ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. Φ.443632/1760/564.568/65 «Περί εφαρμογής του άρθρ. 25 του Α.Ν. 1324/1949. »(Β' 863)

'Εχοντες υπ'όψει: 

 1. α/ Τας διατάξεις των άρθρ. 22, 24, 25, 28 και 99 του Α.Ν. 1324/1949 "περί προστασίας και αποκαταστάσεως των αναπήρων πολέμου οπλιτών και θυμάτων πολέμου" κυρωθέντος δια του Νόμ. 1487/50, ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη υπό 1/ του Νόμ. 2805/54, 2/ του Ν.Δ. 3056/54, 3/ του Ν.Δ. 3748/57 και 4/ του Νόμ. 4471/1965.
 2. β/ Το άρθρ. 4 του Ν.Δ. 4352/64 "περί διατάξεών τινων αφορωσών τους Δημοσίους Υπαλλήλους κλπ.".
 3. γ/ Τας υπ'αριθ. 1/Φ.61030/3/2739/815598 από 22.10.1957 (ΦΕΚ 288 Β') και 2/ Φ. 63080/2/559/188157/20.10.1958 αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Αμύνης.
 4. δ/ Την υπ'αριθ. 1337/56 απόφασιν της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, αποφασίζομεν:
  1. 1.
   1. α/ Αι δι'ών παραχωρείται ιδανική μερίς αδείας εκμεταλλεύσεως περιπτέρου Κυλικείου ή Καφενείου, υφισταμένου και λειτουργούντος κατά τον χρόνον της εκδόσεώς των, αποφάσεις των Επιτροπών ή του ασκούντος τας αρμοδιότητας αυτών ετέρου οργάνου, εκτελούνται υπό του αρμοδίου Αστυνομικού Τμήματος κατόπιν της προς τούτο διαταγής της Δ.Α/ΓΕΣ. Αμα τη λήψει της διαταγής το Αστυνομικόν Τμήμα υποχρεούται να καλέση τον μέχρι της αποφάσεως μόνον δικαιούχον του περιπτέρου,Κυλικείου ή Καφενείου και διατάξη τούτον, όπως εντός 5 ημερών καταστήση δυνατήν την συνεγκατάστασιν του δια της αποφάσεως καταστάντος συνδικαιούχου.
   2. β. Εν παρελεύσει απράκτου της προθεσμίας ταύτης το Αστυνομικόν Τμήμα υποχρεούται, αιτήσει του συνδικαιούχου να απαγορεύση την λειτουργίαν του περιπτέρου Κυλικείου ή Καφενείου προβαίνον εις επίθεσιν σφραγίδων.
   3. γ. Αι επιτεθείσαι σφραγίδες αφαιρούνται μόνον κατόπιν διαταγής της Δ.Α./ΓΕΣ, μη δεκτικής ανακλήσεως.
   4. δ. Οι προιστάμενοι των παρ'οίς λειτουργούσιν αναπηρικά κυλικεία Δημοσίων κλπ. Υπηρεσιών, υποχρεούνται όπως συνδράμωσι την Αστυνομικήν Αρχήν εις την ενέργειαν της κατά τ'ανωτέρω εκτελέσεως.
  2. 2.
   1. α/ Κατά την διαδικασίαν της παρ. 1 εκτελούνται και αι διατάσσουσαι το κλείσιμον περιπτέρου κυλικείου ή καφενείου αποφάσεις των Επιτροπών ή ετέρου κατά Νόμον αρμοδίου οργάνου.
  3. 3.
   1. α/ Αι διατάσσουσαι την εκ του μισθίου περιπτέρου, καφενείου ή κυλικείου αποβολήν του μισθωτού εκτελούνται ομοίως κατόπιν διαταγής Δ.Α/ΓΕΣ.
   2. β/ Η Αστυνομική Αρχή άμα τη λήψει της προς τούτο διαταγής καλεί τον αποβαλλόμενον όπως αποδώση εκουσίως το μίσθιον εντός 5νθημέρου προθεσμίας, παρελθούσης δε ταύτης απράκτου αποβάλλει τούτον βιαίως.
   3. γ/ Εν περιπτώσει καθ'ήν ο αποβαλλόμενος αρνείται να παραλάβη τα ίδια αυτού πράγματα ή απουσιάζει κατά τον χρόνον ενεργείας της αποβολής, καίτοι κληθείς προς τούτο ταύτα καταμετρούμενα υπό της Αστυνομικής Αρχής παρουσία δύο μαρτύρων, παραδίδονται προς φύλαξιν εις τον εκμισθωτήν, συντασσομένης εκθέσεως.
   4. δ/ Εάν το μίσθιον ευρεθή κλειστόν κατά τον χρόνον της αποβολής η Αστυνομική Αρχή παραβιάζει τούτο ενεργούσα κατά τα λοιπά ως εν τω προηγουμένω εδαφίω.
   5. ε/ Ουδεμίαν ευθύνην φέρει ο θεματοφύλαξ δια την φυσιολογικήν φθοράν ή μείωσιν της αγοραίας αξίας των παραδοθέντων αυτώ προς φύλαξιν πραγμάτων άτινα υποχρεούται να παραδώση εις τον δικαιούχον επί αποδείξει κατατιθεμένη εις την Αστυνομικήν Αρχήν.
  4. 4. Η διαδικασία της προηγουμένης παραγράφου ακολουθείται και δια την εκτέλεσιν των διατασσουσών ανάκλησιν ή αφαίρεσιν της αδείας εκμεταλλεύσεως περιπτέρου, Κυλικείου ή Καφενείου αποφάσεων. Η παρούσα δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.