ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ και ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. oικ. 44867/1637 της 18.8.2008 «Λήψη μέτρων για τελικούς χρήστες που είναι Άτομα με Αναπηρίες.» (Β΄1667).

Άρθρο 1 
Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας απόφασης είναι η λήψη μέτρων για τους τελικούς χρήστες, που είναι Άτομα με Αναπηρίες, προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι η πρό-σβαση και η οικονομική προσιτότητα των διαθέσιμων στο κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών τελούν σε αναλογία, με εκείνες, που παρέχονται στους λοιπούς τελικούς χρήστες.

Άρθρο 2 
Ειδικές ρυθμίσεις

 1. 1. Ο πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας οφείλει, στο πλαί¬σιο παροχής των υπηρεσιών Καθολικής Υπηρεσίας, να λαμβάνει υπόψη του τις ανάγκες των Ατόμων με Ανα-πηρίες.
 2. 2. Ο πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας, κατόπιν σχετικής αιτήσεως ενός ευλόγου αριθμού χρηστών, που είναι άτομα κωφά ή έχουν σοβαρά προβλήματα αρθρώσε-ως, εγκαθιστά κοινόχρηστους τηλεκειμενογράφους σε συγκεκριμένο σημείο.
 3. 3. Ο πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας μεριμνά, προκει¬μένου το σύνολο των κοινόχρηστων τηλεφώνων, που θα εγκατασταθούν από αυτόν μετά την έναρξη ισχύ-ος της παρούσης, να είναι διαμορφωμένα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπουν την ανεμπόδιστη πρόσβαση και χρήση από άτομα, που χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο, έχουν κινητικές δυσκολίες, είναι τυφλά και έχουν σοβαρά προβλήματα ακοής. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται με απόφασή της να προσδιορίσει τη μορφή, τους όρους και τις προδιαγραφές λειτουργίας των κοινοχρήστων τηλεφώνων, ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση και αποτε¬λεσματική χρήση τους από τα άτομα με αναπηρίες.
 4. 4. Ο πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας θα παρέχει σε άτομα τυφλά ή άτομα με προβλήματα οράσεως τέτοιου βαθμού, που δεν τους επιτρέπουν να συμβουλευτούν τον τηλεφωνικό κατάλογο, τη δυνατότητα πρόσβασης ατελώς στην υπηρεσία πληροφοριών τηλεφωνικού κα¬ταλόγου. Για τη διευκόλυνση της χρήσης των ονομα-στικών τηλεφωνικών καταλόγων ηλεκτρονικής μορφής από άτομα τυφλά, ο πάροχος. Καθολικής Υπηρεσίας υποχρεούται να καθιστά διαθέσιμους τους ως άνω κα¬ταλόγους στα άτομα αυτά σε μορφή απλού κειμένου χωρίς γραφικά (text only) μέσω CD-ROM, που παρέχεται δωρεάν, καθώς και μέσω της ιστοσελίδας του.
 5. 5. Μετά από αίτηση τους, ο πάροχος Καθολικής Υπη¬ρεσίας παρέχει τερματικό εξοπλισμό για χρήση τηλε-κειμενογράφου ή άλλου ειδικού εξοπλισμού σε τιμές κόστους σε άτομα με δυσκολίες ακοής και όρασης (ανα¬πηρία 67% και άνω). Τυχόν επισκευή καθώς και πιθανή αντικατάσταση ελαττωματικού τερματικού εξοπλισμού, ο οποίος έχει διατεθεί από τον πάροχο Καθολικής Υπη¬ρεσίας κατά τα ανωτέρω, πραγματοποιείται άμεσα από αυτόν, χωρίς χρέωση του συνδρομητή, εκτός αν ο συν-δρομητής έχει αποδεδειγμένα προβεί σε κακή χρήση του τερματικού εξοπλισμού.
