ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθ. Φ.10060/3361/191/11 «Σύσταση και συγκρότηση Πρωτοβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών και Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής στο ΕΤΑΑ.» (ΥΟΔΔ΄79).

1. Στο ΕΤΑΑ συνιστώνται τρεις (3) Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές και μία (1) Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, ενιαίες για όλους τους Τομείς, με έδρα την Αθήνα. Οι μεν Α/βάθμιες Υ.Ε εδρεύουν η πρώτη στην οδό Κολοκοτρώνη 4, η δεύτερη στην οδό Αχαρνών 27 και η τρίτη στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 34, η δε Β/βάθμια Υ.Ε. στην οδό Μάρνη 22.
2. Οι Α/βάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές είναι τριμελείς και αποτελούνται από τους κάτωθι:
Α. Πρώτη Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή:
α) Την Παναγιώτα Τζώρτζη του Παναγιώτη με ΑΔΤ: Σ 549791, παιδίατρο, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια της την Αικατερίνη Μαλιάγκα του Δημητρίου με ΑΔΤ: Σ 637501, παθολόγο.
β) Το Βασίλειο Χατζηλουλούδη του Νικολάου με ΑΔΤ: Φ 071001, ρευματολόγο, ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Αλέξανδρο Καραμούντζο του Ευάγγελου με ΑΔΤ: Ν 072461, παθολόγο.
γ) Την Ελένη Καλαμπόκη του Νικολάου με ΑΔΤ: ΑΗ 575133, νευρολόγο, ως μέλος, με αναπληρωτή της το Δημήτριο Χολέβα του Ελευθερίου με ΑΔΤ: Φ 065390, παιδίατρο.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Αικατερίνη Τσικνή του Στέφανου με ΑΔΤ: ΑΗ 576139, υπάλληλος του Ταμείου με αναπληρώτρια την Κωνσταντίνα Ποντικοπούλου του Νικολάου με ΑΔΤ: ΑΖ 032097, ομοίως.
Β. Δεύτερη Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή:
α) Το Στυλιανό Δερμιτζάκη του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ: ΑΙ 056369, παθολόγο, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Ιωάννη Καρύδη του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ: ΑΕ 622207, παθολόγο.
β) Το Νικόλαο Κολλίντζα του Κυριάκου με ΑΔΤ: AB 662200, γεν. ιατρό, ως μέλος, με αναπληρώτριά του την Ανδρονίκη Αναστασίου του Ιωάννη με ΑΔΤ: ΑΗ 017291, παιδίατρο.
γ) Το Νικόλαο Σταυρόπουλο του Γεωργίου με ΑΔΤ: AB 255839, καρδιολόγο, ως μέλος, με αναπληρωτή του το Μιχαήλ Τζιάλα του Θεοδώρου με ΑΔΤ: Π 646348, παθολόγο.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Χρυσούλα Κάσαρη του Γεωργίου με ΑΔΤ: Ρ 688779, υπάλληλος του Ταμείου με αναπληρώτρια τη Στυλιανή Κουτάντου του Ετέαρχου με ΑΔΤ: ΑΖ 634847, ομοίως.
Γ. Τρίτη Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή:
α) Τον Κων/νο Καρκατζούλη του Σπυρίδωνος με ΑΔΤ: Π 574845, γυναικολόγο, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτριά του τη Σάντα Αλεξανδρέσκου του Ρώμουλους με ΑΔΤ: Ρ 059426, οφθαλμίατρο.
β) Τον Ιωάννη Ζαμπουλάκη του Δημητρίου με ΑΔΤ: Ρ 123112, καρδιολόγο, ως μέλος, με αναπληρώτριά του την Παρασκευή Τσιλιγωνέα του Ιωάννη με ΑΔΤ: Χ 513075, παθολόγο.
