ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. Π3β/Φ.ΘΕΣΜ./οικ.134606 της 22.11.2006 «Ανάθεση εκπόνησης -προγραμμάτων διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα.» (Β΄ 1708).

Αναθέτουμε στην Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων για την παροχή διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα σε κωφά άτομα, για την κάλυψη αναγκών επικοινωνίας αυτών των ατόμων με δημόσιες, δικαστικές και άλλες αρχές.