Αποτελέσματα Αναζήτησης: ""

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4443 της 09.12.2016 «Ι) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ ΕΕ περί μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, II) λήψη αναγκαίων μέτρων συμμόρφωσης με τα άρθρα 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισμού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125 ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392, III) ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά με την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία μέσω του ποινικού δικαίου και για την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης και άλλες διατάξεις» (Α΄232).

Άρθρο 2 Έννοια των διακρίσεων (άρθρα 2 της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ και 2 της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ) 1. Απαγορεύεται κάθε μορφή διάκρισης για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 1. 2....

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Φυσική Προσβασιμότητα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθ. Α.Σ.392/60933/Ζ2/11 «Ανακαθορισμός oργανικών θέσεων μειονοτικών σχολείων» (Β΄1105).

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 5 παρ. 2 και 7 παρ. 1 εδαφ. Α΄ του Ν. 694/1977 (ΦΕΚ 264/Α΄/16-9-1977) «Περί Μειονοτικών Σχολείων της Μουσουλμανικής Μειονότη­τ...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Εκπαίδευση
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθ. 171Α/ΕΞ53456/Ζ1/ΕΙΣ/15270/14 «Ανακαθορισμός οργανικότητας και ρύθμιση λειτουργίας μειονοτικών σχολείων.» (Β΄1317).

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 5 παρ. 2 και 7 παρ. 1 εδαφ. Ατού Ν. 694/1977 (Α'264) «Περί Μειονοτικών Σχο­λείων της Μουσουλμανικής Μειονότητας εις Δ. Θράκην»...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Εκπαίδευση
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. Δ11/οικ.32940/1376 της 26.8.2020 «Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας υλοποίησης του προγράμματος οικονομικής στήριξης οικογενειών, με παιδιά προσχολικής ηλικίας» (Β΄ 3538)

Άρθρο 4 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1. Ωφελούμενοι είναι: […] - Μητέρες νηπίων με Αναπηρία. - Άτομα τα οποία έχουν και ασκούν κατά νόμο την επιμέλεια των παιδιών 2. Οι ωφελούμε...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Εκπαίδευση
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 79 της 01.08.2017 «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολειών» (Α΄ 109).

Άρθρο 5 Σχολική Περιφέρεια […] 6. Η σχολική περιφέρεια των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) ορίζεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύ...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Εκπαίδευση

Φίλτρα

καθαρισμός φίλτρων

Ημερομηνία

Ημερομηνία ανάρτησης

Κατηγορίες