ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. Φ.454/14/275330/68 «Περί ρυθμίσεως της διαδικασίας ασκήσεως των αρμοδιοτήτων των Επιτροπών των άρθρων 14 και 22 του Α.Ν. 1324/1949 και του άρθρου 5 του Ν.Δ. 3056/54 υπό του Υπουργού Εθνικής 'Αμυνας και των Νομαρχών» (Β΄674)

'Εχοντες υπ' όψιν : 

 1. Τας διατάξεις των άρθρων 1,2,3,4,8,10-27 και 99 του Α.Ν. 1324/49 "περί προστασίας και αποκαταστάσεως των αναπήρων πολέμου, οπλιτών και θυμάτων πολέμου" κυρωθέντος δια του Ν. 1487/50, ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως, του άρθρου 5 του Ν.Δ. 3056/54 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Α.Ν. 1324/49" και του άρθρου 8 του Ν. 3200/55 "περί διοικητικής αποκεντρώσεως".
 2. Τα άρθρα 4 παρ.1 και 2 και 11 παρ.1 του Ν.Δ. 4352/64 "περί διατάξεων τινών αφορωσών τους Δημοσίους Υπαλλήλους ως και περί καταργήσεως Συμβουλίων και Επιτροπών των Δημοσίων Υπηρεσιών κλπ.", εν συνδυασμώ προς το υπ' αριθ. 431/1965 Β.Δ/γμα δι' ων κατηργήθησαν αι παρά τω Υπουργείω Εθνικής Αμύνης και ταις Νομαρχίαις του Κράτους Επιτροπαί των άρθρων 14 και 22 του Α.Ν. 1324/49 και του άρθρου 5 του Ν.Δ. 3056/54 και αι αποφασιστικαί αρμοδιότητες αυτών περιήλθον εις τον Υπουργόν Εθνικής Αμύνης.
 3. Το υπ' αριθ. 83/1966 Β.Δ/γμα, δι' ου αι κατά τα ανωτέρω περιελθούσαι εις τον Υπουργόν Εθνικής Αμύνης αρμοδιότητες μετεβιβάσθησαν δια την λοιπήν, πλην της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης Χώραν, εις τους Νομάρχας του Κράτους.
 4. Τας υπ' αριθ. 2075/68 και 2312/68 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
 5. Την ανάγκην προπαρασκευής των υπό εκδίκασιν υποθέσεων προκειμένου να εκδοθή επ' αυτών απόφασις, αποφασίζομεν :

 

'Αρθρο 1

Αι κατά την κειμένην νομοθεσίαν αποφασιστικαί αρμοδιότητες των καταργηθεισών επιτροπών των άρθρων 14 και 22 του Α.Ν. 1324/49 και του άρθρου 5 του Ν.Δ. 3056/1954 εις την περιοχήν της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης ασκούνται υπό του εξ ημών Υπουργού επί της Εθνικής Αμύνης. Αι αυταί ως άνω αρμοδιότητες των εν τη προηγουμένη παραγράφω Επιτροπών εις την λοιπήν Χώραν ασκούνται υπό των Νομαρχών. 

 

 

