ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Αριθ. 3586/06.12.2018 «Καθορισμός των μέσων, της διαδικασίας καθώς και κάθε άλλου θέματος τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα για την διασφάλιση της πρόσβασης των Ατόμων με Αναπηρία στις υπηρεσίες των παροχών υπηρεσιών μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας» (Β΄5491).

Άρθρο 1
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί:

 1. α) πάροχοι υπηρεσιών μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας: είναι i) οι αδειοδοτημένοι πάροχοι περιεχομένου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης, εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας, ενημερωτικού ή μη προγράμματος, γενικής ή ειδικής στόχευσης, συμπεριλαμβανομένης και της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σύμφωνα με το ν. 4173/2013, όπως ισχύει, ii) οι πάροχοι τηλεοπτικών συνδρομητικών υπηρεσιών, iii) πάροχοι μη γραμμικών υπηρεσιών οπτικο-ακουστικών μέσων (κατά παραγγελία πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων) που παρέχουν υπηρεσίες για την παρακολούθηση προγραμμάτων σε χρονική στιγμή που επιλέγει ο χρήστης, κατόπιν δικού του αιτήματος, από κατάλογο προγραμμάτων που έχει καταρτίσει ο πάροχος υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων σύμφωνα με το στοιχ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 109/2010·
 2. β) Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ): τα άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, ψυχικές ή αισθητηριακές δυσχέρειες, οι οποίες σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια, ιδίως, θεσμικά, περιβαλλοντικά ή εμπόδια κοινωνικής συμπεριφοράς δύναται να παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή των ατόμων αυτών στην κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους·
 3. γ) Τηλεοπτικό πρόγραμμα: Σειρά κινουμένων εικόνων, με ή χωρίς ήχο, που συνιστά μεμονωμένο στοιχείο στο πλαίσιο προγραμματισμού ή καταλόγου, που καθορίζεται από πάροχο υπηρεσιών μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας, της οποίας η μορφή και το περιεχόμενο είναι συγκρίσιμα με τη μορφή και το περιεχόμενο τηλεοπτικής μετάδοσης. Πρόγραμμα συνιστούν ιδίως οι ταινίες μεγάλου μήκους, οι αθλητικές διοργανώσεις, οι σειρές, τα ντοκιμαντέρ, τα παιδικά προγράμματα και τα δραματοποιημένα έργα·
 4. δ) Υπότιτλοι: είναι η γραπτή παράθεση διαλόγων με ευδιάκριτη γραμματοσειρά στην ελληνική γλώσσα που συγχρονίζονται με τους μεταδιδόμενους διάλογους και την πλοκή του προγράμματος. Στον ορισμό αυτό περιλαμβάνονται και οι περιγραφικοί υπότιτλοι που κειμενοποιούν οποιονδήποτε ήχο του προγράμματος πέρα από το διάλογο. Οι υπηρεσίες υποτιτλισμού πρέπει να ακολουθούν το πρότυπο ETSI ΕΝ 300 743.
 5. ε) Ελληνική νοηματική γλώσσα: οπτικο-κινησιακή γλώσσα, αναγνωρισμένη ως ισότιμη με την ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 65 του ν. 4488/2017·
 6. στ) Ακουστική περιγραφή εικόνας: η περιγραφική αφήγηση της εικόνας που εκφωνείται μεταξύ των διαλόγων με στόχο την περιγραφή οπτικών στοιχείων, όπως η εμφάνιση, οι κινήσεις, το σκηνικό και οι εκφράσεις των προσώπων.

Άρθρο 2
Μέσα πρόσβασης των ΑμεΑ στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων

 1. 1. Τα μέσα πρόσβασης των ΑμεΑ στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων είναι ιδίως ο υποτιτλισμός, η χρήση της ελληνικής νοηματικής γλώσσας και της ακουστικής περιγραφής εικόνας.
 2. 2. Η κύρια γλώσσα υποτιτλισμού είναι η ελληνική. Οι υπότιτλοι πρέπει να είναι επιλέξιμοι, να συγχρονίζονται με τους μεταδιδόμενους διάλογους και να εμφανίζονται με έντονη χρωματική αντίθεση (μαύρου άσπρου). Το κείμενο των υποτίτλων δεν ξεπερνά τις δύο σειρές και κάθε σειρά τους 30 χαρακτήρες. Η γραμματοσειρά των υποτίτλων μπορεί να αυξομειώνεται κατόπιν επιλογής του τελικού χρήστη.
 3. 3. Οι παρουσιαστές της ελληνικής νοηματικής γλώσσας επιλέγονται από τους παρόχους περιεχομένου του στοιχ. α του άρθρου 1 μετά από πρόταση της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος.
 4. 4. Η ακουστική περιγραφή εικόνας πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα και είναι διακριτή από τις ομιλίες των προσώπων.

