ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθμ. Α/οικ. 31039/2459/31.05.2007«Κανονισμός Οργάνωσης - Λειτουργίας και Εξυπηρέτησης των Μεταφερομένων Ατόμων με Αναπηρίες (Α.μεΑ), με τα ειδικά λεωφορεία του ΟΑΣΘ » (Β ́ 847).

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 3, του άρθρου 17, του ν. 3185/2003 «Τροποποίηση του ν. 2668/1998 (Α΄282), εναρμόνιση με την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού ΕΛΛΗΝΙΚΑΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ.) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 229).
β) Του ν. 2898/2001 «Περί σύστασης και λειτουργίας Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, όροι οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού δημοσίου και Οργανισμού ΑστικώνΣυγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 72).
γ) Του ν.δ. 3721/1957 «Περί συστάσεως Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.)» (Α 142).
δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
ε) Της υπ’ αριθμ. Α- 75442/6521/26.1.2005 (Β΄ 146) απόφασης του υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Κανονισμός Οργάνωσης - Λειτουργίας και Εξυπηρέτησης των Μεταφερομένων Ατόμωνμε Αναπηρίες (ΑμεΑ), με τα ειδικά λεωφορεία του ΟΑΣΘ.
2. Την υπ’ αριθμ. 92/4.9.2006 απόφαση της συνεδρίασης του ΣΑΣΘ και την υπ’ αριθμ. 1045/7.9.2006 εισήγηση αυτού.
3. Το υπ’ αριθμ. 7805/20.7.2006 έγγραφο του ΟΑΣΘ.
5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τους Κανόνες Οργάνωσης, Λειτουργίας και Εξυπηρέτησης των μεταφερομένων ατόμων με αναπηρίες (Α.μεΑ), με τα ειδικά λεωφορεία του ΟΑΣΘ, που έχουν ως εξής:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (Α.μεΑ), ΜΕ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΑΣΘ

Άρθρο 1 
Γενικά
Ο Ο.Α.Σ.Θ., κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 3185/2003 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 229/26.9.2003), καθ’ όλη τη διάρκεια παροχής των αστικών συγκοινωνιακών υπηρεσιών προς τοεπιβατικό κοινό της περιοχής ευθύνης του, υποχρεούται να διαθέτει και κυκλοφορεί, για την δωρεάν (άνευ κομίστρου) μετακίνηση Ατόμων με κινητικά προβλήματα και λοιπών Ατόμων με Αναπηρίες(Α.μεΑ), αποκλειστικά δύο (2) ειδικά διασκευασμένα οχήματα μεταφοράς αναπηρικών αμαξιδίων και των συνοδών αυτών. Επίσης, ο ΟΑΣΘ διαθέτει ένα (1) επιπλέον όχημα που θα λειτουργεί ως εφεδρικό των προαναφερόμενων δύο (2) οχημάτων.
 « Ο Ο.Α.Σ.Θ. υποχρεούται να κυκλοφορεί και το τρί-το–εφεδρικό όχημα, κατά τις ημέρες και βάρδιες οσάκις, λόγω αυξημένης ζήτησης, δεν καλύπτονται κατά 100% οι αιτούμενες μετακινήσεις των Α.με Α. »  

  - Το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε με το στοιχείο 1 της ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθμ. Α/65033/5731 της 11.03.2009 (Β ́438).

Άρθρο 2 
Εξοπλισμός οχημάτων
Σε κάθε θέση αναπηρικού αμαξιδίου, θα είναι εγκατεστημένα τα, από τις κείμενες διατάξεις, προβλεπόμενα μέσα συγκράτησης και ασφαλείας.
Οι θέσεις των Συνοδών θα διαθέτουν εγκεκριμένου τύπου ζώνες ασφαλείας.
Τα οχήματα θα διαθέτουν σύστημα θέρμανσης, ψύξης και εφόσον είναι τεχνικά δυνατό και ενσωματωμένο ψυγείο για την κάλυψη αναγκών σε νερό των μεταφερόμενων Α.μεΑ.
Ο εξωτερικός χρωματισμός του λεωφορείου θα είναι λευκός, δυναμένου του Ο.Α.Σ.Θ. να αναγράφει επ’ αυτού το λογότυπο και την επωνυμία του, ως και κοινωνικά μηνύματα σχετικά με τηνεξυπηρέτηση των Α.μεΑ., ή να επικαλύπτει και το σύνολο της εξωτερικής επιφάνειας αυτών.

