ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθ. Π2α/106720/12 «Έγκριση εκχώρησης των δικαιωμάτων χρήσης του προτύπου ICF και της μετάφρασής του, καθώς και τωνπαραδοτέων του Έργου «Ανάπτυξη ΠληροφοριακούΣυστήματος Ταξινόμησης και Αξιολόγησης Αναπηριών για τη χορήγηση Κάρτας Λειτουργικότητας» στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.» (Β΄758).

Εγκρίνεται η εκχώρηση:
Α) Των δικαιωμάτων χρήσης του προτύπου ICF και της μετάφρασής του, που περιλαμβάνει τις ακόλουθες εκδόσεις σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή:
1) Το Σύστημα Διεθνούς Ταξινόμησης και Αξιολόγησης Αναπηριών και του Βαθμού Λειτουργικότητας της Αναπηρίας.
2) Τον Οδηγό Εφαρμογής (Οδηγίες για την Αξιολόγηση της Αναπηρίας και της Λειτουργικότητας, σύμφωνα με τη Διεθνή Ταξινόμηση του Π.Ο.Υ. ICF).
Το ανωτέρω αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Μελέτη Συστήματος Ταξινόμησης και Αξιολόγησης του βαθμού λειτουργικότητας των ΑμΕΑ για τη χορήγηση Κάρτας Λειτουργικότητας», το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» 2000-2006.
Εγκρίνεται η εκχώρηση:
Β) Των δικαιωμάτων χρήσης των παραδοτέων του Έργου «Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Ταξινόμησης και Αξιολόγησης Αναπηριών για τη χορήγηση Κάρτας Λειτουργικότητας», το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» 2000-2006.
Το Ε.Κ.Κ.Α. και το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. υποχρεούνται:
α) Να καταρτίσουν από κοινού πλάνο δράσης με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, στο οποίο να αποτυπώνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την εύρυθμη μεταφορά τόσο των υλικών (υποδομών), όσο και των άυλων στοιχείων (τεχνογνωσία) του έργου, με σκοπό να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία
β) Να μεριμνήσουν για τη διατήρηση του έργου σε παραγωγική λειτουργία τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2013, προς την κατεύθυνση της υποστήριξης των προβλέψεων των α. 6 και 7 του Ν.3863/2010, διατηρώντας το χαρακτήρα και τη φύση αυτού.
Το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. υποχρεούται επιπλέον, να υποβάλει συνοπτική έκθεση για τον τρόπο υλοποίησης της παραγωγικής λειτουργίας του έργου προς την αρμόδια Ε.Υ.Δ. Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση».
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Κ.Κ.Α. εξουσιοδοτείται για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου, συμπεριλαμβανομένων των πρωτοκόλλων παράδοσης -παραλαβής.