ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 93/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄39 και διόρθωση σφάλματος Α΄63/27.04.1993).

Άρθρο Μόνο 

Διατήρηση αρμοδιοτήτων από τον Υπουργό Υγείας, Προν. και Κοιν. Ασφαλίσεων. 

Διατηρούνται, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.2026/1992, από τον Υπουργό Υγείας, Προν. και Κοιν.Ασφ. οι κατά τις ισχύουσες διατάξεις αρμοδιότητες σε αντικείμενα του Υπουργ.Υγείας, Προν. και Κοιν. Ασφαλ. ως εξής: 

5.Υπαγωγή ελέγχου των συγγενών αιμολυτικών αναιμιών στην αρμοδιότητα των Κέντρων, Σταθμών και Υπηρεσςιών Αιμοδοσίας, άρθρο 4 του Ν. 1036/80 (ΦΕΚ 66/80 Α'). 

 

10.Οι, κατά τις διατάξεις του Ν. 1820/88 (ΦΕΚ 261/88 Α') Υπουργικές αποφάσεις για την κατάρτιση κανονισμού Αιμοδοσία, ρύθμισης τρόπου λειτουργίας της Επιτροπής του Εθνικού κέντρου Αιμοδοσίας. 

11.Χορήγηση αδειών 'Ιδρυσης και λειτουργίας Κέντρων και Σταθμών Αιμοδοσίας ή Νοσοκομειακής Υπηρεσίας Αιμοδοσίας, μετά από γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Αιμοδοσίας άρθρο 1 του Β.Δ/τος 772/61 (ΦΕΚ 198/61Α'). 

