ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθ. Β.21336/462 της 23.07.1997 « Διαδικασία χορήγησης αδειών κυκλοφορίας Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων για τη μεταφορά Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες (ΕΔΧ - ΑΜΕΑ), προδιαγραφές ειδικού σήματος και άλλες ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 12 του άρθρου 16 του Ν. 2465/1997 (Α' 28) » (Β ́623).

'Εχοντας υπόψη:
1 . Τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 16 του Ν. 2465/1997 (Α' 28) ''Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών''.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παραγρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α' 38).
3. Την 566/1996 (Β' 910) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών ''Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών''.
4. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:


'Αρθρο 1
Δικαίωμα θέσης σε κυκλοφορία ΕΔΧ - ΕΑ
Για τη χορήγηση δικαιώματος θέσης σε κυκλοφορία επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων (ΕΔΧ-ΑΜΕΑ) κατάλληλα διασκευασμένων για τη μεταφορά ατόμων με βαρειές κινητικές αναπηρίες ή κινητικά εν γένει προβλήματα και των συνοδών των, στους δικαιούχους του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 12 του άρθρου 16 του Ν. 2465/1997, υποβάλλονται, στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, όπου η έδρα του αιτούντος νομικού προσώπου (συλλόγου, σωματείου), τα πιο κάτω δικαιολογητικά.
α. Αίτηση του Πανελληνίου Συλλόγου Παραπληγικών, για την κυκλοφορία ΕΔΧ-ΑΜΕΑ στην περιοχή Αθηνών Πειραιώς και Περιχώρων και στην περιοχή Θεσσαλονίκης, ή του αρμόδιου φορέα νομαρχιακού επιπέδου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (Ε.Σ.Α.Ε.Α.), στους άλλους νομούς.
β. Θεωρημένο αντίγραφο καταστατικού, νομίμως δημοσιευμένου και καταχωρημένου στα βιβλία του αρμόδιου Πρωτοδικείου, περί της νομίμου λειτουργείας αυτού.
γ. Απόφαση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με το οικείο καταστατικό, των δικαιούχων που αναφέρονται στο παραπάνω εδάφιο α.
δ. Στις περιπτώσεις που ο αιτών φορέας της Ε.Σ.Α.Ε.Α. ζητεί την χορήγηση άδειας Ε.Δ.Χ. - ΑΜΕΑ αυτοκινήτου για νομούς εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου οργάνου της Ε.Σ.Α.Ε.Α., σύμφωνα με το καταστατικό της.
Μετά την υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών, ο αρμόδιος Νομάρχης, με απόφασή του, εγκρίνει τη θέση σε κυκλοφορία των διασκευασμένων ΕΔΧ-ΑΜΕΑ στο όνομα των αιτούντων νομικών προσώπων.

 

'Αρθρο 2
Εγκριση διασκευής οχήματος ΕΔΧ-ΑΜΕΑ
1. Η ταξινόμηση καινουργών ΕΔΧ-ΑΜΕΑ γίνεται μετά την έκδοση της έγκρισης του διασκευασθέντος οχήματος από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Η έκδοση της έγκρισης αυτής γίνεται εφόσον:
α. Υπάρχει ισχύουσα έγκριση τύπου του βασικού οχήματος (δηλ. του οχήματος πριν τη διασκευή) και αφού ακολουθήσει η διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού ΓΕΜΟ από το ΚΤΕΟ για το διασκευασθέν όχημα ή β. Εκδοθεί πιστοποιητικό ΓΕΜΟ από ΚΤΕΟ του βασικού και του διασκευασθέντος οχήματος ταυτόχρονα (στην περίπτωση που δεν υφίσταται για το βασικό όχημα ισχύουσα έγκριση τύπου).
2. Για την έκδοση του πιστοποιητικού ΓΕΜΟ από το ΚΤΕΟ αναφορικά με την διασκευή, θα πρέπει να υποβληθούν επί πλέον τα εξής: -Αναλυτική μελέτη μηχανολόγου μηχανικού ή τεχνολόγου μηχανικού με άδεια άσκησης επαγγέλματος στην χώρα μας, συνοδευόμενη από λεπτομερή τεχνική περιγραφή της διαδικασίας διασκευής από την οποία να προκύπτει ότι η εν λόγω διασκευή πληρεί τους όρους ασφαλούς κυκλοφορίας του οχήματος, καθώς επίσης και τη δυνατότητα εισόδου - εξόδου - αγκύρωσης του (ή των) αναπηρικού (-ων) αμαξιδίου (-ων). -Μελέτη επιπτώσεων βαρών στους άξονες. -Σε διάγραμμα (σε κλίμακα 1:20) με τις απαραίτητες όψεις (τουλάχιστον κάτοψη και πλάγια όψη) και τομές του διασκευασμένου οχήματος υπογραμμένο από τον ίδιο ως άνω τεχνικό. -Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του επιβλέψαντος τη διασκευή μηχανολόγου μηχανικού ή τεχνολόγου μηχανικού στην οποία θα δηλώνεται ότι το διασκευασθέν όχημα πληρεί τους όρους του ΚΟΚ και των σε εξουσιοδότηση αυτού αποφάσεων, για ασφαλή κυκλοφορία με πλήρες φορτίο όπως τούτο προβλέπεται από το εργοστάσιο κατασκευής του αυτ/του. -Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του υπευθύνου του συνεργείου που λειτουργεί νόμιμα και στο οποίο πραγματοποιήθηκε η διασκευή του οχήματος, με την οποία να δηλώνεται ότι η διασκευή έγινε σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και πληρεί τους όρους ασφαλούς κυκλοφορίας του οχήματος. -Σε περίπτωση που η διασκευή γίνεται στο εξωτερικό αντί των προαναφερομένων υπεύθυνων δηλώσεων θα υποβάλλεται επικυρωμένη δήλωση του εργοστασίου που πραγματοποίησε τη διασκευή, στην οποία θα δηλώνεται ότι το διασκευασθέν όχημα (θα αναφέρεται ο αριθμός πλαισίου και κινητήρα) πληρεί τα εχέγγυα για ασφαλή κυκλοφορία στη χώρα διασκευής.
3. Για την ταξινόμηση μεταχειρισμένων οχημάτων ΕΔΧΑΜΕΑ που έχουν διασκευασθεί στη χώρα μας, ακολουθείται η ίδια διαδικασία που αναφέρεται πιο πάνω στις παραγράφους 1 & 2.
4. Για τα μεταχειρισμένα οχήματα που θα εισαχθούν διασκευασμένα από το εξωτερικό με άδεια κυκλοφορίας στην οποία θα αναφέρεται η εν λόγω διασκευή, πρέπει, εκτός των άλλων, να ακολουθείται η διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 της παρούσας χωρίς την υποβολή της δήλωσης του εργοστασίου διασκευής. Στην περίπτωση όμως που δεν αναφέρεται η διασκευή στην άδεια κυκλοφορίας ή δεν βεβαιώνεται αυτή από την Κρατική Αρχή που χορήγησε την άδεια κυκλοφορίας τότε θα ζητείται και η δήλωση του εργοστασίου διασκευής.