Άρθρο 3
Ώρες κυκλοφορίας - εξυπηρέτησης
« Ο Ο.Α.Σ.Θ. υποχρεούται να παρέχει την εν λόγω υπηρεσία εξυπηρέτησης των Α.μεΑ. ως εξής:
Κατά τις καθημερινές από 06:00 έως 22:00 (ήτοι σε δύο βάρδιες) με τα δύο (2) οχήματα σε κάθε βάρδια και οσάκις υπάρχει αυξημένη ζήτηση θα προστίθεται και το τρίτο όχημα.
Κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και αργίες από 07:00 έως και 23:00 (ήτοι σε δύο βάρδιες) με το ένα όχημα σε κάθε βάρδια και οσάκις υπάρχει αυξημένη ζήτηση θα προστίθεται και το δεύτερο όχημα » 
-Το άρθρο 3 αντικαταστάθηκε ως άνω από την ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθμ. Α/65033/5731 της 11.03.2009 (Β ́438).

Άρθρο 4 
Διαδικασία εξυπηρέτησης «Α.μεΑ.»
1. Με τα ως άνω οχήματα θα εξυπηρετούνται τα Α.μεΑ., μετά από τηλεφωνική προσυνεννόηση - ραντεβού, είτε την προηγούμενη, είτε και την ίδια ημέρα (τουλάχιστον δύο ώρες πριν την ώραπραγματοποίησης της μετακίνησης, για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας) της μετακίνησης των Α.μεΑ και των συνοδών τους από και προς τον προορισμό τους (κατοικία, ψυχαγωγία, νοσοκομείοκ.λπ.).
2. Με τα ως άνω οχήματα και μετά από προσυνεννό-ηση με Συλλόγους Γονέων Α.μεΑ. ή τους Συνδέσμους των Α.μεΑ. κ.λπ., δύνανται να οργανώνονται μεταφορές και για κοινωνικούς σκοπούς(εκδηλώσεις κ.λπ.), τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν την ημέρα μετακίνησης.
3.  Οι μετακινήσεις Α.μεΑ. με τα ως άνω οχήματα, γίνονται από και προς όλη την περιοχή ευθύνης του Ο.Α.Σ.Θ.
4.  Τα Α.μεΑ και οι συνοδοί αυτών, προκειμένου να εξυπηρετηθούν με τα ειδικά οχήματα του Ο.Α.Σ.Θ., επικοινωνούν, από την προηγούμενη ημέρα ή την ίδια ημέρα, με τα αρμόδια όργανα τουΟ.Α.Σ.Θ., σε δύο (2), τουλάχιστον αριθμούς τηλεφώνων που δημοσιοποιεί ο Ο.Α.Σ.Θ. και λειτουργούν, τουλάχιστον, κατά τις ώρες 07:30 έως 21:30 όλες τις ημέρες (καθημερινές, Σάββατα, Κυριακές,αργίες), για να δηλώσουν την μετακίνηση και κάθε σχετικό στοιχείο (τόπος και χρόνος επιβίβασης - αποβίβασης κ.λ.π.).
5. Πρώτη προτεραιότητα στο δικαίωμα μετακίνησης έχουν οι κινητικά ανάπηροι «Α.μεΑ.» (με αμαξίδιο ή σοβαρότατο κινητικό πρόβλημα που δεν τους επιτρέπει τη χρήση συμβατικά προσβάσιμωνλεωφορείων) (Προτεραιότητα «1») στους οποίους και δίνεται η δυνατότητα να τηλεφωνήσουν στον Ο.Α.Σ.Θ. από τις 07:30 έως τις 10:00 της προηγούμενης ημέρας για να προγραμματίσουν πρώτοιτην μετακίνηση που επιθυμούν. Ακολούθως οι έχοντες 100% πρόβλημα όρασης (Προτεραιότητα «2») στους οποίους και δίνεται η δυνατότητα να τηλεφωνήσουν στον Ο.Α.Σ.Θ. από τις 10:30 έως τις12:00 για να προγραμματίσουν την μετακίνηση που επιθυμούν και στη συνέχεια από τις 12:30 έως τις 14:00 οι υπόλοιπες κατηγορίες Α.μεΑ (Προτεραιότητα «3») που θα εξυπηρετούνται σταδιαθέσιμα ελεύθερα χρονικά διαστήματα ή με συνδυασμένη μετακίνηση, μετά την ικανοποίηση των αιτημάτων μετακίνησης των δύο πρώτων κατηγοριών Α.μεΑ. Μετά τις 15:00 είναι δυνατό και οι 3 κατηγορίες Α.μεΑ. να προγραμματίσουν μετακίνηση στα εναπομείναντα διαθέσιμα ελεύθερα χρονικά διαστήματα ή με συνδυασμένη μετακίνηση. Προκειμένου να εξυπηρετηθούν όσο το δυνατόνπερισσότερα Α.μεΑ. τίθενται οι παρακάτω περιορισμοί:
6.  α. Το κάθε Α.μεΑ. έχει δικαίωμα το πολύ μίας (1) πλήρους μετακίνησης προς και από τον προορισμό του ή δύο (2) απλών μετακινήσεων ημερησίως.
β. Εφόσον ικανοποιηθούν, κατ’ αρχήν, όλα τα υποβληθέντα αιτήματα μετακίνησης και υπάρχουν διαθέσιμα χρονικά διαστήματα στο ήδη διαμορφωμένο πρόγραμμα εξυπηρέτησης, παρέχεται ηδυνατότητα επιπλέον μετακινήσεων, σε όλες τις κατηγορίες Α.μεΑ., πέραν των περιορισμών που ορίζονται στο προαναφερόμενο εδάφιο α’. Τα επιπλέον, του εδαφίου α’, αιτήματα μετακίνησης,υποβάλλονται τηλεφωνικά είτε την προηγούμενη ημέρα μετά τις 18.00, είτε την ίδια ημέρα μετακίνησης, αλλά τουλάχιστον δύο (2) ώρες πριν την πραγματοποίησή της.
7.  Τα εντεταλμένα όργανα του Ο.Α.Σ.Θ. αξιολογούν τα αιτήματα μετακίνησης των «Α.μεΑ., μεριμνούν και σχεδιάζουν τη δρομολόγηση και διαδρομή ή διαδρομές των οχημάτων, ώστε ναεξυπηρετούνται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και όσο το δυνατόν περισσότερα Α.μεΑ.