 1. Έγκριση εφαρμογής προγραμμάτων παροχής περίθαλψης σε ομάδες πληθυσμού με ειδικά προβλήματα, άρθρο 23 του Ν. 1076/80 (ΦΕΚ 224/80 Α'). 
 2. Οι κατά τις διατάξεις των άρθρων 1,2,3,4,5,6,7,8,13 του Ν.Δ/τος 104/73 (ΦΕΚ 177/73 Α') της παρ. 3 του άρθρου 92, των παρ.1,3 και 7 του άρθρου 93, της παρ.2 του άρθρου 98 και της παρ.2 του άρθρου 101, Ν.2071/92 (ΦΕΚ 123Α') όπως ισχύουν σήμερα, προβλεπόμενες Υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες ρυθμίζονται τα θέματα ψυχικής υγείας και περίθαλψης των ψυχικώς πασχόντων. 
 3. Αποφάσεις άδειας Πανελληνίων εράνων Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και Αντικαρκινικού, άρθρο 6 παρ.2 Ν. 5101/31 (ΦΕΚ 238/31 τ.Α'). 
 4. Καθορισμός του ύψους, των προϋποθέσεων, του τρόπου και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας καταβολής δαπάνης σε ξενοδόχους ή ιδιοκτήτες άλλων χώρων, που προκύπτει λόγω προσωρινής εγκατάστασης και διατροφής θεομηνιοπλήκτων οικογενειών ή μεμονωμένων ατόμων άρθρο 4 Ν. 776/78 (ΦΕΚ 68/78 τ.Α'). 
 5. Έκδοση αποφάσεων διάθεσης σκηνικού υλικού για περίθαλψη θεομηνιοπλήκτων και πυροπαθών Β.Δ. 972/66 (ΦΕΚ 265/66 τ.Α') και σχεδίων Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΣΕΑ). 
 6. Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Επιχειρήσεων περίθαλψης Ηλικιωμένων και Αναπήρων, προϋποθέσεις δικαιολογητικά, εποπτεία και στελέχωση, άρθρα 1,4,6 και 9 ΝΔ. 1118/72 (ΦΕΚ 29 Α') και Π.Δ. 692/79 (ΦΕΚ 204/79 Α'). 
 7. Καθορισμός προϋποθέσεων άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Οίκων Ευγηρίας και Θεραπευτηρίων Χρόνιων Παθήσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, παρ.1 άρθρο 7 ΝΔ. 162/73 (ΦΕΚ 227 Α') και Ν.Δ. 631/74 (ΦΕΚ 271 Α'0. 
 8. Η διάθεση των εν γένει πιστώσεων των παρά της Τραπέζης της Ελλάδος και Εθνικής Κτηματικής Τραπέζης της Ελλάδος (Ε.Κ.Τ.Ε) τηρουμένων Λογαριασμών υπό τους τίτλους αντιστοίχως "Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών-Λογαριασμός Αποκατάστασης Αστών προσφύγων", "Λογαριασμός Λαϊκής Στέγης" και των δια την αποκατάσταση προσφύγων αρμοδιότητος Ηνωμένων Εθνών ετέρων ειδικών λογαρισμών, "Λογαριασμός για προγράμματα ατόμων με ειδικές ανάγκες", ως και η εκτέλεσις των δαπανών, άρθρ.4 του ΝΔ. 944/71 (ΦΕΚ 149/71 τ.Α'), άρθρ. 50 Ν. 2082/92 (ΦΕΚ 158/Α).
 9. Καθορισμός λεπτομερειών για την αναγνώριση της δαπάνης περίθαλψης σε Ιδρύματα Χρόνιων Παθήσεων για τα παιδιά υπαλλήλων του Δημοσίου της απρ.3 του άρθρου 133 του Ν.2071/92 (ΦΕΚ 123/92 τ.Α'). 
 10. Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη σύναψη συμβάσεων του Υπουργείου ή των Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. αρμοδιότητός του, για κοινωνική προστασία ατόμων που έχουν ανάγκη, με ιδιωτικούς φορείς ή επιχειρήσεις της παρ.2 του άρθρου 136 του Ν.2071/92 (ΦΕΚ 123/92 τ.Α'). 
 11. Καθορισμός προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης, διημέρευσης των ξενώνων, εξοπλισμού αυτών, καθώς και του αναγκαίου προσωπικού των απαραίτητων χώρων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, του άρθρου 10, του Ν.2072/92 (ΦΕΚ 125/92 τ.Α'). 
 12. Καθορισμός όρων λειτουργίας, στελέχωσης των Κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης που προήλθαν από τη μετονομασία και μετασχηματισμό των Θεραπευτηρίων Χρόνιων Παθήσεων και Οίκων Ευγηρίας, της απρ.3 του άρθρου 14, του Ν.2072/92 (ΦΕΚ 125/92 τ.Α'). 
 13. Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων, περιορισμών διαδικασίας παροχής, δικαιωμάτων και ποσοστό συμμετοχής χορήγησης, δελτίων κίνησης ατόμων με ειδικές ανάγκες, του άρθρου 25, του Ν. 2072/92 (ΦΕΚ 125/92 τ.Α').
 14. Καθορισμός διαδικασίας, τρόπου, φορέων και λοιπών λεπτομερειών για τη μεταφορά βαρέων ασθενών, της παρ.2 του άρθρου 31, του Ν.2072/92 (ΦΕΚ 125/92 τ.Α'). 
 15. Καθορισμός λεπτομερειών για τη χορήγηση προνοιακών επιδομάτων στην οικογένεια που συνοικούν και επιδοτούνται δύο τουλάχιστον άτομα με ειδικές ανάγκες, του άρθρου 32, του Ν.2072/92 (ΦΕΚ 125/92 τ.Α'). 
 16. Καθορισμός Κτιριακών Προδιαγραφών και εξοπλισμού Παιδικών, Βρεφονηπιακών και Βρεφικών Σταθμών ως και φορέων για την ημερήσια δημιουργική απασχόληση νηπίων και βρεφών με ειδικές ανάγκες, άρθρα 18 και 8 Ν. 2082/92 (ΦΕΚ. 158 Α'). 
 17. Ο καθορισμός πίνακα αναπηριών ΙΚΑ και η σύσταση ειδικών επιτροπών ελέγχου αναπηριών ('Αρθρο 27 ν.1902/90, Άρθρο 31 ν.1759/1988). 
 18. Σύσταση Ειδικών Επιτροπών ελέγχου αναπηρειών. ('Αρθρο 31 Ν.1759/88).
 19. Ο καθορισμός τιμολογίου νοσηλειών τροφείου για τα δυσπροσάρμοστα παιδιά των ασφαλισμένων των ασφαλιστικών οργανισμών. ('Αρ.22 Ν.997/79).
 20. Η αγορά-μίσθωση οικημάτων για θεραπευτήρια χρόνιων παθήσεων στα οποία περιθάλπονται ασφαλισμένοι του ΟΓΑ ('Αρθρο 13, Ν.1140/1981, ΦΕΚ 68Α').