 6. 6. Στις κάτωθι κατηγορίες ατόμων προβλέπεται έκ¬πτωση αξίας δεκαοκτώ (18) ευρώ επί της συνολικής μηνιαίας χρέωσης για χρήση υπηρεσιών πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο, προκειμένου να είναι δυνατή η πρόσβαση (στενής ή ευρείας ζώνης) στο Δι-αδίκτυο:
  • • Άτομα με βαριά νοητική υστέρηση, αυτισμό και ψυχώσεις ή πάσχοντα από εγκεφαλική παράλυση, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
  • • Άτομα με βαριά κινητική αναπηρία 67% και άνω ή πάσχοντα εκ τετραπληγίας - παραπληγίας με ποσο¬στό αναπηρίας 67% και άνω ή έχοντα αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό άνω ή κάτω άκρων.
  • • Νεφροπαθείς τελικού σταδίου και άτομα που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου (καρ¬διάς, πνευμόνων, παγκρέατος, ήπατος, νεφρού).
  • • Άτομα τυφλά.
  • • Άτομα κωφά - βαρήκοα.
  • • Αιμορροφιλικοί και πάσχοντες από AIDS.
  • • Χανσενικοί.
  • • Άτομα πάσχοντα από θαλασσαιμία.
  Αρμόδιες για την πιστοποίηση των παραπάνω αναπη¬ριών είναι οι Υγειονομικές Επιτροπές του ν. 3528/2007. Η ως άνω έκπτωση παρέχεται για μία μόνο σύνδεση και ο δικαιούχος της έκπτωσης ή αυτός που κατά νόμο τον εκπροσωπεί δηλώνει στον πάροχο της Καθολικής Υπηρεσίας τον αριθμό της τηλεφωνικής σύνδεσης επί της οποίας θα γίνεται η έκπτωση.
 7. 7. Ο πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας μεριμνά, ώστε τα Άτομα με Αναπηρίες, σε περίπτωση απώλειας της δυνα¬τότητας τηλεφωνικής επικοινωνίας, να έχουν προτεραι¬ότητα, τόσο στη σύνδεση, όσο και στην αποκατάσταση βλαβών στην τηλεφωνική τους σύνδεση.
 8. 8. Ο πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας υποχρεούται να παρέχει σε άτομα τυφλά ή με σοβαρά προβλήματα οράσεως, που δεν τους επιτρέπουν να αναγνώσουν τα στοιχεία που αναφέρονται στους λογαριασμούς, τη δυνατότητα να πληροφορούνται ατελώς το ύψος του τελευταίου λογαριασμού της τηλεφωνικής χρέωσης, καλώντας έναν κωδικό αριθμό επιλογής.
 9. 9. Μετά από αίτηση τους, ο πάροχος Καθολικής Υπη¬ρεσίας υποχρεούται να παρέχει πρόσφορο και οικονο¬μικό εναλλακτικό σχήμα για την παροχή βασικού επιπέ¬δου αναλυτικής χρέωσης σε άτομα τυφλά ή άτομα με προβλήματα οράσεως. Το εν λόγω εναλλακτικό σχήμα, καθώς και η διαδικασία υλοποίησης του, υποβάλλονται προηγουμένως στην Ε.Ε.Τ.Τ. για έγκριση. Το βασικό επί¬πεδο αναλυτικής χρέωσης, για τις ανάγκες της παρού¬σας παραγράφου, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
  • - τον καλούμενο αριθμό,
  • - την ημερομηνία και ώρα κατά την οποία έλαβε χώρα η κλήση και
  • - τη χρέωση της κλήσης.
 10. 10. Για την εξυπηρέτηση ατόμων κωφών και ατόμων με σοβαρά προβλήματα άρθρωσης και ακοής, η δυνα¬τότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης παρέχεται ατελώς και μέσω της υπηρεσίας γραπτών μηνυμάτων (SMS) κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.
 11. 11.0 πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας παρέχει δωρεάν χρόνο τηλεφωνικών συνδιαλέξεων αξίας ίσης με την αξία χιλίων (1.000) λεπτών αστικής χρέωσης μηνιαίως, σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες ατόμων:
  • • Νεφροπαθείς τελικού σταδίου.
