Ψηφιακή Προσβασιμότητα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α΄161).

Άρθρο 13 Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης   1.  3. α) Αρμοδιότητες του Τμήματος Σχεδιασμού και Εκτέλεσης Προγραμμάτων:   ιδιδ. Η συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και όργανα ...

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 της 10/12.04.2012 «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.» (Β΄ 1301)

  Άρθρο 3 Κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης   Οι κανόνες και τα πρότυπα για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, συντήρη...

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 40 της 14/15.04.2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.» (Α΄ 85)

Άρθρο 18 Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής 1. 2. Η Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: (α) Τμήμα Ψηφιακής Στρατηγικής, (β) Τμήμα Ψηφιακής Προσβασιμό...

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4727 της 23/23.09.2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 184).

Άρθρο 2 Ορισμοί 1. 54. Υποστηρικτικές τεχνολογίες: ΤΠΕ, όπως υλικό υπολογιστή, λογισμικό, εφαρμογές, εργαλεία ανάπτυξης και βοηθήματα, για άτομα με αναπηρία γενικά ή και εξει...

στοιχεία ανά σελίδα

Φίλτρα

καθαρισμός φίλτρων

Ημερομηνία

Ημερομηνία ανάρτησης

Κατηγορίες