ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. Π3β/Φ.ΘΕΣΜ./οικ.143575 της 12.12.2006 «Διαδικασία εφαρμογής προγραμμάτων διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα.» (Β΄1808).

Άρθρο 1 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων για την παροχή διερμηνείας στη Νοηματική γλώσσα σε κωφά άτομα για την κάλυψη αναγκών επικοινωνίας αυτών των ατόμων σε δημόσιες, δικαστικές και άλλες αρχές.

Ειδικότερα δαπάνες εφαρμογής των αναφερομένων προγραμμάτων είναι:

 1. α) στέγασης, εξοπλισμού, στελέχωσης και λειτουργίας για υλοποίηση του προγράμματος
 2. β) Δαπάνες επιμόρφωσης διερμηνέων Ελληνικής Νο¬ηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ).

Άρθρο 2 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

 1. 1. Για την υλοποίηση του Προγράμματος ο φορέας υλοποίησης.:
  1. Α) Τηρεί Μητρώο Διερμηνέων Ε.Ν.Γ.
  2. Β) Δημιουργεί υπηρεσία διερμηνέων Ε.Ν.Γ., με γραφεία στην Αθήνα, Θεσ/νίκη και Πάτρα και μελλοντικά όπου κριθεί αναγκαίο.
 2. 2. Η στελέχωση των γραφείων απαιτεί έναν (1) υπάλ¬ληλο της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ Και ένα (1) υπάλληλο της κατηγορίας ΔΕ
 3. 3.
  1. α Δύναται ο υπάλληλος γραφείου να είναι διερμη¬νέας και να αμείβεται με μηνιαίο μισθό. Η αμοιβή τους καθορίζεται με βάση την κλαδική σύμ¬βαση εργασίας όπως αυτή ισχύει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών και τυχόν επιδομάτων π.χ. ξένων γλωσσών, Η/Υ κ.λπ. για τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (κοινωφελή ιδρύματα, οργα¬νισμοί, σωματεία, σύλλογοι, κληροδοτήματα, κ.λπ).
  2. β. Όσον αφορά τους διερμηνείς της Ε.Ν.Γ. για το έτος 2006 οι αμοιβές τους ορίζονται ως εξής:
   Α) Διερμηνείες σε δημόσιες ή ιδιωτικές υπηρεσίες, δικαστήρια, νοσοκομεία, κ.λπ. 25 €/ώρα
   Β) Σάββατο - Κυριακή 30 €/ώρα
   Γ) Αναμονή 3 €/ώρα
   Δ) Σεμινάρια-συνέδρια/εσωτερικού 20/€ και έως 100 €/ημερησίως
   Ε) Σεμινάρια - συνέδρια εξωτερικού  200€/ημερησίως
   ΣΤ) Εκτός έδρας Ως συνέδρια εσωτερικού + λοιπά έξοδα (HOTEL, εισιτήρια, κ.λπ.)

Άρθρο 3 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ο φορέας υλοποίησης υποβάλλει στη Διεύθυνση Προ¬στασίας Ατόμων με Αναπηρία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τα ακόλουθα γενικά δι-καιολογητικά:

 1. 1. Καταστατικό θεωρημένο
 2. 2. Βεβαίωση από το οικείο Πρωτοδικείο ότι το κατα¬στατικό δεν έχει τροποποιηθεί
 3. 3. Πρακτικό εκλογής και συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα ακόλουθα ειδικά δικαιολο¬γητικά για κάθε κατηγορία δαπάνης:
  1. 1. Δαπάνες προσωπικού
  2. 2. Υπεύθυνη δήλωση με τα ονόματα του προσωπικού, τα προσόντα και τη θέση που κατέχουν στο φορέα
  3. 3. Συμβάσεις εργασίας
  4. 4. Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (Δ.Π.Υ) ή Απόδειξη Δα¬πανών αμοιβών διερμηνέων
  5. 5. Δαπάνες στέγασης: Μισθωτήριο Συμβόλαιο 6. Λοιπές δαπάνες εξόδων

Άρθρο 4 
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η επιχορήγηση του φορέα υλοποίησης του προγράμ¬ματος, γίνεται από τον προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Φ.220 ΚΑΕ 2561.