ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 395/1993 «'Οροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης από φυσικά ή Ν.Π.Ι.Δ. » (Α΄166).

Εκδόθηκε ο ν. 4554/2018 (άρθρο 60) «Aσφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις» (Α΄130). 

Άρθρο 1

 Ορισμός Κέντρου Αποθεραπείας Αποκατάστασης Κ.Α.Α.

 1. 1.Κέντρο Α-Α είναι η αυτοτελής και ανεξάρτητα Μονάδα στην οποία παρέχονται υπηρεσίες υγείας και νοσηλείας σε ασθενείς εσωτερικούς ή εξωτερικούς οι οποίοι πάσχουν από παθήσεις του μυϊκού, νευρικού, κυκλοφοριακού, ερειστικού, αναπνευστικού συστήματος, καθώς και από νοητική στέρηση χρησιμοποιώντας τα σύγχρονα μέσα και στις μεθόδους της Ιατρικής Αποκατάστασης. 
 2. 2.Στα Κέντρα Α-Α μπορούν να λειτουργήσουν και ξενώνες αποκατάστασης στην περίπτωση που υπάρχουν ασθενείς που χρειάζονται επανέλεγχο ή ειδική εκπαίδευση για την αποκατάστασή τους. 
 3. 3.Τα κέντρα Α-Α μπορούν επιπλέον να περιλαμβάνουν στο σκοπό τους για την επαγγελματική κατάρτιση, ενημέρωση και ψυχαγωγία των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), καθώς και την υλοποίηση σχετικών ακόμα προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. 

Δύνανται και να διενεργούν έρευνες σχετικές με την επαγγελματική και κοινωνική αποκατάσταση των ΑΜΕΑ.

 1. 4.Οι δικαιούχοι της άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας των κέντρων Α-Α μπορούν επίσης, όταν υλοποιούνται με τα κέντρα αυτά προγράμματα κοινωνικής προστασίας με τη συμμετοχή και άλλων νομικών προσώπων υπαγομένων στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να συνιστούν μεταξύ τους Αστική Εταιρεία του άρθρου 741/επ του αστικού Κώδικα καθώς και να συνάπτουν σχετικές συμβάσεις συνεργασίας με άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του ιδίου ή παρεμφερούς σκοπού, καθώς επίσης με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 1. Τα κέντρα Α-Α δύνανται να θέτουν σε λειτουργία παραρτήματα τόσο στο Νομό, όπου λειτουργούν όσο και στους υπόλοιπους Νομούς της Ελλάδας. 

 

Άρθρο 2 

Δικαιούχοι 

 1. 1.Αίτηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Α-Α μπορούν να υποβάλλουν Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού δικαίου. 
 1. Το αυτό φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι δυνατόν να λάβει και περισσότερες από μία άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Α-Α. 

 

Άρθρο 3 

 Μη δικαιούμενοι αδείας 

 1. 1.Δε χορηγείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Α-Α σε όσους έχουν καταδικασθεί για παράβαση των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου ή για παράβαση του Νόμου που αφορά τα ναρκωτικά. 
 2. 2.Προκειμένου για νομικά πρόσωπα και εταιρείες οι παραπάνω προϋποθέσεις ισχύουν για τους νομίμους εκπροσώπους των ή τους διαχειριστές τους. 

 

Άρθρο 4

 Επιτροπή Κέντρων Α-A 

 1. 1.Στην έδρα κάθε Νομαρχίας συνίσταται επιτροπή αποτελούμενη απο τους παρακάτω: 
 1. α. Τον εκάστοτε Δ/ντή Πρόνοιας της Νομαρχίας. 
 2. β. 'Ενα Αρχιτέκτονα ή Πολ. Μηχ/κό ή Μηχανολόγο ή Υγειονολόγο Μηχανικό που υπηρετεί στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας. 
 3. γ. 'Ενα εκπρόσωπο των οικείων Ιατρικών Συλλόγων, τον οποίο ορίζουν τα Διοικητικά Συμβούλια των μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτούς των σχετικών εγγράφων της Νομαρχίας άλλως ορίζονται από το Νομάρχη. 
 1. 'Εργο της επιτροπής είναι: 
 1. α. Η γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Α-Α κατά το άρθρο 7 του παρόντος. 
 2. β. Η επιθεώρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων των υπό ίδρυση Κέντρων Α-Α όταν χρειάζεται για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας. 
 3. γ. Η εποπτεία και ο έλεγχος των Κέντρων Α-Α σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος. 
 4. δ. Η εισήγηση για επιβολή ποινών του άρθρου 19 του παρόντος. 

Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του οικείου Νομάρχη. 

 

Άρθρο 5 

Δευτεροβάθμια Επιτροπή Κέντρων Α-A 

 1. 1.Συνιστάται Δευτεροβάθμια Επιτροπή Κέντρων Α- A στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων, αποτελουμένη από τους: 
 1. α. Γενικό Δ/ντή Πρόνοιας. 
 2. β. 'Ενα εκπρόσωπο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, που ορίζεται από το Δ.Σ. μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την αποστολή των σχετικών εγγράφων, άλλως ορίζεται από το Υ.Π.Υ.Κ.Α. 
 3. γ. Το Δ/ντή της Δ/νσης Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. 
 4. δ. Το Δ/ντή της Δ/νσης ΑΜΕΑ και Ηλικιωμένων. 
 5. ε. Το Δ/ντή της Δ/νσης Παιδικής Προστασίας και 
 6. στ. Το Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών. 
 1. 2.Κατά των αποφάσεων του Νομάρχη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν προσφυγή στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινων. Ασφαλίσεων, εντός 20 ημερών από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της Νομαρχιακής αποφάσεως. 

Ο Υπουργός αποφαίνεται ύστερα από σχετική γνωμοδότηση της Β/θμιας Επιτροπής Κέντρων Α-Α. 

 1. Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων ή του αρμοδίου κατά περίπτωση Υφυπουργού. 

 

Άρθρο 6  

Για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Α-Α απαιτούνται: 

 1. α. 'Αδεια ίδρυσης. 
 2. β. 'Αδεια λειτουργίας. 

 

Άρθρο 7

 Άδεια ίδρυσης Κέντρων Α-A 

 1. Για την εγκατάσταση και λειτουργία Κέντρου Α-Α, απαιτείται άδεια ίδρυσης η οποία χορηγείται μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή της σχετικής αίτησης με τα νόμιμα δικαιολογητικά, με απόφαση του οικείου Νομάρχη, μετά από τη γνώμη της κατά το άρθρο 4 του παρόντος Επιτροπής. 
 1. 2.Η άδεια ίδρυσης Κέντρου Α-Α καθίσταται αυτοδίκαια άκυρη αν μέσα σε μία πενταετία, που μπορεί να παραταθεί για τρία ακόμα χρόνια με απόφαση του οικείου Νομάρχη, δεν έγινε έναρξη λειτουργίας του Κέντρου, ή αν ο δικαιούχος παραιτηθεί έγγραφα από αυτήν. 

 

Άρθρο 8 

 Προϋπόθεση χορήγησης άδειας ίδρυσης Κέντρου Α-A 

Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης Κέντρου Α-Α απαιτούνται κτιριακές εγκαταστάσεις ανάλογα με τις διακρίσεις των Κέντρων του άρθρου 15 του παρόντος και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές ανά κατηγορία Κέντρου του ΥΠΥΚΠΑ, καθώς και τις σχετικές πολεοδομικές διατάξεις που προβλέπονται για την έκδοση οικοδομικής άδειας, όπου απαιτείται. 

 

Άρθρο 9 

 Απαιτούμενες μελέτες 

Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης απαιτούνται οι παρακάτω μελέτες, ανάλογα με τις διακρίσεις των Κέντρων του 'Αρθρου 15 του παρόντος και τις προδιαγραφές λειτουργίας των του ΥΠΥΚΠΑ: 

 1. Πλήρεις μελέτες αρχιτεκτονικών, στατικών και Η/M εγκαταστάσεων που έχουν εκπονηθεί σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις. 
 2. Μελέτη συστήματος αποχέτευσης και διάθεσης τυχόν αποβλήτων του Κέντρου, που προέρχονται από ασθενείς, εργαστήρια, μαγειρεία, διοικητικές και άλλες υπηρεσίες. 

