ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 1866 της 06.10.1989 «Ίδρυση Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεοράσεως και παροχή αδειών για την ίδρυση και λειτουργία τηλεοπτικών σταθμών» (Α΄222).

Άρθρο 7 
Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών

  1. 3. Στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών (Ν.Π.Δ.Δ.) και στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών (Ν.Π.Ι.Δ.) ανατίθεται η δημιουργία υποδομής σε πανελλαδική βάση, στο μεν Κ.Ε.Α.Τ. για την κάλυψη των αναγκών εκπαιδεύσεως και πληροφορήσεως των τυφλών μαθητών και φοιτητών, στο δε Π.Σ.Τ. η δημιουργία εθνικού δικτύου υπηρεσιών και μέσων παροχής πληροφορήσεως εγκυκλοπαιδικής μορφώσεως στους 'Ελληνες τυφλούς. Για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος παραχωρείται στους προαναφερόμενους φορείς ετησίως ισόποσα 0,3% των ετησίων ακαθαρίστων εσόδων της ιδιωτικής τηλεοράσεως.

Εκδόθηκε η απόφαση Γενικής Γραμματέως Επικοινωνίας 2734/11.02.2005 «Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 3 του Ν. 1866/1989» (Β΄183), κατωτ. αριθ. 13. Εκδόθηκαν και οι εξής όμοιες αποφάσεις: 25188/2/4280/29.11.2002 και 14676/Ζ/2187/99.