Άρθρο 5
Δικαιώματα και υποχρεώσεις επιβατών Α.μεΑ και Ο.Α.Σ.Θ.
1. Κάθε Α.μεΑ. για να ενταχθεί στο πρόγραμμα εξυπηρέτησης με τα ως άνω οχήματα, υποχρεούται στην κατάθεση σχετικής αίτησης με τααπαραίτητα στοιχεία για την εξυπηρέτηση του(ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας και εργασίας, τηλέφωνα επικοινωνίας, συνήθης προορισμός κλπ.), την αναπηρία και το ποσοστό αυτής (για την απόδειξη υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας δημόσιας υγειονομικής υπηρεσίας), καθώς και οποιοδήποτε άλλο πρόσθετο στοιχείο που θα διευκολύνει τη διαδικασία της μελλοντικής του εξυπηρέτησης.
2. Κάθε Α.μεΑ. μετακινούμενο με τα ως άνω οχήματα, υποχρεούται στην έγκαιρη προσέλευση στο ραντεβού για μετακίνηση. Για την ομαλή εκτέλεση του καθημερινού προγράμματος εξυπηρέτησης, τοόχημα δεν αναμένει τον υποψήφιο επιβάτη Α.μεΑ. και τον συνοδό του πέραν των πέντε (5) λεπτών της ώρας από την προκαθορισμένη ώρα του ραντεβού. Ο έλεγχος της τήρησης ή μη των παραπάνωθα γίνεται και μέσω του Συστήματος Τηλεματικής του Ο.Α.Σ.Θ.
3.  Το Α.μεΑ., εφόσον δεν προσέλθει στο προκαθορισμένο ραντεβού και πέραν του ως άνω χρονικού περιθωρίου των πέντε (5) λεπτών της ώρας, χάνει το δικαίωμα της συγκεκριμένης μετακίνησης καιτο ειδικό όχημα μεταφοράς Α.μεΑ. αναχωρεί για τη συνέχιση του προγράμματός του.

4. «  Η περαιτέρω εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρίες επανεξετάζεται από τα εντεταλμένα όργανα του Ο.Α.Σ.Θ. στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, οι ενδιαφερόμενοι:
• Δεν προσέρχονται στα προκαθορισμένα ραντεβού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
• Δεν μεριμνούν για την έγκαιρη ακύρωση προγραμματισμένων ραντεβού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου.
Τα εν λόγω Α.μεΑ. θα εξυπηρετούνται σε δεύτερη προτεραιότητα έναντι των λοιπών δικαιούχων της αυτής «προτεραιότητας», ως αυτές καθορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 4 "

- Η παρ. 4 αντικαταστάθηκε ως άνω από την ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθμ. Α/65033/5731 της 11.03.2009 (Β ́438)..