 

Άρθρο 10 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης 

Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης Κέντρου Α-Α θα πρέπει απαραίτητα να κατατίθεται φάκελλος, ο οποίος Θα περιλαμβάνει τα εξής: 

 1. α. Αίτηση
 2. β. Αντίγραφο επικυρωμένο της άδειας οικοδομής του Κτιρίου, κάτοψη και τομή του διατιθεμένου χώρου σε κλίμακα 1:100 ή 1:50 με αναγεγραμμένες όλες τις διαστάσεις. 
 3. γ. Περιγραφή του τρόπου προβλεπομένης οργάνωσης και λειτουργίας του Κέντρου Α-Α. 
 4. δ. Αντίγραφο καταστατικών αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο ή εταιρεία και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που θα αναφέρει τον τίτλο κτήσεως οικοπέδου ή κτιρίων αν πρόκειται για ιδιόκτητο ακίνητο. 
 5. ε. Υπεύθυνη δήλωση για τον προγραμματιζόμενο χρόνο ίδρυσης του Κέντρου Α-Α. 
 6. στ. Κατάλογο του προβλεπομένου ιατρικού και λοιπού προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Κέντρο κατά τις διακρίσεις του άρθρου 15 του παρόντος κατηγορία και ειδικότητα. 
 7. ζ. κατάλογο του προβλεπομένου ιατρικού εξοπλισμού σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε προδιαγραφές του ΥΠ.Υ.Π.Κ.Α.
 8. η. Ενδεικτικό Προϋπολογισμό κόστους ανέγερσης του κτιρίου και των εγκαταστάσεων σε περίπτωση υφισταμένου κτιρίου. 
 9. θ. Γραμμάτιο είσπραξης του Δημοσίου Ταμείου 2.000 ανά κλίνη για τα Κέντρα Α-Α κλειστής Νοσηλείας και γραμμάτιο αξίας δρχ. 50.000 εφ' άπαξ για όλες τις λοιπές κατηγορίες Κέντρων Α-Α του άρθρου 15 του παρόντος. 
 10.  

Άρθρο 11 

 Συμπλήρωση στοιχείων φακέλλου 

Σε περίπτωση που φάκελλος παρουσιάζει ελλείψεις o οικείος Νομάρχης ορίζει εύλογη προθεσμία για τη συμπλήρωσή τους. 

Παρερχομένης απράκτου της προθεσμίας απορρίπτεται η υποβληθείσα αίτηση. 

 

Άρθρο 12 

Άδεια λειτουργίας 

 1. 1.Κέντρο Α-Α, το οποίο έχει λάβει άδεια ίδρυσης πρέπει πριν από την έναρξη λειτουργίας του, να αποκτήσει και άδεια λειτουργίας η οποία χορηγείται από τον οικείο Νομάρχη, μετά γνώμη της επιτροπής του άρθρου 4 του παρόντος. 
 2. 2.Η άδεια λειτουργίας Κέντρου Α-Α χορηγείται μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως. 
 1. Σε περίπτωση λειτουργίας Κέντρου Α-Α χωρίς άδεια λειτουργίας, εκτός των άλλων, ανακαλείται και η τυχόν χορηγηθείσα άδεια ίδρυσης. 

 

