ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ και ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. 1686/05.06.2018 «Δωρεάν μετάδοση μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς» (Β΄2037).

Άρθρο 1
Έννοια μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου

Ως μηνύματα κοινωνικού περιεχομένου της παρ. 21 του άρθρου 3 του ν. 2328/1995 (Α’ 159), όπως ισχύει, θεωρούνται όσα πληροφορούν το κοινωνικό σύνολο για θέματα που αφορούν σε:

 1. α. Πρόληψη ασθενειών, ατυχημάτων ή παθήσεων που οφείλονται σε υπερβολική χρήση πάσης φύσεως αγαθών (ναρκωτικών ουσιών, οινοπνευματωδών, καπνού κ.ά.) ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία και σε θέματα υγιεινής διαβίωσης και διατροφής.
 2. β. Προστασία του φυσικού, οικιστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, προστασία του καταναλωτή, ενίσχυση της αιμοδοσίας, προαγωγή της οδικής ασφάλειας, λειτουργία θεσμών δημοκρατικού πολιτεύματος και άλλα συναφή θέματα.
 3. γ. Ανάγκες και απαραίτητα μέτρα προαγωγής της προστασίας, πρόνοιας και διευκόλυνσης των ατόμων με αναπηρία και των ομάδων πληθυσμού που χρήζουν κοινωνικής προστασίας.
 4. δ. Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, της ίσης μεταχείρισης, της καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών, της άρσης των στερεοτύπων λόγω φύλου και εν γένει της άρσης κάθε μορφής διάκρισης λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ασθένειας, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου.

Άρθρο 4
Διάρκεια και χρόνος μετάδοσης κοινωνικών μηνυμάτων

 1. 1. Η διάρκεια της υποχρεωτικής δωρεάν μετάδοσης κάθε μηνύματος κοινωνικού περιεχομένου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα σαράντα (40») δευτερόλεπτα.
 2. 2. Τα μηνύματα κοινωνικού περιεχομένου μεταδίδονται υποχρεωτικά σε ζώνες με υψηλή ή μέση τηλεθέαση ή ακροαματικότητα. Η καθημερινή συνολική διάρκεια των μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου που μεταδίδονται στην ζώνη με την υψηλότερη τηλεθέαση ή ακροαματικότητα δεν μπορεί να είναι μικρότερη από σαράντα (40») τουλάχιστον δευτερόλεπτα.
 3. 3. Σε περίπτωση πληθώρας μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου, η επιλογή καθώς και ο καθορισμός της συγκεκριμένης ημέρας και ζώνης μετάδοσης τους γίνεται κατόπιν κλήρωσης που διενεργείται στην έδρα του μεταδίδοντος σταθμού, με παρουσία των ενδιαφορεμένων, κατά τον ακόλουθο τρόπο:
  1. α. Η κλήρωση διενεργείται μία φορά την εβδομάδα και αφορά το σύνολο του διατιθέμενου χρόνου μετάδοσης της εβδομάδας που ακολουθεί.
  2. β. Σε περίπτωση που ο διαθέσιμος χρόνος δεν επαρκεί για τη μετάδοση όλων των μηνυμάτων, τα υπολειπόμενα μεταδίδονται οπωσδήποτε την επόμενη εβδομάδα με κλήρωση μόνο για την ζώνη μετάδοσής τους.
  3. γ. Μήνυμα κοινωνικού περιεχομένου το οποίο, κατά την πρώτη συμμετοχή του στην κλήρωση, κληρώθηκε σε ζώνη υψηλής τηλεθέασης ή ακροαματικότητας, την επόμενη φορά κλήρωσής του, μεταδίδεται υποχρεωτικά σε ζώνη μέσης τηλεθέασης ή ακροαματικότητας. Το αντίστροφο ισχύει σε περίπτωση πρώτης κλήρωσής του σε ζώνη μέσης τηλεθέασης ή ακροαματικότητας.
 4. 4. Η μετάδοση του μηνύματος κοινωνικού περιεχομένου γίνεται στην αρχή ή στο τέλος της ζώνης διαφημιστικών μηνυμάτων, χωρίς την διακοπή ή την παρεμβολή ετέρων μηνυμάτων και χωρίς την παράλληλη εκπομπή μηνυμάτων που έρχονται σε άμεση αντίθεση με το περιεχόμενο του κοινωνικού μηνύματος.
 5. 5. Τα μηνύματα των Υπουργείων Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Υγείας μεταδίδονται κατά προτεραιότητα και συμμετέχουν στην κλήρωση μόνο για τον προσδιορισμό της ζώνης μετάδοσης τους.

Άρθρο 5
Κυρώσεις

Η άρνηση ή η παράλειψη τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθμού να μεταδίδει μηνύματα κοινωνικού περιεχομένου σύμφωνα με την παρ. 21 του άρθρου 3 του ν. 2328/1995 και την παρούσα απόφαση επισύρει τις προβλεπόμενες από τις παρ. 1 του άρθρου 4 και παρ. 5 του άρθρου 8 του ιδίου νόμου διοικητικές κυρώσεις.