ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθ. 47852/2416/14 «Καθορισμός των δικαιολογητικών και του ειδικού εντύπου της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης που καταθέτουν οι προστατευόμενοι του ν. 2643/1998 (Α΄ 220) στην Επιτροπή του άρθρου 9 του ίδιου νόμου, εφόσον υποβάλλουν υποψηφιότητα για διορισμό σε θέσεις εργασίας δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.» (Β΄3408).

Καθορίζουμε τον τύπο του ειδικού εντύπου της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης που συμπληρώνουν οι προστατευόμενοι του ν. 2643/1998 και υποβάλλουν στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή του άρθρου 9 του ίδιου νόμου, προκειμένου να διοριστούν ή να προσληφθούν σε θέσεις εργασίας δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., οι οποίες προκηρύσσονται από την οικεία υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ.
Ο τύπος της έντυπης αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης περιέχεται στο προσαρτώμενο στην παρούσα Απόφαση Παράρτημα Β΄, της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος.
Την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνουν και υποβάλλουν όσοι πληρούν σωρευτικά τα εξής:
β. Τα άτομα, με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, που έχουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση εξαιτίας οποιασδήποτε χρόνιας σωματικής ή πνευματικής ή ψυχικής πάθησης ή βλάβης (άτομα με ειδικές ανάγκες), εφόσον είναι γραμμένα στα μητρώα ανέργων αναπήρων του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).
Επίσης προστατεύονται όσοι έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων, οι οποίες διαπιστώνονται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές του νόμου αυτού. Κατ’ εξαίρεση όταν τα άτομα πάσχουν από νοητική στέρηση ή αυτισμό, για την παροχή της προστασίας απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%.
δ. Οι ανάπηροι και οι τραυματίες πολέμου ή πολεμικών γεγονότων, όσοι κατέστησαν ανίκανοι από τις κακουχίες της στράτευσης, εφόσον υπηρέτησαν με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα Ασφαλείας και τα τέκνα τους, τα θύματα πολέμου και οι ανάπηροι πολέμου άμαχου πληθυσμού και τα τέκνα τους, οι ανάπηροι ειρηνικής περιόδου και τα τέκνα τους.
Οι προστατευόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης:
- Για προκηρυχθείσες θέσεις για μία (1) μόνο κατηγορία προστασίας. Εάν ένας υποψήφιος ανήκει σε περισσότερες από μία κατηγορίες προστασίας (ΑμεΑ, πολυτέκνων, τέκνων αγωνιστών εθνικής αντίστασης, έμμεσης ΑμεΑ, τέκνων αναπήρων πολέμου, τριτέκνων), επιλέγει τη μία κατηγορία προστασίας ως κύρια, βάσει της οποίας δηλώνει τις θέσεις που επιθυμεί. Η σώρευση στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση θέσεων από διαφορετικές κατηγορίες προστασίας του ν. 2643/1998 συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι ακυρότητας, η μοριοδότηση του υποψηφίου θα γίνει, βάσει της κατηγορίας προστασίας που επέλεξε ως κύρια, και η δεύτερη κατηγορία προστασίας θα προσαυξήσει τα μόρια που συγκέντρωσε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του ν. 2643/1998 όπως ισχύει σήμερα.
Η δήλωση ανακριβών στοιχείων στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συνεπάγεται την απώλεια της προστασίας του ν. 2643/1998.
Ανάκληση, τροποποίηση ή συμπλήρωση της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης δεν επιτρέπεται.
Διευκρινίζεται ότι στην υπεύθυνη δήλωση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της αίτησης, θα πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος και να αναγράφεται η ημερομηνία υπογραφής του.
ΙΙ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα γεγονότα που πιστοποιούνται στα δικαιολογητικά (όπως η ανεργία, η οικογενειακή κατάσταση, το ποσοστό αναπηρίας κ.α.) θα πρέπει επίσης να βεβαιώνονται ότι είναι αληθή και ακριβή κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, στην υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, η οποία εμπεριέχεται στο προσαρτώμενο στην παρούσα Απόφαση Παράρτημα Β΄.
12β. Κατηγορία ΑΤΟΜΩΝ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑμεΑ).
Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής προσκομίζουν επιπλέον των προαναφερθέντων (1 έως 11) και τα εξής δικαιολογητικά:
(i) Απόφαση πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής αναπηρίας του Ι.Κ.Α., με την οποία προσδιορίζονται η χρόνια σωματική ή πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη του αιτούντος και το ποσοστό αναπηρίας του (επακριβώς προσδιορισμένο), το οποίο θα πρέπει να είναι 50% τουλάχιστον.
Ευνόητο είναι ότι γίνεται δεκτή και απόφαση της δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής αναπηρίας του Ι.Κ.Α., στις περιπτώσεις που αυτή προσκομίζεται και βεβαιώνει χρόνια σωματική ή πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη του αιτούντος και το ποσοστό αναπηρίας του (επακριβώς προσδιορισμένο), το οποίο θα πρέπει να είναι 50% τουλάχιστον.
Οι υποψήφιοι της κατηγορίας ΑμεΑ των οποίων η αναπηρία έχει πιστοποιηθεί από τις Υγειονομικές Επιτροπές του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) από 1-09-2011 και εντεύθεν, προσκομίζουν γνωμάτευση των Υγειονομικών Επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), στην οποία αναφέρεται ως χρόνια η σωματική ή πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη του αιτούντος και ποσοστό αναπηρίας, 50% τουλάχιστον (επακριβώς προσδιορισμένο).
Τονίζεται ότι κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης του υποψηφίου θα πρέπει η γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής του ΚΕ.Π.Α. να βρίσκεται σε ισχύ ως προς το ποσοστό αναπηρίας.
Δεκτές γίνονται και οι εξής περιπτώσεις γνωματεύσεων:
Περίπτωση (α): Οι γνωματεύσεις των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. όπου η ιατρική πρόβλεψη για το ποσοστό αναπηρίας χαρακτηρίζεται ως «εφ’ όρου ζωής».
Περίπτωση (β): Οι γνωματεύσεις των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. οι οποίες έχουν σημανθεί με την αναφορά «Αποκλειστικά για τις απαιτήσεις του ν. 2643/1998: Η νόσος ή πάθηση χαρακτηρίζεται ως χρόνια».
Η σχετική διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί για την προσθήκη της σήμανσης αυτής, έχει ως ακολούθως:
Οι ενδιαφερόμενοι, προστατευόμενοι του ν. 2643/1998 της κατηγορίας Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), οι οποίοι
(i) έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης,
(ii) κατέθεσαν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση η οποία έχει κριθεί ως έγκυρη από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.
(iii) διαθέτουν γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας στην οποία είτε δεν αναφέρεται η χρονιότητα της πάθησης ή βλάβης, είτε η ιατρική πρόβλεψη για το ποσοστό αναπηρίας τους δεν χαρακτηρίζεται ως «εφ’ όρου ζωής»,
όταν κληθούν με ανάρτηση της σχετικής πρόσκλησης στο κατάστημα της αρμόδιας υπηρεσίας του Ο.Α.Ε.Δ. να προσκομίσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με απόδειξη τα αναγραφόμενα στην παρούσα απόφαση δικαιολογητικά, με τα οποία τεκμηριώνεται η αλήθεια και ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων, προσκομίζουν ή αποστέλλουν ταχυδρομικά με απόδειξη εις διπλούν (σε δύο αντίγραφα) τη γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας που διαθέτουν.
Η αρμόδια, για την παραλαβή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και των δικαιολογητικών, Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, αποστέλλει αμελλητί το ένα εκ των δύο αντιγράφων της γνωμάτευσης στην Υγειονομική Επιτροπή του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που εξέδωσε τη γνωμάτευση.
Η Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. κρίνει τη χρονιότητα ή μη της νόσου ή πάθησης σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στη γνωμάτευση που αυτή είχε εκδώσει, έχοντας ως κριτήριο το πόρισμα της «Ενδεκαμελούς Επιστημονικής Επιτροπής για το χαρακτηρισμό, αποκλειστικά για τις ανάγκες του ν. 2643/1998, της χρονιότητας των σωματικών ή πνευματικών ή ψυχικών παθήσεων ή βλαβών των αιτούντων – προστατευόμενων του ν.  2643/1998  της  κατηγορίας  Ατόμων  με  Αναπηρία (ΑμεΑ)», η οποία συστάθηκε με την αρ. 46667/ Δ9.10035/10-12-2014 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΑΔΑ 71ΟΡΛ-ΝΚΤ).
Εάν η Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. εκτιμά ότι δεν απαιτείται η φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου-προστατευόμενου του ν. 2643/1998, η κρίση της Υγειονομικής Επιτροπής εκδίδεται εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή του αντιγράφου της γνωμάτευσης το οποίο έχει αποστείλει η Υπηρεσία του ΟΑΕΔ. Εάν η Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. εκτιμά ότι, προκειμένου να κρίνει τη χρονιότητα της νόσου/πάθησης, απαιτείται η φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου-προστατευόμενου του ν. 2643/1998, αυτός καλείται προς εξέταση και η κρίση της Υγειονομικής Επιτροπής εκδίδεται εντός ενός (1) μήνα από την παραλαβή του αντιγράφου της γνωμάτευσης το οποίο έχει αποστείλει η Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
Στην περίπτωση που η Υγειονομική Επιτροπή κρίνει τη νόσο ή πάθηση ως χρόνια, τίθεται σήμανση με την αναφορά «Αποκλειστικά για τις απαιτήσεις του ν. 2643/1998: Η νόσος ή πάθηση χαρακτηρίζεται ως χρόνια» στο αντίγραφο της γνωμάτευσης που τους έχει αποσταλεί από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ. Στην περίπτωση που η Υγειονομική Επιτροπή του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας κρίνει τη νόσο ή πάθηση ως μη χρόνια, τίθεται σήμανση με την αναφορά «Αποκλειστικά για τις απαιτήσεις του ν. 2643/1998: Η νόσος ή πάθηση δεν χαρακτηρίζεται ως χρόνια» στο αντίγραφο της γνωμάτευσης που τους έχει αποσταλεί από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ.
Η ως άνω Επιτροπή διαβιβάζει αμελλητί τη γνωμάτευ-σή της στην αρμόδια υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ.
Μετά την παραλαβή της γνωμάτευσης της Υγειονομικής Επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας από τον ΟΑΕΔ, η οποία έχει σημανθεί κατάλληλα ως προς τη χρονιότητα ή μη της νόσου ή πάθησης, η γνωμάτευση συμπεριλαμβάνεται στον φάκελο του αι-τούντος-προστατευόμενου, για την κατάρτιση από την αρμόδια Υπηρεσία του πρώτου πίνακα μοριοδότησης (με βάση τα δικαιολογητικά).
(ii) Υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) των λοιπών προσώπων, τα οποία αντλούν προστασία από την αναπηρία του αιτούντος (γονείς, αδέλφια, σύζυγος), με τις οποίες αυτά δηλώνουν: αφενός ότι δεν έχουν στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας, αφετέρου ότι παραιτούνται της προστασίας του ν. 2643/1998, για το παρόν, υπέρ του αιτούντος. Σε περίπτωση που το άτομο με αναπηρία είναι διαζευγμένο, προσκομίζει Υπεύθυνη Δήλωση και από τον/την πρώην σύζυγο.
Στην περίπτωση που στα παραπάνω πρόσωπα συμπεριλαμβάνεται:
- Άτομο που (α) ανήκει και σε άλλη κατηγορία προστασίας του ν. 2643/1998, πέραν της κατηγορίας έμμεσης ΑμεΑ, και (β) προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα προστασίας του που αντλεί από τη δεύτερη αυτή κατηγορία προστασίας, κατά το παρόν ή στο μέλλον, το πρόσωπο αυτό δεν παραιτείται, υπέρ του αιτούντος, από την προστασία που αντλεί από τον ν. 2643/1998 λόγω της δεύτερης κατηγορίας προστασίας, αλλά υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στην οποία δηλώνει ότι δεν έχει στο παρελθόν ασκήσει
το δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας, ότι παραιτείται της προστασίας του ν. 2643/1998, ως προστατευόμενος της κατηγορίας έμμεσης ΑμεΑ, για το παρόν, υπέρ του αιτούντος, αλλά ότι προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμά του ως προστατευόμενος του ν. 2643/1998 λόγω της δεύτερης κατηγορίας προστασίας που διαθέτει.
- Άλλο άτομο με αναπηρία το οποίο δεν προτίθεται κατά το παρόν να ασκήσει το προσωποπαγές δικαίωμα προστασίας του, το πρόσωπο αυτό υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στην οποία αναφέρει ότι: αφενός ότι δεν έχει στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας, αφετέρου ότι παραιτείται της προστασίας του ν. 2643/1998, για το παρόν, υπέρ του αιτούντος.