Άρθρο 3
Ελάχιστες προδιαγραφές παροχών υπηρεσιών μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας

 1. 1. Οι αδειοδοτημένοι πάροχοι περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας, περιεχομένου ενημερωτικού ή μη, γενικής ή ειδικής στόχευσης υποχρεούνται ανάλογα με το περιεχόμενο της άδειάς τους να:
  1. α) μεταδίδουν δελτία ειδήσεων στην ελληνική νοηματική γλώσσα με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα διάρκειας τουλάχιστον επτά (7) λεπτών της ώρας ημερησίως μεταξύ των ωρών 17.00 έως 23.00 καθώς και στα κεντρικά δελτία ειδήσεων και καθ' όλη τη διάρκεια αυτών πρέπει να διασφαλίζεται η ροή όλων των εθνικών και διεθνών ειδήσεων με τη μορφή κυλιόμενων τίτλων με χαμηλή ταχύτητα·
  2. β) μεταδίδουν τηλεοπτικό πρόγραμμα περιεχομένου ενημερωτικού ή μη, όπως εκπομπές λόγου, τέχνης, πολιτισμού και θεάτρου, εκπομπές ενημερωτικές, ποικίλης ύλης, ελαφράς ψυχαγωγίας (τηλεπαιχνίδια, θεάματα, εκδηλώσεις κ.λπ.), ελληνικές σειρές, παιδικές εκπομπές, ντοκιμαντέρ, εκπομπές αθλητικού περιεχομένου με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα, τουλάχιστον τέσσερις (4) ώρες την εβδομάδα μεταξύ των ωρών 17.00 έως 23.00.
  Ειδικά οι πάροχοι περιεχομένου μη ενημερωτικού προγράμματος υποχρεούνται να μεταδίδουν τηλεοπτικό πρόγραμμα με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα κατά ποσοστό τουλάχιστον τρία τοις εκατό (3%) του εβδομαδιαίου προγραμματισμού μεταδόσεών τους.
 2. 2. Η ΕΡΤ Α.Ε. ως πάροχος δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4173/2013 υποχρεούται να:
  1. α) μεταδίδει δελτία ειδήσεων στην ελληνική νοηματική γλώσσα με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα διάρκειας τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) λεπτών της ώρας μεταξύ των ωρών 17.00 έως 23.00 ημερησίως καθώς και στα κεντρικά δελτία ειδήσεων και καθ' όλη τη διάρκεια αυτών πρέπει να διασφαλίζεται η ροή όλων των εθνικών και διεθνών ειδήσεων με τη μορφή κυλιόμενων τίτλων με χαμηλή ταχύτητα·
  2. β) μεταδίδει τηλεοπτικό πρόγραμμα περιεχομένου ενημερωτικού ή μη, όπως εκπομπές λόγου, τέχνης, πολιτισμού και θεάτρου, εκπομπές ενημερωτικές, ποικίλης ύλης, ελαφράς ψυχαγωγίας (τηλεπαιχνίδια, θεάματα, εκδηλώσεις κ.λπ.), ελληνικές σειρές, παιδικές εκπομπές, ντοκιμαντέρ, εκπομπές αθλητικού περιεχομένου με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων τουλάχιστον δώδεκα (12) ώρες την εβδομάδα εκ των οποίων δύο (2) ώρες με ακουστική περιγραφή εικόνας μεταξύ των ωρών 17.00 έως 23.00.
 3. 3. Οι πάροχοι τηλεοπτικών συνδρομητικών υπηρεσιών υποχρεούνται να:
  1. α) μεταδίδουν δελτία ειδήσεων στην ελληνική νοηματική γλώσσα με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) λεπτών της ώρας ημερησίως εφόσον στο πρόγραμμά τους περιλαμβάνονται ενημερωτικές εκπομπές καθώς και στα κεντρικά δελτία ειδήσεων και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών πρέπει να διασφαλίζεται η ροή όλων των εθνικών και διεθνών ειδήσεων με τη μορφή κυλιόμενων τίτλων με χαμηλή ταχύτητα·
  2. β) μεταδίδουν εκπομπές μη ενημερωτικού περιεχομένου με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα και ακουστική περιγραφή εικόνας διάρκειας τουλάχιστον μίας (1) ώρας μηνιαίως.
 4. 4. Οι πάροχοι μη γραμμικών υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων οφείλουν να μεταδίδουν περιεχόμενο με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) του καταλόγου τους. Εάν ο κατάλογος επιλογών (menu) που διαθέτουν περιλαμβάνει και δελτία ειδήσεων, στην περίπτωση αυτή το δελτίο που μεταδίδεται στη ελληνική νοηματική γλώσσα με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων περιλαμβάνει τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας και καλύπτει διάρκεια τουλάχιστον δύο (2) πρώτων λεπτών της ώρας.

Άρθρο 4
Δημόσιες ανακοινώσεις

Oι δημόσιες ανακοινώσεις, όπως τα διαγγέλματα του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού, καθώς και οι ανακοινώσεις σε εξαιρετικές ή κρίσιμες περιπτώσεις συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων φυσικών καταστροφών πρέπει να μεταδίδονται στο γενικό κοινό μέσω υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων στην ελληνική νοηματική γλώσσα με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα και σε ένταση μεγαλύτερη της συνήθους ροής του προγράμματος.

Άρθρο 5
Ετήσιες εκθέσεις

Μέσα στο πρώτο δίμηνο κάθε ημερολογιακού έτους οι πάροχοι υπηρεσιών μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας του εδ. α του άρθρου 1 υποβάλλουν στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης έκθεση σχετική με την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας καθώς και αναλυτικές καταστάσεις του μεταδοθέντος κατά το παρελθόν έτος οπτικοακουστικού περιεχομένου καθώς και συγκεντρωτική κατάσταση στην οποία σημειώνεται ο συνολικός χρόνος μετάδοσης ανά κατηγορία προγραμμάτων.

Άρθρο 6
Κυρώσεις

Η παράβαση των διατάξεων της παρούσας σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8 και 29 του π.δ. 109/2010 και τα άρθρα 9 και 12 του ν. 2644/1998 επισύρει τις προβλεπόμενες από τις παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2328/1995 διοικητικές κυρώσεις.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

 Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2019.
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.