ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 1118/1972 «ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Η ΕΚ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΝΙΑΤΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ» (Α' 29)

Άρθρο 1 
1. "Iδιωτικαί επιχειρήσεις ασκούσαι την επί κέρδει περίθαλψιν ηλικιωμένων ή εκ κινητικής αναπηρίας ανιάτως πασχόντων ενηλίκων ατόμων, υπάγονται εις τας διατάξεις του παρόντος και τελούν υπό την εποπτείαν και τον έλεγχον του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών. 
2. Αι κατά την προηγουμένην παράγραφον ιδιωτικαί επιχειρήσεις υποχρεούνται να παρέχουν υγιεινήν, άνετον και ασφαλή κατοικίαν, κατάλληλον διατροφήν, συνεχή φροντίδα διά την ατομικήν καθαριότητα των περιθαλπομένων, συνεχή ιατρικήν παρακολούθησιν και εξασφάλισιν συνθηκών ευχαρίστου απασχολήσεως και ψυχικής και σωματικής τονώσεως αυτών" 
Το άρθρο 1 τροποποιήθηκε ως άνω από το άρθρο 1 ν. 877/1979

Άρθρο 2  
1. Αι εν άρθρ.1 του παρόντος επιχειρήσεις, επιτρέπεται όπως παρέχουν περίθαλψιν εις άτομα: 
α) Υπερβάντα το 65ον έτος της ηλικίας των, υγιή ή εμφανίζοντα κάμψιν της υγείας των και βιολογικήν εξασθένησιν απότοκον της ηλικίας, διαθέτοντα όμως ικανότητα προς σχετικήν αυτοεξυπηρέτησιν. 
β) Από 18 ετών και άνω, εξ οιασδήποτε αιτίας κατάκοιτα ή ημικατάκοιτα ή κινούμενα επί μηχανικού περιπατητήρος η τη βοηθεία βακτηριών, εν όλω ή εν μέρει μη αυτοεξυπηρετούμενα λόγω της ανιάτου και εφ' όρου ζωής κινητικής αναπηρίας. 
2. (Καταργήθηκε από το άρθρο 7 Ν. 877/1979).

Άρθρο 3 
Απαγορεύεται εις τας εν άρθρ. 1 του παρόντος επιχειρήσεις, όπως περιθάλπουν τα εν παρ. 1 του άρθρ. 2 του παρόντος άτομα, εφ' όσον ταύτα εμφανίζουν ψυχωτικάς εκδηλώσεις, διεγέρσεις και υπέρ το μέτρον ανήσυχον χαρακτήρα εξ ων διαταράσσεται η ειρηνική διαβίωσις των περιθαλπομένων ή πάσχουν εκ νόσου μολυσματικής ή ετέρας νόσου χρηζούσης ειδικών ιατρικών φροντίδων. 

Άρθρο 4  
1. "Διά την ίδρυσιν των εν άρθρ.1 του παρόντος επιχειρήσεων, απαιτείται σχετική άδεια, χορηγουμένη δι' αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών. 
2. Επιχείρησις τυχούσα της κατά την προηγουμένην παράγραφον αδείας ιδρύσεως δεν δύνανται να λειτουργήση άνευ ειδικής αδείας λειτουργίας, χορηγουμένης, κατόπιν γνωματεύσεως Επιτροπής, λειτουργούσης εις έκαστον Νομόν, δι' αποφάσεως του οικείου Νομάρχου δημοσιευομένης διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Τα μέλη της ως άνω Επιτροπής, ορίζονται δι' αποφάσεως του οικείου Νομάρχου. 
3. Τα διά την χορήγησιν των αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας απαιτούμενα δικαιολογητικά, ως και τα της συγκροτήσεως των, κατά την προηγουμένην παράγραφον, Επιτροπών, ορίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, δημοσιευομένης διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως" 
Το άρθρο 4 τροποποιήθηκε ως άνω από το άρθρο 2 ν. 877/1979

