Στρατός και Σώματα Ασφαλείας

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1563 της 17.09.1985 «Διαρρυθμίσεις την άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (A΄151).

Άρθρο 38 Κύρωση απόφασης Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου, από τότε που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η κατωτέρω κοινή απόφαση των Υπουργών Εθν. Αμυνας, Εθν. Οικονομίας, Ο...

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4093 της 12.11.2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α΄222).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙOY ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ «ΣΤ.2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ....

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4325 της 11.05.2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α΄47).

Άρθρο 27 Θέματα Ο.Τ.Α. 1. 2. α) Στους διαδόχους των δικαιούχων που απεβίωσαν μετά την έναρξη ισχύος της υποπαραγράφου ΣΤ2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (Α΄ 222) και μέχρι ...

στοιχεία ανά σελίδα

Φίλτρα

καθαρισμός φίλτρων

Ημερομηνία

Ημερομηνία ανάρτησης

Κατηγορίες