-  Άλλο άτομο με αναπηρία το οποίο προτίθεται να ασκήσει το προσωποπαγές δικαίωμα προστασίας του κατά το παρόν ή στο μέλλον, το πρόσωπο αυτό δεν παραιτείται της προστασίας του ν. 2643/1998 υπέρ του αιτούντος αλλά υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στην οποία δηλώνει ότι θα ασκήσει το δικαίωμά του αυτό και επισυνάπτει στην υπεύθυνη δήλωσή του την απόφαση της αρμόδιας Πρωτοβάθμιας (η Δευτεροβάθμιας) Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας του Ι.Κ.Α. ή γνωμάτευση των Υγειονομικών Επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) σε ισχύ περί της δικής του αναπηρίας, με την οποία να προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη, το ποσοστό αναπηρίας του, καθώς και η χρονιότητα της πάθησης σύμφωνα με τα προαναφερθέντα.
-  Άλλο άτομο με αναπηρία το οποίο, (α) ανήκει και σε άλλη κατηγορία προστασίας του ν. 2643/1998, πέραν της κατηγορίας των ΑμεΑ, και (β) προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα προστασίας του που αντλεί από τη δεύτερη αυτή κατηγορία προστασίας, κατά το παρόν ή στο μέλλον, το πρόσωπο αυτό δεν παραιτείται, υπέρ του αιτούντος, από την προστασία που αντλεί από τον ν. 2643/1998 λόγω της δεύτερης κατηγορίας προστασίας, αλλά υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στην οποία δηλώνει ότι δεν έχει στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας, ότι παραιτείται της προστασίας του ν. 2643/1998, ως προστατευόμενος της κατηγορίας των ΑμεΑ, για το παρόν, υπέρ του αιτούντος, αλλά ότι θα ασκήσει το δικαίωμά του ως προστατευόμενος του ν. 2643/1998 λόγω της δεύτερης κατηγορίας προστασίας που διαθέτει.
Στην περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης από κάποια από τα προαναφερόμενα, στην παρούσα ενότητα 12β, πρόσωπα, ο αιτών συμπληρώνει και υποβάλλει ο ίδιος υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στην οποία αφενός μεν δηλώνεται ο λόγος του κωλύματος (όπως π.χ. άγνωστη διαμονή, νοητική υστέρηση, κινητικά προβλήματα, κάτοικος αλλοδαπής), αφετέρου δε βεβαιώνεται από τον αιτούντα ότι δεν υπήρξε άσκηση του δικαιώματος της υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας του κωλυόμενου να υπογράψει.
Στις Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος και να αναγράφεται η ημερομηνία υπογραφής του.
12γ. Κατηγορία ΕΜΜΕΣΗ ΑΜΕΑ
(αδελφός, σύζυγος ή γονέας ατόμου με αναπηρία)
Στην κατηγορία Έμμεση ΑΜΕΑ, για την εφαρμογή του ν. 2643/1998, υπάγονται όσοι έχουν αδελφό-ή, σύζυγο ή τέκνο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
Στην περίπτωση που το άτομο με αναπηρία από το οποίο αντλείται η προστασία (αδελφός-ή, σύζυγος ή τέκνο του αιτούντος) πάσχει από νοητική υστέρηση ή αυτισμό, το ποσοστό αναπηρίας αρκεί να είναι τουλάχιστον 50%.
Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής προσκομίζουν επιπλέον των προαναφερθέντων (1 έως 11) και τα εξής δικαιολογητικά:
(i) Απόφαση πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής αναπηρίας του Ι.Κ.Α., με την οποία προσδιορίζονται η χρόνια σωματική ή πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη του ατόμου με αναπηρία (αδελφού-ής, συζύγου ή τέκνου του αιτούντος), καθώς και το ποσοστό αναπηρίας του επακριβώς προσδιορισμένο.
Ευνόητο είναι ότι γίνεται δεκτή και απόφαση της δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής αναπηρίας του Ι.Κ.Α., στις περιπτώσεις που αυτή προσκομίζεται και βεβαιώνει χρόνια σωματική ή πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη του ατόμου με αναπηρία (αδελφού-ής, συζύγου ή τέκνου του αιτούντος), καθώς και το ποσοστό αναπηρίας του επακριβώς προσδιορισμένο.
Εάν η αναπηρία του ατόμου, από το οποίο ο αιτών θεμελιώνει την υπαγωγή του στην κατηγορία Έμμεση ΑΜΕΑ του ν. 2643/1998, έχει πιστοποιηθεί από τις Υγειονομικές Επιτροπές του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), ο αιτών προσκομίζει την εν λόγω γνωμάτευση των Υγειονομικών Επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), στην οποία αναφέρεται ως χρόνια η σωματική ή πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη του αιτούντος και το ποσοστό αναπηρίας, επακριβώς προσδιορισμένο.
Τονίζεται ότι κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης του υποψηφίου θα πρέπει η γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής του ΚΕ.Π.Α. να βρίσκεται σε ισχύ ως προς το ποσοστό αναπηρίας.
Δεκτές γίνονται και οι εξής περιπτώσεις γνωματεύσεων:
Περίπτωση (α): Οι γνωματεύσεις των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. όπου η ιατρική πρόβλεψη για το ποσοστό αναπηρίας χαρακτηρίζεται ως «εφ’ όρου ζωής».
Περίπτωση (β): Οι γνωματεύσεις των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. οι οποίες έχουν σημανθεί με την αναφορά «Αποκλειστικά για τις απαιτήσεις του ν. 2643/1998: Η νόσος ή πάθηση χαρακτηρίζεται ως χρόνια».
Η σχετική διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί για την προσθήκη της σήμανσης αυτής, έχει ως ακολούθως:
Οι ενδιαφερόμενοι, προστατευόμενοι του ν. 2643/1998 της κατηγορίας Έμμεση ΑΜΕΑ, οι οποίοι
(i) έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης,
(ii) κατέθεσαν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση η οποία έχει κριθεί ως έγκυρη από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.
(iii) διαθέτουν γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας στην οποία είτε δεν αναφέρεται η χρονιότητα της πάθησης ή βλάβης
του ατόμου με αναπηρία (από το οποίο ο αιτών θεμελιώνει την υπαγωγή του στην κατηγορία Έμμεση ΑΜΕΑ), είτε η ιατρική πρόβλεψη για το ποσοστό αναπηρίας δεν χαρακτηρίζεται ως «εφ’ όρου ζωής»,
όταν κληθούν με ανάρτηση της σχετικής πρόσκλησης στο κατάστημα της αρμόδιας υπηρεσίας του Ο.Α.Ε.Δ. να προσκομίσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με απόδειξη τα αναγραφόμενα στην παρούσα απόφαση δικαιολογητικά, με τα οποία τεκμηριώνεται η αλήθεια και ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων, προσκομίζουν ή αποστέλλουν ταχυδρομικά με απόδειξη εις διπλούν (σε δύο αντίγραφα) τη γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας που διαθέτουν.
Η αρμόδια, για την παραλαβή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και των δικαιολογητικών, Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, αποστέλλει αμελλητί το ένα εκ των δύο αντιγράφων της γνωμάτευσης στην Υγειονομική Επιτροπή του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που εξέδωσε τη γνωμάτευση.
Η Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. κρίνει τη χρονιότητα ή μη της νόσου ή πάθησης σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στη γνωμάτευση που αυτή είχε εκδώσει, έχοντας ως κριτήριο το πόρισμα της «Ενδεκαμελούς Επιστημονικής Επιτροπής για το χαρακτηρισμό, αποκλειστικά για τις ανάγκες του ν. 2643/1998, της χρονιότητας των σωματικών ή πνευματικών ή ψυχικών παθήσεων ή βλαβών των αιτούντων – προστατευομένων του ν. 2643/1998 της κατηγορίας Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)», η οποία συστάθηκε με την αρ. 46667/Δ9.10035/ 10-12-2014 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΑΔΑ 71ΟΡΛ-ΝΚΤ).
Εάν η Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. εκτιμά ότι δεν απαιτείται η φυσική παρουσία του Ατόμου με Αναπηρία (από το οποίο ο αιτών θεμελιώνει την υπαγωγή του στην κατηγορία Έμμεση ΑΜΕΑ), η κρίση της Υγειονομικής Επιτροπής εκδίδεται εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή του αντιγράφου της γνωμάτευσης το οποίο έχει αποστείλει η Υπηρεσία του ΟΑΕΔ. Εάν η Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. εκτιμά ότι, προκειμένου να κρίνει τη χρονιότητα της νόσου/πάθησης, απαιτείται η φυσική παρουσία του Ατόμου με Αναπηρία, αυτό καλείται προς εξέταση και η κρίση της Υγειονομικής Επιτροπής εκδίδεται εντός ενός (1) μήνα από την παραλαβή του αντιγράφου της γνωμάτευσης το οποίο έχει αποστείλει η Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
Στην περίπτωση που η Υγειονομική Επιτροπή κρίνει τη νόσο ή πάθηση ως χρόνια, τίθεται σήμανση με την αναφορά «Αποκλειστικά για τις απαιτήσεις του ν. 2643/1998: Η νόσος ή πάθηση χαρακτηρίζεται ως χρόνια» στο αντίγραφο της γνωμάτευσης που τους έχει αποσταλεί από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ. Στην περίπτωση που η Υγειονομική Επιτροπή του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας κρίνει τη νόσο ή πάθηση ως μη χρόνια, τίθεται σήμανση με την αναφορά «Αποκλειστικά για τις απαιτήσεις του ν. 2643/1998: Η νόσος ή πάθηση δεν χαρακτηρίζεται ως χρόνια» στο αντίγραφο της γνωμάτευσης που τους έχει αποσταλεί από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ.
Η ως άνω Επιτροπή διαβιβάζει αμελλητί τη γνωμάτευ-σή της στην αρμόδια υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ.
Μετά την παραλαβή της γνωμάτευσης της Υγειονομικής Επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας από τον ΟΑΕΔ, η οποία έχει σημανθεί κατάλληλα ως προς τη χρονιότητα ή μη της νόσου ή πάθησης, η γνωμάτευση συμπεριλαμβάνεται στον φάκελο του αι-τούντος-προστατευομένου, για την κατάρτιση από την αρμόδια Υπηρεσία του πρώτου πίνακα μοριοδότησης (με βάση τα δικαιολογητικά).
(ii) Στην περίπτωση που, επιπλέον του ατόμου με αναπηρία από το οποίο ο αιτών θεμελιώνει την υπαγωγή του στην κατηγορία Έμμεση ΑΜΕΑ του ν. 2643/1998, υπάρχει σύζυγος ή τέκνο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον εάν ο σύζυγος ή το τέκνο πάσχει από νοητική υστέρηση ή αυτισμό, ο αιτών προσκομίζει απόφαση της αρμόδιας Πρωτοβάθμιας (ή Δευτεροβάθμιας) Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας του Ι.Κ.Α. ή γνωμάτευση των Υγειονομικών Επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), σε ισχύ, με την οποία να προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη, το ποσοστό αναπηρίας του προσώπου αυτού, καθώς και η χρονιότητα της πάθησης σύμφωνα με τα προαναφερθέντα.
(iii) Υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) από τους γονείς, τα αδέλφια και τον/την σύζυγο (νυν/πρώην) του ατόμου ή των ατόμων με αναπηρία από τα οποία ο αιτών αντλεί προστασία, με τις οποίες δηλώνεται: αφενός ότι δεν έχουν στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας, αφετέρου ότι παραιτούνται της προστασίας του ν. 2643/1998, για το παρόν, υπέρ του αιτούντος.
Εάν κάποιο από τα παραπάνω άτομα, (α) ανήκει και σε άλλη κατηγορία προστασίας του ν. 2643/1998, πέραν της κατηγορίας έμμεσης ΑμεΑ, και (β) προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα προστασίας του που αντλεί από τη δεύτερη αυτή κατηγορία προστασίας, κατά το παρόν ή στο μέλλον, το πρόσωπο αυτό δεν παραιτείται, υπέρ του αιτούντος, από την προστασία που αντλεί από τον ν. 2643/1998, λόγω της δεύτερης κατηγορίας προστασίας, αλλά υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στην οποία δηλώνει ότι δεν έχει στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας, ότι παραιτείται της προστασίας του ν. 2643/1998, ως προστατευόμενος της κατηγορίας έμμεσης ΑμεΑ, για το παρόν, υπέρ του αιτούντος, αλλά ότι θα ασκήσει το δικαίωμά του ως προστατευόμενος του ν. 2643/1998 λόγω της δεύτερης κατηγορίας προστασίας που διαθέτει.
