ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4779 της 20.2.2021 «Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018 και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης» (Α΄27).

Άρθρο 8
Απαγόρευση υποκίνησης σε βία ή μίσος
(Άρθρο 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)

 Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων δεν πρέπει να εμπεριέχουν υποκίνηση σε βία ή μίσος εναντίον ομάδας ανθρώπων ή μέλους ομάδας που προσδιορίζεται με βάση τα χαρακτηριστικά της φυλής, το χρώμα, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, τις γενεαλογικές καταβολές, τη θρησκεία, την αναπηρία, τον γενετήσιο προσανατολισμό, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου.

Άρθρο 10
Προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων
(Άρθρο 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)

 1. 1. Οι πάροχοι υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας οφείλουν να αυξάνουν, συνεχώς και προοδευτικά, την προσβασιμότητα των υπηρεσιών τους σε άτομα με αναπηρία. Η προσβασιμότητα στις υπηρεσίες επιτυγχάνεται, ιδίως, με τον υποτιτλισμό των προγραμμάτων, τη χρήση νοηματικής γλώσσας, την ακουστική περιγραφή και τον προφορικό υποτιτλισμό.
 2. 2. Οι πάροχοι υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας υποβάλλουν μέσα στο πρώτο δίμηνο κάθε έτους έκθεση στο Ε.Σ.Ρ. και στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης,
  σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων της παρ. 1. Η Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης οφείλει να υποβάλλει έως τη 19η Δεκεμβρίου 2022, και στη συνέχεια ανά τριετία, έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά με την εφαρμογή της παρ. 1.
 3. 3. Οι πάροχοι υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας οφείλουν να αναπτύσσουν σχέδια για τη σταδιακή αύξηση της προσβασιμότητας των υπηρεσιών τους σε άτομα με αναπηρία. Τα σχέδια αυτά κοινοποιούνται στο Ε.Σ.Ρ., καθώς και στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.
 4. 4. Το Ε.Σ.Ρ., σε συνεργασία με κάθε άλλη αρμόδια Αρχή ή φορέα, οφείλει να παρέχει στα άτομα με αναπηρία πληροφορίες σχετικές με την προσβασιμότητα στα προγράμματα των παρόχων υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας, καθώς και τη δυνατότητα υποβολής καταγγελιών, σχετικά με ζητήματα προσβασιμότητας, μέσω ειδικού ιστοτόπου.
 5. 5. Οι πάροχοι υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας οφείλουν να παρέχουν, κατά τρόπον προσιτό και κατανοητό σε άτομα με αναπηρία, τις πληροφορίες έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων ενημερώσεων και ανακοινώσεων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.

Άρθρο 14
Οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις
 (Άρθρο 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)

 1. 2. Οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις απαγορεύεται:
   
  1. α) να θίγουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια,
  2. β) να εισάγουν ή να προάγουν διακρίσεις, ιδίως βάσει φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, εθνικότητας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, παθήσεως, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού,

Άρθρο 32
Πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο
(Άρθρο 28β της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)

Με την επιφύλαξη των άρθρων 11 έως 14 του π.δ. 131/2003 (Α΄ 116), οι πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο, που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Ελλάδας, οφείλουν να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την προστασία:

[…]

 1. β) του ευρέος κοινού από προγράμματα, βίντεο παραγόμενα από χρήστες και οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις που εμπεριέχουν υποκίνηση σε βία ή μίσος εναντίον ομάδας ανθρώπων ή μέλους ομάδας που προσδιορίζεται με βάση τα χαρακτηριστικά της φυλής, το χρώμα, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, τις γενεαλογικές καταβολές, τη θρησκεία, την αναπηρία, τον γενετήσιο προσανατολισμό, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου

Άρθρο 33
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
(Άρθρο 30 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)

 1.  2. Το Ε.Σ.Ρ. ασκεί τις αρμοδιότητές του με αμεροληψία και διαφάνεια, υπηρετώντας ιδίως τους στόχους της πολυφωνίας, της πολιτισμικής πολυμορφίας, της προστασίας των καταναλωτών, της προσβασιμότητας από άτομα με αναπηρία, της ίσης μεταχείρισης, της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και της προώθησης του υγιούς ανταγωνισμού στον τομέα άσκησης των αρμοδιοτήτων του. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του απαγορεύεται να ζητά ή να δέχεται οδηγίες από οποιονδήποτε άλλο φορέα. Εφόσον απαιτείται, μπορεί να συνεργάζεται με άλλους αρμόδιους φορείς για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Το Ε.Σ.Ρ. υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής.

