ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 3592 της 19.7.2007 «Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» (Α΄161).

Άρθρο 6
Διαδικασία αδειοδότησης ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών

13 (ε) και (στ) [Καταργήθηκαν από την περ. ζ του άρθρου 40 του ν. 4487/2017 (Α΄116)]

Άρθρο 7
Κριτήρια αξιολόγησης για την αδειοδότηση ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών

[Καταργήθηκε από την περ. ζ του άρθρου 40 του ν. 4487/2017 (Α΄116)]

Άρθρο 17
Θυγατρική εταιρία της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. – Ρυθμίσεις θεμάτων Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

 1. 1.
  1. α) Αντικείμενο της, κατά το άρθρο 13 του ν. 2644/1998 (ΦΕΚ 233 Α΄) συσταθείσης, θυγατρικής ανώνυμης εταιρείας της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. αποτελεί, επίσης, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, όπως ενδεικτικά η δημιουργία και ανάπτυξη υπηρεσιών για παροχή προγράμματος μέσω ευρυζωνικών δικτύων, καθώς και η παροχή προς το κοινό τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών υπηρεσιών και προγραμμάτων ελεύθερης λήψης με επίγεια ψηφιακή εκπομπή κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την οριστική μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή εκπομπή. Σκοπός της παροχής των υπηρεσιών και προγραμμάτων μέσω επίγειας ψηφιακής εκπομπής είναι η συμβολή της εταιρείας στην ενημέρωση, στην επιμόρφωση, στον πολιτισμό, στην ψυχαγωγία, η τουριστική προβολή της χώρας, η κάλυψη γεγονότων διεθνούς και εθνικής εμβέλειας, καθώς και η παραγωγή και εκπομπή προγραμμάτων για άτομα με ειδικές ανάγκες. Τα εκπεμπόμενα προγράμματα δεν περιέχουν διαφημίσεις. Οι χορηγίες των προγραμμάτων επιτρέπονται. Για την παροχή των υπηρεσιών και προγραμμάτων ψηφιακής εκπομπής δεν απαιτείται η χορήγηση άδειας.
  2. β) Στην εταιρεία μπορούν να συμμετέχουν δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, υπό την προϋπόθεση ότι η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. διατηρεί την πλειοψηφία του μετοχικού της κεφαλαίου.
  3. γ) Για την παροχή προς το κοινό τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών υπηρεσιών και προγραμμάτων ελεύθερης λήψης με επίγεια ψηφιακή εκπομπή κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την οριστική μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή εκπομπή, περιέρχεται στην εταιρεία ποσοστό του ανταποδοτικού τέλους υπέρ της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. που δεν υπερβαίνει το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) αυτού ετησίως. Το ύψος του ποσοστού αυτού καθορίζεται ετησίως με απόφαση της Γ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., μετά από εισήγηση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Για τον προσδιορισμό του ύψους του ποσοστού αυτού λαμβάνονται, ιδίως, υπόψη το κόστος παραγωγής, προμήθειας και εκπομπής του συνόλου των ψηφιακών προγραμμάτων και το κόστος λειτουργίας και υποδομών της εταιρείας.
  4. δ) Άλλα περιουσιακά στοιχεία, κινητά ή ακίνητα, της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., περιέρχονται στην εταιρεία για την εκπλήρωση του σκοπού της, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, με απόφαση της Γ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
  5. ε) Το καταστατικό της εταιρείας προσαρμόζεται στις διατάξεις του παρόντος με απόφαση της Γ.Σ. της εταιρείας, που εγκρίνεται από τον Υπουργό στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
  6. στ) Κατά τα λοιπά παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2644/1998 και του άρθρου 14 παρ. 3 του ν. 3444/2006 (ΦΕΚ 46 Α ΄).
 2. 2.
  1. α) Ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικού (Γ.Κ.Π.) της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., που προβλέπεται από το άρθρο 10 του ν.1730/1987 (ΦΕΚ 145 Α΄), όπως ισχύει, τροποποιείται, κατόπιν διαπραγματεύσεων, με τη σύμφωνη γνώμη των δύο μερών (επιχείρησης και εργαζομένων), με τη διαδικασία υπογραφής συλλογικής σύμβασης με την πιο αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (Π.Ο.Σ.Π.Ε.Ρ.Τ.).
  2. β) Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των μερών εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη των διαπραγματεύσεων, η τροποποίηση του Γ.Κ.Π. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 15, 16 και 17 του ν.1876/1990 (ΦΕΚ 27 Α΄), όπως ισχύει.
  3. γ) Ο ισχύων Γενικός Κανονισμός Προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. κυρώνεται, όπως τροποποιήθηκε με την από 23.6.2006 Συμπληρωματική Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.