ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. οικ.60136/1580 της 27.12.2017 «Πρόγραμμα Διερμηνείας εξ αποστάσεως Κωφών και Βαρήκοων Ατόμων.» (Β΄4590).

Άρθρο 1

Την υλοποίηση προγράμματος Διερμηνείας εξ αποστάσεως για Κωφούς και Βαρήκοους (πρόγραμμα).

Άρθρο 2

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη και λειτουργία υπηρεσίας εξ αποστάσεως διερμηνείας για τους κωφούς και βαρήκοους μέσω πολλαπλών τρόπων επικοινωνίας (Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, χειλεανάγνωση, μετατροπή ομιλίας σε γραπτό κείμενο) με τη χρήση νέων και σύγχρονων τεχνολογιών υψηλής ποιότητας.

Άρθρο 3

Υπεύθυνος φορέας υλοποίησης του προγράμματος ορίζεται το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (Ε.Ι.Κ.). Ο φορέας δύναται να αναθέτει με διαδικασίες διαγωνισμού σε άλλους φορείς την εκτέλεση συγκεκριμένων υποέργων ή δράσεων του προγράμματος και να καλύπτει τις ανάγκες σε προσωπικό με σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ακολουθώντας τις διαδικασίες σύναψης σύμβασης του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) ή με πρόσληψη επικουρικού προσωπικού δυνάμει ειδικών διατάξεων.

Άρθρο 4

 1. 1. Για την υλοποίηση του προγράμματος, ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει την υλοποίηση των δράσεων που παρατίθενται ακολούθως:
  1. α) Διαχείριση του προγράμματος,
  2. β) Δημιουργία υποδομής για εξ αποστάσεως διερμηνείας για 6 σταθμούς διερμηνείας στο Ε.Ι.Κ.,
  3. γ) Επιλογή και επιμόρφωση διερμηνέων που θα εργαστούν στο πρόγραμμα,
  4. δ) Πιλοτικό πρόγραμμα λειτουργίας του προγράμματος 2 σταθμοί επί 24 ώρες,
  5. ε) Υλοποίηση προγράμματος 4 σταθμοί 24 ώρες το 24ωρο 365 μέρες το χρόνο,
  6. στ) Επέκταση προγράμματος relay με σταθερούς σταθμούς επικοινωνίας πιλοτικό πρόγραμμα,
  7. ζ) Κατάρτιση νέων διερμηνέων για την υποστήριξη επικοινωνίας με κωφούς και βαρήκοους,
  8. η) Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού (ΕΝΓ),
  9. θ) Αναβάθμιση του λογισμικού με επιπρόσθετες λειτουργίες και αγορά νέου λογισμικού,
  10. ι) Αξιολόγηση και διάχυση αποτελεσμάτων του προγράμματος. Η παρ. 1  του άρθρου 4 τροποποιήθηκε με την κ.υ.α. Δ12Α/ΓΠ/58012/1724/20.02.2020 (Β΄ 550).
 2. 2. Ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται στην τήρηση διακριτού φακέλου με όλα τα στοιχεία οικονομικού και φυσικού αντικειμένου υλοποίησης του προγράμματος καθώς και στην παροχή όλων των εγγράφων, δικαιολογητικών ή στοιχείων εκτέλεσης του προγράμματος στην Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 6 και στις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Άρθρο 5

 1. 1. Για την παρακολούθηση της ορθής υλοποίησης του προγράμματος συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ε.Ι.Κ., από ένα μέλος του Δ.Σ. του Ε.Ι.Κ. και τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 2. 2. Η Επιτροπή Παρακολούθησης είναι υπεύθυνη για τη συστηματική παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος, τη σύνταξη εξαμηνιαίων αναφορών προόδου του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου καθώς και τη σύνταξη της έκθεσης ολοκλήρωσης του προγράμματος. Όλες οι αναφορές υποβάλλονται στο Φορέα Υλοποίησης και στη Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 3. 3. Η Επιτροπή Παρακολούθησης δύναται να διενεργεί τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους στις εγκαταστάσεις που πραγματοποιείται το πρόγραμμα για την επαλήθευση της προόδου υλοποίησής του, σύμφωνα με σχέδιο δράσεων του προγράμματος.
 4. 4. Η Επιτροπή Παρακολούθησης δύναται να συνεπικουρείται στο έργο της από ειδικούς επιστήμονες, εμπειρογνώμονες, ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Άρθρο 6

