ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2345/1995.ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. (Α' 213)


  Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1

 1.«Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, σωματεία, οργανισμοί, ιδρύματα, ενώσεις προσώπων και φορείς Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπαγόμενοι στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και ιδιώτες, δεν επιτρέπεται να παρέχουν οργανωμένες κοινωνικές υπηρεσίες, που έχουν σχέση με την προστασία του παιδιού ή ατόμων με αναπηρία (παιδιών και ενηλίκων) ή ηλικιωμένων ή ανιάτων ή χρονίως πασχόντων ατόμων ή να ασκούν παρεμφερείς δραστηριότητες, πριν από την έκδοση σχετικής άδειας λειτουργίας από την οικεία Περιφέρεια.

[Για την ίδρυση και τη λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (ΚΔΑΠ ΜΕΑ) των δήμων και των νομικών προσώπων αυτών χορηγείται άδεια από την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας.»]


    Το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 καταργήθηκε με το άρθρο 3 παρ.1 ν.4756/26.11.2020, (Α΄ 235)

  Εάν διαπιστωθεί λειτουργία χωρίς άδεια, ο νομάρχης υποχρεούται να εκδώσει απόφαση διακοπής της λειτουργίας, που εκτελείται από την οικεία αστυνομική αρχή. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την απόφαση διακοπής της λειτουργίας, οι υπεύθυνοι τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους. Στο φορέα ή ιδιώτη που ασκεί τις δραστηριότητες της παρ. 1 του άρθρου 1 χωρίς άδεια παρά την απόφαση διακοπής της λειτουργίας επιβάλλεται από τον αρμόδιο νομάρχη πρόστιμο ύψους πέντε (5) έως είκοσι (20) εκατομμυρίων δραχμών, που εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων. Τα όρια των ως άνω προστίμων δύνανται να αυξάνονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.

 «Η περίπτωση 22 της παρ. 3 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 (Α` 87) διατηρείται σε ισχύ.».

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω και το τελευταίο εδάφιο       αυτής  προστέθηκε με το άρθρο 59 παρ.1 και 3 αντίστοιχα  ν.4554/18.7.2018,(Α΄ 130)


 2. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνησεως, ορίζονται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και των Ειδικών Οικοδομικών Κανονισμών, που ισχύουν στην περιφέρεια, οι προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία φορέων κοινωνικής πρόνοιας ιδιωτικού δικαίου, κατά κατηγορία φορέων, ως προς τα εξυπηρετούμενα πρόσωπα και το περιεχόμενο των παρεχόμενων προς αυτά υπηρεσιών και ευκολίων, τους απαιτούμενους γενικά χώρους και τα θέματα της κατάλληλης διαρρύθμισης των κτιρίων, ως και ειδικότερα τα της επιφανείας των χώρων εγκαταστάσεων υγιεινής, μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών, ψυχαγωγίας, απασχόλησης και λοιπών βοηθητικών (εστιάσεως, μαγειρείων, πλυντηρίων κ.λπ.) κοινόχρηστων και ακάλυπτων χώρων, τον εξοπλισμό και τη στελέχωσή τους τόσο κοθόσον αφορά τον αναγκαίο αριθμό προσώπων όσο και τα απαιτούμενα ειδικότερα προσόντα (τίτλους σπουδών, ειδικότητας, εμπειρίας κ.λπ.). Με τις ίδιες αποφάσεις ορίζονται οι υπεύθυνοι για τη σύμφωνα με το νόμο λειτουργία, ο τρόπος άσκησης της εποπτείας και της επιστημονικής αξιολόγησης του έργου τους από τις υπηρεσίες του Υπουργείου και τις οικείες νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Μέχρι την έκδοση των παραπάνω απόφασεων εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις που ίσχυαν πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

[ «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε περίπτωση στέγασης ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ σε σχολικές εγκαταστάσεις, καθορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΜΕΑ) και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των δήμων και των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές, οι ειδικοί όροι καταλληλότητάς τους, η διαδικασία ελέγχου τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»]

    Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 το οποίο είχε προστεθεί  με το άρθρο 59 παρ.2       ν.4554/18.7.2018, (Α΄130), καταργήθηκε με το άρθρο 3 παρ.1 ν.4756/26.11.2020,(Α΄235)

3. Με αποφάσεις, που εκδίδονται από τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Πρόνοιας και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται τα της συστάσεως και λειτουργίας πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων επιτροπών που θα αποφαίνονται για την καταλληλότητα των χώρων και τις άλλες προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη λήψη άδειας λειτουργίας κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

  Μέχρι την έκδοση των ως άνω αποφάσεων ισχύουν οι υπάρχουσες διατάξεις. `Οπου στις ισχύουσες κατά την έκδοση του παρόντος νόμου διατάξεις προβλέπεται κρίση ή γνωμοδότηση επιτροπής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν εφεξής να προσφεύγουν σε δευτεροβάθμια επιτροπή που θα συσταθεί σε κάθε νομό με απόφαση του οικείου νομάρχη και θα αποτελείται από τους προϊσταμένους των τεχνικών υπηρεσιών, των υπηρεσιών υγιεινής και των υπηρεσιών πρόνοιας του νομού και ανά έναν εκπρόσωπο του οικείου δικηγορικού συλλόγου και τεχνικού επιμελητηρίου.

  Η προσφυγή ασκείται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση ή με άλλον τρόπο γνώση της προσβαλλόμενης πράξης. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο πρόεδρος της επιτροπής και τα αναπληρωματικά της μέλη και καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για τη λειτουργία των επιτροπών αυτών.

4. Με απόφαση του νομάρχη ορίζεται σε κάθε νομαρχιακή αυτοδιοίκηση ένας κοινωνικός λειτουργός ή άλλος κοινωνικός επιστήμονας που υπηρετεί σε αυτή ως κοινωνικός σύμβουλος. Ο κοινωνικός σύμβουλος ασκεί επίβλεψη και συνεχή παρακολούθηση των υπηρεσιών που παρέχονται από τους ιδιώτες και τους φορείς της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και του άρθρου 3 του παρόντος νόμου ως προς την ποιότητα και την επάρκεια αυτών.

  Οι λεπτομέρειες της εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου καθορίζονται
με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. σχετικά την υπ`αριθμ. Π4β/οικ.6022/24.11-21.12.1995      απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β`1052), περί του Θεσμού του Κοινωνικού Συμβούλου

  5. Οι οίκοι ευγηρίας, τα "Γηροκομεία" και οι με άλλες ονομασίες λειτουργούσες επιχειρήσεις κλειστής περίθαλψης και φροντίδας ηλικιωμένων μετονομάζονται σε "Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων" και οι άδειες λειτουργίας θα εκδίδονται εφεξής μόνο με τη χρήση αυτού του τίτλου.

  Οι ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου οφείλουν εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την ισχύ του παρόντος νόμου να συμμορφωθούν. Η μη συμμόρφωση συνιστά παράβαση των όρων άδειας λειτουργίας και τιμωρείται, εφαρμοζομένων αναλόγως των κυρώσεων, που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο.

  6. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται αναλάγως και για τις εξοχές παιδιών και ηλικιωμένων και τις οικογενειακές κατασκηνώσεις (θέρετρα), καθώς επίσης και για κατασκηνώσεις που λειτουργούν χωρίς άδεια λειτουργίας ή δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας τους.

"7. Για τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της παραγράφου 1 που λειτουργούν κατά την ψήφιση του παρόντος νόμου, μέχρι την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων της παραγράφου 2, οι τροποποιήσεις των αδειών λειτουργίας τους ή οι επεκτάσεις των κτιριακών τους υποδομών γίνονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ίσχυαν όταν εκδόθηκε η αρχική άδεια λειτουργίας τους ή σε κάθε άλλη περίπτωση ύστερα από έγκριση σκοπιμότητας του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης".

