ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 2920 της 27.6.2001 «Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και άλλες διατάξεις.» (Α΄131).

Άρθρο 15 

1.Ιατροί ειδικευμένοι και οδοντίατροι, καθώς και οι απόφοιτοι όλων των Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας, Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ε. των ειδικοτήτων νοσηλευτών, τεχνολόγων ιατρικών εργαστηρίων, κοινωνικών λειτουργών, φυσικοθεραπευτών, φαρμακοποιών, ψυχολόγων και βιολόγων,«χημικών και βιοχημικών» που πάσχουν από:

Οι ως άνω λέξεις μέσα σε εισαγωγικά προστέθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4368/2016 (Α΄21).

α) ομόζυγο β μεσογειακή αναιμία, ως πολυμεταγγιζόμενα άτομα,

β) δρέπανο και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, με συχνές νοσηλείες ανά έτος για κρίσεις και επιπλοκές από τη νόσο,

γ) συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία), μεταγγιζόμενοι με παράγωγα αίματος,

δ) ενεργό ινοκυστική νόσο, που απαιτεί συχνές νοσηλείες σε παθολογική ή πνευμονολογική κλινική,

ε) αμφοτερόπλευρη νευροαισθητήρια πρακτική κώφωση,

στ) τύφλωση,

ζ. μυοκαρδιοπάθεια 

Η περ. ζ προστέθηκε στην παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3627/2007 (Α΄292). 

«η) τη νόσο του ινσουλινοεξαρτώμενου νεανικού διαβήτη τύπου 1.» 

Η περ. η προστέθηκε στην παρ. 1 με το άρθρο 6ο του ν. 4118/2013 (Α΄32).

«θ) τη νόσο της ατελούς οστεογένεσης,

ι) τη νόσο fabry». 

Οι περ. θ και ι προστέθηκαν στην παρ.1 του άρθρου 15 με την παρ. 1 του άρθρου 131 του ν. 4600/2019 (Α΄43). 

μπορούν να ζητήσουν το διορισμό τους, οι μεν ιατροί και οδοντίατροι σε προσωρινές και προσωποπαγείς θέσεις, όλες δε οι υπόλοιπες ειδικότητες σε προσωποπαγείς θέσεις της ειδικότητάς τους, που συνιστώνται με την απόφαση διορισμού σε οποιοδήποτε νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας του Ε.Σ.Υ. Ο διορισμός των ιατρών και των οδοντιάτρων γίνεται για πενταετή θητεία και με εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από ατομική κρίση του υποψηφίου, από πενταμελές Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής, που αποτελείται από ιατρούς Ε.Σ.Υ. με βαθμό Διευθυντή ή Επιμελητή Α΄ και συνιστάται για συγκεκριμένες κρίσεις, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας 

Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 15, που είχαν τροποποιηθεί με την παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3252/2004 (Α΄132),  τροποποιήθηκαν και πάλι ως άνω με  το άρθρο 29 του ν. 3599/2007 (Α΄176).

Με το άρθρο 3 του ν. 3812/2009 (Α΄234), ορίζεται ότι : «Διατηρούνται σε ισχύ:

α) Οι διατάξεις του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131 Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 29 του ν. 3599/2007 (ΦΕΚ 176 Α΄)»).

Στο τέλος της πενταετίας, ο ιατρός αξιολογείται ατομικά από το παραπάνω Συμβούλιο και σε περίπτωση θετικής κρίσης μονιμοποιείται με το βαθμό Επιμελητή Α΄. Για τον υπολογισμό της πενταετίας λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία, σε έμμισθη θέση ιατρού, στο Δημόσιο, στο Ι.Κ.Α. και στους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Για την κρίση και την αξιολόγηση λαμβάνονται ιδίως υπόψη η επιστημονική συγκρότηση των υποψηφίων, το επιστημονικό έργο τους, η εκπαίδευση και η μετεκπαίδευσή τους, η κλινική εμπειρία τους, κυρίως δε η προσωπική συνέντευξη ενώπιον του Συμβουλίου. Η ασθένεια αποδεικνύεται μόνο με την προσκόμιση ιατρικών πιστοποιητικών, που εκδίδονται από τις μονάδες μεσογειακής αναιμίας ή τα κέντρα αιμορροφιλικών ή τις παθολογικές και πνευμονολογικές κλινικές των κρατικών νοσοκομείων, στα οποία οι ιατροί νοσηλεύονται, μετά από σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. Η ισχύς της διατάξεως αυτής ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2002. 

Με την παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 3204/2003 (Α΄296), ορίζεται ότι : «Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 2920/ 2001 (ΦΕΚ 131 Α΄) εφαρμόζεται και για το διορισμό, σε προσωρινή και προσωποπαγή θέση της ειδικότητάς τους, ειδικευμένων ιατρών, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της ειδίκευσής τους ή κατά το χρόνο της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου υπέστησαν μόνιμες κινητικές αναπηρίες, άνω του 75%, εξαιτίας ή επ' ευκαιρία της υπηρεσίας τους, εφόσον κρίνονται ικανοί, από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή, για την άσκηση των καθηκόντων της ειδικότητάς τους». 

Με το άρθρο 20 του ν. 3730/2008 (Α΄262), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 131 του ν. 4600/2019, ορίζεται ότι : «1. Στη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131 Α΄), όπως αυτή ισχύει, εμπίπτουν και οι ειδικευμένοι ιατροί και οδοντίατροι, στους οποίους έχει γίνει μεταμόσχευση οργάνου, καθώς και πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και από συγγενή ανοσοανεπάρκεια.

«2. Οι ιατροί και οι οδοντίατροι που εμπίπτουν στην παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 2920/2001, μπορούν, ύστερα από υπηρεσία πέντε (5) ετών σε θέση Επιμελητή Α’, να εξελιχθούν και να καταλάβουν προσωποπαγή θέση Διευθυντή του Ε.Σ.Υ., η οποία συνιστάται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.»».

Με την παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 3868/2010 (Α΄129), ορίζεται ότι : «2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 15 του ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εμπίπτουν και οι ιατροί και οδοντίατροι που πάσχουν από κακοήθη νεοπλασματική νόσο και σκλήρυνση κατά πλάκας, με κλινική συμπτωματολογία». 

Με την παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4368/2016 (Α΄21), ορίζεται ότι : «1. Στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 2920/2001 (Α΄131) και στη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 2519/1997 (Α΄165), όπως ισχύουν, εμπίπτουν και οι ειδικευμένοι ιατροί και οδοντίατροι με κινητική αναπηρία – παραπληγία». 

  1. Στο τέλος της παρ. 22 του άρθρου 11 του Ν. 2889/ 2001 “Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας” (ΦΕΚ 37 Α΄) προστίθεται το εξής εδάφιο: “Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται αναλόγως και για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών των ψυχιατρικών μονάδων της χώρας, σε ειδικότητες ψυχιάτρων και παιδοψυχιάτρων, καθώς και για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.).”