Αποτελέσματα Αναζήτησης: ""

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 2019/882 της 17/04/2019 «Σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών» (L 151/70).

ΤΜΗΜΑ I: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4399 της 22.06.2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας -Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α΄117).

Άρθρο 4 Γενικοί κανόνες χορήγησης των ενισχύσεων Στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος εφαρμόζονται οι παρακάτω γενικοί κανόνες: 1. 5. Κανόνας μη διάκρισης και της προσβασιμότητας ατ...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4608 της 25.04.2019 «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄66).

Άρθρο 14 Κίνητρα ενίσχυσης δαπανών στρατηγικών επενδύσεων 1. 1. Για τις επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως στρατηγικές, μπορεί με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επε...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4635 της 30.10.2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄167 και διόρθωση σφάλματος στα Α΄171/04.11.2019 και Α΄189/29.11.2019).

Άρθρο 10 Εθνικό Μητρώο Υποδομών 1. 1. Συγκροτείται Εθνικό Μητρώο Υποδομών, το οποίο λειτουργεί σε ψηφιακή και δημόσια προσβάσιμη μορφή. Στο Μητρώο συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποδο...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 344 της 11.6.1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων» (Α΄143).

Άρθρο 11 Δηλώσις υπό αναπήρων, τυφλών και κωφαλάλων 1. 1. 'Aν ο δηλών ληξιαρχικόν γενονός είναι ανάπηρος ή τυφλός και δεν δύναται να υπογράψη τη συνταχθείσα ληξιαρχικήν πράξιν, γί...

το άρθρο ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες περιεχομένου

Φίλτρα

καθαρισμός φίλτρων

Ημερομηνία

Ημερομηνία ανάρτησης

Κατηγορίες