    Η  παρ. 7 προστέθηκε ως άνω με το άρθρο  27 παρ.23 ν.4052/1.3.2012,(Α΄ 41) 
 
Άρθρο 2

  1. Στους φορείς και τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος, που παρέχουν οργανωμένες κοινωνικές υπηρεσίες κατά τη δημοσίευση του νόμου τούτου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας, τάσσεται προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευσή του για να προβούν σε όλες τις ενεργειες που απαιτούνται για τη λήψη της άδειας αυτής.

  Η ανωτέρω προθεσμία δύναται να παρατείνεται, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, μέχρι ένα (1) έτος συνολικά, εάν υπάρχει ανάγκη προσαρμογής της κτιριακής υποδομής στις απαιτούμενες προδιαγραφές και μόνο για το λόγο αυτόν.

  Αν δεν προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τη λήψη της άδειας μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, διακόπτεται η λειτουργία τους με απόφαση του αρμόδιου νομάρχη, η οποία εκτελείται από την οικεία αστυνομική αρχή.

  Αν μετά την έκδοση της απόφασης διακοπής της λειτουργίας τους εξακολουθούν να προσφέρουν υπηρεσίες, οι υπεύθυνοι τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους. Στο φορέα ή ιδιώτη επιβάλλεται από τον νομάρχη πρόστιμο δύο (2) έως δέκα (10) εκατομμυρίων δραχμών ή, προκειμένου για φορέα κερδοσκοπικού χαρακτήρα, πέντε (5) έως είκοσι (20) εκατομμυρίων δραχμών, που εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων. Τα όρια των ως άνω προστίμων δύνανται να αυξάνονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.

2. Αν οι οργανωμένες κοινωνικές υπηρεσίες παρέχονται από φορέα που δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα, (αναγνωρισμένα φιλανθρωπικά σωματεία, εκκλησιαστικά ιδρύματα, σύλλογοι γονέων ή ατόμων με ειδικές ανάγκες και γενικότερα φορείς κοινωνικού χαρακτηρα), εφόσον ο φορέας αυτός δεν έχει τις δυνατότητες να ανταπεξέλθει στις δαπάνες προσαρμογής της κτιριακής υποδομής και εξοπλισμού στις προϋποθέσεις που ορίζονται με τις ήδη ισχύουσες διατάξεις ή θα ορισθούν με τις υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 1 παρ. 2 του παρόντος νόμου, οφείλει να το γνωστοποιήσει μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του νόμου τούτου ή την έκδοση των ως άνω αποφάσεων στην οικεία νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και να θέσει υπόψη της τα περιουσιακά στοιχεία του, καθώς και τις δαπάνες που απαιτούνται για την προσαρμογή του σε όσα ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία ή την προαναφερόμενη απόφαση.

  Το οικείο νομαρχιακό συμβούλιο αποφασίζει αιτιολογημένα, κρίνοντας το μέγεθος των ελλείψεων, το είδος και το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών και την αναγκαιότητά τους για την κάλυψη των ευρύτερων αναγκών του νομού, είτε για την οικονομική ενίσχυση του φορέα είτε για την άμεση ή τη σταδιακή απαγόρευση της παροχής των υπηρεσιών, αφού ληφθεί υπόψη και η δυνατότητα τοποθέτησης των εξυπηρετούμενων ατόμων σε άλλους φορείς.

Η ανωτέρω οικονομική ενίσχυση του φορέα μπορεί να παρασχεθεί είτε από τον προϋπολογισμό, τακτικό και δημοσίων επενδύσεων, της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης είτε, σε περίπτωση αδυναμίας της, από τον αντίστοιχο προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, με κοινή, στην περίπτωση αυτή, απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας.

3. Οι φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου που λειτουργούν κατά παράβαση των προϋποθέσεων, με βάση τις οποίες τους έχει χορηγηθεί η σχετική άδεια, οφείλουν να συμμορφωθούν προς τις προϋποθέσεις αυτές μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη διαπίστωση της παράβασης από τα αρμόδια όργανα.