Άρθρο 51
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 1. 1. Για τους σκοπούς του άρθρου 9, με απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, μετά από γνώμη του Ε.Σ.Ρ. καθορίζονται οι κατηγορίες κατάταξης των προγραμμάτων, τα σύμβολα ή τα ηχητικά σήματα κάθε κατηγορίας, καθώς και οι επιτρεπόμενες ώρες μετάδοσής του. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η διαδικασία κατάταξης των προγραμμάτων, η οποία γίνεται από εσωτερική επιτροπή επιστημόνων που συγκροτείται στους παρόχους υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας.
 2. 2. Για τους σκοπούς του άρθρου 10, με απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, μετά από γνώμη του Ε.Σ.Ρ. καθορίζονται τα μέσα, η διαδικασία, καθώς και θέματα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.
 3. 3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθορίζονται, μετά από γνώμη του Ε.Σ.Ρ.:
  1. α) τα στοιχεία που οφείλουν να υποβάλλουν οι πάροχοι κατά παραγγελία υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας στο Ε.Σ.Ρ., σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 17, τον Ιούνιο κάθε έτους και αφορούν στο προηγούμενο έτος και
  2. β) τα στοιχεία που οφείλουν να υποβάλλουν οι πάροχοι του άρθρου 8 του ν. 3905/2010 (Α' 219) για τη σύνταξη της έκθεσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της παρ. 6 του άρθρου 17, καθώς και τη διαδικασία υποβολής τους και το αρμόδιο όργανο για τη συγκέντρωσή τους, ομοίως τον Ιούνιο κάθε έτους για το προηγούμενο έτος.
  Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έκδοσης του Πιστοποιητικού Ελληνικής Ιθαγένειας της παρ. 2 του άρθρου 17, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη χορήγηση του Πιστοποιητικού Ελληνικής Ιθαγένειας για τα οπτικοακουστικά έργα του άρθρου 20 του ν. 4487/2017 (Α' 116), εξαιρουμένων των κινηματογραφικών έργων για τα οποία εφαρμόζεται το άρθρο 3 του ν. 3905/2010. Με απόφαση του Υπουργού στον οποίον ανατίθενται οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης προσδιορίζονται οι όροι εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 17.
 4. 4. Για τους σκοπούς του άρθρου 18, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθορίζονται οι εκδηλώσεις μείζονος σημασίας, ο τρόπος μετάδοσής τους, η διαδικασία διευθέτησης των διαφορών, καθώς και κάθε άλλο συναφές ζήτημα.
 5. 5. Με απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης καθορίζονται, μετά από γνώμη του Ε.Σ.Ρ., τα στοιχεία που οφείλουν να υποβάλλουν οι τηλεοπτικοί οργανισμοί κατά την παρ. 2 του άρθρου 20 και την παρ. 2 του άρθρου 21.
 6. 6. Για την εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στην παρ. 6 του άρθρου 32, με απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, μετά από γνώμη του Ε.Σ.Ρ. και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ορίζονται, κατά περίπτωση και όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, οι ειδικότερες υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών πλατφόρμας διαμοιρασμού βίντεο.
 7. 7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μέσα σε ένα (1) έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μετά από πρόταση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, κυρώνονται οι Κώδικες Δεοντολογίας:
  1. α) Οπτικοακουστικών και Ραδιοφωνικών Προγραμμάτων και
  2. β) Οπτικοακουστικών και Ραδιοφωνικών Εμπορικών Ανακοινώσεων, που ισχύουν για όλους τους παρόχους υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας και τις ραδιοφωνικές επιχειρήσεις και καταρτίζονται με απόφαση του Ε.Σ.Ρ. μετά από δημόσια διαβούλευση.
  Έως την έκδοση του διατάγματος του προηγούμενου εδαφίου, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι υφιστάμενοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, Κώδικες Δεοντολογίας.