ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. Διβ/οικ. 1074 της 26/29 Ιαν. 1973 «Περί καθορισμού των απαιτουμένων δικαιολογητικών δια την έκδοσιν αδείας λειτουργίας επιχειρήσεων περιθάλψεως ηλικιωμένων ή εκ κινητικής αναπηρίας ανιατως (χρονίων παθήσεων) πασχόντων ατόμων. (Β` 114)


      Εχοντες υπ`όψειν: 

      α) Το Ν.Δ. 1118/1-72 "περί ιδιωτικών επιχειρήσεων περιθάλψεως
    ηλικιωμένων ή εκ κινητικής αναπηρίας ανιάτως πασχόντων ατόμων".

      β) Το Β.Δ. 770/1972 "περί προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας
    ιδιωτικών επιχειρήσεων περιθάλψεως ηλικιωμένων ή εκ κινητικής αναπηρίας
    ανιάτως (χρονίων παθήσεων) πασχόντων ατόμων"αποφασίζομεν:  

Αρθρο μόνο

    καθορίζομεν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δια την έκδοσιν της αδείας    λειτουργίας των ιδιωτικών επιχειρήσεων περιθάλψεως ηλικιωμένων ή εκ  κινητικής αναπηρίας ανιάτως (χρονίων παθήσεων) πασχόντων ατόμων, ως  κάτωθι: 

      1) Πλήρες τοπογραφικόν διάγραμμα υπό κλίμακα 1:500 εις ό θα καθορίζονται.

      α) Η σχετική θέσεις της οικοδομής εις το οικόπεδον.

      β) Η σχετική θέσεις του οικοπέδου εις το οικοδομικόν τετράγωνον μετά    κατονομασίας των περιβαλλουσών τούτο οδών, του πλάτους τούτων, ως και τας αποστάσεις του οικοπέδου από τας καθέτους προς την πρόσοψιν οδούς.

      γ) Διάγραμμα 1:1000 ή 1:2000 καθορίζον σαφώς την σχετικήν εν τη περιοχή θέσιν του οικοπέδου (μετά τοπωνυμίας).

      δ) Τους διέποντας το οικόπεδον όρους και λοιπάς δυνατότητας δομήσεως.

      ε) Εις περίπτωσιν οικοπέδου κειμένου εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού    σχεδίου οικισμού, αι περιβάλλουσα τούτο οδοί δέον όπως εις το οικείον  διάγραμμα επεκταθούν μέχρι της πλησιεστέρας εγκεκριμένης δημοσίας (ή  κοινοτικής) οδού.

      2. Απασαι οι προσόψεις ως και άπασαι οι κατόψιες του κτιρίου από υπογείου μερι δώματος εις κλίμακα 1:50 με αναγεγραμμένας απάσας τας διαστάσεις των χώρων, αρίθμησιν τούτων και επεξήγησιν του προορισμού εκάστου τούτων και με σχεδιασμένα εις την οικείαν δι`έκαστον θέσιν, τα έπιπλα και τον εξοπλισμόν.

      3) Δυο τουλάχιστον τομαί καθ`ύψος του κτιρίου κάθετοι μεταξύ των,    εμφαίνουσαι, τον αριθμόν των ορόφων, τα ύψη αυτών κλπ.

      4) Ετέρα σειρά αντιτύπων των σχεδίων εις ά θα έχωσι σχεδιασθή  λεπτομερώς και με διακριτικά δι`εκάστην χρώματα μελάνης, άπασαι αι  εγκαταστάσις θερμάνσεως, αερισμού, ηλεκτρισμού, υδρεύσεως,  αποχετεύσεως, πυροσβεστικαί και τηλεφωνικαί ως και άπανται τα  εξαρτήματα τούτων.

      Εκ των ως άνω σχεδιαγραμμάτων μια πλήρης σειρά δεόντως κεκυρωμένη    επιστρέφεται εις την επιχείρησιν προς διαφύλαξιν εις το αρχείον της και  επίδειξιν εις πάσαν επιθεώρησιν.

      5) Τα ανωτέρω στοιχεία μετά σχετικής τεχνικής περιγραφής εις ήν θα    περιγράφεται ο τρόπος λειτουργίας και κατασκευής του κτιρίου και τα  υλικά αυτού, τρόπος μονώσεως κλπ. θα ώσι συνταταγμένα παρά διπλ/χου Μηχ/κού και θεωρημένα υπό του οικείου Νομηχανικού, ή του Προϊσταμένου  του Γραφείου Σχεδίου Πόλεως, όσον αφορά τους περιορισμούς του Γ.Ο.Κ. ως επίσης και του Προϊσταμένου της πλησιεστέρας πυροσβεστικής υπηρεσίας, εις ας πόλεις υπάρχει οργανωμένη τοιαύτη, δια την τήρησιν, των, ενδεδειγμένων μέτρων πυρασφαλείας.

      6) Δια την ίδρυσιν νέας επιχειρήσεως περιθάλψεως εκ κινητικής αναπηρίας ανιάτως πασχόντων ατόμων, απαιτείται και βεβαίωσεις του  Ε.Ο.Τ. βεβαιούσης ότι το κτίριον της επιχειρήσεως δεν ευρίσκεται εντός ή πλησίον τουριστικής περιοχής.

      7) Αίτησις αναφέρουσα την επωνυμίαν της επιχειρήσεως.

      8) Πιστοποιητικόν Δήμου ή Κοινότητος του αιτούντος την άδειαν προσώπου, προκειμένου δε πει Νομ. Προσώπου του ορισθέντος ως υπεύθυνου.

      9) Πιστοποιητικόν Ποινικού Μητρώου του αιτούντος.

      10) Δικαιολογητικά υπευθύνου ιατρού: 

      α) Αδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

      β) Πιστοποιητικόν εγγραφής εις τον ιατρικόν Σύλλογον της Περιφερείας της Επιχειρήσεως.

      γ) Υπεύθυνον δήλωσιν επί σφραγιστού ειδικού χάρτου 10 δραχμών, συμφώνως προς το υπ`αριθ. 105/1969 Ν.Δ/μα ότι αναλαμβάνει την επιστημονικήν ευθύνην της επιχειρήσεως.

      11) Εσωτερικόν κανονισμόν λειτουργίας της επιχειρήσεως εν σχεδίων εις    διπλούν.

      12) Καταστάσιν εις διπλούν του πάσης φύσεως υλικού της επιχειρήσεως.

      13) Ονομαστικήν κατάστασιν του πάσης φύσεως προσωπικού της επιχειρήσεως.

      Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα υποβάλλωνται εις την αμροδίαν Διεύθυνσιν ή Τμήμα Κοιν. Υπηρεσιών της Νομαρχίας της έδρας της επιχειρήσεως δια τα   περαιτέρω.

      Η παρούσα δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.