Σε περίπτωση που δεν συμμορφώνονται μεσα στην προθεσμία αυτή, επιβάλλεται με απόφαση του οργάνου που τους εποπτεύει πρόστιμο εκατό (100) χιλιάδων δραχμών έως δέκα (10) εκατομμυρίων δραχμών, το οποίο μπορεί να αυξάνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, εισπραττόμενο κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων.

Σε περίπτωση νέας παράβασης, αντί του προστίμου, δύναται να ανακαλείται η άδεια και να αποφασίζεται η διακοπή της λειτουργίας τους.

  Ως προς την εκτέλεση της απόφασης και την παρά ταύτα εξακολούθηση της λειτουργίας εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

  4. Αν, μετά από έρευνα της αρμόδιας αρχής, προκύψει ότι φορέας ή ιδιώτης παρέχει οργανωμένη κατά τα ανωτέρω περίθαλψη, κατά παράβαση των προϋποθέσεων του άρθρου 1 παρ. 1 και 2 του παρόντος νόμου ή των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, και από υπαιτιότητα των υπευθύνων δεν εξασφαλίζει ανεκτό επίπεδο περίθαλψης και μεταχείρισης των περιθαλπόμενων προσώπων, επιβάλλεται, πέραν των οριζομένων στον παρόντα νόμο κυρώσεων - ως πρόσθετη κύρωση - στο φορέα ή ιδιώτη πρόστιμο ενός (1) έως δέκα (10) εκατομμυρίων δραχμών και, αν πρόκειται για φορέα που λειτουργεί με κερδοσκοπικό χαρακτήρα, τριών (3) έως είκοσι (20) εκατομμυρίων δραχμών, με πράξη της εποπτεύουσας αρχής, εισπραττόμενο κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων και παράλληλα περαπέμπονται τα σχετικά στοιχεία στον αρμόδιο εισαγγελέα για την εξέταση των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των υπευθύνων. 
  Τα όρια του ως ανωτέρω προστίμου δύναται να αυξάνονται με απόφαση του
Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.


 
Άρθρο 3

  1. Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται και τα εθνικά κληροδοτήματα, επιφυλασσομένων των διατάξεων του ν. 2039/1939 (ΦΕΚ 455 Α`), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, καθόσον αφορά την παροχή οργανωμένων υπηρεσιών, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.

  Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται οι προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας λειτουργίας των φορέων του προηγούμενου εδαφίου που παρέχουν οργανωμένες προνοιακές υπηρεσίες εφαρμοζομένης εν προκειμένω της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου και ρυθμίζονται τα θέματα των υπευθύνων και του ελεγχου της λειτουργίας τους, των κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης, καθώς και κάθε άλλη συναφής λεπτομέρεια.

2. Με προεδρικά διατάγματα, προτεινόμενα από τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας και Πρόνοιας, δύνανται να συνιστώνται, ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, "Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων" ή Θεραπευτήρια Χρόνιων παθήσεων ή βρεφονηπιακοί σταθμοί, μετά από αίτημα των διοικητικών συμβουλίων των ασφαλιστικών ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και των μετοχικών ταμείων, που μπορούν να συνεργάζονται για το σκοπό αυτόν και με άλλους φορείς δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου.

  Με τα διατάγματα αυτά ρυθμίζονται τα θέματα που αναφέρονται στη διοίκηση, την οργάνωση, την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας και τη σύσταση των αναγκαίων θέσεων, χωρίς επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

  Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο του οικείου ασφαλιστικού ή μετοχικού ταμείου και τους Υπουργούς Υγείας και Πρόνοιας και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

  Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου.