(iv) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του ατόμου ή των ατόμων με αναπηρία, από το οποίο ή τα οποία αντλείται η προστασία, εφόσον το άτομο αυτό δύναται να συμπληρώσει και να υπογράψει την υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνει ότι: αφενός ότι δεν έχει στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας, αφετέρου ότι παραιτείται της προστασίας του ν. 2643/1998 ως υπαγόμενο στην κατηγορία προστασίας ΑμεΑ, για το παρόν, υπέρ του αιτούντος.
Στην περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης από κάποια από τα προαναφερόμενα, στην παρούσα ενότητα 12γ, πρόσωπα, ο αιτών συμπληρώνει και υποβάλλει ο ίδιος υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στην οποία αφενός μεν δηλώνεται ο λόγος του κωλύματος (όπως π.χ. άγνωστη διαμονή, νοητική υστέρηση, κινη-
τικά προβλήματα, κάτοικος αλλοδαπής), αφετέρου δε βεβαιώνεται από τον αιτούντα ότι δεν υπήρξε άσκηση του δικαιώματος της υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας του κωλυόμενου να υπογράψει.
Στις Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος και να αναγράφεται η ημερομηνία υπογραφής του.
12ε. Κατηγορία ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ, ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ, ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥΣ και λοιπών προστατευομένων της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2643/1998.
Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής προσκομίζουν επιπλέον των προαναφερθέντων (1 έως 11) και τα εξής δικαιολογητικά:
(i) Βεβαίωση της Επιτροπής του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ), από την οποία να προκύπτει ότι ο προστατευόμενος-αιτών ανήκει στην κατηγορία δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2643/1998.
Οι προστατευόμενοι της ανωτέρω κατηγορίας μπορούν να προσκομίζουν, αντί της βεβαίωσης, φωτοαντί-γραφό της και αν επιλεγούν προς τοποθέτηση προσκομίζουν υποχρεωτικά το πρωτότυπο του δικαιολογητικού αυτού.
Εφόσον το δικαιολογητικό αυτό έχει εκδοθεί υπό το καθεστώς του προϊσχύσαντος Ν. 1648/1986, ο προστατευόμενος εφόσον επιλεγεί προς τοποθέτηση σε θέση εργασίας θα πρέπει να μεταβεί στην Υπηρεσία ΓΕΕΘΑ/ ΔΕΠΑΘΑ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, προκειμένου να τεθεί στο δικαιολογητικό από την Υπηρεσία αυτή ειδική σφραγίδα, ότι τούτο ισχύει και για την υπαγωγή του προστατευόμενου στο Ν. 2643/1998.
(ii) Βεβαίωση της αρμοδίας υπηρεσίας των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ή των Δήμων για την αποκατάσταση των αναπήρων ή θυμάτων πολέμου, σύμφωνα με τον ν. 1487/1950, (χορήγηση άδειας λειτουργίας περιπτέρου, κυλικείου κ.λπ.) από την οποία να προκύπτει ότι το τέκνο αναπήρου ή θύματος πολέμου δεν έχει το ίδιο αποκατασταθεί με τις διατάξεις του ν. 1487/1950.
12στ. Κατηγορία ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ/
ΤΕΚΝΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ (-ΩΝ) ΓΟΝΕΑ (-ΩΝ)
 
Αριθμ. 47852/2416/14 (ΦΕΚ – 3408 Β/18-12-2014): Καθορισμός των δικαιολογητικών και του ειδικού εντύπου της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης που καταθέτουν οι προστατευόμενοι του ν. 2643/1998 (Α΄ 220) στην Επιτροπή του άρθρου 9 του ίδιου νόμου, εφόσον υποβάλλουν υποψηφιότητα για διορισμό σε θέσεις εργασίας δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.

I. Καθορίζουμε τον τύπο του ειδικού εντύπου της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης που συμπληρώνουν οι προστατευόμενοι του ν. 2643/1998 και υποβάλλουν στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή του άρθρου 9 του ίδιου νόμου, προκειμένου να διοριστούν ή να προσληφθούν σε θέσεις εργασίας δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., οι οποίες προκηρύσσονται από την οικεία υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ.
Ο τύπος της έντυπης αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης περιέχεται στο προσαρτώμενο στην παρούσα Απόφαση Παράρτημα Β΄, της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος.
Την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνουν και υποβάλλουν όσοι πληρούν σωρευτικά τα εξής:
- Υπάγονται σε μία από τις κάτωθι κατηγορίες προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 2643/1998 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει:
α. Οι πολύτεκνοι γονείς με τέσσερα τέκνα και άνω, ένα από τα τέκνα πολύτεκνης οικογένειας και ο επιζών ή ο άγαμος γονέας τριών ανήλικων τέκνων.
Για την εφαρμογή του νόμου αυτού ως πολύτεκνη οικογένεια νοείται εκείνη που έχει τουλάχιστον τέσσερα ζώντα τέκνα.
β. Τα άτομα, με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, που έχουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση εξαιτίας οποιασδήποτε χρόνιας σωματικής ή πνευματικής ή ψυχικής πάθησης ή βλάβης (άτομα με ειδικές ανάγκες), εφόσον είναι γραμμένα στα μητρώα ανέργων αναπήρων του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).
Επίσης προστατεύονται όσοι έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων, οι οποίες διαπιστώνονται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές του νόμου αυτού. Κατ’ εξαίρεση όταν τα άτομα πάσχουν από νοητική στέρηση ή αυτισμό, για την παροχή της προστασίας απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%.
γ. Όσοι έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση, κατά την έννοια του ν. 1285/1982 (ΦΕΚ 115 Α΄) και τα τέκνα τους.
Επίσης προστατεύονται: αα) τα μέλη των αντάρτικων ομάδων που έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση κατά την έννοια του ν. 1285/1982, εφόσον έχουν δωδεκάμηνη τουλάχιστον ευδόκιμη υπηρεσία στις ομάδες αυτές, η οποία βεβαιώνεται από τις επιτροπές του Π.δ. 379/1983 (ΦΕΚ 136 Α΄) και ββ) τα τέκνα, ο επιζών σύζυγος και ο επιζών γονέας προσώπων που εκτελέστηκαν ή πέθαναν από τραύματα ή κακουχίες, εξαιτίας της συμμετοχής τους στην αντιδικτατορική αντίσταση κατά της χούντας των συνταγματαρχών από 21.4.1967 έως 24.7.1974.
δ. Οι ανάπηροι και οι τραυματίες πολέμου ή πολεμικών γεγονότων, όσοι κατέστησαν ανίκανοι από τις κακουχίες της στράτευσης, εφόσον υπηρέτησαν με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα Ασφαλείας και τα τέκνα τους, τα θύματα πολέμου και οι ανάπηροι πολέμου άμαχου πληθυσμού και τα τέκνα τους, οι ανάπηροι ειρηνικής περιόδου και τα τέκνα τους.
Επίσης, προστατεύονται τα τέκνα και ο επιζών σύζυγος των προσώπων που φονεύθηκαν ή εξαφανίστηκαν στα πολεμικά γεγονότα της Κύπρου των ετών 1964, 1967 και 1974.
ε. Γονείς με τρία ζώντα τέκνα και ένα από τα τρία τέκνα.
-  Είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
-  Δεν λαμβάνουν σύνταξη ή, στην περίπτωση που λαμβάνουν σύνταξη, το ποσό της σύνταξης από το Δημόσιο ή οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, δεν υπερβαίνει αθροιστικά το κατώτατο όριο σύνταξης γήρατος που καταβάλλει κάθε φορά το Ι.Κ.Α. Ειδικά για τους παραπληγικούς - τετρα-πληγικούς, ημιπληγικούς, κωφούς και τυφλούς κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 958/1979, στην περίπτωση που λαμβάνουν σύνταξη από το Δημόσιο ή οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, το ποσό της σύνταξης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει αθροιστικά το διπλάσιο του κατώτατου ορίου σύνταξης γήρατος που καταβάλλει κάθε φορά το Ι.Κ.Α. Το ΕΚΑΣ και τα προνοιακά επιδόματα δεν θεωρούνται σύνταξη.
- Δεν ανήκουν στις κατηγορίες των ατόμων που αποκλείονται από την προστασία του ν. 2643/1998, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2643/1998.
- Έχουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τις θέσεις της προτίμησής τους, από την αντίστοιχη προς κάθε θέση προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. ή του δημόσιου φορέα. Το Φ.Ε.Κ. της αντίστοιχης προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. ή του δημόσιου φορέα αναγράφεται παραπλεύρως της θέσης.
Για την τεκμηρίωση των προϋποθέσεων υπαγωγής στην προστασία του ν. 2643/1998, τα αποδεικτικά αναφέρονται στις ενότητες ΙΙ, ΙΙΙ και IV της παρούσης Απόφασης. Για την τεκμηρίωση των τυπικών προσόντων, τα αποδεικτικά αναφέρονται στα, αντίστοιχα προς κάθε θέση, Φ.Ε.Κ. προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π.
Η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση των υποψηφίων προσκομίζεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά με απόδειξη στην αρμόδια Πρωτοβάθμια Επιτροπή του άρθρου 9 του ν. 2643/1998, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης στον Τύπο.
Η μη προσκόμιση ή η μη ταχυδρομική αποστολή της αίτησης αποδεδειγμένα εντός της οριζόμενης αποκλειστικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών, καθιστά απαράδεκτη την αίτηση.
Στις περιπτώσεις ταχυδρομικής αποστολής από τους προστατευόμενους της αίτησης, αυτή θεωρείται ότι κατατέθηκε στην αρμόδια Πρωτοβάθμια Επιτροπή του άρθρου 9 του ν. 2643/1998, μέσα στην αποκλειστική προθεσμία των τριάντα (30) ημερών, εφόσον η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου είναι εντός της προθεσμίας αυτής.
Οι προστατευόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης:
- Μόνο σε μία (1) Πρωτοβάθμια Επιτροπή του άρθρου 9 του ν. 2643/1998. Η υποβολή περισσότερων της μίας (1) αιτήσεων επιφέρει ακύρωση όλων των αιτήσεων που έχει υποβάλει ο προστατευόμενος.
- Για θέσεις από μία (1) μόνο κατηγορία προσωπικού (Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε., Υ.Ε.). δηλαδή, πρέπει να επιλέξουν μόνο μία εκ των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε. ή Υ.Ε. Η σώρευση στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού (Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε., Υ.Ε.) συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
- Για προκηρυχθείσες θέσεις για μία (1) μόνο κατηγορία προστασίας. Εάν ένας υποψήφιος ανήκει σε περισσότερες από μία κατηγορίες προστασίας (ΑμεΑ, πολυτέκνων, τέκνων αγωνιστών εθνικής αντίστασης, έμμεσης ΑμεΑ, τέκνων αναπήρων πολέμου, τριτέκνων), επιλέγει τη μία κατηγορία προστασίας ως κύρια, βάσει της οποίας δηλώνει τις θέσεις που επιθυμεί. Η σώρευση στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση θέσεων από διαφορετικές κατηγορίες προστασίας του ν. 2643/1998 συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι ακυρότητας, η μοριοδότηση του υποψηφίου θα γίνει, βάσει της κατηγορίας προστασίας που επέλεξε ως κύρια, και η δεύτερη κατηγορία προστασίας θα προσαυξήσει τα μόρια που συγκέντρωσε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του ν. 2643/1998 όπως ισχύει σήμερα.
Η δήλωση ανακριβών στοιχείων στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συνεπάγεται την απώλεια της προστασίας του ν. 2643/1998.
Ανάκληση, τροποποίηση ή συμπλήρωση της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης δεν επιτρέπεται.
Διευκρινίζεται ότι στην υπεύθυνη δήλωση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της αίτησης, θα πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος και να αναγράφεται η ημερομηνία υπογραφής του.
ΙΙ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι όλων των κατηγοριών προστασίας του άρθρου 1 του ν. 2643/1998, όπως ισχύει σήμερα, των οποίων η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση έχει κριθεί ως έγκυρη από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ., θα κληθούν με ανάρτηση της σχετικής πρόσκλησης στο κατάστημα της αρμόδιας υπηρεσίας του Ο.Α.Ε.Δ. να προσκομίσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με απόδειξη τα κατωτέρω αναγραφόμενα δικαιολογητικά, με τα οποία τεκμηριώνεται η αλήθεια και ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων.
Τα γεγονότα που πιστοποιούνται στα δικαιολογητικά (όπως η ανεργία, η οικογενειακή κατάσταση, το ποσοστό αναπηρίας κ.α.) θα πρέπει επίσης να βεβαιώνονται ότι είναι αληθή και ακριβή κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, στην υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, η οποία εμπεριέχεται στο προσαρτώμενο στην παρούσα Απόφαση Παράρτημα Β΄.