Άρθρο 5 
1.'Αδεια λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περί ων το άρθρ. 1 του παρόντος, χορηγείται εις παν φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον Ιδιωτικού Δικαίου. 
Προκειμένου περί νομικών προσώπων, ορίζεται μέλος της διοικήσεως, ή έτερον πρόσωπον, ως υπεύθυνος διευθυντής. 
2.Το λαμβάνον την άδειαν φυσικόν πρόσωπον προκειμένου δε περί Νομικού Προσώπου ο κατά την προηγουμένην παράγραφον οριζόμενος ως υπεύθυνος διευθυντής, υποχρεούται εφ' όσον ο ίδιος δεν είναι ιατρός εις την πρόσληψιν ιατρού. 
3.Υπεύθυνοι διά την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος και διά την τήρησιν του κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας των εν άρθρ. 1 του παρόντος επιχειρήσεων είναι το υπερ ου εξεδόθη ή άδεια φυσικόν πρόσωπον, προκειμένου δε περί Νομικού Προσώπου, ο κατά την παρ.1 του παρόντος άρθρου οριζόμενος υπεύθυνος διευθυντής. 
4. Η εν άρθρ. 3 του παρόντος άδεια, δεν χορηγείται: Εφ'όσον το αιτούμενον ταύτην φυσικόν πρόσωπον προκειμένου δε περί Νομικού Προσώπου, ο νόμιμος αυτού εκπρόσωπος έχει καταδικασθή αμετακλήτως εις οιανδήποτε ποινήν επί κακουργήματι ή επί τινι των πλημμελημάτων της κλοπής, υπεξαιρέσεως, απάτης, εκβιάσεως, πλαστογραφήσεως, συκοφαντικής δυσφημήσεως, κιβδηλίας, παραχαράξεως και παραβάσεως των διατάξεων, περί ναρκωτικών ή επί εγκλήματι κατά των ηθών ή έχει αποστερηθή λόγω καταδίκης επί οιαδήποτε αξιοποίνω πράξει των πολιτικών του δικαιωμάτων και εφ' όσον διαρκεί η αποστέρησις αύτη. 
5.Η μετά την χορήγησιν της αδείας αμετάκλητος καταδίκη των τυχόντων ταύτης επί τινι εγκλήματι εκ των εν παρ.4 προβλεπομένων ή η αποστέρησις των πολιτικών δικαιωμάτων τούτων, συνιστά λόγον ανακλήσεως της αδείας. 
6.Αι διατάξεις των δύο προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και επί των κατά την παρ.1, οριζομένων υπευθύνων Διευθυντών, δι'ους η μεν προ του διορισμού υπάρχουσα καταδίκη ή αποστέρησις πολιτικών δικαιωμάτων αποτελεί κώλυμα διορισμού η δε δευτέρα συνιστά λόγον αυτοδικαίως επερχομένης παύσεως.

Άρθρο 6 
1."Διά Π.Δ/τος, εκδιδομένου εκάστοτε προτάσει του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών επιφυλασσομένων των διατάξεων περί γενικού οικοδομικού κανονισμού του Κράτους και των κατά περιοχάς ισχυόντων ειδικών κανονισμών, ορίζονται αι προυποθέσεις και οι όροι, τους οποίους δέον να πληρούν, αι περί ων το άρθρ. 1 του παρόντος επιχειρήσεις, αναλόγως των κατηγοριών των περιθαλπομένων, εξ απόψεως προσωποικού, καταλλήλου διαρρυθμίσεως του κτιρίου, εξοπλισμού, υποχρεώσεων και παροχής υπηρεσιών προς τους περιθαλπομένους, επιφανείας των χώρων, εγκαταστάσεων υγιεινής, μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών τοιούτων, χώρων ψυχαγωγίας, φυσιοθεραπείας, απασχολήσεως, εστιάσεως, μαγειρείων πλυντηρίων, κοινοχρήστων και ακαλύπτων χώρων. 
2.Διά Π.Δ/των, ωσαύτως εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, ρυθμίζονται ο τρόπος και η έκτασις του υπό του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών ασκουμένου ελέγχου και εποπτείας, ως και τα του τιμολογίου περιθάλψεως. 
3.Δι' εσωτερικού κανονισμού ρυθμίζεται η λειτουργία των Επιχειρήσεων, ήτοι τα καθήκοντα του υπηρετούντος προσωπικού το διαιτολόγιον, ως και άπασαι αι λεπτομέρειαι, αι αναγόμεναι εις την κανονικήν και εύρυθμον λειτουργίαν της επιχειρήσεως. 
Ο κανονισμός συντάσσεται υπό της Επιχειρήσεως και εγκρίνεται υπό του οικείου Νομάρχου, βάσει ενιαίου υποδείγματος καθ' άπασαν την Επικράτειαν, εκδιδομένου υπό του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών. 
Ο εσωτερικός κανονισμός υποβάλλεται προς έγκρισιν ομού μετά των δικαιολογητικών της αδείας λειτουργίας"
Το άρθρο 6 τροποποιήθηκε ως άνω από το άρθρο 4 ν. 877/1979

