Αποτελέσματα Αναζήτησης: ""

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 3592 της 19.7.2007 «Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» (Α΄161).

Άρθρο 6 Διαδικασία αδειοδότησης ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών 13 (ε) και (στ) [Καταργήθηκαν από την περ. ζ του άρθρου 40 του ν. 4487/2017 (Α΄116 [http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfV...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Ενημέρωση
Επικοινωνία
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4173 της 26.07.2013 «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.).» (Α΄169).

Ο τίτλος αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.  1 του άρθρου. 1 του ν. 4324/2015, (Α΄44 [http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wE4q6ggiv8WTXdtvSoClrL8ES5crdlk...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Ενημέρωση
Επικοινωνία
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 4324 της 29.04.2015 «Ρυθμίσεις θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις» (Α΄44).

Άρθρο 2 1. 6.  Τα ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. απευθύνονται σε όλες τις κατηγορίες του κοινωνικού συνόλου, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες ιδιαίτερων κοινωνικών ο...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Επικοινωνία
Ενημέρωση
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4488 της 13.09.2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις» (Α΄137).

Άρθρο 61 Γενικές υποχρεώσεις 1. 1. Κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υποχρεούται να διασφαλίζει την ισότιμη άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ στο ...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
Ενημέρωση
Επικοινωνία
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 57/1973 «ΠΕΡΙ ΛΗΨΕΩΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΣ ΑΔΥΝΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΔΙΕΠΟΥΣΩΝ ΤΟΝ ΘΕΣΜΟΝ ΤΗΣ ΑΠΟΡΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ» (Α'149)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Αρθρo 1 : Περιπτώσεις παροχής κοινωνικής προστασίας 1. Το Κράτος διά του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών και διά των υπό την εποπτείαν του Υπουργείου τούτου τελούντων φορέω...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου

Φίλτρα

καθαρισμός φίλτρων

Ημερομηνία

Ημερομηνία ανάρτησης

Κατηγορίες