Άρθρο 13 

 Δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας 

 1. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά: 
 1. α. Αίτηση για τη χορήγηση της άδειας με την επωνυμία του Κέντρου Α-Α. 
 2. β. Αντίγραφα ποινικού Μητρώου των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος. 
 3. γ. Δήλωση με την οποία θα ορίζεται ο Επιστημονικός Δ/ντής του Κέντρου Α-Α καθώς και αντίγραφο του Ποινικού Μητρώου του. 
 4. δ. Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του Κέντρου Α-Α, προκειμένου για τα Κέντρα Α-Α κλειστής Νοσηλείας. 
 5. ε. Πιστοποιητικό της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη των επιβαλλομένων μέτρων πυρασφάλειας, προκειμένου για τα Κέντρα Α-Α Κλειστής Νοσηλείας, ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του προσώπου που έχει την άδεια ίδρυσης, για την ύπαρξη μέσων πυρόσβεσης για τις λοιπές κατηγορίες Κέντρων Α-Α του άρθρου 15 του παρόντος. 
 6. στ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από τον ιδιοκτήτη ή το νόμιμο εκπρόσωπο του Νομικού Προσώπου που έχει την άδεια ίδρυσης του Κέντρου Α-Α, στην οποία θα βεβαιώνεται άτι έχουν τηρηθεί οι διατάξεις της Νομοθεσίας σχετικά με τις ισχύουσες αρχιτεκτονικές, στατικές, Η/Μ προδιαγραφές του Κέντρου Α-Α καθώς και τις σχετικές πολεοδομικές διατάξεις. 
 1. Στην απόφαση με την οποία Θα χορηγείται η άδεια λειτουργίας πρέπει να αναγράφεται ο συνολικός αριθμός των κλινών, τα εργαστήρια όπου προβλέπονται και ο Επιστημονικός Δ/ντής. 

 

Άρθρο 14 

Επιθεώρηση εγκαταστάσεων 

 1. Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας Κέντρου Α-A διενεργείται επιθεώρηση του κτιρίου και των εγκαταστάσεών του για να διαπιστωθεί αν έχουν τηρηθεί τα αναφερόμενα στην σχετική αίτηση και ιδίως αν τα προβλεπόμενα στα εγκεκριμένα σχέδια ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. 
 2. Η επιθεώρηση γίνεται από την Επιτροπή του άρθρου 4 ή από εξουσιοδοτημένο με αποφασή της μέλος και συντάσσεται Πρακτικό με τις διαπιστώσεις και τις προτάσεις της. 

 

Άρθρο 15 

 Διακρίσεις Κέντρων Α-A 

Τα Κέντρα Α-Α διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες: 

 1. α. Κέντρα Α-Α Κλειστής Νοσηλείας. 
 2. β. Κέντρα Α-Α Ημερήσιας Νοσηλείας. 
 3. γ. Ελάχιστη Μονάδα Ιατρικής Αποκατάστασης. 
 4. δ. Κέντρα Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με ειδικές ανάγκες. 
 1. Α) Κέντρα Α-Α κλειστής Νοσηλείας θεωρούνται όσα παρέχουν υπηρεσίες υγείας και νοσηλείας σε ασθενείς εσωτερικούς και εξωτερικούς που έχουν ανάγκη Φυσικής Αποκατάστασης και πάσχουν από παθήσεις του μυϊκού, νευρικού, κυκλοφοριακού, ερειστικού, αναπνευστικού συστήματος, καθώς και από νοητική υστέρηση και των οποίων Κέντρων οι εσωτερικοί ασθενείς διανυκτερεύουν στις εγκαταστάσεις του. Τα Κέντρα αυτά μπορούν να διαθέτουν και ξενώνες αποκατάστασης για ασθενείς που χρειάζονται επανέλεγχο. 
 2. Β) Κέντρα Α-Α Ημερησίας Νοσηλείας, νοούνται εκείνα τα οποία παρέχουν ιατρικές και λοιπές φροντίδες σε ασθενείς που έχουν ανάγκη Φυσικής Αποκατάστασης και πάσχουν από τις ίδιες παθήσεις με τους ασθενείς του Κλειστού Κέντρου, αλλά χωρίς δυνατότητα διανυκτέρευσης των ασθενών αυτών στις εγκαταστάσεις του. 
 3. Τα Κέντρα της κατηγορίας αυτής μπορούν να συνεργάζονται με Νοσηλευτικά Ιδρύματα του Ν.Δ. 2592/1953, ως και με Κέντρα Α-Α Κλειστής Νοσηλείας. 
 4. Γ) Ελάχιστη Μονάδα Ιατρικής Αποκατάστασης θεωρείται η αυτοτελής Μονάδα η οποία παρέχει ιατρικές και λοιπές φροντίδες σε ασθενείς που έχουν ανάγκη Φυσικής Αποκατάστασης και πάσχουν από παθήσεις του Κινητικού συστήματος (μυϊκού, νευρικού, κυκλοφοριακού, ερειστικού), για την ολοκλήρωση της Αποθεραπείας Αποκατάστασής τους. 
 5. Δ) Κέντρα Διημέρευσης - Ημερήσιας φροντίδας για 'Ατομα με Ειδικές Ανάγκες, νοούνται εκείνα, τα οποία παρέχουν υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας και παραμονής με ανώτατο όριο ημερήσιας λειτουργίας τις 16 ώρες ανάλογα με τις ανάγκες των Α.Μ.Ε.Α. 