Άρθρο 7 
1.Πάσα πράξις τελευταίας βουλήσεως, καταρτιζομένη παρά των εις τας εν άρθρ. 1 του παρόντος Ιδιωτικάς Επιχειρήσεις περιθαλπομένων προσώπων, κατά την διάρκειαν της περιθάλψεως των ή εντός τριμήνου από της δι' οιονδήποτε λόγον διακοπής αυτής, λογίζεται άκυρος, καθ' ο μέρος δι' αυτής μεταβιβάζονται περιουσιακά εν γένει στοιχεία εις φυσικά ή νομικά πρόσωπα ασκούντα τας επιχειρήσεις ταύτας ή εις τα εν αυταίς υφ' οιανδήποτε σχέσιν εργασίας απασχολούμενα πρόσωπα, εφ' όσον δεν καταρτισθή διά δημοσίου εγγράφου ενώπιον Συμβολαιογράφου, τηρουμένων κατά τα λοιπά των προβλεπομένων υπό της κειμένης νομοθεσίας νομίμων προς τούτο διατυπώσεων. 
2.Περιοδικαί διακοπαί της περιθάλψεως κατά διαδοχικά διαστήματα μικρότερα των τριών μηνών έκαστον, δεν θεωρούνται διακόπτουσαι την περίθαλψιν διά την εφαρμογήν του παρόντος άρθρου. 
3.Επί προσωπικών εταιρειών ασκουσών τας εν άρθρ.1 του παρόντος επιχειρήσεις η κατά την προηγουμένην παράγραφον απαγγελλομένη ακυρότης εκτείνεται εις πάντα τα αποτελούντα ταύτας πρόσωπα. 
Άρθρο 8  
1.Επιφυλασσομένης της διατάξεως του άρθρ. 9 παρ. 1 του παρόντος αι περί ων το άρθρ. 1 του παρόντος επιχειρήσεις λειτουργούσαι άνευ αδείας, κλείονται δι' αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, τη προτάσει της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας, οι δε κατά την παρ. 3 του άρθρ. 5 υπεύθυνοι τιμωρούνται κατά τας διατάξεις του άρθρ. 458 του Ποινικού Κώδικος. 
Διά της αυτής ποινής τιμωρούνται και οι παραβάται των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρ. 4 του παρόντος. 
2.Οι κατά την παρ. 3 του άρθρ. 5 υπεύθυνοι παραβαίνοντες τας διατάξεις τας διεπούσας την λειτουργίαν τούτων, ως και τοιαύτας του άρθρ. 2 και της παρ. 4 του άρθρ. 4 του παρόντος, ανεξαρτήτως της ποινικής των ευθύνης, τιμωρούνται δι' αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, διά πρόστιμον 5.000 μέχρι 50.000 δραχμών και εν υποτροπή ανακαλείται η άδεια λειτουργίας της επιχειρήσεως. 
3.Αποφάσεις του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών ανακαλούσαι την άδειαν λειτουργίας εκτελούνται διά της Αστυνομικής Αρχής επιμελεία της αρμοδίας Εισαγγελικής Αρχής, προς ην κοινοποιείται πάντοτε αντίγραφον της εκδιδομένης αποφάσεως. Αι λεπτομέρειαι καθορισθήσονται διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών και Δικαιοσύνης. 


Άρθρο 9 
(Καταργήθηκε από το άρθρο 7 Ν. 877/1979).

Άρθρο 10 
Η ισχύς του παρόντος Ν.Δ/τος, άρχεται από της δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.