ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. Δ.697/35/90 «Τροποποίηση διατάξεων ατελείας που ισχύουν για τους αναπήρους» (Β'190)

'Εχοντας υπόψη: 

 1. α) Τις διατάξεις του Νομ. 490/76 (ΦΕΚ 331 Α) του άρθ. 34 του Νομ. 1731/87 (ΦΕΚ 161 Α) του αρθ. 16 του Νομ. 1798/88 (ΦΕΚ 166 Α) που αφορούν την ατελή εισαγωγή επιβατικών αυτοκινήτων από ορισμένες κατηγορίες αναπήρων.
 2. β) Τις διατάξεις του Α.Ν. 896/37 (ΦΕΚ 395/1939) όπως αυτές ισχύουν μετά το Νομ. 1567/85 (ΦΕΚ 171 Α) που διέπουν το καθεστώς των υποκειμενικών τελωνειακών ατελειών, αποφασίζουμε:

 

'Αρθρο 1

 1. 1. Επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν παραληφθεί ή παραλαμβάνονται ατελώς, με βάση τις διατάξεις ατελείας που έχουν κάθε φορά ισχύουν για τους αναπήρους, μετά την πάροδο 5 ετών από την λήξη του έτους μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκε η ατελής παράδοσή τους, μπορούν ύστερα από άδεια της αρμοδίας τελωνειακής αρχής να μεταβιβαστούν σε άλλο πρόσωπο ή να χρησιμοποιηθούν σε άλλες χρήσεις, χωρίς υποχρέωση καταβολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στο αυτοκίνητο.
 2.  
 3. «2. Οι ανάπηροι, που κατ’ εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου προβαίνουν στη μεταβίβαση ή αλλαγή της χρήσης του αυτοκινήτου τους, δεν μπορούν να παραλάβουν άλλο αυτοκίνητο ατελώς με τις διατάξεις ατελείας που ισχύουν για τους ανάπηρους. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή και οι ανάπηροι μπορούν να παραλάβουν άλλο αυτοκίνητο ατελώς με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για αυτούς, αν η εν λόγω μεταβίβαση ή η αλλαγή της χρήσης του αυτοκινήτου γίνει μετά την πάροδο επτά (7) ετών από την ημερομηνία παραλαβής του και ύστερα από έγκριση της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής»
  1. Η παρ. 2 του άρθρου 1 τροποποιήθηκε ως άνω από την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2443/96,(Α΄ 265), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 2 του ν. 3583/07).
 4.  
 5. (3. Σε περίπτωση κλοπής του αυτοκινήτου οι ανάπηροι δύνανται να το αντικαταστήσουν ατελώς πριν από την πάροδο των επτά (7) ετών από την ημερομηνία ατελούς παραλαβής του μέχρι την ημερομηνία της κλοπής του, με την καταβολή του οφειλόμενου τέλους ταξινόμησης και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τη χορήγηση της απαλλαγής από το φόρο. Σε περίπτωση κλοπής του αυτοκινήτου μετά την πάροδο των επτά (7) ετών από την ημερομηνία παραλαβής του, για την ατελή αντικατάστασή του εφαρμόζονται οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις που ισχύουν για τη χορήγηση της απαλλαγής από το φόρο, χωρίς την καταβολή τέλους ταξινόμησης για το κλαπέν αυτοκίνητο.»
  1. Η παρ. 3 προστέθηκε στο άρθρο 1 με αναρίθμηση της ήδη υπάρχουσας παρ. 3 σε 4 με το αρθ. 65 του ν. 4370/7.3.16, (Α΄37)  
 6.  
 7. 4(3). Η παρ. 1 καλύπτει και τα αυτοκίνητα των αναπήρων που έχουν αποβιώσει μετά την πάροδο της οριζομένης σ'αυτήν προθεσμίας και τα οποία έχουν περιέλθει εκ διαθήκης ή εξ αδιαθέτου στην (ή στον 0 σύζυγο του ανάπηρου, στα τέκνα ή στους γονείς αυτού, εφόσον το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία θανάτου του αναπήρου μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της απόφασης αυτής δεν υπερβαίνει τους 18 μήνες. )
  1. - Η παρ. 3 του άρθρου 1 της με αριθμό Δ. 697/ 35/20.3.1990 (B΄190) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως έχει προστεθεί με το άρθρο 65 του ν. 4370/ 2016 (Α΄ 37) και ισχύει, καθώς και η παράγραφος 4 του άρθρου 1 της ανωτέρω απόφασης, η οποία έχει κυρωθεί με την παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 1884/1990 (Α΄ 81) καταργούνται με την παρ. 3 του αρθ. 65 του ν. 4583/18.12.18, (Α΄212)
  2.  

'Αρθρο 2

 1.  
 1. Τα επιβατικά αυτοκίνητα που εισάγονται ή έχουν εισαχθεί ατελώς, με βάση τις διατάξεις ατελείας που ισχύουν για τους αναπήρους, επιτρέπεται εκτός από τον ίδιο τον ανάπηρο να οδηγούν και ένα ή δύο άλλα πρόσωπα, ύστερα από έγκριση της αρμόδιας τελωνειακής αρχής υπό τον όρο ότι θα επιβαίνει στο αυτοκίνητο ο δικαιούχος της ατέλειας ανάπηρος.
 2. Τα παραπάνω πρόσωπα που πρέπει να έχουν ερασιτεχνική τουλάχιστον άδεια οδήγησης, θα ορίζονται από τον ενδιαφερόμενο ανάπηρο και δεν μπορεί να διαμένουν μακρυά από τον τόπο κατοικίας του αναπήρου.