(Με το άρθρο 5 του Π.Δ. 383/02, ΦΕΚ-332 Α’, ορίζεται ότι : Το νοσήλιο των Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με ειδικές ανάγκες (κατηγορία δ του άρθρου 15 του Π.Δ/τος 395/93) καθορίζεται ανάλογα με τη διάρκεια του χρόνου παραμονής των ΑμεΑ στα Κέντρα αυτά και τις παροχές σύμφωνα με τις διατάξεις της Π4α/οικ. 4633/29.9.93 (ΦΕΚ 789/Β/93) Υπουργικής Απόφασης, ως κατωτέρω: 

 1. Για παραμονή ημερήσια φροντίδα οκτώ (8) ωρών: 15 ευρώ 
 2. Για παραμονή ημερήσια φροντίδα άνω των οκτώ (8) ωρών: 20 ευρώ. 

Η παραπάνω παροχή χορηγείται από τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 861/79 και μετά από σύναψη σύμβασης με τα παραπάνω Κέντρα»). 

Με την παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 3144/2003 (Α΄111), ορίζεται ότι : «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας και Πρόνοιας, καθορίζεται η διαδικασία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εισαγωγή των ασφαλισμένων των ασφαλιστικών φορέων στα Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης κλειστής και ημερήσιας νοσηλείας του άρθρου 15 του Π.Δ. 395/1993 (ΦΕΚ 166 Α΄)». 

 

Άρθρο 16 

Εποπτεία και έλεγχος των Κέντρων Α-A

 1. 'Ολα τα Κέντρα Α-Α υπάγονται στην εποπτεία και τον έλεγχο του ΥΠ.Υ.Π.Κ.Α. που ασκείται ανάλογα με τις κεντρικές ή περιφερειακές του Υπηρεσίες. 
 2. Η εποπτεία και ο έλεγχος των Κέντρων Α-Α αφορά κυρίως στον τρόπο παροχής των υπηρεσιών υγείας και νοσηλείας στους νοσηλευόμενους, στη διαπίστωση της καλής συντήρησης των ιατρικών και λοιπών μηχανημάτων, στον τρόπο άσκησης του ιατρικού, νοσηλευτικού, επιστημονικού και τυχόν εκπαιδευτικού έργου και γενικά στην τήρηση των νόμων και των διατάξεων για τα Κέντρα Α-Α. 

 

Άρθρο 17 

Διακοπή λειτουργίας και ανάκληση άδειας 

 1. 1.Η λειτουργία των Κέντρων Α-Α διακάπτεται οριστικά και η σχετική άδεια ανακαλείται: 
 1. α. Με αίτηση εκείνου στον οποίο χορηγήθηκε η άδεια. 
 2. β. Σε περίπτωση παρεκκλίσεως του σκοπού τους και γενικά των διατάξεων του άρθρου 1 του παρόντος, ή επίσης και των διατάξεων των άρθρων 2, 3, 12, 

13, 14, 15 και 18 του παρόντος ή σε περίπτωση οιασδήποτε αμετακλήτου ποινής προς τους υπευθύνους για κακή συμπεριφορά προς τους περιθαλπτομένους για πράξεις που συνιστούν πλημμέλημα ή κακούργημα. 

 1. Προσωρινή διακοπή λειτουργίας Κέντρου Α-Α και μέχρι έξι (6) μήνες επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση κτιριακής επέκτασης ή ανακαίνισης μεγάλης εκτάσεως. 
 2. Η προσωρινή και η οριστική διακοπή της λειτουργίας και η ανάκληση της άδειας στην τελευταία περίπτωση γίνεται με απόφαση του Νομάρχη μετά από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 4 του παρόντος. 