'Αρθρο 3
Χρωματισμός - Ειδικό σήμα διάκρισης

Ο χρωματισμός των ΕΔΧ-ΑΜΕΑ αυτοκινήτων είναι λευκός. Τα Ε.Δ.Χ. - ΑΜΕΑ αυτοκίνητα φέρουν ειδικό σήμα αναγνώρισης τους από το επιβατικό κοινό, το οποίο είναι επικολλημένο στην εσωτερική επιφάνεια της άνω δεξιάς γωνίας του μπροστινού ανεμοθώρακα και στη άνω αριστερή γωνία του πίσω ανεμοθώρακα, έχει σχήμα κυκλικό, διαμέτρου 120 χιλιοστών, χρώματος μπλε και φέρει στο κέντρο σε λευκό χρώμα το σύμβολο των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, το οποίο έχει καθιερωθεί στις πληροφοριακές πινακίδες του Ν. 2094/1992 (Α' 182) ''Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας''.

 

'Αρθρο 4
Ταξινόμηση οχήματος ΕΔΧ-ΑΜΕΑ

α. Η οικεία υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης προβαίνει στην ταξινόμηση των ΕΔΧ-ΑΜΕΑ και τη χορήγηση των αδειών κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων, αφού υποβληθούν και τα λοιπά δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, ταξινόμησης ΕΔΧ αυτοκινήτων.
β. Στο σώμα της άδειας κυκλοφορίας των ΕΔΧ-ΑΜΕΑ αυτοκινήτων αναγράφεται από την υπηρεσία που χορηγεί την άδεια, η παρατήρηση ''Χορηγείται βάσει των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 2465/97. Επιτρέπεται ελεύθερα η μίσθωση εντός και εκτός των διοικητικών ορίων της έδρας του, για τη μεταφορά, αποκλειστικά και μόνο, των ατόμων με βαριές κινητικές αναπηρίες ή κινητικά εν γένει προβλήματα, καθώς και όσων τα συνοδεύουν''.


'Αρθρο 5
Κόμιστρο - Εκμετάλλευση - Ποινές
1 . Το κόμιστρο είναι το ίδιο με αυτό που ισχύει και για τα άλλα ΕΔΧ αυτοκίνητα.
2. Το δικαίωμα σαν δημοσίας χρήσης, η άδεια κυκλοφoρίας και οι κρατικές πινακίδες αναγνώρισης του οχήματος, που χορηγούνται με τη διαδικασία της παρούσας απόφασης ανακαλούνται από την υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης όταν διαλυθεί ο Φορέας στο όνομα του οποίου έχει χορηγηθεί το δικαίωμα κυκλοφορίας του ΕΔΧ-ΑΜΕΑ.
3. Στους παραβάτες της απόφασης αυτής επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο τέταρτο εδάφιο της παραγρ. 12 του άρθρου 16 του Ν. 2465/97 (Α/28) όταν διαπιστωθεί.
α. Ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις κυκλοφορίας του αυτ/του σαν ΕΔΧ-ΑΜΕΑ.
β. Οταν μεταφέρει επιβάτες, πλην των αναφερομένων στη παρ. β του άρθρου 4 του παρόντος νόμου της παρούσας απόφασης.
γ. Οταν δεν τηρούνται, κατά τη λειτουργία και εκμετάλλευση των ΕΔΧ-ΑΜΕΑ αυτοκινήτων, οι ισχύοντες κάθε φορά κανονισμοί των ΕΔΧΑΜΕΑ αυτοκινήτων.