ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Υπ’Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/606307/429732/7146/3885 της 30.10.2020 « Συμπλήρωση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/346553/247338/5874/3323/27.6.2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αντιτίμου επίσκεψης οργανωμένων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων και μουσείων - Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου» (B΄ 2666), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/591722/12422/31-10-2019 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 3976).» (Β’ 4807).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 αποφασίζουμε:

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/346553/247338/5874/3323/27.6.2019 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 2666), όπως αντικαταστάθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/591722/12422/31-10-2019 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 3976), αντικαθίσταται η περίπτωση ζ) ως εξής:

 «ζ) τα άτομα με αναπηρία και ένας συνοδός αυτών, ο τελευταίος εφόσον οι εν λόγω ανάπηροι έχουν αναπηρία 67% και άνω, ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους και του Πιστοποιητικού Αναπηρίας Ε.Φ.Κ.Α. (απόφασης Κέντρου Πιστοποίησης ΑναπηρίαςΚΕ.Π.Α.) για τους κατοίκους της ημεδαπής ή ανάλογου πιστοποιητικού από αντίστοιχο αρμόδιο φορέα της αλλοδαπής».