 

Άρθρο 18 

 Λειτουργία χωρίς άδεια 

 1. 1.Κέντρα Α-Α που λειτουργούν χωρίς να έχουν λάβει την άδεια λειτουργίας, σφραγίζονται με απόφαση του οικείου Νομάρχη που εκτελείται μέσω της Αστυνομικής Αρχής. 
 2. 2.Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματική ποινή από 1.000.000 μέχρι 5.000.000 δρχ., που εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ χωρίς να αποκλείεται η παράλληλη εφαρμογή των ειδικών διατάξεων του Ποινικού Νόμου. 
 3. 3.Οι αποφάσεις που διατάσσουν το σφράγισμα του Κέντρου Α-Α λόγω μη εφοδιασμού του με άδεια λειτουργίας κοινοποιούνται πάντοτε σε αντίγραφο στην οικεία Εισαγγελική Αρχή. 

 

Άρθρο 19 

 Ποινές 

 1. 1.Οι κάτοχοι άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Α-Α που παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος τιμωρούνται με χρηματική ποινή από 500.000 μέχρι 2.000.000 δρχ. ή οριστική διακοπή της λειτουργίας του Κέντρου Α-Α.
 1. Οι προβλεπόμενες από το άρθρο αυτά ποινές επιβάλλονται με απόφαση του οικείου Νομάρχη μετά γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 4 του παρόντος. 

 

Άρθρο 20 

 Μεταβίβαση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Α-Ε. 

 1. 1.Μεταβίβαση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Α-Α επιτρέπεται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων προς πρόσωπα που απαραίτητα πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται στα άρθρα 2 και 3 του παρόντος. 
 1. Η μεταβίβαση γίνεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Άρθρο 21 

 Αριθμός κλινών 

«Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Α-Α Κλειστής Νοσηλείας χορηγείται για την παροχή υπηρεσιών υγείας και λοιπών φροντίδων αποκατάστασης και σε ότι αφορά τον αριθμό των κλινών ορίζεται ως ελάχιστος συνολικός αριθμός οι δέκα (10) κλίνες». 

Το άρθρο 21 τροποποιήθηκε ως άνω από το το άρθρο 1  του π.δ. 43/2014 (Α΄76).

 

Άρθρο 22 

 Διοικητική Δ/νση του Κέντρου Α-Α. 

 1. 1.Την διοικητική ευθύνη κάθε Κέντρου Α-Α έχει εκείνος στο όνομα του οποίου εκδίδεται η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του Κέντρου Α-Α ή άλλο πρόσωπο που καθορίζεται στη σχετική άδεια του Νομάρχη, ύστερα από υπόδειξη του δικαιούχου της άδειας. 
 2. 2.Ο Διοικητικός Δ/ντής του Κέντρου Α-Α υπόκειται στις απαγορεύσεις και τους περιορισμούς του άρθρου 3 του παρόντος. 
 1. Ο Διοικητικός Δ/ντής είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία του Κέντρου Α-Α. 

 

Άρθρο 23 

 Επιστημονική Δ/νση του Κέντρου Α- Α.

 1. Την επιστημονική Δ/νση του Κέντρου Α-Α έχει Επιστημονικός Δ/ντής που ορίζεται από το δικαιούχο της άδειας ή το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου. 
 2. Ο οριζόμενος Επιστημονικός Δ/ντής του Κέντρου Α-Α παύει να είναι επιστημονικός υπεύθυνος όταν του κοινοποιηθεί σχετικά έγγραφο του Διοικητικού Δ/ντού του Κέντρου ή μετά πάροδο τριάντα (30) ημερών από την υποβολή εκ μέρους του αίτησης απαλλαγής από τα καθήκοντά του, η οποία κοινοποιείται στο Διοικητικά Δ/ντή του Κέντρου με οποιοδήποτε τρόπο. 

Κάθε περίπτωση αντικατάστασης Επιστημονικού Δ/ντή, γνωστοποιείται υποχρεωτικά με μέριμνα του Διοικητικού Δ/ντή στην οικεία Νομαρχία. Ο Διοικητικός Δ/ντής είναι υποχρεωμένος ταυτόχρονα να υποβάλει τα σχετικά δικαιολογητικά στοιχεία, που αφορούν το νέο επιστημονικά υπεύθυνο για την έκδοση της σχετικής απόφασης. 