 
 

Άρθρο 4

  1. Παρατείνονται για δύο (2) ακόμα χρόνια από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου οι προθεσμίες:

  αα) της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 1644/1986 (ΦΕΚ 131 Α`), όπως παρατάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1807/1988 (ΦΕΚ 208 Α`),  αβ) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 56 του ν. 1759/1988 (ΦΕΚ 50 Α`), όπως παρατάθηκαν με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 46 του ν. 2082/1992 (ΦΕΚ 158 Α`),

  β) της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 1807/1988 (ΦΕΚ 208 Α`),

  γ) της παρ. α` του αρθρου 81 του β.δ/τος 330/1960 (ΦΕΚ 69 Α`), όπως παρατάθηκε με την παρ. 1α του άρθρου 4 του ν. 543/1977 (ΦΕΚ 43 Α`) και με την παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 2082/1992 (ΦΕΚ 158 Α`),  δ) των παρ. 3 και 5 του άρθρου 6 του ν. 1807/1988 άρθρου 45 του ν.2082/1992 (ΦΕΚ 158 Α`).


    ΠΡΟΣΟΧΗ:  Κατά το άρθρο 8 παρ.1 Ν.4756/2020,ΦΕΚ Α 235/26.11.2020:
" Παρατείνονται από τη λήξη τους και για πέντε (5) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος οι προθεσμίες για ζητήματα αποκατάστασης προσφύγων που είχαν παραταθεί με το άρθρο 19 του ν. 4025/2011 (Α` 228) και συγκεκριμένα: α) των παρ. 3 και 5 του άρθρου 6 του ν. 1807/1988 (Α` 208), οι οποίες παρατάθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 2082/1992 (Α` 158), με την περ. δ` της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2345/1995 (Α` 213) και με την περ. β` της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2955/2001 (Α` 256),β).... "


  2. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1807/1988 (ΦΕΚ 208 Α`), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 16 του ν. 1964/1991 (ΦΕΚ 146 Α`), έχουν εφαρμογη και για τις αγοραπωλησίες, οι οποίες έχουν γίνει με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία έχει μεταγραφεί νόμιμα μέχρι 31.12.1990 για τα οικόπεδα στα οποία αναφέρονται οι εν λόγω διατάξεις και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.


  4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 11 του ν. 2072/1992 (ΦΕΚ 125 Α`) ισχύει για ολα τα νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, ως και τα προνοιακού χαρακτήρα ("φιλανθρωπικά") σωματεία που εποπτεύονται από αυτό.

  Οι εταιρίες του Αστικού Κώδικα της προαναφερόμενης παραγράφου
υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

 

Άρθρο 5

  3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, σε κάθε θέση επιμελητή Β` ή Α` του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. διορίζεται ο πρώτος στη σειρά αξιολόγησης, ή ο επόμενος, εφόσον ο προηγούμενος δεν αποδέχεται το διορισμό του, μέχρι εξαντλήσεως του αξιολογικού Πίνακα. "Ειδικά για τους Διευθυντές του κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας ο πρώτος στη σειρά αξιολόγησης ή ο επόμενος, εφόσον ο προηγούμενος δεν αποδέχεται το διορισμό του μέχρι και τον τρίτο του αξιολογικού πίνακα, με εξαίρεση όταν  πρόκειται για θέσει σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως άγονες και προβληματικές κατά τις διατάξεις του άρθρου 27, παρ. 10, του ν.1397/1983, οπότε εξαντλείται ο πίνακας σειράς αξιολόγησης."

   Το εντός " " εδάφιο προστέθηκε με την παρ.8 του άρθρου 23 του ν.2519/1997 (Α 165)


  4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν.2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α`), οποιαδήποτε διαγνωστική ή θεραπευτική μέθοδος,η οποία δεν εφαρμόζεται διεθνώς, χαρακτηρίζεται ως πειραματική και επιτρέπεται η εφαρμογή της μόνο ύστερα από έγκριση του Ανώτατου Επιστημονικού Συμβουλίου (Α.Ε.Σ.Υ.), Ιατροί, που εφαρμόζουν πειραματικές θεραπευτικές πράξεις, χωρίς την παραπάνω έγκριση, τιμωρούνται με την ποινή της οριστικής αφαίρεσης της άδειας ασκήσεως  επαγγέλματος. Η άδεια αφαιρείται μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του Α.Ε.ΣΥ..

