ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 2644 της 13.10.1998 « Για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και συναφείς διατάξεις» (Α΄233).

Άρθρο 9

 1. 12. Οι κάτοχοι άδειας οφείλουν να μεριμνούν για την κατανόηση από κωφά και βαρήκοα άτομα ενός πεντάλεπτου τουλάχιστον καθημερινού δελτίου ειδήσεων στη νοηματική γλώσσα, εφόσον στο πρόγραμμά τους περιλαμβάνονται ενημερωτικές εκπομπές. Επίσης οι κάτοχοι άδειας οφείλουν να διασφαλίζουν την κατανόηση από άτομα με αναπηρία ενός ημίωρου ανά δεκαπενθήμερο προγράμματος ψυχαγωγικού χαρακτήρα. Οι διερμηνείς νοηματικής γλώσσας επιλέγονται με βάση σχετικό κατάλογο, που υποβάλλεται στην κάτοχο της άδειας από την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος». 

Η παρ.12 τροποποιήθηκε ως άνω από την παρ. 3 του άρθρου 43 του ν. 4779/2021 (Α΄27).

Άρθρο 12
Διοικητικές κυρώσεις

 1. 1. Σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του παρόντος νόμου και των λοιπών διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του διεθνούς δικαίου που διέπουν την παροχή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, καθώς και των όρων της σύμβασης παραχώρησης, το Ε.Σ.Ρ. αποφασίζει, αυτεπαγγέλτως ή μετά από ερώτημα του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή καταγγελία παντός έχοντος έννομο συμφέρον, την επιβολή μίας ή περισσότερων από τις παρακάτω κυρώσεις
  1. α) σύσταση για συμμόρφωση σε συγκεκριμένη διάταξη της νομοθεσίας με προειδοποίηση επιβολής λοιπών κυρώσεων,
  2. β) πρόστιμο από δέκα εκατομμύρια έως ένα δισεκατομμύριο (10.000.000 έως 1.000.000.000) δραχμές,
  3. γ) προσωρινή αναστολή μέχρι τρεις (3) μήνες ή οριστική διακοπή της μετάδοσης συγκεκριμένης εκπομπής που μεταδίδεται από την κάτοχο της άδειας,
  4. δ) προσωρινή αναστολή μέχρι τρεις (3) μήνες της λειτουργίας της σύμβασης την οποία έχει συνάψει κάτοχος της άδειας με ορισμένο διαχειριστή ή προμηθευτή προγράμματος ή οριστική λύση της σύμβασης αυτής,
  5. ε) προσωρινή αναστολή της ισχύος ή ανάκληση της άδειας. Η επιβολή της κυρώσεως αυτής έχει ως αυτοδίκαιη συνέπεια την ισόχρονη αναστολή της λειτουργίας της σύμβασης παραχώρησης ή την οριστική λύση της σύμβασης αυτής και
  6. στ) κυρώσεις ηθικού περιεχομένου (όπως υποχρεωτική μετάδοση ανακοίνωσης σχετικά με τις λοιπές επιβαλλόμενες κυρώσεις). 
  Το Ε.Σ.Ρ. διαβιβάζει αμελλητί την απόφαση του στον Υπουργό Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης` o οποίος ασκεί έλεγχο νομιμότητας και εκδίδει την πράξη επιβολής. 
 2. 2. Στην περίπτωση που η παραβίαση οφείλεται σε οπτικοακουστικό περιεχόμενο το οποίο η κάτοχος της άδειας προμηθεύεται από διαχειριστή προγράμματος, τα πρόστιμα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο επιβάλλονται αυτοτελώς τόσο στο διαχειριστή του προγράμματος όσο και στην κάτοχο της άδειας. 
 3. 3. Η επιλογή του είδους και η επιμέτρηση των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου αυτού γίνεται ανάλογα με τη βαρύτητα της παραβίασης, την τηλεθέαση που συγκεντρώνει το πρόγραμμα στο πλαίσιο του οποίου τελέσθηκε η παραβίαση, τον αριθμό των συνδρομητών, το μερίδιο της αγοράς ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών που έχει τυχόν αποκτήσει η κάτοχος της άδειας, το ύψος της επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί ή σχεδιαστεί, το ύψος των εσόδων από τις, χρηματικές συνδρομές και την τυχόν ύπαρξη υποτροπών. 
