄) με βάση ιατρικές γνωματεύσεις των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. (Β΄2710).

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Η παρούσα Απόφαση έχει εφαρμογή για την ιατρική εξέταση από τα ΚΕ.Π.Α. των ατόμων με αναπηρίες, για τα οποία έχει εκδοθεί Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας από Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕ.Π.Α., προκειμένου να πιστοποιηθεί η υπαγωγή τους στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/88, όπως ισχύει, για τη χορήγηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών απαλλαγής:
α) από το τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων και
β) από τα τέλη κυκλοφορίας.
 
Άρθρο 2
Διαδικασία ιατρικής εξέτασης από τα ΚΕ.Π.Α. για τη χορήγηση των απαλλαγών.
1. Η ιατρική εξέταση των ενδιαφερομένων ατόμων με αναπηρίες, προκειμένου να αιτηθούν κατά περίπτωση την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και από τα τέλη κυκλοφορίας γίνεται από τα ΚΕ.Π.Α.
2.  Η παραπομπή των ενδιαφερομένων στα ΚΕ.Π.Α. γίνεται είτε από ιδιώτη/ες ιατρό/ούς είτε από ιατρό/ ούς του ΕΟΠΠΥ, με βάση τα έντυπα παραπομπής των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ αντίστοιχα της παρούσας.
3. Η εκάστοτε αρμόδια τριμελής επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. με βάση το υποβληθέν σε αυτή έντυπο παραπομπής του Παραρτήματος Ι προβαίνει στην αυτοπρόσωπη εξέταση του ενδιαφερομένου, λαμβάνοντας υπόψη της όλες τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που ορίζονται στον πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ για την αντιστοίχιση των παθήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του
ν. 1798/88 με τις παθήσεις και τα ποσοστά αναπηρίας του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.).
4. Η ανωτέρω αρμόδια επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. αποφαίνεται για την υπαγωγή του ενδιαφερομένου σε μια από τις κατηγορίες παθήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/88 με την έκδοση ιατρικής βεβαίωσης με βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ.
 
 
Άρθρο 3
Έλεγχος των αποφάσεων του ΚΕΠΑ από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών
Οι αρμόδιες για τη χορήγηση των απαλλαγών του άρθρου 1 υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών ελέγχουν τις γνωματεύσεις των ΚΕ.Π.Α., μέσω ανάκτησης αυτών απευθείας από το μηχανογραφικό σύστημα ΟΠΣ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μετά την οριστικοποίησή τους.
 
Άρθρο 4
Τελικές διατάξεις
1.  Η υπ’ αριθμ. Γ4α/Φ.15/1078/20-6-1990 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ιατρική εξέταση ατόμων με ειδικές ανάγκες για ατελή εισαγωγή επιβατικού αυτοκινήτου» (ΦΕΚ 381/Β΄), καταργείται.
2.  Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
 
ΑΙΤΗΣΗ
 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΣΤΑ ΚΕ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΟΥ Ν. 1798/88 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
 
 
Παρακαλώ να κριθώ εάν εντάσσομαι σε μία εκ των κατωτέρω κατηγοριών παθήσεων καθώς και εάν η αναπηρία αυτή είναι ή όχι δια βίου για τη χορήγηση απαλλαγής κατά περίπτωση από το τέλος ταξινόμησης και/ή τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτου:
1.        Πλήρης παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρος ακρωτηριασμός αυτών.
2.        Σοβαρή Κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά 67%.
3.        Σοβαρή Κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με συμμετοχή του ενός ή και των δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% από το οποίο το 40% τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο.
4.        Ολική και από τους δύο οφθαλμούς τύφλωση, με ποσοστό αναπηρίας 100%.
5.        Νοητική καθυστέρηση με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40%.
6.        Αυτισμός, εφ' όσον αυτός συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή πνευματική καθυστέρηση
ή οργανικό ψυχοσύνδρομο και, εξαιτίας των παθήσεων αυτών έχω καταστεί ανάπηρος, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, είμαι ανίκανος για εργασία και έχω ανάγκη βοήθειας
7.        Μεσογειακή αναιμία ή συγγενής αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία].
8.        Δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία
9.        Νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή μεταμόσχευση νεφρού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΤΟΥ Ν. 1798/1988 (ΦΕΚ 166/Λ) ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Ε.Π.Π.Π.Λ.)

 

α/α

Παθήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Ν. 1798/1988

Παθήσεις Ε.Π.Π.Π.Α.

Παρατηρήσεις/ Εξετάσεις διαπίστευσης

1

Πλήρης παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρος ακρωτηριασμός αυτών.