Μαζί με τα δικαιολογητικά, οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν και το έντυπο «Κατάλογος συνημμένων δικαιολογητικών», το οποίο περιέχεται στο παράρτημα Γ΄, συμπληρωμένο σύμφωνα με τις οδηγίες.
Τα δικαιολογητικά:
-  Θα πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι τη λήξη της αποκλειστικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών, η οποία ισχύει για την υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και όχι πέραν της προθεσμίας αυτής.
- Θα πρέπει να προσκομιστούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικά με απόδειξη σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της ανάρτησης της προαναφερθείσας πρόσκλησης στο κατάστημα της αρμόδιας Υπηρεσίας του Ο.Α.Ε.Δ. Η μη προσκόμιση ή η μη ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών αποδεδειγμένα εντός της παραπάνω προθεσμίας καθιστά απαράδεκτη την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση. Στις περιπτώσεις ταχυδρομικής αποστολής από τους προστατευόμενους των δικαιολογητικών, αυτά θεωρούνται ότι κατατέθηκαν στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή του άρθρου 9 του ν. 2643/1998 μέσα στην αποκλειστική προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών, εφόσον η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου είναι εντός της προθεσμίας αυτής.
Τα δικαιολογητικά που θα προσκομισθούν θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφά τους.
Αποδεκτά γίνονται και ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων (ή των ακριβών αντιγράφων τους) στην περίπτωση που αυτά έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς του Δημοσίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα Δικαστήρια όλων των βαθμών, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που προβλέπονται στο άρθρο 1 του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), καθώς και τα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. (άρθρο 1 ν. 4250/2014, Α΄ 74).
Αποδεκτά γίνονται επίσης ευκρινή φωτοαντίγραφα, είτε από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία (αντίγραφα) έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, είτε από πρωτότυπα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του προηγούμενου εδαφίου (άρθρο 1 ν. 4250/2014, Α΄ 74).
Όμοια, αποδεκτά γίνονται ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο (άρθρο 1 ν. 4250/2014, Α΄ 74). Τα εν λόγω ξενόγλωσσα έγγραφα θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.
Στην περίπτωση προσκόμισης απλών, μη επικυρωμένων, φωτοαντιγράφων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), σύμφωνα με τις οποίες, εάν, κατά τον προβλεπόμενο δειγματοληπτικό ή άλλον έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, διαπιστωθεί ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα φωτοαντίγραφα, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στην παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) κυρώσεις. Επιπλέον, στην περίπτωση αυτή χάνεται η προστασία του ν. 2643/1998 για τον αιτούντα.
Τα δικαιολογητικά που προσκομίζουν όλοι οι προστατευόμενοι, ανεξαρτήτως κατηγορίας προστασίας, στην Επιτροπή του άρθρου 9 του ν. 2643/1998, είναι τα εξής:
1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του προστατευομένου (αιτούντος).
2. Τίτλος ή τίτλοι σπουδών.
Επίσης, όλα τα λοιπά αποδεικτικά τυπικών προσόντων (πιστοποιητικά και λοιπά δικαιολογητικά), που απαιτούνται από την αντίστοιχη Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. η του δημόσιου φορέα.
Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, προσκομίζονται και τα σχετικά δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αντίστοιχη Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. η του δημόσιου φορέα, άλλως δεν λαμβάνεται υπόψη.
3. Αναγνωρισμένο πτυχίο ξένης γλώσσας (για όσους προστατευόμενους είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πτυχίου ξένης γλώσσας) το οποίο, προκειμένου να ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό των μορίων, πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στα αναφερόμενα στο προσαρτώμενο στην παρούσα Απόφαση Παράρτημα Α΄, της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος. Το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τον τρόπο που ρητά αναφέρεται στο Παράρτημα Α΄.
4.  Πρόσφατο, εκδοθέν μετά την 01-12-2014, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (και τυχόν λοιπά πιστοποιητικά από Δημόσιο Φορέα, συμπληρωματικά των πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης), από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των μελών της οικογένειας του αιτούντος.
Στην περίπτωση που ο αιτών είναι έγγαμος, προσκομίζει πρόσφατο, εκδοθέν μετά την 01-12-2014 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (και τυχόν λοιπά πιστοποιητικά από Δημόσιο Φορέα, συμπληρωματικά των πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης), της δικής του οικογένειας και της πατρικής του οικογένειας, από τα οποία να προκύπτει ο αριθμός των μελών των εν λόγω οικογενειών.
Εάν ο αιτών είναι διαζευγμένος προσκομίζει και το διαζευκτήριο ή τη δικαστική απόφαση λύσης του γάμου.
Εφόσον ο αιτών είναι διαζευγμένος ή σε διάσταση και δηλώνει επιμέλεια ενός ή περισσοτέρων τέκνων, προσκομίζει δικαστική απόφαση από την οποία θα αποδεικνύεται η ανάθεση επιμέλειας των τέκνων.
5.  Στην περίπτωση που ο αιτών είναι ορφανός, έχει ηλικία μέχρι 25 ετών και είναι άγαμος, προσκομίζει ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα ή των γονέων του.
Στην περίπτωση που ο αιτών βρίσκεται σε κατάσταση χηρείας, προσκομίζει ληξιαρχική πράξη θανάτου συζύγου.
6.  Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της οικείας Δ.Ο.Υ., που αφορά τον προστατευόμενο (αιτούντα), από το οποίο προκύπτει το φορολογητέο εισόδημα που αποκτήθηκε το έτος 2013. Δηλαδή υποβάλλεται εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2014.
Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου 6, ως οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος νοείται αυτό που περιλαμβάνει το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα και των δύο συζύγων, καθώς και το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα των ανηλίκων τέκνων τους.
Σε περίπτωση που ο αιτών απαλλάσσεται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής και με ημερομηνία υπογραφής του δηλούντος, στην οποία βεβαιώνει: ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή ατομικής φορολογικής δήλωσης και ότι δεν εμφανίζεται ως προστατευόμενο μέλος σε φορολογική δήλωση της πατρικής του οικογένειας. Στην υπεύθυνη δήλωση βεβαιώνεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ότι παρελήφθη όμοια.
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος εμφανίζεται στη φορολογική δήλωση της πατρικής του οικογένειας ως προστατευόμενο μέλος, προσκομίζει εκκαθαριστικό σημείωμα της πατρικής του οικογένειας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα παράγραφο 6.
Δικαιολογητικά άλλου οικονομικού έτους δεν γίνονται δεκτά.
Το κριτήριο της οικονομικής κατάστασης του προστατευομένου μοριοδοτείται από 0 έως 100 μόρια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο α της παρ. 8 του άρθρου 11 του ν. 3227/2004 (Α΄ 31). Για την εφαρμογή των προαναφερθέντων διατάξεων, ως φορολογητέο εισόδημα λογίζεται το εκάστοτε οριζόμενο για τον γενικό πληθυσμό.
7. Βεβαίωση ανεργίας «για κάθε νόμιμη χρήση», από τον Ο.Α.Ε.Δ., η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί στο χρονικό διάστημα των δέκα (10) εργάσιμων μερών πριν την κατάθεση της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης.
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι ανήκουν στην κατηγορία προστασίας των Ατόμων με Αναπηρία μπορούν να προσκομίσουν κάρτα ανεργίας ή βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα ανέργων αναπήρων του Ο.Α.Ε.Δ. παρελθόντων ετών, εφόσον (α) δεν προκύπτει εισόδημά τους από μισθωτές υπηρεσίες στο εκκαθαριστικό σημείωμα το οποίο προσκομίζουν, (β) οι αιτούντες δεν είναι ενταγμένοι σε προγράμματα απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. που υλοποιούνται κατά την τρέχουσα περίοδο.
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88), «Κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ασφαλισμένοι ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία, που δεν ασκούν ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα, μπορούν να εγγράφονται ως άνεργοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.».
Υπενθυμίζεται ότι, για την εγγραφή στο μητρώο ανέργων όσων εκ των παραπάνω προσώπων έχουν προχωρήσει σε έναρξη δραστηριότητας επαγγέλματος, απαιτείται η διακοπή της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 30 του παραπάνω νόμου, «η συμμετοχή των εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ ανέργων σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης δεν αποτελεί λόγο διαγραφής τους από τα ανωτέρω μητρώα».
8. Βεβαίωση ανεργίας «για κάθε νόμιμη χρήση», από τον Ο.Α.Ε.Δ., για τον/τη σύζυγο (εφόσον ο/η σύζυγος είναι άνεργος/η), η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί στο χρονικό διάστημα των δέκα (10) εργάσιμων μερών πριν την κατάθεση της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης
Στην περίπτωση που ο/η σύζυγος ανήκει στην κατηγορία προστασίας των Ατόμων με Αναπηρία μπορεί να προσκομίσει κάρτα ανεργίας ή βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα ανέργων αναπήρων του Ο.Α.Ε.Δ. παρελθόντων ετών, εφόσον (α) δεν προκύπτει εισόδημά του/της από μισθωτές υπηρεσίες στο εκκαθαριστικό σημείωμα το οποίο προσκομίζει, (β) ο/η σύζυγος δεν είναι ενταγμένος σε προγράμματα απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. που υλοποιούνται κατά την τρέχουσα περίοδο.
9. Πιστοποιητικό Στρατολογίας (για τους άρρενες) ή απολυτήριο στρατού (φύλλο πορείας), από το οποίο να προκύπτει ότι ο προστατευόμενος (αιτών) έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή ότι έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
10. Όλοι οι αιτούντες προσκομίζουν υποχρεωτικά είτε Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στην οποία δηλώνουν ότι δεν λαμβάνουν σύνταξη, είτε βεβαίωση για το ύψος της σύνταξης που τυχόν λαμβάνει ο προστατευόμενος (αιτών) από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ή τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα κατά περίπτωση. Το ΕΚΑΣ και τα προνοιακά επιδόματα δεν θεωρούνται σύνταξη.
Στις Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος και να αναγράφεται η ημερομηνία υπογραφής του.
11.  Όλοι οι αιτούντες προσκομίζουν υποχρεωτικά τα απαιτούμενα για τον διορισμό δικαιολογητικά στις θέσεις της προτίμησής τους, σύμφωνα με την αντίστοιχη προς κάθε θέση προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. ή του δημόσιου φορέα.
12. Επιπλέον των προαναφερόμενων δικαιολογητικών, κάθε υποψήφιος θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσει και τα ειδικότερα δικαιολογητικά που αναφέρονται κατωτέρω στην κατηγορία προστασίας στην οποία ανήκει και στην οποία θα πρέπει να ανατρέξει.
Εάν ο υποψήφιος ανήκει σε δύο (2) κατηγορίες προστασίας, θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσει τα ειδικότερα δικαιολογητικά και των δύο κατηγοριών προστασίας.
Κατωτέρω αναφέρονται οι κατηγορίες προστατευόμενων από τον ν. 2643/1998 προσώπων και τα ειδικότερα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι ανά κατηγορία:
12α. Κατηγορία ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
Πολύτεκνος γονέας για την εφαρμογή του ν. 2643/1998 είναι ο γονέας που έχει τέσσερα (4) ζώντα τέκνα και άνω είτε τα απέκτησε από ένα γάμο είτε από διαφορετικούς γάμους είτε τα απέκτησε εκτός γάμου.
Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας για την εφαρμογή του ν. 2643/1998 είναι εκείνο που έχει τουλάχιστον τρία (3) ζώντα αδέλφια. Ως τέκνα πολύτεκνης οικογένειας θεωρούνται και τα τέκνα του πολύτεκνου γονέα που μεταξύ τους είναι ετεροθαλή αδέλφια, σύμφωνα με την 362/2007 ομόφωνη γνωμοδότηση του Δ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.).
Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής προσκομίζουν επιπλέον των προαναφερθέντων (1 έως 11) και τα εξής δικαιολογητικά:
(i) Πρόσφατα, εκδοθέντα μετά την 01-12-2014, πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης (και τυχόν λοιπά πιστοποιητικά από Δημόσιο Φορέα, συμπληρωματικά των πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης), από τα οποία αποδεικνύεται η ιδιότητα του αιτούντος ως πολύτεκνου γονέα ή ως τέκνου πολύτεκνου γονέα για την εφαρμογή του ν. 2643/1998.
(ii) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι πολύτεκνος γονέας, προσκομίζει υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) από την/τον σύζυγο μετά της οποίας/οποίου απέκτησε τέσσερα (4) και άνω τέκνα, τα οποία είναι ζώντα, καθώς και υπεύθυνες δηλώσεις από όλα τα ενήλικα τέκνα του, με τις οποίες τα ανωτέρω πρόσωπα δηλώνουν ότι: αφ’ ενός δεν έχουν στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσληψης, αφετέρου ότι παραιτούνται της προστασίας του ν. 2643/1998, για το παρόν, υπέρ του αιτούντος.