 
`Αρθρο 6

Ειδικά Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών, Υγείας και Πρόνοιας και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού δύναται να συνιστώνται Ειδικά Κέντρα Υγείας, ως αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες των νοσοκομείων, καθώς και Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία ως αποκεντρωμένες μονάδες των κέντρων υγείας ή των νοσοκομείων, για την κάλυψη ειδικών κατά περίπτωση πληθυσμιακών ομάδων και αναγκών. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι ειδικότεροι σκοποί τους και συνιστώνται οι θέσεις του προσωπικού τους, που προστίθενται στις θέσεις, που προβλέπονται από τον οργανισμό του νοσοκομείου, στο οποίο υπάγονται.

    ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 2 παρ.1γ ΠΔ 216/2006,ΦΕΚ Α 218, ορίζεται ότι: "Η υπουργική απόφαση, η έκδοση της οποίας προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2345/1995 (ΦΕΚ 213 Α΄), σχετικά με την σύσταση Ειδικών Περιφερειακών Ιατρείων ως αποκεντρωμένων μονάδων των κέντρων υγείας ή των νοσοκομείων, για την κάλυψη ειδικών κατά περίπτωση πληθυσμιακών ομάδων και αναγκών, εφόσον δεν συνιστώνται θέσεις προσωπικού, εκδίδεται εφεξής μόνο από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού".

  2. Σκοπός των Ειδικών Κέντρων Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων είναι ο οριζόμενος από τις διατάξεις του αρθρου 15 του ν. 1397/1983, του άρθρου 16 του ν. 2071/1992 και η κάλυψη αναγκών των ειδικών κατά περίπτωση πληθυσμιακών ομάδων.

  3. Τα Ειδικά Κέντρα Υγείας διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν για τα Κέντρα Υγείας της χώρας.

  4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού ορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των Ειδικών Περιφερειακών Ιατρείων.

  5. Στα Ειδικά Κέντρα Υγείας δύναται να αναπτύσσονται κλίνες και να λειτουργεί μονάδα νοσηλείας για παραμονή ασθενών, που έχουν ανάγκη από ιατρική παρακολούθηση και νοσηλεία. "Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των Ειδικών Κέντρων Υγείας."

    Το εντος "" εδάφιο προστέθηκε με το άρθρο 32 του ν. 3209/2003 (Α΄304)

 
 

`Αρθρο 7

  1. Στο Εθνικό Κέντρο `Αμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) ιδρύεται και λειτουργεί Μετεκπαιδευτικό Κέντρο Ιατρών για την Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική. Το Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Κέντρου αφορά ιατρούς ανεξαρτήτως ειδικότητας και αποβλέπει στη δημιουργία στελεχών ικανών να αντιμετωπίσουν με την απαιτούμενη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα οποιοδήποτε οξύ συμβάν, άσχετα από την αιτία που το προκάλεσε και να μεταφέρουν με ασφαλείς συνθήκες τον πάσχοντα στον κατάλληλο υγειονομικό σχηματισμό. Η εκπαίδευση είναι ετήσιας διάρκειας, θεωρητική και πρακτική, παρέχεται δωρεάν και εξασφαλίζεται κατ` έτος με μέριμνα του Ε.Κ.Α.Β., τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει κάθε σχετική δαπάνη. Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ε.Κ.Α.Β.. Το εκπαιδευτικό προσωπικό επιλέγεται από το Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β., μετά από πρόταση του Επιστημονικού Συμβουλίου και προέρχεται από το χώρο του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ιατροί Ε.Σ.Υ., Δ.Ε.Π., στρατιωτικοί κ.λπ.), βάσει των απαιτήσεων του γνωστικού αντικειμένου. `Οπου και όταν κρίνεται αναγκαίο μπορούν να επιλεγούν εκπαιδευτές και από αλλους χώρους. "Στο τέλος της εκπαίδευσης και μετά από επιτυχείς εξετάσεις παρέχεται στους αποφοιτούντες ιατρούς από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας πιστοποιητικό επάρκειας στην επείγουσα προνοσοκομειακή ιατρική, το οποίο αποτελεί προσόν και δίνει προτεραιότητα στον κάτοχό του κατά τις κρίσεις πρόσληψης ιατρών για το Ε.Κ.Α.Β.)" Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν και για τους εκπαιδευόμενους ιατρούς στο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα του τρέχοντος έτους.

