ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Αριθ. 2734/2/05 «Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 3 του Ν. 1866/1989» (Β΄183).

Έχοντας υπόψη:

 1. 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 181/1994 (ΦΕΚ 116/Α’/ 7.7.1994) «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών σε Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του».
 2. 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 258/1993 «Περί Οργανισμού της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας Κυβέρνησης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 3. 3. Τις διατάξεις του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α’/ 24.5.2004) «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ».
 4. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 3 του Ν. 1866/1989 «Ίδρυση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και παροχή αδειών για την ίδρυση και λειτουργία τηλεοπτικών σταθμών» (ΦΕΚ Α’/222), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 9 του Ν. 2173/1993 (ΦΕΚ Α’/208).
 5. 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 212/1995 (ΦΕΚ 112/Α’/ 15.6.1995) «Εθνικό Πρόγραμμα πληροφόρησης και εκπαίδευσης για τους Έλληνες τυφλούς».
 6. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α’/14.3.1997) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» και το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 7. 7. Τις διατάξεις του Ν. 3260/2004 «Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης».
 8. 8. Το αριθμ. 1008/28.9.2004 έγγραφο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών περί ορισμού εκπροσώπου του, στη συγκρότηση της εν λόγω Επιτροπής.
 9. 9. Τα αριθμ. Α3/Φ70/71060/8687/17.11.2004 και Α3/ Φ70/ 7554/ 594/2.2.2005 έγγραφα του Υπουργείου Πολιτισμού περί ορισμού εκπροσώπων στην ως άνω Επιτροπή.
 10. 10. Το αριθμ. 1100483/979/Α0006/14.12.2004 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για την υπόδειξη εκπροσώπου στην ως άνω Επιτροπή.
 11. 11. Την απόφαση αριθμ. Υ94/26.5.2004 του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επικοινωνίας και Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης» (ΦΕΚ 153/Γ’/2004), αποφασίζουμε:

Συγκροτούμε Επιτροπή Ελέγχου Εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 3 του Ν. 1866/1989, αποτελούμενη από τους εξής:

 1. Α)
  1. 1. Χρήστο Καϊάφα, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α΄ του Κλάδου ΠΕ1 Διοικητικός, της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, Προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια τη Βαρβάρα Νικάκη, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Α΄ του Κλάδου ΠΕ1 Διοικητικός, της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, Προϊσταμένη του Τμήματος Ραδιοτηλεοπτικών Θεμάτων.
  2. 2. Δήμητρα Αργυρού, μόνιμη υπάλληλο του Υπουργείου Πολιτισμού με βαθμό Α΄ του Κλάδου ΠΕ1, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων ως μέλος, με αναπληρώτρια τη Βασιλική Καραμπέτσου, μόνιμη υπάλληλο του Υπουργείου Πολιτισμού με βαθμό Α΄ του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού.
  3. 3. Θεόδωρο Φλωρόπουλο, υπάλληλο με βαθμό Β΄ του Κλάδου ΠΕ Εφοριακών που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με αναπληρωτή τον Σπύρο Κόκκινο, υπάλληλο με Β΄ βαθμό του Κλάδου ΔΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου.4. Ηλία Μαργιόλα, Πρόεδρο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών (Π.Σ.Τ.) ως μέλος, και αναπληρώτριά του την Ασπασία Τυλιγάδη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Αποκατάστασης Τυφλών.

   Χρέη Γραμματέα θα εκτελεί ο Δημήτριος Μπάλας, μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Α΄ του Κλάδου ΤΕ1 ΔιοικητικόςΛογιστικός (προσωρινός) της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, με αναπληρώτρια τη Ζωή Ψωμιάδου, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Α΄ του Κλάδου ΔΕ1 Διοικητικός της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης.
 2. Β) Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Ν. 1866/1989.Ειδικότερα η Επιτροπή:
  1. α) Υπολογίζει το ύψος του ποσού, που οφείλει να διαθέτει κάθε επιχείρηση ιδιωτικού δικαίου τηλεοπτικού σταθμού, κατ' εφαρμογήν των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Ν. 1866/1989, όπως αυτή ισχύει.
  2. β) Συντάσσει πράξεις καταλογισμού θέτοντας προθεσμία καταβολής του παραπάνω ποσού από τις Εταιρείες ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών (υποχρέους).
  3. γ) Κατανέμει τα ποσά που συγκεντρώνονται κάθε χρόνο στους δικαιούχους (Π.Σ.Τ., Κ.Ε.Α.Τ.).
  4. δ) Μεριμνά για την κατάθεση των ποσών αυτών σε ειδικό λογαριασμό καταθέσεων στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
  5. ε) Ελέγχει την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας σχετικά με τη διάθεση του ποσού με βάση τα υποβαλλόμενα σε αυτήν παραστατικά στοιχεία από τους δικαιούχους (ΠΣΤ και ΚΕΑΤ).
 3. Γ) Η διαδικασία υπολογισμού του ακριβούς ποσού που διατίθεται ετησίως από κάθε εταιρεία ιδιωτικού δικαίου τηλεοπτικού σταθμού, ο τρόπος καταβολής αυτού, η υλοποίηση του προγράμματος εκπαίδευσης και πληροφόρησης των Ελλήνων τυφλών και ο έλεγχος της αξιοποίησης των κονδυλίων που διατίθενται στους δικαιούχους διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 επόμ. του Π.Δ. 212/1995.
 4. Δ) Η Επιτροπή συγκροτείται για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών.
 5. Ε) Σε περίπτωση αποχωρήσεως μέλους της Επιτροπής για οποιονδήποτε λόγο, τούτο αντικαθίσταται για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του.
 6. ΣΤ) Η Επιτροπή συνεδριάζει νομίμως εφόσον παρίστανται τα υπό στοιχ. 1,2 και 3 της παρ. Α΄ μέλη και αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της.

Ο Πρόεδρος συγκαλεί την Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση μία (1) φορά το μήνα και σε έκτακτη, όποτε κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο ή κατόπιν αιτήσεως τουλάχιστον τριών μελών της.

Ο Πρόεδρος, ο Γραμματέας, τα μέλη και οι αναπληρωτές τους, λαμβάνουν αποζημίωση κατά συνεδρίαση, το ποσό της οποίας λαμβάνεται από τον ειδικό Τραπεζικό λογαριασμό, στον οποίο κατατίθεται το εισφερόμενο από τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ποσό.