Η αντικατάσταση του Επιστημονικού Δ/ντή κοινοποιείται και στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο. 

 1. Τα Κέντρα Α-Α μπορούν να συνεργάζονται με ιδιώτες ιατρούς χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις των ασθενών πέρα από αυτές που καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις περί ειδικών νοσηλείων και εξόδων παραμονής στους ξενώνες. 'Ολα τα νοσήλεια και οι πάσης φύσεως αμοιβές για το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών του Κέντρου ή του ξενώνα εισπράττονται αποκλειστικά από τα Κέντρα Α- Α.

Κατ' εξαίρεση με απόφαση του Νομάρχη που εκδίδεται μετά γνώμη του οικείου Ιατρικού Συλλόγου, μπορεί να ορισθεί Επιστημονικός Δ/ντής και ιατρός που είναι εγγεγραμμένος σε άλλο Ιατρικό Σύλλογο. 

 

Άρθρο 24 

Υποχρεώσεις Επιστημονικού Δ/νττη 

 1. Κάθε Επιστημονικός Δ/ντής Κέντρου Α-Α: 
 1. α) Είναι υπεύθυνος για τη διάγνωση και θεραπεία σύμφωνα με τους κανόνες της Επιστήμης των νοσηλευομένων και περιθαλπτομένων ασθενών ή Α.Μ.Ε.Α. που υπάγονται στη δικαιοδοσία του. 
 2. β) Κατανέμει την εργασία στο ιατρικό, παραιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που υπάγεται στη δικαιοδοσία του, συντονίζει τη θεραπεία των σθενών και κανονίζει γενικά την φαρμακευτική και θεραπευτική αγωγή. 
 3. γ) Είναι υπεύθυνος για την ορθή σύνταξη και κανονική τήρηση των ιατρικών Αρχείων και φακέλων των ασθενών, καθώς και για την πληρότητά τους. Τα αρχεία θα πρέπει να τηρούνται για μία 10ετία και να περιέχουν: 
 1. αα) Τα στοιχεία του ασθενούς, την ιδιότητα, την ηλικία, το φύλο και τη διεύθυνσή του. 
 2. ββ) Αντίγραφο των φύλλων νοσηλείας του και την πρωτογενή διάγνωση. 
 3. γγ) Τις εργαστηριακές και τυχόν κλινικές και παρακλινικές εξετάσεις. 
 4. δδ) 'Εκθεση της πορείας της κατάστασης της υγείας του ασθενούς υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο ιατρό. 
 5. εε) Εισιτήριο - Εξιτήριο στα Κέντρα Α- Α Κλειστής Νοσηλείας. 
 1. Κάθε Δ/ντής εργαστηρίου: 
 1. α) Είναι υπεύθυνος για την έρευνα και διάγνωση των παθήσεων των παραπεμπομένων εσωτερικών ασθενών κατά τους κανόνες της Επιστήμης και γενικά για την καλή λειτουργία του Εργαστηρίου. 
 2. β) Είναι υπεύθυνος για την πλήρη και κανονική τήρηση των βιβλίων εργαστηριακών ευρημάτων και των Αρχείων όπου απαιτούνται. 
 1. Κάθε Επιστημονικός Δ/ντής Κέντρου Α-Α, τμήματος ή εργαστηρίου έχει επιπλέον τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. 

 

Άρθρο 25 

 Υποχρεώσεις ιατρών και λοιπού Προσωπικού. 

Οι υποχρεώσεις των ιατρών, του νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού του Κέντρου Α-Α καθορίζονται απά τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του. 

 

Άρθρο 26 

 Προσόντα Επιστημονικού Δ/ντή. 

«Επιστημονικός Διευθυντής του Κέντρου Α-Α ορίζεται Ιατρός με ειδικότητα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης ή σε περίπτωση ειδικού προσανατολισμού του Κέντρου Ιατρός της αντίστοιχης ειδικότητας που έχει τα εξής προσόντα:

 1. α) Άδεια ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωση αναγγελίας ασκήσεως αυτού.
 2. β) Τίτλο ειδικότητας.
 3. γ) Πιστοποιητικό εγγραφής σε Ιατρικό Σύλλογο».