 4. 4. Η απόφαση του Ε.Σ.Ρ. για την επιβολή των κυρώσεων των υπό γ’, δ’ και ε’ περιπτώσεων ή προστίμου άνω των διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) δραχμών λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών του Ε.Σ.Ρ.. 
 5. 5. Η επιβολή των υπό στοιχεία γ’ και ε’ κυρώσεων μπορεί να συνοδεύεται από την υποχρέωση του τηλεοπτικού σταθμού να μεταδίδει μηνύματα κοινωνικού περιεχομένου του άρθρου 3 παρ. 21, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της απόφασης επιβολής. Η απόφαση του Ε.Σ.Ρ. για την επιβολή των κυρώσεων της παραγράφου 1 πρέπει να περιέχει πλήρη και ειδική αιτιολογία και διατυπώνεται σε κάθε περίπτωση ύστερα από ακρόαση των ενδιαφερομένων κατά τη διάρκεια μίας τουλάχιστον συνεδρίασης της Ολομέλειας του οργάνου. 
 6. 6. Σε κάθε περίπτωση που επιβάλλονται κυρώσεις μετά από σχετικό ερώτημα του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, το Ε.Σ.Ρ. υποχρεούται να αποφασίζει σε τριάντα (30) ημέρες από την αποστολή τον ερωτήματος, εκτός εάν του ταχθεί μικρότερη προθεσμία. Εάν η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η πράξη επιβολής του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης εκδίδεται χωρίς την απόφαση του Ε.Σ.Ρ.. 
 7. 7(3). Η διοικητική κύρωση του προστίμου που προβλέπεται στο παρόν άρθρο επιβάλλεται στην εταιρεία που κατέχει την άδεια. Η ανωτέρω διοικητική κύρωση επιβάλλεται από κοινού και εις ολόκληρο και στο νόμιμο ή στους περισσότερους νομίμους εκπροσώπους της εταιρείας ατομικά, καθώς και σε όσα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της τελούσαν, αποδεδειγμένα, εν γνώσει της καταλογισθείσας στην εταιρεία παραβίασης της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας. Η παρ. 3 αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3166/2003 (Α΄178).
 8. 8. Η εκτέλεση των υπό στοιχεία γ’ και ε’ κυρώσεων της παρ. 1 εξασφαλίζεται με κάθε τεχνικό μέσο. Επίσης, η επιβολή των κυρώσεων της παρ. 1 είναι ανεξάρτητη από την ύπαρξη τυχόν ποινικής ή αστικής ευθύνης. 
 9. 9. Σε περίπτωση που από τη διασταύρωση των στοιχείων, που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ή μετά από οποιονδήποτε άλλο έλεγχο, το Τμήμα Ελέγχου και Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. διαπιστώσει ότι οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 έχουν πάψει vα συντρέχουν στο πρόσωπο κατόχου άδειας παροχής υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης, επιβάλλεται η κύρωση της ανάκλησης της άδειας σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, αφού προηγηθεί σχετική σύσταση συμμόρφωσης μέσα σε ορισμένη εύλογη προθεσμία. Με την ίδια διαδικασία επιβάλλεται η διακοπή μετάδοσης των προγραμμάτων που ο κάτοχος προμηθεύεται από διαχειριστή ή προμηθευτή προγράμματος, εφόσον δεν συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις του άρθρoυ 3 του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση που η έλλειψη των προϋποθέσεων αυτών συντρέχει στο πρόσωπο των μετόχων εφαρμόζονται αναλογικά οι κυρώσεις της παρ. 14 του άρθρου 1 του ν. 2328/1995, αφού προηγηθεί σχετική σύσταση συμμόρφωσης μέσα σε ορισμένη εύλογη προθεσμία. 
 10. 10. Η μη συμμόρφωση των τηλεπικοινωνιακών φορέων στην υποχρέωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται στο τέταρτο άρθρο παρ. 1 του ν. 2246/1994 (ΦΕΚ 172 Α’), όπως ισχύει, ή την κύρωση της ανάκλησης της άδειας τους. Οι κυρώσεις αυτές επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών.