ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 44632/3192/601483/62 «Περί λιανικής πωλήσεως σιγαρέττων.» (Β' 15)

Λαβόντες υπ'όψιν: 

  1. α/ Τα άρθρ. 14 παρ. 4 και 99 του Α.Ν. 1324/49 "περί προστασίας και αποκαταστάσεως των αναπήρων πολέμου οπλιτών και θυμάτων πολέμου ως ούτος εκυρώθη υπό του Νόμ. 1487/50 και συνεπληρώθη υπό του Νόμ. 2805/54.
  2. β/ Την υπ'άριθ. 61030/3/3088/652433 από 20.10.1959 προγενεστέραν απόφασιν ημών (ΦΕΚ 386 Β') "περί αδειών λιανικής πωλήσεως σιγαρέττων".
  3. γ/ Σχετικήν εισήγησιν της Δ/νσεως Αναπήρων Γεν.Επιτελ. Στρατού, αποφασίζομεν:

'Αρθρο 1

  1. Ο αριθμός των χορηγητέων αδειών λιανικής πωλήσεως των εν άρθρ. 10 του Α.Ν. 1324/49 αναφερομένων ειδών, καθορίζεται βάσει του εν τη επισήμως ισχυούση εκάστοτε απογραφή αναφερομένου αριθμού των κατοίκων εκάστης πόλεως, κωμοπόλεως κλπ. με συντελεστήν πάντοτε τον διαιρέτην 400.
  2. Εξαιρετικώς και καθ'υπέρβασιν του εν τη προηγουμένη παραγράφω αριθμού αδειών θα χορηγώνται υποχρεωτικώς άδειαι λιανικής πωλήσεως σιγαρέττων εις τα ακραία σημεία (παρυφάς), πανδοχεία και εξοχικά κέντρα πόλεων, κωμοπόλεων ή οικισμών, σταθμούς σιδηροδρόμων ή αυτοκινήτων, κυλικεία αερολιμένων, εφ'όσον η χορήγησις δεν επηρεάζει ουσιωδώς την αποδοτικότητα των πλησίον προεγκατεστημένων αναπηρικών περιπτέρων ή ετέρων αδειών λιανικής πωλήσεως σιγαρέττων, και εις ξενοδοχεία εντός πόλεων ή οικισμών (Μοτέλ) υπό την αυτήν ως άνω προυπόθεσιν, προς εξυπηρέτησιν των εις ταύτα διαμενόντων ή διερχομένων καπνιστών.
  3. Εφεξής αι θέσεις εκμεταλλεύσεως των αδειών λιανικής πωλήσεως σιγαρέττων δέον να κατανέμωνται υπό των οικείων επιτροπών εις ολόκληρον την πόλιν, κωμόπολιν ή χωρίον κατά τρόπον εξυπηρετούντα πάντας τους κατοίκους αυτών, απαγορευομένης της συγκεντρώσεως των αδειούχων εις τα κεντρικά σημεία τούτων. Ειδικώς και προκειμένου μόνον περί αδειούχων εκμεταλλεύσεως νέων περιπτέρων τοποθετουμένων μετ'απόφασιν των οικείων επιτροπών του άρθρ. 22 Α.Ν. 1324/49 εις τας κεντρικάς ζώνας των πόλεων ή κωμοπόλεων επιτρέπεται η χορήγησις αδείας λιανικής πωλήσεως σιγαρέττων κλπ. και εις αυτά.

'Αρθρο 2

 

Αι χορηγηθησόμεναι νέαι άδειαι παρέχονται κατά την κατωτέρω σειράν προτιμήσεως:

  1. α/ Εις αναπήρους και θύματα πολέμου, ών αι αιτήσεις απερρίφθησαν επί τω ότι συνεπληρώθη ο βάσει της απογραφής του πληθυσμού του έτους 1951 προβλεπόμενος αριθμός χορηγητέων αδειών.
  2. β/ Εις αναπήρους και θύματα πολέμου, ών αι αιτήσεις απερρίφθησαν ως εκπρόθεσμοι.
  3. γ/ Εις ιδιώτας επαγγελματίας καπνοπώλας ως ούτοι ορίζονται υπό του άρθρ.10 του Α.Ν. 1324/49 οίτινες δι'οιονδήποτε λόγον δεν έτυχον μέχρι τούδε τοιαύτης αδείας.
  4. δ/ Μη υπαρχόντων των ανωτέρω νομίμων δικαιούχων παρέχονται άδειαι εις λοιπούς αναπήρους και θύματα πολέμου αναπήρους ειρηνικής περιόδου Νόμ. 1370/44(οπλίτας) και εις ιδιώτας επιθυμούντας να ασκήσωσι το επάγγελμα του λιανοπωλητού σιγαρέττων.

'Αρθρο 3

Καταργείται η ισχύς της υπ'αριθ. 61030/3/3088/652433 από 20.10.1959 προγενεστέρας ημών αποφάσεως (ΦΕΚ 386 Β'). 

Η παρούσα δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.