ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3172 της 06-08-2003 «Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 197).

Άρθρο 21

6. Η εφαρμογή των προγραμμάτων κοινωνικοπρονοιακού χαρακτήρα του Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας (Π.Ι.Κ.Π.Α., Ε.Ο.Π.), στα πλαίσια του θεσμού των αναδόχων γονέων και της στήριξης γενικότερα των οικογενειών σε «κρίση», συνεχίζεται από τις μονάδες κοινωνικής φροντίδας των Πε.ΣΥ.Π, που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.