ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 212/1995 «Εθνικό Πρόγραμμα πληροφόρησης και εκπαίδευσης για τους 'Ελληνες τυφλούς» (Α΄112).

Άρθρο 1
 Σύσταση και Συγκρότηση Επιτροπής

 1. 1. Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης Επιτροπή Ελέγχου εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 3 του ν. 1866/1989 που αποτελείται από: 
  1. α. έναν Προϊστάμενο Διεύθυνσης ή Τμήματος της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ή της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης, ως Πρόεδρο, 
  2. β. έναν υπάλληλο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
  3. γ. έναν υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών, 
  4. δ. έναν κοινό εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών (ΠΣΤ), του Κέντρου Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών (ΚΕΑΤ) και της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΕΣΑΕΑ), 
  5. ε. έναν κοινό εκπρόσωπο των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης.
  Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 7 του άρθρου 40 του ν. 4025/2011 (Α΄228).
 2. 2. Τα μέλη της Επιτροπής και ο γραμματέας αυτής με τους αναπληρωτές τους ορίζονται για μία τριετία με απόφαση του εκάστοτε αρμόδιου για την εποπτεία των μέσων μαζικής ενημέρωσης Υπουργού.
 3. Τα μέλη υποδεικνύονται με τους αναπληρωτές τους από τους αρμόδιους Υπουργούς ή τους αντίστοιχους φορείς.
 4. Οι υπό στοιχεία δ` και ε` εκπρόσωποι υποδεικνύονται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που τάσσει με την πρόσκληση του ο Γενικός Γραμματέας Μέσων Ενημέρωσης."
 5. Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.7 του άρθρου 40 του ν. 4025/2011 (Α΄228).
 6. 3. Σε περίπτωση που παρέλθουν άπρακτες οι προθεσμίες αυτές, η Επιτροπή συνεδριάζει νόμιμα χωρίς την παρουσία των εκπροσώπων υπό στοιχεία δ` και ε`. Με τη σύνθεση αυτή η Επιτροπή καθορίζει ποιος εκ των αδειούχων ή των νομίμως λειτουργούντων, κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 7 περίπτωση α` του ν. 3592/2007, τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας του στοιχείου ε` και ποιος εκ των φορέων του στοιχείου δ` της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου θα ορίσει εκπρόσωπο στην Επιτροπή.
 7. 4. Σε περίπτωση αποχώρησης μέλους της Επιτροπής για οποιονδήποτε λόγο, ορίζεται αντικαταστάτης κατά την προβλεπόμενη στις προηγούμενες παραγράφους διαδικασία, για τον υπολειπόμενο χρόνο της θητείας του.
 8. 5. Η θητεία του εκάστοτε Προέδρου και των μελών της Επιτροπής παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι το διορισμό νέων μελών κατά την παράγραφο 2 εδάφιο α` του παρόντος.»
 9. Το άρθρο 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 57 παρ.3 ν. 3979/2011(Α΄138).

Άρθρο 2

 1. 1. Επιτροπή συνεδριάζει νομίμως εφόσον παρίστανται τα υπό στοιχ. α, β και γ της παρ. 1 του προηγουμένου άρθρου μέλης της, τακτικά ή αναπληρωματικά, και αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της.
 2. 2. Ο Πρόεδρος συγκαλεί την Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση μία φορά το μήνα και σε έκτακτη όποτε κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο ή κατόπιν αιτήσεως τουλάχιστον τριών μελών της.
 3. 3. Ο Πρόεδρος, ο Γραμματέας, τα μέλη και οι αναπληρωτές τους λαμβάνουν αποζημίωση, κατά συνεδρίαση, που ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και "Επικρατείας" , σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Το ποσό της αποζημίωσης αναλαμβάνεται από τον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο κατατίθεται το εισφερόμενο από τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ποσό.


Η παράγραφος 3  αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 4 του άρθρου άρθρο 57 του ν.3979/2011(Α΄138)


Η φράση "Πολιτισμού και Τουρισμού" της παρ.3  αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.8 του άρθρου 40 του ν. 4025/2011 (Α΄228).

Άρθρο 3 Γραμματεία
[ Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται μόνιμος υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού με απόφαση του Υπουργού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του Γραμματέα.»]

[Καταργήθηκε  από την παρ. 9 του άρθρου 40 του ν. 4025/2011  (Α΄228).]

Άρθρο 4
Αρμοδιότητες Επιτροπής

Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 1866/1989. Ειδικότερα:

 1. α) Υπολογίζει το ύψος του ποσού που οφείλει να διαθέτει κάθε επιχείρηση ιδιωτικού δικαίου τηλεοπτικού σταθμού κατ` εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 1866/1989, όπως αυτή ισχύει.
 2. β) Συντάσσει πράξεις καταλογισμού με την οποία θέτει προθεσμία καταβολής του παραπάνω ποσού από τις Εταιρείες ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών (υπόχρεους).
 3. γ) Κατανέμει τα ποσά που συγκεντρώνονται κάθε χρόνο στους δικαιούχους (ΠΣΤ, ΚΕΑΤ).
 4. δ) Μεριμνά για την κατάθεση των ποσών αυτών σε ειδικό λογαριασμό καταθέσεων στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
 5. ε) Ελέγχει την τήρηση της προβλεπομένης διαδικασίας σχετικά με τη διάθεση του ποσού με βάση τα υποβαλλόμενα σε αυτήν παραστατικά στοιχεία από τους δικαιούχους (ΠΣΤ και ΚΕΑΤ).