Στην περίπτωση που ο αιτών είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας ή τέκνο πολύτεκνου γονέα, προσκομίζει υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) από τους πολύτεκνους γονείς του ή τον πολύτεκνο γονέα του καθώς και από τα ενήλικα αδέλφια του (αμφιθαλή και ετεροθαλή), οι οποίοι υπάγονται στην προστασία του ν. 2643/1998, με τις οποίες αυτοί δηλώνουν ότι: αφ’ ενός δεν έχουν στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσληψης, αφετέρου ότι παραιτούνται της προστασίας του ν. 2643/1998, για το παρόν, υπέρ του αιτούντος.
Εάν κάποιο από τα προαναφερθέντα στην παρούσα ενότητα 12α πρόσωπα, πλην του αιτούντος, (α) ανήκει και σε άλλη κατηγορία προστασίας του ν. 2643/1998, πέραν της κατηγορίας των πολυτέκνων, και (β) προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα προστασίας του που αντλεί από τη δεύτερη αυτή κατηγορία προστασίας, κατά το παρόν ή στο μέλλον, το πρόσωπο αυτό δεν παραιτείται, υπέρ του αιτούντος, από την προστασία που αντλεί από τον ν. 2643/1998, λόγω της δεύτερης κατηγορίας προστασίας, αλλά υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στην οποία δηλώνει ότι δεν έχει στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας, ότι παραιτείται της προστασίας του ν. 2643/1998, ως προστατευόμενος της κατηγορίας πολυτέκνων, για το παρόν, υπέρ του αιτούντος, αλλά ότι προτίθεται να ασκήσει στο μέλλον το δικαίωμά του ως προστατευόμενος του ν. 2643/1998 λόγω της δεύτερης κατηγορίας προστασίας που διαθέτει.
Στην περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης από κάποια από τα προαναφερόμενα, στην παρούσα ενότητα 12α, πρόσωπα, ο αιτών συμπληρώνει και υποβάλλει ο ίδιος υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στην οποία αφενός δηλώνεται ο λόγος του κωλύματος (όπως π.χ. άγνωστη διαμονή, νοητική υστέρηση, κινητικά προβλήματα, κάτοικος αλλοδαπής), αφετέρου βεβαιώνεται από τον αιτούντα ότι δεν υπήρξε άσκηση του δικαιώματος της υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας του κωλυομένου να υπογράψει.
Στις Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος και να αναγράφεται η ημερομηνία υπογραφής του.
12β. Κατηγορία ΑΤΟΜΩΝ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑμεΑ).
Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής προσκομίζουν επιπλέον των προαναφερθέντων (1 έως 11) και τα εξής δικαιολογητικά:
(i) Απόφαση πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής αναπηρίας του Ι.Κ.Α., με την οποία προσδιορίζονται η χρόνια σωματική ή πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη του αιτούντος και το ποσοστό αναπηρίας του (επακριβώς προσδιορισμένο), το οποίο θα πρέπει να είναι 50% τουλάχιστον.
Ευνόητο είναι ότι γίνεται δεκτή και απόφαση της δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής αναπηρίας του Ι.Κ.Α., στις περιπτώσεις που αυτή προσκομίζεται και βεβαιώνει χρόνια σωματική ή πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη του αιτούντος και το ποσοστό αναπηρίας του (επακριβώς προσδιορισμένο), το οποίο θα πρέπει να είναι 50% τουλάχιστον.
Οι υποψήφιοι της κατηγορίας ΑμεΑ των οποίων η αναπηρία έχει πιστοποιηθεί από τις Υγειονομικές Επιτροπές του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) από 1-09-2011 και εντεύθεν, προσκομίζουν γνωμάτευση των Υγειονομικών Επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), στην οποία αναφέρεται ως χρόνια η σωματική ή πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη του αιτούντος και ποσοστό αναπηρίας, 50% τουλάχιστον (επακριβώς προσδιορισμένο).
Τονίζεται ότι κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης του υποψηφίου θα πρέπει η γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής του ΚΕ.Π.Α. να βρίσκεται σε ισχύ ως προς το ποσοστό αναπηρίας.
Δεκτές γίνονται και οι εξής περιπτώσεις γνωματεύσεων:
Περίπτωση (α): Οι γνωματεύσεις των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. όπου η ιατρική πρόβλεψη για το ποσοστό αναπηρίας χαρακτηρίζεται ως «εφ’ όρου ζωής».
Περίπτωση (β): Οι γνωματεύσεις των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. οι οποίες έχουν σημανθεί με την αναφορά «Αποκλειστικά για τις απαιτήσεις του ν. 2643/1998: Η νόσος ή πάθηση χαρακτηρίζεται ως χρόνια».
Η σχετική διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί για την προσθήκη της σήμανσης αυτής, έχει ως ακολούθως:
Οι ενδιαφερόμενοι, προστατευόμενοι του ν. 2643/1998 της κατηγορίας Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), οι οποίοι
(i) έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης,
(ii) κατέθεσαν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση η οποία έχει κριθεί ως έγκυρη από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.
(iii) διαθέτουν γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας στην οποία είτε δεν αναφέρεται η χρονιότητα της πάθησης ή βλάβης, είτε η ιατρική πρόβλεψη για το ποσοστό αναπηρίας τους δεν χαρακτηρίζεται ως «εφ’ όρου ζωής»,
όταν κληθούν με ανάρτηση της σχετικής πρόσκλησης στο κατάστημα της αρμόδιας υπηρεσίας του Ο.Α.Ε.Δ. να προσκομίσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με απόδειξη τα αναγραφόμενα στην παρούσα απόφαση δικαιολογητικά, με τα οποία τεκμηριώνεται η αλήθεια και ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων, προσκομίζουν ή αποστέλλουν ταχυδρομικά με απόδειξη εις διπλούν (σε δύο αντίγραφα) τη γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας που διαθέτουν.
Η αρμόδια, για την παραλαβή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και των δικαιολογητικών, Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, αποστέλλει αμελλητί το ένα εκ των δύο αντιγράφων της γνωμάτευσης στην Υγειονομική Επιτροπή του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που εξέδωσε τη γνωμάτευση.
Η Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. κρίνει τη χρονιότητα ή μη της νόσου ή πάθησης σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στη γνωμάτευση που αυτή είχε εκδώσει, έχοντας ως κριτήριο το πόρισμα της «Ενδεκαμελούς Επιστημονικής Επιτροπής για το χαρακτηρισμό, αποκλειστικά για τις ανάγκες του ν. 2643/1998, της χρονιότητας των σωματικών ή πνευματικών ή ψυχικών παθήσεων ή βλαβών των αιτούντων – προστατευόμενων του ν.  2643/1998  της  κατηγορίας  Ατόμων  με  Αναπηρία (ΑμεΑ)», η οποία συστάθηκε με την αρ. 46667/ Δ9.10035/10-12-2014 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΑΔΑ 71ΟΡΛ-ΝΚΤ).
Εάν η Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. εκτιμά ότι δεν απαιτείται η φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου-προστατευόμενου του ν. 2643/1998, η κρίση της Υγειονομικής Επιτροπής εκδίδεται εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή του αντιγράφου της γνωμάτευσης το οποίο έχει αποστείλει η Υπηρεσία του ΟΑΕΔ. Εάν η Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. εκτιμά ότι, προκειμένου να κρίνει τη χρονιότητα της νόσου/πάθησης, απαιτείται η φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου-προστατευόμενου του ν. 2643/1998, αυτός καλείται προς εξέταση και η κρίση της Υγειονομικής Επιτροπής εκδίδεται εντός ενός (1) μήνα από την παραλαβή του αντιγράφου της γνωμάτευσης το οποίο έχει αποστείλει η Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
Στην περίπτωση που η Υγειονομική Επιτροπή κρίνει τη νόσο ή πάθηση ως χρόνια, τίθεται σήμανση με την αναφορά «Αποκλειστικά για τις απαιτήσεις του ν. 2643/1998: Η νόσος ή πάθηση χαρακτηρίζεται ως χρόνια» στο αντίγραφο της γνωμάτευσης που τους έχει αποσταλεί από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ. Στην περίπτωση που η Υγειονομική Επιτροπή του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας κρίνει τη νόσο ή πάθηση ως μη χρόνια, τίθεται σήμανση με την αναφορά «Αποκλειστικά για τις απαιτήσεις του ν. 2643/1998: Η νόσος ή πάθηση δεν χαρακτηρίζεται ως χρόνια» στο αντίγραφο της γνωμάτευσης που τους έχει αποσταλεί από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ.
Η ως άνω Επιτροπή διαβιβάζει αμελλητί τη γνωμάτευ-σή της στην αρμόδια υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ.
Μετά την παραλαβή της γνωμάτευσης της Υγειονομικής Επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας από τον ΟΑΕΔ, η οποία έχει σημανθεί κατάλληλα ως προς τη χρονιότητα ή μη της νόσου ή πάθησης, η γνωμάτευση συμπεριλαμβάνεται στον φάκελο του αι-τούντος-προστατευόμενου, για την κατάρτιση από την αρμόδια Υπηρεσία του πρώτου πίνακα μοριοδότησης (με βάση τα δικαιολογητικά).
(ii) Υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) των λοιπών προσώπων, τα οποία αντλούν προστασία από την αναπηρία του αιτούντος (γονείς, αδέλφια, σύζυγος), με τις οποίες αυτά δηλώνουν: αφενός ότι δεν έχουν στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας, αφετέρου ότι παραιτούνται της προστασίας του ν. 2643/1998, για το παρόν, υπέρ του αιτούντος. Σε περίπτωση που το άτομο με αναπηρία είναι διαζευγμένο, προσκομίζει Υπεύθυνη Δήλωση και από τον/την πρώην σύζυγο.
Στην περίπτωση που στα παραπάνω πρόσωπα συμπεριλαμβάνεται:
- Άτομο που (α) ανήκει και σε άλλη κατηγορία προστασίας του ν. 2643/1998, πέραν της κατηγορίας έμμεσης ΑμεΑ, και (β) προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα προστασίας του που αντλεί από τη δεύτερη αυτή κατηγορία προστασίας, κατά το παρόν ή στο μέλλον, το πρόσωπο αυτό δεν παραιτείται, υπέρ του αιτούντος, από την προστασία που αντλεί από τον ν. 2643/1998 λόγω της δεύτερης κατηγορίας προστασίας, αλλά υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στην οποία δηλώνει ότι δεν έχει στο παρελθόν ασκήσει
το δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας, ότι παραιτείται της προστασίας του ν. 2643/1998, ως προστατευόμενος της κατηγορίας έμμεσης ΑμεΑ, για το παρόν, υπέρ του αιτούντος, αλλά ότι προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμά του ως προστατευόμενος του ν. 2643/1998 λόγω της δεύτερης κατηγορίας προστασίας που διαθέτει.
- Άλλο άτομο με αναπηρία το οποίο δεν προτίθεται κατά το παρόν να ασκήσει το προσωποπαγές δικαίωμα προστασίας του, το πρόσωπο αυτό υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στην οποία αναφέρει ότι: αφενός ότι δεν έχει στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας, αφετέρου ότι παραιτείται της προστασίας του ν. 2643/1998, για το παρόν, υπέρ του αιτούντος.
-  Άλλο άτομο με αναπηρία το οποίο προτίθεται να ασκήσει το προσωποπαγές δικαίωμα προστασίας του κατά το παρόν ή στο μέλλον, το πρόσωπο αυτό δεν παραιτείται της προστασίας του ν. 2643/1998 υπέρ του αιτούντος αλλά υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στην οποία δηλώνει ότι θα ασκήσει το δικαίωμά του αυτό και επισυνάπτει στην υπεύθυνη δήλωσή του την απόφαση της αρμόδιας Πρωτοβάθμιας (η Δευτεροβάθμιας) Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας του Ι.Κ.Α. ή γνωμάτευση των Υγειονομικών Επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) σε ισχύ περί της δικής του αναπηρίας, με την οποία να προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη, το ποσοστό αναπηρίας του, καθώς και η χρονιότητα της πάθησης σύμφωνα με τα προαναφερθέντα.
