Σημεία Αναφοράς

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ 70210 ΤΗΣ 25.06.2021 ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων και δικαιώματος τελικής υπογραφής της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε υπαγόμενα σε αυτήν διοικητικά όργανα.» (Β' 2736)

Άρθρο 4 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Σημείου Αναφοράς του άρθρου 71 του ν. 4488/2017 για την  παρακολούθηση υλοποίησης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αν...

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ αριθ. 1592/245347/09.09.2020 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Σημείου Αναφοράς (άρθρο 71 του ν. 4488/2017) για την παρακολούθηση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες» (Β΄3837).

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. της παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομέ...

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ Αριθ. Υ 426 της 20/28.02.2014 «Ορισμός σημείου αναφοράς για την παρακολούθηση εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (Ν. 4074/2012, ΦΕΚ Α΄ 88) και συντονιστικού μηχανισμού για τη διευκόλυνση των σχετικών με αυτή δράσεων.» (Β΄ 523)

Έχοντας υπόψη: α) Τη διάταξη του άρθρου τρίτου του Ν. 4074/2012 (ΦΕΚ Α' 88) «Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση γ...

στοιχεία ανά σελίδα
1 - 3 από 3

Φίλτρα

καθαρισμός φίλτρων

Ημερομηνία

Ημερομηνία ανάρτησης

Κατηγορίες