'Αρθρο 2

 1. Πάσα εν γένει ενέργεια κρινομένη ως αναγκαία προς έκδοσιν αποφάσεων και ιδία η καθ' οιανδήποτε τρόπον (αυτοψία κλπ.) συγκέντρωσις του πραγματικού υλικού, η μελέτη, η εισήγησις και η κατάρτισις των σχεδίων των αποφάσεων εις τας περιπτώσεις του άρθρου 1, γίνεται υπό των κατά τας διατάξεις της εσωτερικής λειτουργίας αρμοδίων οργάνων της Δ/νσεως Αναπήρων/ΓΕΣ και των Νομαρχιών.
 2. Ειδικώς προκειμένου περί υποθέσεων εκδικαζομένων εις δεύτερον βαθμόν υπό του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, συνεπεία αιτήσεως αναθεωρήσεως ή ασκήσεως της υπό του άρθρου 8 του Ν. 3200/55 προβλεπομένης προσφυγής ή αιτήσεως θεραπείας, η κατά την παρ.1 του παρόντος άρθρου προπαρασκευή γίνεται υπό τριμελούς εξ Αξιωματικών Επιτροπής συγκροτουμένης δια διαταγής του ΒΥ/ΓΕΣ και αποτελουμένης εξ ενός Ανωτέρου, ή Ανωτάτου Αξ/κού του Δικαστικού, ενός Αξ/κού του ΓΕΣ και ενός Αξ/κού της Δ/νσεως Αναπήρων του ΓΕΣ.
 3. Εν τη περιπτώσει ταύτη η Δ/νσις Αναπήρων ΓΕΣ και οι Νομάρχαι δύνανται να ζητούν την βοήθειαν προς συγκέντρωσιν του πραγματικού υλικού (π.χ. αυτοψίαν ή συλλογήν άλλων στοιχείων) παρά πάσης Αρχής ή οργάνου υπαγομένου εις την αρμοδιότητα των Υπουργείων Εθνικής Αμύνης, Εσωτερικών και Δημοσίας Τάξεως.

 

'Αρθρο 3

 1. Κατά την εκδίκασιν των υποθέσεων λαμβάνεται υπ' όψιν και η σειρά προτεραιότητος υποβολής των σχετικών αιτήσεων. Πάσαι αι εντός ενός ημερολογιακού μηνός υποβληθείσαι αιτήσεις εκδικάζονται τον επόμενον μήνα, αλλ' ουχί προ της παρελεύσεως 20ημέρου από της υποβολής της τελευταίας.
 2. Αι αφορώσαι την χορήγησιν περιπτέρου, κυλικείου, καφενείου και κουρείου αιτήσεις καταχωρίζονται, άμα τη υποβολή των, εις πίνακας ανηρτημένους εντός των καταστημάτων της Δ/νσεως Αναπήρων/ΓΕΣ και των Νομαρχιών και προσιτούς εις πάντα ενδιαφερόμενον. Οι πίνακες ούτοι περιλαμβάνουν την χρονολογίαν υποβολής της αιτήσεως, το ονοματεπώνυμον και την ιδιότητα του αιτούντος, το είδος της αιτουμένης αποκαταστάσεως και την θέσιν αυτής.
 3. Προκειμένης παραχωρήσεως περιπτέρου, κυλικείου, κουρείου, καφενείου, δια την χορήγησιν του οποίου υπεβλήθησαν πλείονες αιτήσεις, συνεκδικάζονται άπασαι αι προς χορήγησιν τούτου υποβληθείσαι τοιαύται μέχρι του χρόνου της εκδικάσεως.

 

'Αρθρο 4

Τα απαιτούμενα εν γένει μέσα κινήσεως προς εφαρμογήν της παρούσης διατίθενται υπό του ΓΕΣ και των Νομαρχιών. 

 

'Αρθρο 5

Παρά τη Δ/νσει Αναπήρων/ΓΕΣ και ταις Νομαρχίαις τηρούνται βιβλία αποφάσεων, εξ οις καταχωρούνται αύται κατ' αύξοντα αριθμός και χρονολογίαν εκδόσεως. 

'Αρθρο 6

Καταργείται η ισχύς των υπ' αριθ. 

 1. α) Φ.443632/1737564519/20.12.65 (ΦΕΚ 866 Β'),
 2.  
 3. β)Φ.443631/860/659100/65 αποφάσεων του υπουργού Εθνικής Αμύνης, ως αύται τροποποιηθείσαι μεταγενεστέρως, διετηρήθησαν εν ισχύι δυνάμει της υπ' αριθ.
 4. Φ.0903/00/130/6.7.67 κοινής αποφάσεως των Αντιπροέδου Κυβερνήσεως, Υπουργού Εθνικής Αμύνης και Υπουργού Οικονομικών ως και
 5.  
 6. γ) πάσης ετέρας αντικειμένης εις τας διατάξεις της παρούσης ή αναγομένης εις ρυθμιζόμενα υπ' αυτής θέματα.