 

5.  Τα Α.μεΑ. υποχρεούνται σε έγκαιρη ενημέρωση {τουλάχιστον από την προηγούμενη ημέρα ή το ελάχιστο δύο (2) ώρες πριν τη συμφωνημένη ώρα πραγματοποίησης της μετακίνησης} τουεντεταλμένου υπαλλήλου του Ο.Α.Σ.Θ., για ακύρωση της ήδη συμφωνημένης μετακίνησης. Εφόσον δεν υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση ακύρωσης μιας ήδη επιβεβαιωμένης μετακίνησης, η μετακίνησηχρεώνεται στο Α.μεΑ. ως μη προσέλευση.
6. Σε περίπτωση κατά την οποία ο ΟΑΣΘ ακυρώσει ή δεν δύναται, για οποιαδήποτε αιτία, να υλοποιήσει την προγραμματισμένη μετακίνηση, ή καθυστερεί η μετάβαση του ειδικού οχήματος, πέραν τωνπέντε (5) λεπτών της ώρας από την προκαθορισμένη ώρα του ραντεβού, υποχρεούται να ενημερώσει έγκαιρα με κάθε πρόσφορο τρόπο τον επιβάτη Α.μεΑ.
7.  Τα στοιχεία των Α.μεΑ. απαγορεύεται να δημοσιοποιηθούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τον Ο.Α.Σ.Θ. ή οποιοδήποτε όργανο αυτού ή να δοθούν σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο (απόρρητα προσωπικάδεδομένα).

Άρθρο 6 
Επιμόρφωση προσωπικού εξυπηρέτησης των Α.μεΑ.
Ο Ο.Α.Σ.Θ. μεριμνά για την επιμόρφωση των υπαλλήλων του προγράμματος μεταφοράς των Α.μεΑ. μέσω εξειδικευμένων σεμιναρίων.

Άρθρο 7 
Πρόσθετες παροχές
Ο Ο.Α.Σ.Θ., για τη βέλτιστη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση των Α.μεΑ., διαθέτει και προσφέρει στα μεταφερόμενα άτομα:
1. Συνοδό, υποχρεωτικά στην Α΄ βάρδια κατά τις καθημερινές. Οι Συνοδοί και οι Οδηγοί (κατά τις ημέρες και ώρες που δεν υπάρχουν Συνοδοί), εφόσον τα μεταφερόμενα Α.μεΑ. δεν συνοδεύονται,μεριμνούν για την υποβοήθηση των Α.μεΑ., ώστε η επιβίβαση και αποβίβαση τους να γίνεται με τον ασφαλέστερο δυνατό
τρόπο. Διευκρινίζεται ότι, οι Συνοδοί και οι Οδηγοί δεν υποχρεούνται να μετακινούν το Α.μεΑ. μακριά από το ειδικό όχημα εξυπηρέτησης. Υποχρεούνται να υποβοηθούν το Α.μεΑ. στην επιβίβαση καιαποβίβαση, στο ακριβές προκαθορισμένο σημείο συνάντησης, στο οποίο προσέρχεται το Α.μεΑ. με αποκλειστικά δική του ευθύνη ή του συνοδού του.
2. Την παροχή εμφιαλωμένου νερού (0,5 lit) κατά τη θερινή περίοδο (Ιούλιο -Αύγουστο), αν ζητείται από το μεταφερόμενο Α.μεΑ.

Άρθρο 8 
Συνεργασία με συνδέσμους Α.μεΑ.
Ο Ο.Α.Σ.Θ., με σκοπό και στόχο την βέλτιστη δυνατή παροχή υπηρεσιών προς τα Α.μεΑ., δύναται να συνεργάζεται με Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων Α.μεΑ. ή Συνδέσμους ή Ενώσεις ήΟμοσπονδίες Α.μεΑ. (παραπληγικών κ.λπ.).

Άρθρο 9 
Τροποποιήσεις κανονισμού 
Ο παρών Κανονισμός, τροποποιείται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετά από εισήγηση του Σ.Α.Σ.Θ. και γνώμη του Ο.Α.Σ.Θ.

Άρθρο 10
Ισχύς
Η ισχύς του παρόντος κανονισμού, αρχίζει από την 1η του επομένου μήνα, από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε παύει να ισχύει η υπ’ αριθμ.Α-75442/6521/26.1.2005 (Β΄ 146) απόφαση «Κανονισμός Οργάνωσης-Λειτουργίας και Εξυπηρέτησης των Μεταφερομένων Ατόμων με Αναπηρίες (Α.Με.Α), με τα ειδικά λεωφορεία του ΟΑΣΘ».