γ) Την Ιωάννα Καραγιάννη του Νικολάου με ΑΔΤ: ΑΚ 014101, δερματολόγο, ως μέλος, με αναπληρωτή της τον Ιωάννη Κακάτσο του Γεωργίου με ΑΔΤ: ΑΖ 529367, παθολόγο.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Ευγενία Μπαρλά του Χρήστου με ΑΔΤ: Σ 181217, υπάλληλος του Ταμείου με αναπληρώτρια την Αθανασία Σπύρου του Νικολάου με ΑΔΤ: ΑΕ 555273, ομοίως.
Δ. Χρέη εισηγητή στις Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές εκτελεί ο Διευθυντής της οικείας Διεύθυνσης της οποίας τα θέματα εξετάζονται κάθε φορά.
Ε. Οι Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές είναι αρμόδιες για την κρίση θεμάτων αναπηρίας και υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ, τα οποία παραπέμπονται σε αυτές από τους Τομείς. Οι ανωτέρω Επιτροπές δεν επιλαμβάνονται θεμάτων, των οποίων η εξέταση, με βάση ειδικές διατάξεις νόμων, υπάγεται στην αρμοδιότητα ειδικών Υγειονομικών Επιτροπών.
3. Α. Η Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από τους κάτωθι:
α) Το Θεοφάνη Ρηγάτο του Ιωάννη με ΑΔΤ: Τ 021698, ωτορινολαρυγγολόγο, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του το Βασίλειο Τερζάκη του Γεωργίου με ΑΔΤ: Χ 632170, παθολόγο.
β) Τον Ιωάννη Βάιλα του Ζαχαρία με ΑΔΤ: Ρ 226824, ορθοπαιδικό, ως μέλος, με αναπληρωτή του το Νικόλαο Πιερακέα του Γεωργίου με ΑΔΤ: AB 294366, παθολόγο.
γ) Το Γεώργιο Τσίτσα του Παναγιώτη με ΑΔΤ: ΑΕ 622320, παθολόγο, ως μέλος, με αναπληρώτριά του τη Ρουμπίνη Σμέρλα του Γεωργίου με ΑΔΤ: Μ 495807, παιδίατρο.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Καλλιόπη Πρασσά του Αθανασίου με ΑΔΤ: Χ 066038, υπάλληλος του Ταμείου με αναπληρωτή το Γεώργιο Βαζίκα του Δημητρίου με ΑΔΤ: ΑΕ 542791, ομοίως.
Χρέη εισηγητή στη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή εκτελεί ο Διευθυντής της οικείας Διεύθυνσης της οποίας τα θέματα εξετάζονται κάθε φορά.
Β. Η Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για γνωμάτευση ύστερα από ένσταση κατά απορριπτικών αποφάσεων των ανωτέρω Α/βάθμιων Υ.Ε.. Δικαίωμα ένστασης κατά των γνωματεύσεων των Α/ βάθμιων Υ.Ε. έχει αφενός ο ασφαλισμένος μέσα σε ένα ημερολογιακό μήνα από την ημερομηνία γνωστοποίησης σε αυτόν της γνωμάτευσης της Α/βάθμιας Υ.Ε. και αφετέρου ο αρμόδιος Διευθυντής του Ταμείου εντός της ίδιας προθεσμίας.
Στη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, δε μπορεί να μετέχει μέλος που μετέχει στις Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές, κατά γνωμάτευσης των οποίων έχει ασκηθεί η ένσταση.
4.  Οι Α.Υ.Ε. και η Β.Υ.Ε. συνεδριάζουν μία φορά την εβδομάδα και έκτακτα όταν παρουσιασθεί ανάγκη.
5. Η θητεία των διοριζομένων θα είναι για ένα (1) έτος.
6. Για τη λειτουργία των παραπάνω Επιτροπών έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
7. Οι ανωτέρω Επιτροπές λειτουργούν μέχρι την έναρξη λειτουργίας των Υγειονομικών Επιτροπών που προβλέπονται στο άρθρο 6 του ν. 3863/2010.