Άρθρο 5
Διαδικασία Υπολογισμού

Το ακριβές ποσόν, το οποίο οφείλει να διαθέτει ετησίως κάθε Εταιρεία ιδιωτικού δικαίου τηλεοπτικού σταθμού, κατ` εφαρμογή του άρθρου 7 παρ. 3 του Ν. 1866/1989, υπολογίζεται από την Επιτροπή σε συνεργασία με τους νόμιμους εκπροσώπους και τους ελεγκτές των οικονομικών χρήσεων των υποχρέων τηλεοπτικών σταθμών.

Ο υπολογισμός αυτός γίνεται με βάση τους δημοσιευόμενους ισολογισμούς κάθε Εταιρείας ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού για τη χρήση του προηγούμενου οικονομικού έτους.

Η διαδικασία αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε 30 ημέρες από τη δημοσίευση των παραπάνω ισολογισμών.

Τα ακριβή ποσά που προκύπτουν από τον υπολογισμό αυτό αναγράφονται σε ειδική έκθεση της Επιτροπής που κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους  φορείς (ΚΕΑΤ και ΠΣΤ).

Άρθρο 6
Τρόπος καταβολής

Η Επιτροπή συντάσσει πράξη καταλογισμού με την οποία επιβάλλει στους υποχρέους να καταβάλλουν τμηματικά σε τρεις τετραμηνιαίες δόσεις το καταλογιζόμενο ποσόν.


Η επιτροπή με απόφασή της μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων ηλεοπτικών σταθμών μπορεί να αυξάνει τις δόσεις και να προβαίνει σε όλους τους αναγκαίους διακανονισμούς για την καταβολή των οφειλομένων ποσών μέσα πάντοτε στο επόμενο έτος από εκείνο της χρήσης την οποία αφορά ο καταλογισμός.

Άρθρο 7
Υλοποίηση Προγράμματος

Τα ποσά της προηγούμενης παραγράφου διατίθενται για την ανάπτυξη και εφαρμογή εθνικού προγράμματος που αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών εκπαίδευσης και πληροφόρησης των τυφλών μαθητών και φοιτητών μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του ΚΕΑΤ, καθώς και στην παροχή γενικοτέρων υπηρεσιών και πληροφόρησης εγκυκλοπαιδικής παιδικής μόρφωσης στους 'Ελληνες τυφλούς από τον ΠΣΤ και ιδίως για την :

 1. α. Διαμόρφωση και οργάνωση χώρων για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του ΠΣΤ και του ΚΕΑΤ. 
 2. β. Οργάνωση και λειτουργία υπηρεσιών κατάλληλα εξοπλισμένων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του ΠΣΤ. 
 3. γ. Ενίσχυση της εκδοτικής δραστηριότητας του ΠΣΤ. 
 4. δ. Προετοιμασία και εισαγωγή ειδικών μεθόδων διδασκαλίας και εκμάθησης της εκπαιδευτικής ύλης σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης με τη συνεργασία του ΚΕΑΤ και των αρμοδίων κρατικών φορέων. 
 5. ε. Εκπόνηση και υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων από τον ΠΣΤ που αποβλέπουν στην ομαλή κοινωνική ένταξη των Ελλήνων τυφλών. 
 6. στ. Ανάπτυξη και οργάνωση υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού. 
 7. ζ. Εκπαίδευση και αξιοποίηση ατόμων με ειδικές γνώσεις στο τομέα της κινητικότητας και στις δεξιότητες της καθημερινής διαβίωσης σε συνεργασία του ΠΣΤ με ευρωπαϊκούς ή διεθνείς φορείς. 
 8. η. Οργάνωση και λειτουργία δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών σε τοπικό και εθνικό επίπεδο για την παροχή πληροφοριών προς τα μέλη του ΠΣΤ και του ΚΕΑΤ αλλά και προς το ευρύτερο κοινό. 
 9. θ. Οργάνωση και λειτουργία δικτύου συλλογής και παροχής πληροφοριών μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων των ΠΣΤ για την συστηματική και επιστημονική παρακολούθηση των εξελίξεων που αφορούν τους τυφλούς σε εθνικό ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 
 10. ι. Ανάπτυξη και οργάνωση Τράπεζας Πληροφοριών και Υπηρεσίας Στατιστικών Στοιχείων μέσα στα πλαίσια δράσης του ΠΣΤ. 

Άρθρο 8
Έλεγχος

 1. 1. Κάθε χρόνο το ΚΕΑΤ και ο ΠΣΤ καταθέτουν στην Επιτροπή πλήρη φάκελο με όλα τα σχετικά παραστατικά στοιχεία προκειμένου αυτή να διαπιστώσει τον τρόπο αξιοποίησης των κονδυλίων που διατέθηκαν στους φορείς αυτούς στο πλαίσιο του παρόντος διατάγματος. Σε περίπτωση που τα προσκομιζόμενα στοιχεία δεν είναι επαρκή προκειμένου η Επιτροπή να προβεί στον απαιτούμενο έλεγχο μπορεί να ζητήσει τον διορισμό ελεγκτών οπό τα Υπουργεία Υγείας και Πρόνοιος και Οικονομικών.
 2. 2. Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών (υπόχρεοι) δεν κατέβαλαν το οφειλόμενο ποσόν η Επιτροπή ζητά από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεοράσεως την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων της Ραδιοτηλεοπτικής Νομοθεσίας.


Οι κυρώσεις αυτές είναι ανεξάρτητες από κάθε άλλη ευθύνη του σταθμού και της αντίστοιχης επιχείρησης.

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στους Υπουργούς Πολιτισμού και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.