Η εκδιδόμενη από την τελωνειακή αρχή έγκριση για την οδήγηση του αυτοκινήτου θα χορηγείται στον ανάπηρο και θα κοινοποιείται στην ειδική υπηρεσία τελωνειακών ερευνών (Ε.Υ.Τ.Ε.) και στην υποδιεύθυνση ή τμήμα τροχαίας της περιοχής όπου κατοικεί ο ανάπηρος.

 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.6 του άρθρου 1 του Ν.490/76 (ΦΕΚ 331 Α΄), η οδήγηση του αυτοκινήτου χωρίς να επιβαίνει σ' αυτό ο δικαιούχος ανάπηρος συνιστά απλή τελωνειακή παράβαση, η οποία συνεπάγεται την επιβολή προστίμου 100.000 δραχμών.

"Το παραπάνω πρόστιμο δεν επιβάλλεται, εφόσον η οδήγηση του αυτοκινήτου γίνεται μέσα στα όρια του νομού της μόνιμης κατοικίας του αναπήρου. Εφόσον γίνεται εκτός των ορίων του νομού, πρέπει να αποδεικνύεται ότι οφείλεται σε εξαιρετικές ή επείγουσες περιστάσεις ή έγινε αποκλειστικά και μόνο για λόγους εξυπηρέτησης των άμεσων αναγκών του αναπήρου."

 Το δεύτερο εδάφιο εντός "" τρποποιήθηκε ως άνω απο την παρ.4 του άρθρου 15 του ν.2873/00, (Α΄285)

Το βάρος της απόδειξης φέρουν ο οδηγός του αυτοκινήτου και ο δικαιούχος της ατέλειας ανάπηρος.

(Με την παρ. 4 του άρθρου 24 του Ν. 2948/01, (Α΄242) ορίζεται ότι : "Η αναφερόμενη φράση στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της αριθμ.Δ.697/35/20.3.1990 Απόφασης Υπουργού Οικονομικών (ΑΥΟ), που κυρώθηκε με το ν.1884/1990 (ΦΕΚ 81 Α΄), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του ν.1906/1990 (ΦΕΚ 157 Α΄), «η οποία συνεπάγεται την επιβολή προστίμου 100.000 δραχμών» αντικαθίσταται από τη φράση «η οποία συνεπάγεται την επιβολή προστίμου 293 ευρώ»"). 

 1. Αρμόδια για την επιβολή του παραπάνω προστίμου είναι η τελωνειακή αρχή στην περιφέρεια της οποίας διαπιστώθηκε η παράβαση, η οποία προβαίνει στην έκδοση καταλογιστικής πράξης με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 99 του Τελωνειακού Κώδικα.

  Στην περιοχή του Νομού Αττικής αρμόδια για την επιβολή του προστίμου είναι η Ε.Υ.Τ.Ε.

  Για την καταβολή του προστίμου ευθύνονται αλληλέγγυα και σε ολόκληρο ο δικαιούχος της ατέλειας ανάπηρος και εκείνος που οδηγούσε το αυτοκίνητο, το οποίο μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο προσωρινής συντηρητικής δέσμευσης, με ακινητοποίηση και σφράγιση σε τελωνειακούς ή άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, κατά την κρίση της τελωνειακής αρχής". 

   

   

  Το άρθρο 2 τροποποιήθηκε ως άνω από το άρθρο 9 του ν.1906/90, (Α΄157)

   

  'Αρθρο 3

  (1. Οι διατάξεις περί ατελούς εισαγωγής επιβατικών αυτοκινήτων από ανάπηρους Έλληνες πολίτες δεν εφαρμόζονται, όταν ο ενδιαφερόμενος ανάπηρος, κατά την άσκηση για πρώτη φορά του δικαιώματος του, έχει συμπληρώσει το 70ό έτος της ηλικίας του κατά το χρόνο αποδοχής του οικείου τελωνειακού παραστατικού για τον τελωνισμό του αυτοκινήτου )

   Η παρ. 1 είχε τροποποιηθεί από την παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 3156/03, (Α΄157) - Η παρ. 1 του άρθρου 3 της αριθμ. Δ. 697/35/ 20.3.1990 ΑΥΟ (Β΄ 190) που έχει κυρωθεί με την παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 1884/1990 (Α΄ 81), όπως η παράγραφος αυτή έχει αντικατασταθεί με την παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 3156/ 2003 (Α΄ 157) και ισχύει, καταργείται με την παρ. 3 του αρθ. 18 του ν. 4110/23.1.13, (Α΄17)

  "2. Θετικές γνωματεύσεις των αρμόδιων υγειονομικών επιτροπών, που αφορούν αναπήρους της προηγούμενης παραγράφου, γίνονται δεκτές από τις τελωνειακές αρχές, εφ'όσον η αίτηση του ενδιαφερομένου για εξέταση έχει αποδεδειγμένα κατατεθεί στην αρμοδια για την εξέταση του υγειονομική επιτροπή μέχρι 30-4-1990 και η αποδοχή του τελωνειακού παραστατικού για τον τελωνισμό του αυτοκινήτου γίνει μέχρι 31-12-1990" 

  Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 3 άρθ. 32 Νομ. 1884/1990 (Α'81). 

 

'Αρθρο 4

Η απόφαση μας αυτή που ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να κυρωθεί νομοθετικά. 

Κυρώθηκε και έχει νόμου από τότε που ίσχυσε από την παρ. 2 άρθ. 32 Νομ. 1884/1990 (ΦΕΚ Α'81).