  • • Άτομα με βαριά κινητική αναπηρία 67% και άνω ή πάσχοντα εκ τετραπληγίας-παραπληγίας με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ή έχοντα αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό άνω ή κάτω άκρων.
  • • Άτομα με βαριά νοητική υστέρηση, αυτισμό και ψυχώσεις ή πάσχοντα από εγκεφαλική παράλυση, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
  • • Άτομα τυφλά.
  • • Άτομα πάσχοντα από Θαλασσαιμία.
  • • Άτομα που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση συ¬μπαγούς οργάνου (καρδιάς, πνευμόνων, παγκρέατος, ήπατος, νεφρού).
  • • Αιμορροφιλικοί και πάσχοντες από AIDS.
  • • Χανσενικοί.
  Αρμόδιες για την πιστοποίηση των παραπάνω αναπη¬ριών είναι οι Υγειονομικές Επιτροπές του ν. 3528/2007. Η ως άνω έκπτωση παρέχεται για μία μόνο σύνδεση και ο δικαιούχος της έκπτωσης ή αυτός, που κατά νόμο τον εκπροσωπεί, δηλώνει στον πάροχο της Καθολικής Υπηρεσίας τον αριθμό της τηλεφωνικής σύνδεσης επί της οποίας θα γίνει η έκπτωση.
 12. 12. Άτομα με προβλήματα ακοής και ποσοστό ανα¬πηρίας 50% και άνω, τα οποία προσκομίζουν γνωμάτευση των Υγειονομικών Επιτροπών του ν. 3528/2007 δικαιούνται έκπτωσης 50% στην αποστολή και λήψη γραπτών μηνυμάτων μέσω κινητής τηλεφωνίας, η δα¬πάνη των οποίων βαρύνει τον εκάστοτε πάροχο της Καθολικής Υπηρεσίας του τόπου της διαμονής τους. Η ως άνω έκπτωση παρέχεται για μία μόνο σύνδεση και ο δικαιούχος της έκπτωσης ή αυτός, που κατά νόμο τον εκπροσωπεί, δηλώνει στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας τον αριθμό της τηλεφωνικής σύνδεσης επί της οποίας θα γίνει η έκπτωση. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση της πα¬ραπάνω έκπτωσης, καθώς και ο τρόπος διακανονισμού των ποσών της έκπτωσης μεταξύ των παροχών κινητής τηλεφωνίας και του παρόχου της Καθολικής Υπηρεσί¬ας. Την ανωτέρω έκπτωση δικαιούνται και τα ανήλικα άτομα με προβλήματα ακοής και ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, των οποίων η σύνδεση είναι στο όνομα του ενός εκ των δύο γονέων, ή άλλου προσώπου, που έχει την επιμέλεια του ανηλίκου, αφού προσκομίσουν τη σχετική γνωμάτευση αναπηρίας και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, καθώς και οι οικογένειες των ατόμων με νοητική υστέρηση, αυτισμό, ψυχοσω-ματικές και πολλαπλές αναπηρίες, που έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω με βασική προϋπόθεση την προσκόμιση γνωμάτευσης των Υγειονομικών Επιτροπών του ν. 3528/2007.
 13. 13. Σε όλες τις περιπτώσεις, που περιγράφονται στο παρόν άρθρο, ο πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας υπο¬χρεούται να ελέγχει την ακρίβεια των προσκομιζομένων δικαιολογητικών, από τα οποία προκύπτει το δικαίω¬μα των αιτούντων και υποχρεούται να τηρεί σχετικό αρχείο, παρέχοντας στην Ε.Ε.Τ.Τ., εφόσον του ζητηθεί σχετικά, κάθε αναγκαία πληροφορία για τον έλεγχο της παροχής και των όρων παροχής της καθολικής υπηρεσίας.

Άρθρο 3
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.