Κάθε νευρολογικό νόσημα. ή

ορθοπεδική πάθηση που

μπορεί να επιφέρει πλήρη

παράλυση των άνω ή κάτω

άκρων ή αμφοτερόπλευρο

ακρωτηριασμό αυτών.

Εξετάσεις (CT -MRI) που

αντικειμενοποιούν την

ασθένεια

ΗΜΓ Φωτογραφία

2

Σοβαρή Κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά 67%.

Κάθε νευρολογικό νόσημα, ή

ορθοπεδική πάθηση που

μπορεί να επιφέρει Σοβαρή

Κινητική αναπηρία του ενός

ή και των δύο κάτω άκρων

με ποσοστό αναπηρίας

συνολικά 67%.

Ακτινογραφία, CT, Μ RI, ΙΙΜΓ που να το αποδεικνύουν.

3

Σοβαρή Κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με συμμετοχή του ενός ή και των δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% από το οποίο το 40% τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο.

Κάθε νευρολογικό νόσημα, ή

ορθοπεδική πάθηση που

μπορεί να επιφέρει σοβαρή

κινητική αναπηρία του ενός

ή και των δύο κάτω άκρων

με συμμετοχή του ενός ή και

των δύο άνω άκρων, με

ποσοστό αναπηρίας

συνολικά όχι μικρότερο του

67% από το οποίο το 40%

τουλάχιστον από το ένα

κάτω άκρο.

Ακτινογραφία, CT, MRI, ΗΜΓ που να το αποδεικνύουν.

4

Ολική   και  από  τους  δύο  οφθαλμούς τύφλωση, με ποσοστό αναπηρίας 100%.

Σελ. 23478-9

Οπτική οξύτητα μικρότερη

του 1/20 και στους δύο

οφθαλμούς

Αναγράφεται : Η νόσος δεν

επιδέχεται θεραπευτική

αντιμετώπιση - Mil ΙΛΤΗ

5

Νοητική καθυστέρηση με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40%.

Σελ. 23416 §8.3 και 8.4

Μέτρια έως βαρεία νοητική υστέρηση

Παραπομπή στα ΚΕΠΛ από

δύο ψυχιάτρους ή

παιδοψυχίατρους, ο

ενήλικας θα πρέπει να

βρίσκεται υπό κηδεμονία

6

Αυτισμός,

εφ' όσον αυτός συνοδεύεται από

επιληπτικές κρίσεις

ή πνευματική καθυστέρηση

Σελ. 23416,7 §9 Σελ. 23423 §4.6

Διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή

Παραπέμπεται στα ΚΕΠΛ

 

 

ή οργανικό ψυχοσύνδρομο

οι οποίοι, εξαιτίας των παθήσεων αυτών

έχουν καταστεί ανάπηροι, με συνολικό

ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω,

είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν

ανάγκη βοήθειας

Σελ. 23413 §1

από δύο παίδοψυχίατρους

7

Μεσογειακή αναιμία

ή συγγενής αιμορραγική διάθεση

(αιμορροφιλία]

Σελ. 23318 §1.1 Σελ. 23321 §3.1

Μεταγγίσεις αίματος Γονιδιακός έλεγχος

8

Δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία

Σελ. 23319

Ομόζυγος

δρεπανοκυτταρική

ΑιμοσφαίρινοπάΟεία S +

Μεσογειακή αναιμία

Γονιδιακός έλεγχος

Περισσότερες των δύο

εισαγωγών σε νοσοκομείο,

λόγω κρίσεων κατ έτος

9

Νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή Μεταμόσχευση νεφρού

Σελ. 23486

Δύο ή περισσότερες

συνεδρίες αιμοκάθαρσης

εβδομαδιαίως ή ΣΦΠΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕ.Π.Α. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΤΟΥ Ν. 1798/88
 
 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ! ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕ.Π.Α.)
 
Στον/ην ανωτέρω αναφερόμενο/η  μετά από αξιολόγηση από την Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕ.Π.Α..........................διαπιστώθηκε/αν  η/οι παρακάτω πάθηση/εις κατά
βαθμό και βαρύτητα:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Από    τα    ανωτέρω    προκύπτει    ότι    το    συνολικό    ποσοστό    αναπηρίας    ανέρχεται    .......%
.....................................................................................................(ολογράφως)
II πάθηση συμπίπτει με την αναφερόμενη με αύξοντα αριθμό...........του πίνακα του Παραρτήματος 11 της αριθμ.........................................ΚΥΑ.
1.Κατά ιατρική πρόβλεψη η πάθηση είναι δια  βίου.*  
2. Κατά ιατρική πρόβλεψη η πάθηση δεν είναι δια βίου*
 
Σημείωση:
*Επιλέγεται με -/αναλόγως η περίπτωση 1 ή 2.