 1. 1. Για την υλοποίηση του Προγράμματος, χρηματοδοτείται το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών με το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων ογδόντα χιλιάδων (1.280.000) ευρώ.
 2. 2.Η χρηματοδότηση καλύπτει το κόστος υλοποίησης του προγράμματος έως και το 2021 για τις δράσεις που αναλαμβάνει ο Φορέας Υλοποίησης σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.
  1. Διαχείριση του προγράμματος 160,000.00 €
  2. Δημιουργία υποδομής για εξ αποστάσεως διερμηνείας για 6 σταθμούς διερμηνείας στο Ε.Ι.Κ. 51,874.00 €
  3. Επιλογή και επιμόρφωση διερμηνέων που θα εργαστούν στο πρόγραμμα 16,000.00 €
  4. Πιλοτικό πρόγραμμα λειτουργίας του προγράμματος 2 σταθμοί επί 24 ώρες 14,000.00 €
  5. Υλοποίηση προγράμματος 4 σταθμοί 24 ώρες το 24ωρο 365 μέρες το χρόνο 661,000.00 €
  6. Επέκταση προγράμματος relay με σταθερούς σταθμούς επικοινωνίας πιλοτικό πρόγραμμα 155,300.00 €
  7. Κατάρτιση νέων διερμηνέων για την υποστήριξη επικοινωνίας με κωφούς και βαρήκοους (για 20 διερμηνείς) 50,000.00 €
  8. Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού (ΕΝΓ) 10,000.00 €
  9. Αναβάθμιση του λογισμικού με επιπρόσθετες λειτουργίες και αγορά νέου λογισμικού 70,000.00 €
  10. Αξιολόγηση και διάχυση των αποτελεσμάτων 80,000.00 €
  11. Γενικά έξοδα έργου 11,826.00 €
  ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 1.280.000,00€

  Η παρ. 2  του άρθρου 6 τροποποιήθηκε από την κ.υ.α. Δ12Α/ΓΠ/58012/1724/20.02.2020 (Β΄550).

 3. 3. Το συνολικό ποσό για τη χρηματοδότηση του προγράμματος καταβάλλεται εντός του 2017 και κατατίθεται σε λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης της Τραπέζης της Ελλάδος, του Φορέα Υλοποίησης. Η κίνηση του λογαριασμού παρακολουθείται διακριτά από τις υπηρεσίες του Φορέα Υλοποίησης και οι πληρωμές για την υλοποίηση του προγράμματος πρέπει να αποδεικνύονται μέσω της κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού.
 4. 4. Πριν από την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος, ο Φορέας Υλοποίησης καταρτίζει και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο το αναλυτικό σχέδιο δράσεων του προγράμματος, στο οποίο αναλύονται οι επί μέρους ενέργειες, η αντίστοιχη δαπάνη των ενεργειών που βαρύνει τον φορέα και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους.
 5. 5. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβάλλεται τεκμηριωμένο αίτημα στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την έγκριση χρήσης διαθεσίμων από τον τηρούμενο λογαριασμό του προγράμματος στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία επιτρέπεται μετά από απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
 6. 6. Το αναλυτικό σχέδιο δράσεων του προγράμματος και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, δύνανται να επικαιροποιείται από το Φορέα Υλοποίησης ενημερώνοντας τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Οικονομικών.
 7. 7. Οι δαπάνες για την υλοποίηση του προγράμματος και των επί μέρους ενεργειών εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Φορέα Υλοποίησης, στους αντίστοιχους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων και παρακολοθούνται διακριτά.
 8. 8. Εντός έξι (6) μηνών από την ολοκλήρωση του προγράμματος, συντάσσεται έκθεση από την Επιτροπή Παρακολούθησης, με τα απολογιστικά στοιχεία του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου του προγράμματος, προκειμένου να επιστραφούν τυχόν αδιάθετοι πόροι είτε στο τακτικό αποθεματικό είτε σε ειδικό κωδικό του Κρατικού Προϋπολογισμού.