    Η εντος "" περίοδος αντικαταστάθηκε ως άνω με το εδ.2 της παρ. Ε   του άρθρου 20 του ν.3172/2003 (Α΄ 197)

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, ύστερα από πρόταση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Α.Β., ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου αυτής, ήτοι άλα τα θέματα που αφορούν τον τρόπο και το χρόνο των εξετάσεων, τη σύνθεση της εξεταστικής επιτροπής, τα εξεταστέα μαθηματα, τον αριθμό των υποψηφίων, τις προϋποθέσεις επιτυχούς αποφοιτήσεώς τους, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση του παραπάνω
πιστοποιητικού.

  2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β., ιδρύεται στο Ε.Κ.Α.Β. Επαγγελματική Σχολή Διασωστών (πληρωμάτων ασθενοφόρων) διετούς φοίτησης, σκοπός της οποίας θα είναι η εκπαίδευση σε θέματα παροχής πρώτων βοηθειών και Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής.

  Με την ίδια ή άλλη απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β., καταρτίζεται ο Οργανισμός της Σχολής, με τον οποίο ρυθμίζονται τα προσόντα, ο τρόπος εισαγωγής, η διαδικασία φοίτησης των υποψηφίων και γενικά όλες οι λεπτομέρειες λειτουργίας της. Οι δαπάνες της Επαγγελματικής Σχολής Διασωστών (πληρωμάτων ασθενοφόρων) βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ε.Κ.Α.Β., στον οποίο εγγράφονται κάθε χρόνο για το σκοπό αυτόν πιστώσεις, σε ιδιαίτερους κωδικούς αριθμούς.

  3. Στο Ε.Κ.Α.Β. λειτουργούν εκπαιδευτικά προγράμματα στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική για την εκπαίδευση νοσηλευτών, διασωστών (πληρωμάτων ασθενοφόρων), στελεχών δημοσίων υπηρεσιών που απασχολούνται με τη διάσωση και την παροχή βοήθειας στους πολίτες και άλλων ειδικών ομάδων πληθυσμού. Το περιεχόμενο και η διάρκεια κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β., ύστερα από εισήγηση του Επιστημονικού Συμβουλίου του.

  4. Στα πλαίσια του Ε.Κ.Α.Β. λειτουργεί Τομέας Πρόληψης Ατυχημάτων, σκοπός του οποίου είναι η μελέτη και επιστημονική τεκμηρίωση των αιτίων που προκαλούν ένα ατύχημα και η εισήγηση μέτρων πρόληψης. Ο τομέας αποτελεί το βασικό όργανο πρόληψης ατυχημάτων του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και αποτελείται από επιστήμονες, που ορίζονται απυ τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας μετά απο πρόταση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β.. 

  
`Αρθρο 9

1. Το πάσης φύσεως προσωπικό, πλην του ιατρικού, που υπηρετεί στο νοσοκομείο "Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ" και το Κέντρο Ογκολογικής `Ερευνας και Πειραματικής Χειρουργικής "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ", μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, εντάσσεται σε θέσεις που αναφέρονται στην Α3β/οικ.10326/4.6.1990 απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 424 Β`), η οποία αποτελεί, από τη δημοσίευση του π.δ/τος 152/1992 (ΦΕΚ 73 Α`), τον Οργανισμό του νέου Ν.Π.Δ.Δ. "Περιφερειακό Αντικαρκινικό - Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ". Εντάξεις, μετατάξεις, που έχουν ήδη συντελεσθεί, με βάση τον Οργανισμό αυτόν, από τη δημοσίευσή του και αφορούν το νέο Ν.Π.Δ.Δ. "Περιφερειακό Αντικαρκινικό - Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ", είναι ισχυρές από το χρόνο πραγματοποίησης τους.

2. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του ν. 2194/1994, μετά τις λέξεις "άλλων ειδικοτήτων", προστίθεται η φράση "καθώς και το προσωπικό των μονάδων μεταμοσχεύσεων, που μετακινείται για λήψη μοσχευμάτων (ιατροί, νοσηλεύτριες - νοσηλευτές, συντονιστές κ.λπ.)". 
3. Η διάταξη του εδαφίου α` της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του ν.1965/1991 καταργείται και τα επόμενα εδάφια β` και γ` αριθμούνται αντίστοιχα ως α` και β`.

  4. Οι διατάξεις του εδαφίου ε` της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του ν. 1965/1991 αντικαθίστανται ως εξής:

  "ε. Η παραγωγή για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία και γενικά η διακίνηση προϊόντων αρμοδιότητος του Ε.Ο.Φ.".

  5. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του ν. 1193/1981 (ΦΕΚ 220 Α`) προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

  "Οι παραπάνω υπάλληλοι εντάσσονται σε προσωρινές συνιστώμενες θέσεις,οι οποίες καταργούνται με την καθ` οιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους".


  7. Στην Υγειονομική Μονάδα Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης του Εθνικού Ιδρύματος Αποκαταστάσεως Αναπήρων, που λειτουργεί για την περίθαλψη ατόμων που εξυπηρετούνται στα πλαίσια του σκοπού του, δύναται να υπηρετούν ιατροί του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., για τους οποίους ισχύουν οι διατάξεις του ν. 1397/1983, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. Οι θέσεις ιατρών Ε.Σ.Υ., που θα συσταθούν, προστίθενται στον Οργανισμό του Εθνικού Ιδρύματος Αποκαταστάσεως Αναπήρων και οι δαπάνες μισθοδοσίας των ιστρών, που διορίζονται σε αυτές, βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεία για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.

    ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ. άρθρο 15 του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ Α 81/2005)"Οργανα Διοίκησης" με έναρξη ισχύος την 3η Μαίου 2005. Στην παρ.2 ορίζεται ότι: "2. Οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας στις οποίες συνιστάται θέση Διοικητή είναι οι κάτωθι:
η. Στη Γ` Υγειονομική Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ: ββ. Το Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του Β.Δ. 564/1961 (ΦΕΚ 139 Α`) και του Ν. 2345/1995."

  12. Στους Προέδρους και Αντιπροέδρους Νοσοκομείων και του Ε.Κ.Α.Β., που κατέχουν θέσεις στο Ι.Κ.Α. ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, καταβάλλονται, από τη δημοσίευση του παρόντος νομου, πέρα από την αποζημίωση του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και το σύνολο των αποδοχών της θέσης, που κατέχουν.

  13. Οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμ. Α3β/οικ. 15229/29.9.1989 (ΦΕΚ 732 Β`), που κυρώθηκε με το άρθρο 11 παρ. 38 του ν. 1881/1990 (ΦΕΚ 42 Α`), επεκτείνονται από 1.7.1995 και στους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, όπως αυτοί προσδιορίζονται με τις εκάστοτε αποφόσεις του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, που προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων στο Κρατικό Θεραπευτήριο - Κέντρο Υγείας Λέρου. Τα προβλεπόμενα κίνητρα, που αναφέρονται στην παραπάνω υπουργική απόφαση χορηγούνται από 1.7.1995 και στους βοηθούς επαγγελματιών ψυχικής υγείας, μειωμένα κατά πενήντα τοις εκατό (50%).


  
`Αρθρο 10

  Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου κάθε διάταξη γενική ή ειδική, που αντίκειται στον παρόντα νόμο ή αναφέρεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτόν, καταργείται.

  Μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων από τον παρόντα νόμο κανονιστικών πράξεων εξακολουθεί να εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία.

 
 
`Αρθρο 11

  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις.

  Η ισχύς των άρθρων 1, 2 κοι 3 αρχίζει ένα (1) μήνα μετά τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.