ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠ΄ Αριθ. Δ1β/οικ.841/της 23/26 Ιαν. 1973 «Περί καθορισμού τρόπου εκτελέσεως αποφάσεων επιβολής ποινών κλεισίματος εις επιχειρήσεις περιθάλψεως ηλικιωμένων ή εκ κινητικής αναπηρίας ανιάτως πασχόντων ατόμων. » (Β΄98)

ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Εχοντες υπ΄όψιν:
1. Το Ν.Δ. 1118/1972 <περί ιδιωτικών επιχειρήσεων περιθάλψεως ηλικιωμένων ή εκ κινητικής αναπηρίας ανιάτως πασχόντων ατόμων>.
2. Το Β.Δ. 770/1972 <περί προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περιθάλψεως ηλικιωμένων ή εκ κινητικής αναπηρίας ανιάτως (χρονίων παθήσεων) πασχόντων ατόμων, αποφασίζομεν :
Καθορίζομεν ως κατωτέρω τον τρόπον εκτελέσεως των αποφάσεων των επιβαλλουσών την ποινήν του προσωρινού ή οριστικού κλεισίματος, εις επιχειρήσεις περιθάλψεως ηλικιωμένων ή εκ κινητικής αναπηρίας ανιάτως πασχόντων ατόμων, δια παραβάσεις των διατάξεων των ως άνω Δ/των.
1. Αντίγραφον εις διπλούν της επιβαλλούσης την ποινήν αποφάσεως διαβιβάζεται επί αποδείξει, μερίμνη της αρμοδίας Δ/νσεως ή Τμήματος Κοινων. Υπηρεσιών της ΝΟμαρχίας, εις την Εισαγγελικήν Αρχήν της έδρας της ΕΠιχειρήσεως.
2. Η Εισαγγελική Αρχή διαβιβάζει την σχετικήν απόφασιν εις την αρμοδίαν Αστυνομικήν Αρχήν και εντέλλεται την εκτέλεσιν ταύτης.
3. Η αρμοδία Αστυνομική Αρχή μετά την, δια την νομίμου διαδικασίας, εκτέλεσιν της αποφάσεως, υποβάλλει σχετικήν πρακτικόν εις την Εισαγγελικήν Αρχήν και το Υπουργείον Κοινωνικών Υπηρεσιών, παρακολουθεί δε την εφαρμογήν της αποφάσεως ταύτης.