-  Άλλο άτομο με αναπηρία το οποίο, (α) ανήκει και σε άλλη κατηγορία προστασίας του ν. 2643/1998, πέραν της κατηγορίας των ΑμεΑ, και (β) προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα προστασίας του που αντλεί από τη δεύτερη αυτή κατηγορία προστασίας, κατά το παρόν ή στο μέλλον, το πρόσωπο αυτό δεν παραιτείται, υπέρ του αιτούντος, από την προστασία που αντλεί από τον ν. 2643/1998 λόγω της δεύτερης κατηγορίας προστασίας, αλλά υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στην οποία δηλώνει ότι δεν έχει στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας, ότι παραιτείται της προστασίας του ν. 2643/1998, ως προστατευόμενος της κατηγορίας των ΑμεΑ, για το παρόν, υπέρ του αιτούντος, αλλά ότι θα ασκήσει το δικαίωμά του ως προστατευόμενος του ν. 2643/1998 λόγω της δεύτερης κατηγορίας προστασίας που διαθέτει.
Στην περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης από κάποια από τα προαναφερόμενα, στην παρούσα ενότητα 12β, πρόσωπα, ο αιτών συμπληρώνει και υποβάλλει ο ίδιος υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στην οποία αφενός μεν δηλώνεται ο λόγος του κωλύματος (όπως π.χ. άγνωστη διαμονή, νοητική υστέρηση, κινητικά προβλήματα, κάτοικος αλλοδαπής), αφετέρου δε βεβαιώνεται από τον αιτούντα ότι δεν υπήρξε άσκηση του δικαιώματος της υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας του κωλυόμενου να υπογράψει.
Στις Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος και να αναγράφεται η ημερομηνία υπογραφής του.
12γ. Κατηγορία ΕΜΜΕΣΗ ΑΜΕΑ
(αδελφός, σύζυγος ή γονέας ατόμου με αναπηρία)
Στην κατηγορία Έμμεση ΑΜΕΑ, για την εφαρμογή του ν. 2643/1998, υπάγονται όσοι έχουν αδελφό-ή, σύζυγο ή τέκνο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
Στην περίπτωση που το άτομο με αναπηρία από το οποίο αντλείται η προστασία (αδελφός-ή, σύζυγος ή τέκνο του αιτούντος) πάσχει από νοητική υστέρηση ή αυτισμό, το ποσοστό αναπηρίας αρκεί να είναι τουλάχιστον 50%.
Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής προσκομίζουν επιπλέον των προαναφερθέντων (1 έως 11) και τα εξής δικαιολογητικά:
(i) Απόφαση πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής αναπηρίας του Ι.Κ.Α., με την οποία προσδιορίζονται η χρόνια σωματική ή πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη του ατόμου με αναπηρία (αδελφού-ής, συζύγου ή τέκνου του αιτούντος), καθώς και το ποσοστό αναπηρίας του επακριβώς προσδιορισμένο.
Ευνόητο είναι ότι γίνεται δεκτή και απόφαση της δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής αναπηρίας του Ι.Κ.Α., στις περιπτώσεις που αυτή προσκομίζεται και βεβαιώνει χρόνια σωματική ή πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη του ατόμου με αναπηρία (αδελφού-ής, συζύγου ή τέκνου του αιτούντος), καθώς και το ποσοστό αναπηρίας του επακριβώς προσδιορισμένο.
Εάν η αναπηρία του ατόμου, από το οποίο ο αιτών θεμελιώνει την υπαγωγή του στην κατηγορία Έμμεση ΑΜΕΑ του ν. 2643/1998, έχει πιστοποιηθεί από τις Υγειονομικές Επιτροπές του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), ο αιτών προσκομίζει την εν λόγω γνωμάτευση των Υγειονομικών Επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), στην οποία αναφέρεται ως χρόνια η σωματική ή πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη του αιτούντος και το ποσοστό αναπηρίας, επακριβώς προσδιορισμένο.
Τονίζεται ότι κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης του υποψηφίου θα πρέπει η γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής του ΚΕ.Π.Α. να βρίσκεται σε ισχύ ως προς το ποσοστό αναπηρίας.
Δεκτές γίνονται και οι εξής περιπτώσεις γνωματεύσεων:
Περίπτωση (α): Οι γνωματεύσεις των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. όπου η ιατρική πρόβλεψη για το ποσοστό αναπηρίας χαρακτηρίζεται ως «εφ’ όρου ζωής».
Περίπτωση (β): Οι γνωματεύσεις των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. οι οποίες έχουν σημανθεί με την αναφορά «Αποκλειστικά για τις απαιτήσεις του ν. 2643/1998: Η νόσος ή πάθηση χαρακτηρίζεται ως χρόνια».
Η σχετική διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί για την προσθήκη της σήμανσης αυτής, έχει ως ακολούθως:
Οι ενδιαφερόμενοι, προστατευόμενοι του ν. 2643/1998 της κατηγορίας Έμμεση ΑΜΕΑ, οι οποίοι
(i) έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης,
(ii) κατέθεσαν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση η οποία έχει κριθεί ως έγκυρη από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.
(iii) διαθέτουν γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας στην οποία είτε δεν αναφέρεται η χρονιότητα της πάθησης ή βλάβης
του ατόμου με αναπηρία (από το οποίο ο αιτών θεμελιώνει την υπαγωγή του στην κατηγορία Έμμεση ΑΜΕΑ), είτε η ιατρική πρόβλεψη για το ποσοστό αναπηρίας δεν χαρακτηρίζεται ως «εφ’ όρου ζωής»,
όταν κληθούν με ανάρτηση της σχετικής πρόσκλησης στο κατάστημα της αρμόδιας υπηρεσίας του Ο.Α.Ε.Δ. να προσκομίσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με απόδειξη τα αναγραφόμενα στην παρούσα απόφαση δικαιολογητικά, με τα οποία τεκμηριώνεται η αλήθεια και ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων, προσκομίζουν ή αποστέλλουν ταχυδρομικά με απόδειξη εις διπλούν (σε δύο αντίγραφα) τη γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας που διαθέτουν.
Η αρμόδια, για την παραλαβή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και των δικαιολογητικών, Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, αποστέλλει αμελλητί το ένα εκ των δύο αντιγράφων της γνωμάτευσης στην Υγειονομική Επιτροπή του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που εξέδωσε τη γνωμάτευση.
Η Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. κρίνει τη χρονιότητα ή μη της νόσου ή πάθησης σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στη γνωμάτευση που αυτή είχε εκδώσει, έχοντας ως κριτήριο το πόρισμα της «Ενδεκαμελούς Επιστημονικής Επιτροπής για το χαρακτηρισμό, αποκλειστικά για τις ανάγκες του ν. 2643/1998, της χρονιότητας των σωματικών ή πνευματικών ή ψυχικών παθήσεων ή βλαβών των αιτούντων – προστατευομένων του ν. 2643/1998 της κατηγορίας Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)», η οποία συστάθηκε με την αρ. 46667/Δ9.10035/ 10-12-2014 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΑΔΑ 71ΟΡΛ-ΝΚΤ).
Εάν η Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. εκτιμά ότι δεν απαιτείται η φυσική παρουσία του Ατόμου με Αναπηρία (από το οποίο ο αιτών θεμελιώνει την υπαγωγή του στην κατηγορία Έμμεση ΑΜΕΑ), η κρίση της Υγειονομικής Επιτροπής εκδίδεται εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή του αντιγράφου της γνωμάτευσης το οποίο έχει αποστείλει η Υπηρεσία του ΟΑΕΔ. Εάν η Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. εκτιμά ότι, προκειμένου να κρίνει τη χρονιότητα της νόσου/πάθησης, απαιτείται η φυσική παρουσία του Ατόμου με Αναπηρία, αυτό καλείται προς εξέταση και η κρίση της Υγειονομικής Επιτροπής εκδίδεται εντός ενός (1) μήνα από την παραλαβή του αντιγράφου της γνωμάτευσης το οποίο έχει αποστείλει η Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
Στην περίπτωση που η Υγειονομική Επιτροπή κρίνει τη νόσο ή πάθηση ως χρόνια, τίθεται σήμανση με την αναφορά «Αποκλειστικά για τις απαιτήσεις του ν. 2643/1998: Η νόσος ή πάθηση χαρακτηρίζεται ως χρόνια» στο αντίγραφο της γνωμάτευσης που τους έχει αποσταλεί από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ. Στην περίπτωση που η Υγειονομική Επιτροπή του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας κρίνει τη νόσο ή πάθηση ως μη χρόνια, τίθεται σήμανση με την αναφορά «Αποκλειστικά για τις απαιτήσεις του ν. 2643/1998: Η νόσος ή πάθηση δεν χαρακτηρίζεται ως χρόνια» στο αντίγραφο της γνωμάτευσης που τους έχει αποσταλεί από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ.
Η ως άνω Επιτροπή διαβιβάζει αμελλητί τη γνωμάτευ-σή της στην αρμόδια υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ.
Μετά την παραλαβή της γνωμάτευσης της Υγειονομικής Επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας από τον ΟΑΕΔ, η οποία έχει σημανθεί κατάλληλα ως προς τη χρονιότητα ή μη της νόσου ή πάθησης, η γνωμάτευση συμπεριλαμβάνεται στον φάκελο του αι-τούντος-προστατευομένου, για την κατάρτιση από την αρμόδια Υπηρεσία του πρώτου πίνακα μοριοδότησης (με βάση τα δικαιολογητικά).
(ii) Στην περίπτωση που, επιπλέον του ατόμου με αναπηρία από το οποίο ο αιτών θεμελιώνει την υπαγωγή του στην κατηγορία Έμμεση ΑΜΕΑ του ν. 2643/1998, υπάρχει σύζυγος ή τέκνο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον εάν ο σύζυγος ή το τέκνο πάσχει από νοητική υστέρηση ή αυτισμό, ο αιτών προσκομίζει απόφαση της αρμόδιας Πρωτοβάθμιας (ή Δευτεροβάθμιας) Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας του Ι.Κ.Α. ή γνωμάτευση των Υγειονομικών Επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), σε ισχύ, με την οποία να προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη, το ποσοστό αναπηρίας του προσώπου αυτού, καθώς και η χρονιότητα της πάθησης σύμφωνα με τα προαναφερθέντα.
(iii) Υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) από τους γονείς, τα αδέλφια και τον/την σύζυγο (νυν/πρώην) του ατόμου ή των ατόμων με αναπηρία από τα οποία ο αιτών αντλεί προστασία, με τις οποίες δηλώνεται: αφενός ότι δεν έχουν στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας, αφετέρου ότι παραιτούνται της προστασίας του ν. 2643/1998, για το παρόν, υπέρ του αιτούντος.
Εάν κάποιο από τα παραπάνω άτομα, (α) ανήκει και σε άλλη κατηγορία προστασίας του ν. 2643/1998, πέραν της κατηγορίας έμμεσης ΑμεΑ, και (β) προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα προστασίας του που αντλεί από τη δεύτερη αυτή κατηγορία προστασίας, κατά το παρόν ή στο μέλλον, το πρόσωπο αυτό δεν παραιτείται, υπέρ του αιτούντος, από την προστασία που αντλεί από τον ν. 2643/1998, λόγω της δεύτερης κατηγορίας προστασίας, αλλά υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στην οποία δηλώνει ότι δεν έχει στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας, ότι παραιτείται της προστασίας του ν. 2643/1998, ως προστατευόμενος της κατηγορίας έμμεσης ΑμεΑ, για το παρόν, υπέρ του αιτούντος, αλλά ότι θα ασκήσει το δικαίωμά του ως προστατευόμενος του ν. 2643/1998 λόγω της δεύτερης κατηγορίας προστασίας που διαθέτει.
(iv) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του ατόμου ή των ατόμων με αναπηρία, από το οποίο ή τα οποία αντλείται η προστασία, εφόσον το άτομο αυτό δύναται να συμπληρώσει και να υπογράψει την υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνει ότι: αφενός ότι δεν έχει στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας, αφετέρου ότι παραιτείται της προστασίας του ν. 2643/1998 ως υπαγόμενο στην κατηγορία προστασίας ΑμεΑ, για το παρόν, υπέρ του αιτούντος.
Στην περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης από κάποια από τα προαναφερόμενα, στην παρούσα ενότητα 12γ, πρόσωπα, ο αιτών συμπληρώνει και υποβάλλει ο ίδιος υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στην οποία αφενός μεν δηλώνεται ο λόγος του κωλύματος (όπως π.χ. άγνωστη διαμονή, νοητική υστέρηση, κινη-
τικά προβλήματα, κάτοικος αλλοδαπής), αφετέρου δε βεβαιώνεται από τον αιτούντα ότι δεν υπήρξε άσκηση του δικαιώματος της υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας του κωλυόμενου να υπογράψει.
Στις Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος και να αναγράφεται η ημερομηνία υπογραφής του.
