ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. 154/2021 «Παράταση προθεσμιών των υπ' αρ. 13214/ 30-11-2017 (Β' 4268) και 13215/30-11-2017 (Β' 4285) υπουργικών αποφάσεων» (Β΄252).

Έχοντας υπόψη:

 1. 1. Τις διατάξεις:
  1. α) Της παραγράφου 2 του άρθρου 69 του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (Α' 265), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  2. β) Του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και με την σχετική περί Δημοσίων έργων Εθνική Νομοθεσία.
  3. γ) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133).
  4. δ) Της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 «Κύρωση της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α' 83).
  5. ε) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).
  6. στ) Του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α' 138).
  7. ζ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121) και του π.δ. 2/2021 (Α' 2).
  8. η) Της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» (Β' 4899), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. 2. Την υπ' αρ. 24944/20-09-2016 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: «Αναδιάρθρωση των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» (Β' 3066), όπως ισχύει.
 3. 3. Την υπ' αρ. 68/08-01-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ιωάννη Οικονόμου» (Β' 36).
 4. 4. Την υπ' αρ. 13214/30-11-2017 υπουργική απόφαση «Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων» (Β' 4268) (όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αρ. 7888/14-09-2018 (Β' 4178), 355/17-01-2019 (Β' 65) και 3218/25-06-2020 (Β' 2723)υπουργικές αποφάσεις.
 5. 5. Την υπ' αρ. 13215/30-11-2017 υπουργική απόφαση «Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων» (Β' 4285), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 1090/08-02-2019 (Β' 573), τις υπ' αρ. 7281/05-11-2019 (Β'4205) και 4107/31-07-2020 (Β' 3312) υπουργικές αποφάσεις.
 6. 6. Τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19 και την ανάγκη λήψης μέτρων προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.2 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Ιδιωτικού και Δημοσίου χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014-2020, να διασφαλισθεί η απορροφητικότητα της δημόσιας ενίσχυσης κατά τη διαδικασία της υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων και να αποφευχθεί η απώλεια ενωσιακών πόρων.
 7. 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
 8. Άρθρο μόνο

  Οι προθεσμίες που αναφέρονται και αφορούν στους δικαιούχους στις ακόλουθες υπουργικές αποφάσεις:

  1. 1. Στην υπ' αρ. 13214/30-11-2017 υπουργική απόφαση (Β'4268), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα όσον αφορά στα άρθρα:
   1. Άρθρο 12 «Τροποποίηση Τεχνικών Δελτίων Πράξεων»
   2. Άρθρο 14 «Προκαταβολή στον Δικαιούχο»
   3. Άρθρο 15 «Αίτηση πληρωμής Δικαιούχου»
   4. Άρθρο 16 «Διοικητικός έλεγχος επί των αιτήσεων πληρωμής του Δικαιούχου»
   5. Άρθρο 20 «Γενικοί κανόνες για τις πράξεις».
  2. 2. Στην υπ' αρ. 13215/30-11-2017 υπουργική απόφαση (Β'4285), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα όσον αφορά στα άρθρα:
   1. Άρθρο 6 «Όροι επιλεξιμότητας και επιλεξιμότητα δαπανών»: Όροι επιλεξιμότητας σημείο 1ε
   2. Άρθρο 13 «Έλεγχος νομιμότητας σταδίων εξέλιξης δημόσιων συμβάσεων»
   3. Άρθρο 14 «Τροποποίηση νομικής δέσμευσης (πλην έργων που εκτελούνται με δημόσιες συμβάσεις)»
   4. Άρθρο 16 «Προκαταβολή στον Δικαιούχο»
   5. Άρθρο 17 «Αίτηση πληρωμής Δικαιούχου»
   6. Άρθρο 18 «Διοικητικός έλεγχος επί των αιτήσεων πληρωμής του Δικαιούχου»
   7. Άρθρο 22 «Γενικοί κανόνες για τις πράξεις»
   8. Άρθρο 24 «Κυρώσεις»
   9. δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, που ισχύουν στην εκάστοτε Περιφερειακή Ενότητα και έως (2) μήνες από τη λήξη αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές αποφάσεις επιβολής των έκτακτων μέτρων προστασίας.

 

   1. Η ΟΤΔ αφού εξετάσει το αίτημα, εισηγείται προς την ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας την έγκριση ή απόρριψη της παράτασης, με απόφαση της ΕΔΠ, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές αποφάσεις επιβολής των έκτακτων μέτρων προστασίας που ισχύουν στην εκάστοτε Περιφερειακή Ενότητα. Η ΕΥΔ (ΕΠ) εγκρίνει ή απορρίπτει το αίτημα και ενημερώνει σχετικά την ΟΤΔ.

 

  1. Αν κατά τη διάρκεια του παραπάνω διμήνου, ληφθούν εκ νέου έκτακτα μέτρα προστασίας λόγω COVID-19, το υπόλοιπο χρονικό διάστημα που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του διμήνου, θα συνεχίζεται μετά την άρση των συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων.