ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Δ23/οικ.25930/2011 της 09.06.2016 «Σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.» (Β΄1652).

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/21-2-2016) με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 17 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/4-4-2005).
 2. Το άρθρο 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α 98) όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
 3. Τις διατάξεις του Ν. 2345/1995 (ΦΕΚ 213/τ. A/ 12-10-1995) «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις».
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/τ.Α΄/4.04.2005)
 5. Τις διατάξεις του Ν.2646/1998 (ΦΕΚ 236/τ. A΄/ 20-10-1998) «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 και 2 του Ν.3106/2003 (ΦΕΚ 30/τ.Α΄/10-2-2003), «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις»
 7. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4109/2013 (ΦΕΚ 16/ τ.Α΄/23.01.2013)
 8. Την υπ' αριθμ. 19253/2002 (ΦΕΚ 248/Β΄/28-2-2002), «Χρηματοδότηση Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων».
 9. Τις διατάξεις του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41/τ.Α΄/ 1-3-2012), αρ. 9, παρ. 29 και αρ. 30, παρ. 1)
 10. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/ 28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
 11. Τις διατάξεις του Π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/τ. Α'/ 21-6-2012) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών»
 12. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2014 (ΦΕΚ 180 τ.Α΄/ 29-08-2014) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».
 13. Τις διατάξεις του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/τ. Α΄/ 27-01-2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
 14. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τ. Α΄/ 23-09-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 15. Τις διατάξεις της αριθμ. Υ29/8-10-2015 (ΦΕΚ 2168/ τ. Β΄/9-10-2015) απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Γεώργιο Χουλιαράκη».
 16. Τις διατάξεις της αριθμ. 36166/14-10-2015 (ΦΕΚ 2252/ τ. Β΄/2015) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότηση, Ιωάννη Μπαλάφα».
 17. Την υπ’ αρ. Υ28/9-10-2015 (ΦΕΚ 2168/τ.Β/9-10-2015) απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου».
 18. Το αριθμ. Δ22/ΔΥ/17-5-2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Οικογένειας.
 19. Το αριθμ. Δ24α/ΔΥ/18-5-2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Α.Μ.Ε.Α.
 20. Την υπουργική απόφαση με αρ. 105755/2015 (ΦΕΚ Β΄ 2222/15-10-2015) με την οποία ανατίθενται οι αρμοδιότητες στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
 21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού

 

Άρθρο 1

Προοίμιο

Με τις Προγραμματικές Συμβάσεις επιδιώκεται ιδίως ο συντονισμός δράσης, λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών και η αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε κοινούς τομείς αρμοδιοτήτων, η μελέτη, κατάρτιση, εκτέλεση και διαχείριση προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας και ειδικών προγραμμάτων εθελοντισμού. Επιτρέπεται η σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ: του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, των λοιπών Υπουργείων, του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας, των ΟΤΑ α' και β' βαθμού καθώς και τα νομικά πρόσωπα αυτών, καθώς και μεταξύ αυτών και οποιουδήποτε δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα ή μη κυβερνητικής οργάνωσης.

 

Άρθρο 2

Αντικείμενο των Συμβάσεων

Αντικείμενο των συμβάσεων είναι ο συντονισμός δράσης, λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών και η αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε κοινούς τομείς αρμοδιοτήτων, η μελέτη, κατάρτιση, εκτέλεση και διαχείριση προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας και κοινωνικής ένταξης και ειδικών προγραμμάτων εθελοντισμού στους τομείς:

 1. α. Οικογένεια, Παιδί και Νεότητα
 2. β. Ηλικιωμένοι
 3. γ. Άτομα με Αναπηρίες
 4. δ. Ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες και ομάδες που τελούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ως τέτοιες νοούνται για παράδειγμα πρόσφυγες, τσιγγάνοι, άστεγοι κ.λπ.
 5. ε. σε κάθε θέμα που αφορά γενικότερα την κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη.

