ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθμ. 53495/2475 της 05.02.2003 « Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2001/85/ ΕΚ της Επιτροπής της 20ης Νοεμβρίου 2001, περί ειδικών διατάξεων για οχήματα μεταφοράς επιβατών, άνω των οκτώ θέσεων εκτός της θέσεως του οδηγού, και περί τροποποιήσεως των οδηγιών 70/156/ΕΟΚ και 92/27/ΕΚ » (Β ́ 116).

Άρθρο 3

1. Τα οχήματα της κλάσης I πρέπει είναι προσιτά σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα, περιλαμβανομένων των χρηστών αναπηρικής πολυθρόνας, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται στο παράρτημα VII.
2. Με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, επιλέγονται οι καταλληλότερες λύσεις για την επίτευξη βελτιωμένης δυνατότητας προσπέλασης στα οχήματα που δεν καλύπτονται από την κλάση I. Πάντως, αν οχήματα, πλην των οχημάτων κλάσης Ι, είναι εφοδιασμένα με συστήματα για άτομα με μειωμένη κινητικότητα ή/και για χρήστες αναπηρικής πολυθρόνας, τα εν λόγω οχήματα πρέπει να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις του παραρτήματος VII.

Άρθρο 6
Στην παρούσα προσαρτώνται, και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της, ο κατάλογος παραρτημάτων και τα παραρτήματα που ακολουθούν 

Για τα παραρτήματα βλέπε ΦΕΚ (Β ́ 116). Για τις τροποποιήσεις των παραρτημάτων βλ. την υπ’ αριθμ. 35949/2604/07/2008 (Β’ 313)/27-2-2008) Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – ΠΕΧΩΔΕ – Μεταφορών και επικοινωνίων