12δ. Κατηγορία ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής προσκομίζουν επιπλέον των προαναφερθέντων (1 έως 11) και τα εξής δικαιολογητικά:
(i) Βεβαίωση Επιτροπής του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ), ή των Επιτροπών που προβλέπονται από το Π.δ. 379/1983(Α΄ 136), από την οποία να προκύπτει ότι ο προστατευόμενος-αιτών ανήκει στην κατηγορία γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2643/1998.
Οι προστατευόμενοι της ανωτέρω κατηγορίας μπορούν να προσκομίζουν, αντί της βεβαίωσης, φωτοαντί-γραφό της και αν επιλεγούν προς τοποθέτηση προσκομίζουν υποχρεωτικά το πρωτότυπο του δικαιολογητικού αυτού.
Εφόσον το δικαιολογητικό αυτό έχει εκδοθεί υπό το καθεστώς του προϊσχύσαντος ν. 1648/1986, ο προστατευόμενος εφόσον επιλεγεί προς τοποθέτηση σε θέση εργασίας θα πρέπει να μεταβεί στην Υπηρεσία ΓΕΕΘΑ/ ΔΕΠΑΘΑ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, προκειμένου να τεθεί στο δικαιολογητικό από την Υπηρεσία αυτή ειδική σφραγίδα, ότι τούτο ισχύει και για την υπαγωγή του προστατευόμενου στον ν. 2643/1998.
Στην περίπτωση που ο αιτών προσκομίζει μόνο Βεβαίωση της Επιτροπής του Προεδρικού διατάγματος 379/1983 (Α΄ 136), υποβάλλει υπεύθυνες δηλώσεις των λοιπών προστατευόμενων από τον ν. 2643/1998 μελών της οικογένειας του, με τις οποίες δηλώνεται ότι: αφενός δεν έχουν στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας, αφετέρου ότι παραιτούνται της προστασίας του ν. 2643/1998 για το παρόν υπέρ του αιτούντος.
(ii) Εάν κάποιο από τα παραπάνω πρόσωπα, (α) ανήκει και σε άλλη κατηγορία προστασίας του ν. 2643/1998, πέραν της κατηγορίας των Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, και (β) προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα προστασίας του που αντλεί από τη δεύτερη αυτή κατηγορία προστασίας, κατά το παρόν ή στο μέλλον, το πρόσωπο αυτό δεν παραιτείται, υπέρ του αιτούντος, από την προστασία που αντλεί από τον ν. 2643/1998, λόγω της δεύτερης κατηγορίας προστασίας, αλλά υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στην οποία δηλώνει ότι δεν έχει στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας, ότι παραιτείται της προστασίας του ν. 2643/1998, ως προστατευόμενος της κατηγορίας Εθνικής Αντίστασης, για το παρόν, υπέρ του αιτούντος, αλλά ότι προτίθεται να ασκήσει στο μέλλον το δικαίωμά του ως προστατευόμενος του ν. 2643/1998 λόγω της δεύτερης κατηγορίας προστασίας που διαθέτει.
Στην περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης από κάποια από τα προαναφερόμενα, στην παρούσα ενότητα 12δ, πρόσωπα, ο αιτών συμπληρώνει και υποβάλλει ο ίδιος υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στην οποία αφενός μεν δηλώνεται ο λόγος του κωλύματος(όπως π.χ. άγνωστη διαμονή, νοητική υστέρηση, κινητικά προβλήματα, κάτοικος αλλοδαπής), αφετέρου δε βεβαιώνεται από τον αιτούντα ότι δεν υπήρξε άσκηση του δικαιώματος της υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας του κωλυόμενου να υπογράψει.
Στις Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος και να αναγράφεται η ημερομηνία υπογραφής του.
12ε. Κατηγορία ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ, ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ, ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥΣ και λοιπών προστατευομένων της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2643/1998.
Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής προσκομίζουν επιπλέον των προαναφερθέντων (1 έως 11) και τα εξής δικαιολογητικά:
(i) Βεβαίωση της Επιτροπής του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ), από την οποία να προκύπτει ότι ο προστατευόμενος-αιτών ανήκει στην κατηγορία δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2643/1998.
Οι προστατευόμενοι της ανωτέρω κατηγορίας μπορούν να προσκομίζουν, αντί της βεβαίωσης, φωτοαντί-γραφό της και αν επιλεγούν προς τοποθέτηση προσκομίζουν υποχρεωτικά το πρωτότυπο του δικαιολογητικού αυτού.
Εφόσον το δικαιολογητικό αυτό έχει εκδοθεί υπό το καθεστώς του προϊσχύσαντος Ν. 1648/1986, ο προστατευόμενος εφόσον επιλεγεί προς τοποθέτηση σε θέση εργασίας θα πρέπει να μεταβεί στην Υπηρεσία ΓΕΕΘΑ/ ΔΕΠΑΘΑ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, προκειμένου να τεθεί στο δικαιολογητικό από την Υπηρεσία αυτή ειδική σφραγίδα, ότι τούτο ισχύει και για την υπαγωγή του προστατευόμενου στο Ν. 2643/1998.
(ii) Βεβαίωση της αρμοδίας υπηρεσίας των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ή των Δήμων για την αποκατάσταση των αναπήρων ή θυμάτων πολέμου, σύμφωνα με τον ν. 1487/1950, (χορήγηση άδειας λειτουργίας περιπτέρου, κυλικείου κ.λπ.) από την οποία να προκύπτει ότι το τέκνο αναπήρου ή θύματος πολέμου δεν έχει το ίδιο αποκατασταθεί με τις διατάξεις του ν. 1487/1950.
12στ. Κατηγορία ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ/
ΤΕΚΝΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ (-ΩΝ) ΓΟΝΕΑ (-ΩΝ)
Για να προστατεύεται ο τρίτεκνος γονέας από το ν. 2643/1998, θα πρέπει να έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία (α) είναι άγαμα και (β) δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στην περίπτωση που κάποιο ή κάποια από τα τρία παιδιά είναι ΑμεΑ, με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, δεν ισχύουν οι περιορισμοί της οικογενειακής κατάστασης και της ηλικίας.
Για να προστατεύεται το τέκνο τρίτεκνου γονέα ή των τρίτεκνων γονέων από τον ν. 2643/1998, θα πρέπει το ίδιο και τα αδέλφια του, από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετημένα ή εκτός γάμου γεννηθέντα, να είναι άγαμα και να μην έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της
ηλικίας τους. Στην περίπτωση που φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, δεν θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στην περίπτωση που κάποιο ή κάποια από τα τρία αδέλφια είναι ΑμεΑ, με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, δεν ισχύουν οι περιορισμοί της οικογενειακής κατάστασης και της ηλικίας.
Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής προσκομίζουν επιπλέον των προαναφερθέντων (1 έως 11) και τα εξής δικαιολογητικά:
(i) Πρόσφατα, εκδοθέντα μετά την 01-12-2014, πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και τυχόν λοιπά πιστοποιητικά από Δημόσιο Φορέα, συμπληρωματικά των πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, από τα οποία αποδεικνύεται η ιδιότητα του αιτούντος ως τρίτεκνου γονέα ή ως τέκνου τρίτεκνου-ων γονέα-ων αντίστοιχα, προστατευόμενου του ν. 2643/1998.
-  Εάν τα τέκνα του τρίτεκνου γονέα προέρχονται από περισσότερους του ενός γάμους του γονέα τους, ο αιτών (γονέας ή τέκνο) προσκομίζει και δικαστική απόφαση από την οποία θα αποδεικνύεται η ανάθεση της επιμέλειας.
- Εάν τα τέκνα είναι εκτός γάμου γεννηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετημένα, προσκομίζεται από τον αιτούντα (γονέα ή τέκνο) και η σχετική με την αναγνώριση ή την υιοθεσία δικαστική απόφαση.
- Στην περίπτωση που κάποιο ή κάποια από τα τρία (3) τέκνα (τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους) φοιτά ή φοιτούν σε κάποια από τις προαναφερόμενες, στην παρούσα ενότητα 12στ, σχολές ή τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, προσκομίζεται από τον αιτούντα (γονέα ή τέκνο) βεβαίωση φοίτησης του τέκνου ή των τέκνων προερχόμενη από την οικεία σχολή.
- Στην περίπτωση που κάποιο ή κάποια από τα άρρενα τέκνα (τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους) εκπληρώνει ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, προσκομίζεται από τον αιτούντα (γονέα ή τέκνο) βεβαίωση του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου, η οποία να αποδεικνύει το γεγονός αυτό.
- Στην περίπτωση που κάποιο ή κάποια από τα τρία (3) τέκνα είναι ΑμεΑ, με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, προσκομίζεται από τον αιτούντα (γονέα ή τέκνο) απόφαση της αρμόδιας Πρωτοβάθμιας (η Δευτεροβάθμιας) Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας του Ι.Κ.Α. ή γνωμάτευση των Υγειονομικών Επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) σε ισχύ, με την οποία προσδιορίζεται η ισόβια αναπηρία καθώς και το ποσοστό αυτής.
(ii) Εάν ο αιτών είναι τρίτεκνος γονέας προσκομίζει επίσης:
Υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) από τον άλλον τρίτεκνο γονέα και από τα ενήλικα τέκνα του με τις οποίες τα άτομα αυτά δηλώνουν: αφενός ότι δεν έχουν στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας, αφετέρου ότι παραιτούνται της προστασίας του Ν. 2643/1998 για το παρόν υπέρ του αιτούντος.
Εάν κάποιο από τα παραπάνω άτομα, (α) ανήκει και σε άλλη κατηγορία προστασίας του ν. 2643/1998, πέραν της κατηγορίας της παρούσας ενότητας 12στ, και (β) προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα προστασίας του που αντλεί από τη δεύτερη αυτή κατηγορία προστασίας, κατά το παρόν ή στο μέλλον, το πρόσωπο αυτό δεν παραιτείται, υπέρ του αιτούντος, από την προστασία που αντλεί από τον ν. 2643/1998, λόγω της δεύτερης κατηγορίας προστασίας, αλλά υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στην οποία δηλώνει ότι δεν έχει στο παρελθόν ασκήσει το δικαίωμα υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας, ότι παραιτείται της προστασίας του ν. 2643/1998, ως προστατευόμενος της κατηγορίας τρίτεκνων γονέων/ τέκνου τρίτεκνου-ων γονέα-ων, για το παρόν υπέρ του αιτούντος, αλλά ότι προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμά του ως προστατευόμενος του ν. 2643/1998 λόγω της δεύτερης κατηγορίας προστασίας που διαθέτει.
Στην περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης από κάποια από τα προαναφερόμενα, στην παρούσα ενότητα 12στ, πρόσωπα, ο αιτών συμπληρώνει και υποβάλλει ο ίδιος υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στην οποία αφενός μεν δηλώνεται ο λόγος του κωλύματος (όπως π.χ. άγνωστη διαμονή, νοητική υστέρηση, κινητικά προβλήματα, κάτοικος αλλοδαπής), αφετέρου δε βεβαιώνεται από τον αιτούντα ότι δεν υπήρξε άσκηση του δικαιώματος της υποχρεωτικής πρόσληψης σε θέση εργασίας του κωλυομένου να υπογράψει.

IV.  Οι προστατευόμενοι της κατηγορίας των ατόμων με αναπηρία, οι οποίοι πάσχουν από οποιαδήποτε χρόνια πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη, πριν την τοποθέτησή τους από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή του άρθρου 9 του ν. 2643/1998, προσκομίζουν επιπλέον στην ανωτέρω Επιτροπή πρόσφατη βεβαίωση ότι είναι κατάλληλοι για τα καθήκοντα της θέσης αυτής, προερχόμενη από Διευθυντή Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής ή από Διευθυντή Ψυχιατρικής Κλινικής Ψυχιατρικού Νοσοκομείου ή από Διευθυντή Ψυχιατρικού Τομέα Γενικού Νοσοκομείου ή από Διευθυντή Ψυχιατρικής Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου του Ε.Σ.Υ.

Ι. Δικαιολογητικά
δ) Οι υποψήφιοι με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, που όμως δεν οφείλεται σε κανένα ποσοστό σε ψυχικές διαταραχές, υποβάλλουν την σχετική πιστοποίηση από το ΚΕΠΑ του άρθρου 6 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α΄).
ε) Οι υποψήφιοι που είναι γονείς παιδιών με επ’ αόριστον αναπηρία, σε ποσοστό 67% και άνω, υποβάλλουν την σχετική πιστοποίηση από το ΚΕΠΑ του άρθρου 6 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α΄) και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
ζ) Οι υποψήφιοι που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στους πίνακες της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στην οποία υποβάλλουν εκ νέου αίτηση μπορούν να υποβάλουν εφόσον το επιτρέπει η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης μόνον τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
γ) Οι υποψήφιοι που είναι άτομα με αναπηρία, σε ποσοστό τουλάχιστον 67% ή είναι γονείς παιδιών με επ' αόριστον αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου την σχετική πιστοποίηση από το ΚΕΠΑ του άρθρου 6 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α΄).
6. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 7 «Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας» του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 170 Α΄) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63 Α΄), εκτός του Πιστοποιητικού ΚΕ.Π.Α. γίνονται δεκτά και πιστοποιητικά, σε ισχύ, από τις κάτωθι Υγειονομικές Επιτροπές:
1. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.).
2. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.).
3. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.).
4. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και
5. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος.
Ελλείψει των ανωτέρω πιστοποιητικών, βεβαιώσεις πιστοποίησης ποσοστού αναπηρίας που έχουν εκδοθεί από τις Α/θμιες υγειονομικές επιτροπές των νομαρχιών, της περιφέρειας ή των φορέων κοινωνικής ασφάλισης οι οποίες λειτουργούσαν μέχρι την έναρξη ισχύος των ΚΕΠΑ (01-09-2011), μπορούν να χρησιμοποιούνται για κάθε νόμιμη χρήση επ' αόριστον, αν πρόκειται για επ' αόριστον κρίση ή άλλως μέχρι την ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους. Όσα εκ των εν λόγω πιστοποιητικών, χαρακτηρίζουν την πάθηση ως «χρόνια», χωρίς να αναφέρεται ρητά η επ' αόριστον (ή η εφ' όρου ζωής) ισχύς τους ή η ισχύς τους λήγει εντός του σχολ. έτους 2016-2017, θα γίνουν κατ' εξαίρεση δεκτά, μόνο στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Για μελλοντική χρήση, οι κάτοχοι τους οφείλουν να μεριμνήσουν νια την έκδοση σχετικού πιστοποιητικού ΚΕΠΑ.
Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών του τόπου κατοικίας και του τόπου όπου υπηρέτησε ο υποψήφιος τα προηγούμενα έτη , περί άσκησης ή μη εις βάρος του ποινικής δίωξης για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για οποιοδήποτε έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και ποινικό μητρώο περί του αν υπάρχει καταδίκη για τέτοιο έγκλημα.
Το εν λόγω πιστοποιητικό αντικαθίσταται από την ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ του υποψηφίου. Υπενθυμίζεται ότι τα δηλωθέντα στοιχεία επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 /Α).
Γ. Κοινωνικά κριτήρια
α) Ποσοστό αναπηρίας 67% και μέχρι 80% με σχετική πιστοποίηση από το ΚΕΠΑ (Ν. 3863/2010) ή όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος, εφόσον η αναπηρία δεν οφείλεται σε κανένα ποσοστό σε ψυχικές διαταραχές, τρεις (3) μονάδες. Απαραίτητη προϋπόθεση οι υποψήφιοι να είναι ικανοί για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε φορά στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα.
β) Ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, με σχετική πιστοποίηση από το ΚΕΠΑ (Ν. 3863/2010) ή όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος, εφόσον η αναπηρία δεν οφείλεται σε κανένα ποσοστό σε ψυχικές διαταραχές, τέσσερις (4) μονάδες. Απαραίτητη προϋπόθεση οι υποψήφιοι να είναι ικανοί για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε φορά στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα.
γ) Η επ’ αόριστον αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω τέκνων, με σχετική πιστοποίηση από το ΚΕΠΑ (Ν. 3863/2010) ή όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος, δύο (2) μονάδες για το πρώτο, τρεις (3) μονάδες για το δεύτερο και πέντε (5) μονάδες για το τρίτο τέκνο.
δ) Οι υποψήφιοι που είναι πολύτεκνοι υπό την έννοια του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75/07.04.2006) δύο (2) μονάδες.
Στην κατηγορία των πολυτέκνων ανήκουν:
• οι γονείς τεσσάρων τέκνων, τα οποία είναι ανήλικα ή σπουδάζοντα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία,
• ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων και είναι μόνος υπόχρεος σε διατροφή αυτών, εφόσον έχει τουλάχιστον τρία τέκνα,
• ο ένας από τους γονείς εφόσον κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, εφόσον έχει τουλάχιστον τρία τέκνα.
• τα απορφανισθέντα τέκνα αν είναι τουλάχιστον δύο, σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων απολαμβάνουν τα ευεργετήματα των πολυτέκνων, υπό τους περιορισμούς της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006.
Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις πολυτέκνων χορηγείται η ιδιότητα του πολυτέκνου για τους έχοντες τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τέκνων από έναν ή περισσότερους γάμους, ή νομιμοποιηθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους.
Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.
• Μετά από το άρθρο 52 του Ν. 4115/2013 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 4403/ 2016 (Α΄ 125), εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς οι εκπαιδευτικοί, που τυγχάνουν γονείς ενός (1) αναπήρου τέκνου και άνω, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, κατά συνέπεια, θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση που ο Ν. 3848/2010 (Α΄ 71) επιφυλάσσει στους πολύτεκνους.».
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων η ΠΔΕ προβαίνει στον έλεγχο των αιτήσεων και στη σύνταξη των πινάκων κατά ειδικότητα.
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων γίνεται με τα παρακάτω μοριοδοτούμενα κριτήρια:
Β. Κοινωνικά κριτήρια (σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ Α΄, ΚΕΦ. Γ΄: Συμπληρωματικά δικαιολογητικά)
α) Η αναπηρία 67% και άνω: επτά (7) μονάδες. Απαραίτητη προϋπόθεση οι υποψήφιοι να είναι ικανοί για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε φορά στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα.
β) Η αναπηρία 67% και άνω των τέκνων: επτά (7) μονάδες.
γ) Οι υποψήφιοι που είναι πολύτεκνοι: επτά (7) μονάδες.
δ) Οι υποψήφιοι που είναι τρίτεκνοι: τρεις (3) μονάδες.
Σε περίπτωση που στον ίδιο υποψήφιο συντρέχουν περισσότερα του ενός εκ των ανωτέρω κοινωνικών κριτηρίων μοριοδοτείται μόνο το κριτήριο που προσδίδει τη μεγαλύτερη μοριοδότηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Συμπληρωματικά Δικαιολογητικά
2. ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
1) Αναπηρία 67% και άνω: Πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) σε ισχύ. Πιστοποιητικά υποψηφίων που η ισχύς τους λήγει εντός της οριζόμενης, με την παρούσα, προθεσμίας, γίνονται δεκτά με την υποχρέωση οι υποψήφιοι να προσκομίσουν νέο κατά την πρόσληψή τους.
Το πιστοποιητικό από το ΚΕ.Π.Α. αναζητείται αυτεπαγγέλτως από το αρμόδιο Αυτοτελές Τμήμα του ΥΠΠΕΘ με τη συμπλήρωση στην αίτηση των σχετικών αριθμών: «ΑΜ. ΚΕΠΑ» και «Αρ. Επιτροπής» που αναγράφονται στο πιστοποιητικό προς διευκόλυνση του εκπαιδευτικού (καθώς δεν απαιτείται κατάθεση ή αποστολή εγγράφου) στο πλαίσιο του ν. 3979/2011.
Στην περίπτωση που ο εκπαιδευτικός υποβάλλει άλλα δικαιολογητικά (βλ. επισήμανση παρακάτω), αυτά κατατίθενται μαζί με την αίτηση στην αρμόδια ΠΔΕ.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 7 «Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας» του ν. 3863/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 76 του ν. 3966/2011 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4058/2012, εκτός του Πιστοποιητικού ΚΕ.Π.Α., γίνονται δεκτά και πιστοποιητικά, σε ισχύ, από τις κάτωθι Υγειονομικές Επιτροπές:
1. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.)
2. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.)
3.   Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.)
4. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και
5. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος.
Η αναπηρία 67% και άνω δεν πρέπει να οφείλεται σε ψυχικές διαταραχές και ο υποψήφιος πρέπει να είναι ικανός για την εκτέλεση των καθηκόντων του.
2) Γονέας ενός ή περισσότερων ανάπηρων τέκνων με ποσοστό αναπηρίας 67%: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο εγγραφής (αυτεπάγγελτη αναζήτηση) συνοδευόμενο από Πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. με 67% και άνω σε ισχύ για τουλάχιστον ένα τέκνο για το οποίο ισχύουν τα άνωθεν αναφερόμενα σχετικά με την αυτεπάγγελτη αναζήτηση.
Oι γονείς ενός (1) τέκνου με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους [άρθρο 52 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39, παρ. 2 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125 Α΄) και ισχύει].
3) Πολυτεκνία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο εγγραφής συνοδευόμενο από Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ).
Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αναζητείται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια ΠΔΕ με τη συμπλήρωση στην αίτηση των σχετικών στοιχείων: «Αριθμός Δημοτολογίου» και «Δημοτική Ενότητα», προκειμένου να διενεργηθεί η αυτεπάγγελτη αναζήτηση, σύμφωνα με την αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/18532/18-08-2006 (ΦΕΚ 1309 Β΄) Υ.Α. και το ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α΄).
Στην περίπτωση που απαιτείται η υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών όπως π.χ. δικαιολογητικών για την απόδειξη γονικής μέριμνας και επιμέλειας τέκνων αυτά υποβάλλονται μαζί με την αίτηση.
Στην κατηγορία των πολυτέκνων ανήκουν (άρθρο 6 του ν. 3454/2006):
• οι γονείς τουλάχιστον τεσσάρων τέκνων
• ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων και είναι μόνος υπόχρεος σε διατροφή αυτών, εφόσον έχει τουλάχιστον τρία τέκνα
• ο ένας από τους γονείς, εφόσον κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, εφόσον έχει τουλάχιστον τρία τέκνα
Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις πολυτέκνων χορηγείται η ιδιότητα του πολυτέκνου για τους έχοντες τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τέκνων από έναν ή περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους.
Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.
• Tα απορφανισθέντα τέκνα, αν είναι τουλάχιστον δύο, σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων, απολαμβάνουν τα ευεργετήματα των πολυτέκνων, υπό τους περιορισμούς της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006.
4) Τριτεκνία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο εγγραφής.
Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης -όπου χρειάζεται- αναζητείται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια ΠΔΕ με τη συμπλήρωση στην αίτηση των σχετικών στοιχείων: «Αριθμός Δημοτολογίου» και «Δημοτική Ενότητα», προκειμένου να διενεργηθεί η αυτεπάγγελτη αναζήτηση.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3454/2006 στην κατηγορία των τριτέκνων ανήκουν οι γονείς με τρία (3) παιδιά.
Οι παροχές χορηγούνται σε γονέα ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους.
Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.
• Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων κτλ, απαιτείται και η επιμέλεια των τέκνων με δικαστική απόφαση.
• Για την απόδειξη της υπηρέτησης της στρατιωτικής θητείας του τέκνου απαιτείται βεβαίωση υπηρεσίας από τη στρατιωτική μονάδα που υπηρετεί.
• Για την απόδειξη της φοίτησης σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής απαιτείται βεβαίωση φοίτησης από αναγνωρισμένα ιδρύματα ανωτάτης εκπαίδευσης, πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Τα ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να έχουν κριθεί ως ομοταγή από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Οι ιδιότητες της αναπηρίας του ίδιου, του γονέα ανάπηρου τέκνου, του πολυτεκνίας και της τριτεκνίας πρέπει να συντρέχουν και κατά το χρόνο πρόσληψης. Ως εκ τούτου ο υποψήφιος οφείλει να κατέχει και να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ισχύ και κατά την ημερομηνία πρόσληψης (στην περίπτωση που έχουν λήξει πριν από αυτήν την ημερομηνία).
ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων η ΠΔΕ προβαίνει στον έλεγχο των αιτήσεων και στη σύνταξη των πινάκων κατά ειδικότητα.
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων γίνεται με τα παρακάτω μοριοδοτούμενα κριτήρια:
Β. Κοινωνικά κριτήρια (σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ Α΄, ΚΕΦ. Γ΄: Συμπληρωματικά δικαιολογητικά)
α) Η αναπηρία 67% και άνω: επτά (7) μονάδες. Απαραίτητη προϋπόθεση οι υποψήφιοι να είναι ικανοί για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε φορά στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα.
β) Η αναπηρία 67% και άνω των τέκνων: επτά (7) μονάδες.
γ) Οι υποψήφιοι που είναι πολύτεκνοι: επτά (7) μονάδες.
δ) Οι υποψήφιοι που είναι τρίτεκνοι: τρεις (3) μονάδες.
Σε περίπτωση που στον ίδιο υποψήφιο συντρέχουν περισσότερα του ενός εκ των ανωτέρω κοινωνικών κριτηρίων μοριοδοτείται μόνο το κριτήριο που προσδίδει τη μεγαλύτερη μοριοδότηση.