  Το άρθρο 26 τροποποιήθηκε ως άνω από το άρθρο 1 του π.δ. 43/2014 (Α΄76).

 

Άρθρο 27 

 Κωλύματα Επιστημονικού Διευθυντή 

Δεν μπορούν να οριστούν Επιστημονικοί Δ/ντές Κέντρου Α-Α: 

 1. α. 'Οσοι εμπίπτουν στις υποχρεώσεις του άρθρου 3 του παρόντος. 
 2. β. 'Οσοι έχουν καταδικασθεί σε στέρηση της άδειας άσκησης της Ιατρικής από τα Πειθαρχικά Συμβούλια των Ιατρικών Συλλόγων ή τα Τακτικά Δικαστήρια. 

 

΄Άρθρο 28 

 Έκπτωση Επιστημονικών Δ/ντών 

Επιστημονικοί Δ/ντές Κέντρων Α-Α εκπίπτουν αυτοδίκαια από τη θέση τους εφόσον αρθεί τελεσίδικα η άδεια άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος ή καταδικασθούν αμετάκλητα για παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 27 του παρόντος. 

 

Άρθρο 29 

 Άδεια λειτουργίας Εργαστηρίων 

Η ειδική άδεια λειτουργίας εργαστηρίων του Κέντρου Α-Α Κλειστής Νοσηλείας, όποτε αυτή απαιτείται, χορηγείται στο όνομα του φυσικού ή νομικού προσώπου, το οποίο πρόκειται να τύχει της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Κέντρου Α-Α και εφόσον συντρέχουν και στην περίπτωση αυτή οι νόμιμες προϋποθέσεις. 

Επιστημονικός υπεύθυνος του Εργαστηρίου ορίζεται ιατρός της αντίστοιχης ειδικότητας. 

 

Άρθρο 30

 1. Κάθε Κέντρο Α-Α πρέπει να πληροί τους γενικούς όρους καθαριότητας, υγιεινής και περιβάλλοντος, όπως αυτοί προβλέπονται κάθε φορά από τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. 
 2. Σε οποιαδήποτε επωνυμία Κέντρου Α-Α πρέπει να προτάσσεται εμφανώς ο τίτλος που έχει λάβει το Κέντρο βάσει των διακρίσεων του άρθρου 15 του παρόντος. 

 

Άρθρο 31 

 Απαγορεύσεις 

Για κάθε Κέντρο Α-Α Κλειστής Νοσηλείας απαγορεύονται: 

 1. α) Η μεταφορά, μετατροπή, αύξηση, ανακατανομή ή μείωση γενικώς των κλινών χωρίς προηγούμενη άδεια του οικείου Νομάρχη, που εκδίδεται μετά γνώμη της επιτροπής του άρθρου 4 του παρόντος. 
 2. β) Η ανάπτυξη Ψυχιατρικού Τμήματος ή τμήματος Ειδικών Λοιμώξεων. 
 3. γ) Η συστέγαση με άλλες Ιδιωτικές Κλινικές που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 247/1991 "όροι - προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση Ιδιωτικής Κλινικής". 
 4. δ) Η διακοπή της λειτουργίας του Κέντρου χωρίς προηγούμενη άδεια κατά τους όρους του άρθρου 17. 

Άρθρο 32 

 Μεταβατικές Διατάξεις 

Λειτουργούντα κατά τη δημοσίευση του παρόντος πάσης φύσεως Κέντρα που παρέχουν υπηρεσίες όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 10 του Ν. 2072/92 και το παρόν υποχρεούνται εντός διετίας από της ισχύος του παρόντος να λάβουν άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας Κέντρου Α-Α σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ. άλλως διατάσσεται η οριστική διακοπή της λειτουργίας τους με απόφαση του οικείου Νομάρχη. 

 

Άρθρο 33 

 Καταργούμενες διατάξεις 

Κάθε διάταξη αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος καταργείται. 

 

Άρθρο 34

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.