 

Άρθρο 3

Διαδικασία και τρόπος υποβολής των Προτάσεων από τους ενδιαφερόμενους φορείς

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς που επιθυμούν να συνάψουν Προγραμματική Σύμβαση με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης οφείλουν να καταθέσουν στις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης λεπτομερές σχέδιο για την αναγκαιότητα και τους σκοπούς του προγράμματος, τις δράσεις και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης τους καθώς και αναλυτικό προϋπολογισμό αυτού. Κάθε Διεύθυνση στα πλαίσια της υλοποιούμενης πολιτικής της και των οικονομικών δυνατοτήτων της εισηγείται τις καταλληλότερες προτάσεις οι οποίες εγκρίνονται από τον αρμόδιο Υπουργό.

 

Άρθρο 4

Ισχύς και διάρκεια - Χρονοδιάγραμμα Συμβάσεων

Οι συμβάσεις τίθενται σε ισχύ από την υπογραφή τους από τα συμβαλλόμενα μέρη και λήγουν με την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου. Ο χρόνος έναρξης εκτέλεσης του έργου της σύμβασης πρέπει να ορίζεται σε διάστημα μεταγενέστερο της έναρξης ισχύος της σύμβασης. Η διάρκεια των συμβάσεων δύναται να παρατείνεται εφόσον υπάρχουν σοβαροί λόγοι και μετά από κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.

 

Άρθρο 5

Πηγές χρηματοδότησης

Η χρηματοδότηση για την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων που προβλέπονται στις προγραμματικές συμβάσεις, μπορεί να γίνεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό, τους προϋπολογισμούς των συμβαλλομένων μερών καθώς και από πόρους, οι οποίοι συλλέγονται μέσω της διενέργειας από Πιστωτικά Ιδρύματα εράνων για τις θεματικές δράσεις της Πρόνοιας, της Υγείας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, όπως διαλαμβάνεται στις παραγράφους 3 έως 8 του άρθρου 6 του Ν.5101/1931 (Α' 238). Σε κάθε σύμβαση θα αναφέρονται ρητά το ποσόν της χρηματοδότησης, οι πηγές χρηματοδότησης, οι σχετικές διατάξεις χρηματοδότησης καθώς και ο τρόπος απόδοσης της.

Σε κάθε Προγραμματική Σύμβαση θεσπίζεται υποχρέωση του αναδόχου κατάθεσης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου από (3) έως (10) επί τοις εκατό του έργου με Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σε περίπτωση μη κατάθεσης από τον ανάδοχο του έργου εντός 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, κηρύσσεται έκπτωτος ο ανάδοχος και λύεται η σύμβαση αζημίως για το Ελληνικό δημόσιο.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο με την ολοκλήρωση του έργου της σύμβασης, ήτοι κατόπιν αποπληρωμής του προγράμματος.

 

Άρθρο 6

Επιτροπή Παρακολούθησης

Σε κάθε Προγραμματική Σύμβαση θα ορίζεται Επιτροπή Παρακολούθησης της υλοποίησης της σύμβασης και θα αναφέρονται ρητά οι αρμοδιότητές της.

Στην Επιτροπή Παρακολούθησης θα συμμετέχουν οπωσδήποτε εκπρόσωποι των συναρμοδίων υπηρεσιών των επιχορηγούντων φορέων. Όταν η Επιτροπή το κρίνει απαραίτητο και προς διευκόλυνση του έργου της, είναι δυνατή η παρουσία εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του επιχορηγούμενου φορέα ύστερα από πρόσκληση της Επιτροπής, για την παροχή πληροφοριών, διευκρινίσεων κ.λπ. ο οποίος και θα αποχωρεί πριν την έναρξη της συζήτησης.

Ειδικότερα η Επιτροπή Παρακολούθησης οφείλει να παρακολουθεί στενά την πορεία υλοποίησης του έργου (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) για το οποίο θα υποβάλλει εκθέσεις κάθε τρίμηνο στους εποπτεύοντες και επιχορηγούντες φορείς. Παρακολουθεί τα αποτελέσματα υλοποίησης του προγράμματος, συνεργαζόμενη με τον αντισυμβαλλόμενο και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής, και Αλληλεγγύης.

Ο ανάδοχος του έργου οφείλει να συμμορφώνεται με τις παρατηρήσεις και τις υποδείξεις των εποπτευόντων φορέων χρηματοδότησης στο πλαίσιο των εκθέσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης.

Άρθρο 7

Δικαιώματα - υποχρεώσεις συμβαλλομένων μερών

Για την εκπλήρωση του αντικειμένου των συμβάσεων, τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει:

 1. Να παρέχουν κάθε αναγκαία διευκόλυνση στην Επιτροπή Παρακολούθησης.
 2. Να παρέχουν κάθε αναγκαία διευκόλυνση μεταξύ τους και να λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο που αποσκοπεί στην υλοποίηση του αντικειμένου των συμβάσεων.
 3. Να παρέχουν τη δυνατότητα απασχόλησης του προσωπικού τους (π.χ. επιστημονικού, διοικητικού, τεχνικού κ.λπ.) που κρίνεται αναγκαίο για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των συμβάσεων και για το διάστημα ισχύος αυτών.
 4. Να εξασφαλίζουν τη χρηματοδότηση για την υλοποίηση των αντικειμένων των συμβάσεων σύμφωνα με τον τρόπο που έχουν συμφωνήσει στην εκάστοτε Προγραμματική Σύμβαση.
 5. Να συντάσσουν κάθε τρίμηνο Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων και Πεπραγμένων το οποίο θα υποβάλλουν στην Επιτροπή Παρακολούθησης.
 6. Η Επιτροπή Παρακολούθησης συντάσσει έκθεση για την πορεία υλοποίησης των προβλεπόμενων στη σύμβαση δράσεων την οποία συνυποβάλλει με τα τριμηνιαία Δελτία Οικονομικών Στοιχείων και Πεπραγμένων στην αρμόδια Διεύθυνση στην οποία έχει υποβληθεί η αρχική πρόταση κατά το άρθρο 3 της παρούσας απόφασης και στους εποπτεύοντες και επιχορηγούντες φορείς.

 

Άρθρο 8

Τροποποίηση - Λύση της σύμβασης

 1. Σε περίπτωση μη αποστολής από το φορέα υλοποίησης του έργου του τριμηνιαίου Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων και Πεπραγμένων ή αφού διαπιστωθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης ότι δεν τηρούνται τα συμφωνηθέντα, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως και ο χρηματοδότης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή του ποσού που έχει καταβληθεί στον ως άνω φορέα/ανάδοχο του έργου. Σε αυτή την περίπτωση ο φορέας είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στο χρηματοδότη ποινική ρήτρα, το ύψος της οποίας θα είναι ανάλογο του συνολικού ποσού της χρηματοδότησης και θα προσδιορίζεται στη σύμβαση.
 2. Είναι δυνατή η τροποποίηση της σύμβασης μετά από έγγραφη ομόφωνη συμφωνία των συμβαλλομένων.

 

Άρθρο 9

Άλλα θέματα

 1. Απαγορεύεται, χωρίς την έγκριση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης οποιαδήποτε σύνδεση, εμπλοκή ή επικάλυψη σε οικονομικό, διαχειριστικό ή λογιστικό επίπεδο του προγράμματος, με τυχόν άλλο αυτόνομο πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από ελληνικές ή κοινοτικές πηγές.

Παράβαση της απαγόρευσης αυτής συνεπάγεται την υποχρέωση επιστροφής κάθε καταβληθέντος ποσού και τον αποκλεισμό του ή των φορέων από κάθε μελλοντική χρηματοδότηση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 1. Οι χρηματοδοτούμενοι φορείς υποχρεούνται να μνημονεύουν σε κάθε σχετική με τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα δημοσίευση, τον/τους φορείς χρηματοδότησης.

Με την δημοσίευση της παρούσας σε ΦΕΚ, παύει να ισχύει η αριθμ. Γ.Π: Π(2)γ/οικ. 78327/22-7-2005 (ΦΕΚ 1079/τ.Β/1-8-2005) κοινή υπουργική απόφαση «Σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».